Ahmed SELÂMÎ

BAŞMAKÂLE

BÜTÜN TAHRÎRÂTI

27 Aralık 2019

Yılbaşı, Magandalar, Gâvurları Taklîd Ve Onlara Teşebbüh…

“- Maganda kurşunu ile vurulmuş!” Dendi mi, suçu hafifleten bir sebeb bulunmuş gibi, beyinsizlik ve vahşîliği hoşgörme telâkkîsi
20 Aralık 2019

-2- Cedd-i Azîzim Bartın Müftüsü Muhammed Rif’at Efendi Hazretlerini Yâdederken…
Ahmed SELÂMÎ

Efrencî (21/Şubat/1862) de tevellüd edib (29/Kasım/1932’de)[5] 70 yaşında vefât eden Merhûm Cedd-i Azîzim Muhammed Rif’at Efendi Hazretleri, 1882’de 20 yaşında olduğu hâlde, evvelâ Fâtih Medresesine kaydolarak ilim tahsîline başlar…
19 Aralık 2019

Noelbabacı Ve Chp Kafalı Bakan Ve Hükûmetle Dib’in Keyfiyeti…
Ahmed SELÂMÎ

Efrencî yılbaşı denen zamanı “Noelbaba” hurâfe ve yobazlığına bulayarak bu millete çatallı kazık olarak atan, cumhuriyet, laiklik, KAMALİZMA ve
29 Kasım 2019

Cedd-i Azîzim Bartın Müftüsü Muhammed Rif’at Efendi Hazretlerini Yâdederken…
Ahmed SELÂMÎ

29/Kasım/1932, Bartın Müftüsü Merhûm Muhammed Rif’at Efendi Hazretlerinin Âhıret-i Dâr-ı Bekâya Rıhlet buyurmalarının 87. sene-i devriyesidir.
7 Kasım 2019

Modernist Soytarıların Mukaddes Velâdetle Alâkası Olamaz!

Âdet yerini bulsun, sus payı tevzi’ edilsin, “dinsiz!” dedirtmeme küllemesi yağlı yedirilsin, RESMÎ EMNİYET SİBOPLARI İYİ İŞLESİN ve
7 Kasım 2019

Makâm-ı Risâletle Makâm-ı Riyâset Karıştırılamaz; Bunun Mukâyesesi Dahî Muhâldir…

Lâyık demokratik ve cumhûrî beşerî bir sistemin, kendi seküler ve pozitivist ölçülerine uydurarak, (yerli malı haftası) der gibi "Velâdet-i Nebî Haftası" ihdâs etmesi,
7 Kasım 2019

Velâdet Kandili Şeytanları!

Zaman plânında12 Rabîülevvel, insanın, cinnin, meleğin, topyekûn Kâinât’ın ve bütün peygamberlerin de PEYGAMBERİ, alâ
7 Kasım 2019

Velâdet Kandili Mi İmiş?

Rasûl-i Rusül Aleyhissalâtü Vesselâm ile yüzümüz olmadığı hâlde ve ayak ucunda olsak da, olmayan ağzımızla, duymayan kulağımızla, görmeyen gözlerimizle,
9 Ağustos 2019

Batan Geminin Malları…

İslâm gemisi içinde 1908’den i’tibâren mevzii yangınlar çıkdıkça dumanlar ortalığı sıkıntıya düşürmiye başladı; ve 1923 Lozan’ında imzâlar atılıb “devirimler ve
8 Ağustos 2019

“Allâh Azze İle Muârazanın” Da Adı: Bayram!
Ahmed SELÂMÎ

İslâmiyet, Allâh Azze ve Celle’nin irâdesine istinâd eden bir hüküm ve haberler bütünü… Tecezzî kabûl etmeyen O’na, Mûsâ Aleyhisselâm’dan sonra bir de
3 Ağustos 2019

15/Temmuz/2016 Ve Fıtrat Hılâfına Dîn Uydurmak Ve Hüküm Vaz’etmek…
Ahmed SELÂMÎ

15/Temmuz/2016 cinnet târihi, Tanzîmât’dan beri ve hele 96 yıldır, Neo-Haçlı Cebhesi “güdümünde” Osmanlı-İslâm Coğrafyasında “Dinsiz bir kavim
24 Temmuz 2019

15 Temmuz Kuduruşu, İslâm’ı Tamâmen Silecek Bir Neo-Haçlı Seferidir!
Ahmed SELÂMÎ

Büyük Osmanlı Müfessiri Merhûm Muhammed Hamdi Efendi Hazretleri: “FITRAT HEP HAKK U HAYRA MÜTEVECCİH BİR İSTİKÂMET TA’KÎB EDER.” Buyururlar.
22 Temmuz 2019

15 Temmuz Darbe-Harbe Değil, Neo-Haçlı Seferidir; Ve Dembokrasi Bayramı Olamaz!
Ahmed SELÂMÎ

Tefsir satırlarına bakdığımız zaman, Kelâm-i Kadîm’in, bütün beşerî sistemleri reddetdiğini ve onların “Fıtrat ve Hılkati” bozan sapıklıklar, sapkınlıklar ve
4 Temmuz 2019

İrâde Ve Hâkimiyyeti Hakk’dan Halka Çekmek, İnsanlık Boyunca Heykeltaparlığın Temelidir…

Halkın irâdesi denilen ve aslında (globalizma zinciri üzerindeki uyanık politikacı şefokratların) irâdesini, HÂLIQ’ın irâdesine (tercih) sekülarizmi ve lâyikliğinden
3 Temmuz 2019

Dembokratik Rezâlet, Tavan Yaparken Onu Da Uçurdu!

Biraz da, (Antik Yunan Aklının ifrâzâtı olan dembokrasinin) arsasında manzara nedir dersek, o da işte şöyledir: Zirveden: “Demokrasiden ta’vîz vermeden 2023
1 Temmuz 2019

Antik Yunan Aklının İfrâzâtı Dembokrasinin, Tevhîdî Tahlîli…
Ahmed SELÂMÎ

İstanbul’da 10.5 milyon müntehib (dembokrat seçmen), antik YUNAN aklının îcâdı “dembokrasiye îman ederek” 23 Haziran 2019 Efrencî târihinde ikinci def’a
21 Haziran 2019

Dembokrasi Dîni, Ancak Kendi Varlığı Ve Dışındakileri De Eritmek İçün Vardır!
Ahmed SELÂMÎ

İngiliz-Yahûdî-ABD Üçlü triumvirası, “Kalblere, dillere ve ellere dembokrasi zikrini” aslâ boş yere vermez. Çünki bu sistem, o Global çete veya triumvira usâresi olub, bir
20 Haziran 2019

Dembokratik Narkoz Ve İşgâl Altında Sandık Rezâleti…

“Dembokratik seçim”in islâmîlikle zerre kadar alâkası yokdur. Dembokrasi, insan nefs ve hevâsının, kadîm yunanda bulduğu bir sistem. İslâm Dîni ise, Kur’ânî bir
20 Haziran 2019

Bu Adam!

Medya ve o medya denen aşşağılık nesneye yalan, dolan, iftirâ ve karalamanın mutfak çöplüğü vazifesi gören topyekûn “kubur farelerinin”, bu adam
20 Haziran 2019

Binali: “Siyâset İle Hakîkat Örtüşmez!” Politize Olmuş Ham Softa Kaba Yobazlara Kapak…

Tâhâ Akyol nâm Hürriyet muharriri (12.5.2018) târihli yazısında, T.C. Beşvekîli Erzincanlı Topal Dursun’un oğlu Binali Yıldırım’ın
5 Haziran 2019

İslâmiyyet’in Ramazan Ve Bayramlarına Kadar Her Şeyi, Allâh’sız Sistemin Oyuncağı Oldu!

Lâyik dembokratik cümhûrî sisteme göre “MÜBÂREK Kadir günü” i’lân edilen (1/Haziran/2019 cumartesi) iftardan evvel, Akit tv nâm kanalda, kendilerince
29 Mayıs 2019

Ayasofya’yı Susturmakdaki Sır…

Ahmed Ayasofya’yı anlamak için Fâtih ve Feth-i Mübîn’e, bunlar için de İkinci Murâd Hân Hazretlerine ve Kâinât’ın Fahri Aleyhisselâm’a kadar
29 Mayıs 2019

Zincire Vurulan Câmi Ayasofya

AHMED SELÂMÎ
27 Mayıs 2019

Büyük Osmanlı Müfessiri Elmalılı Düşmanı Echeller!

Elmalılı Merhûm Muhammed Hamdi Efendi Hazretlerine utanmadan "hal' fetvâsı verdi" diye iftirâ eden adam ve madam sürüleri,
27 Mayıs 2019

(1) Bel’am Ve Çömezlerin Müfessîr Ve Şeyhülislâm Düşmanlığı!

Sırtını “laik-dembokratik-cumbokrasi” rejimleriyle belli parti ve hükûmetlere yaslamış bir takım adam ve madamların, İslâmiyyet’e
25 Mayıs 2019

Üstâd Merhûm’un “Çöp Bidonundaki” Kedi, Köpek Ve Kubur Fâreleri!
Ahmed SELÂMÎ

Ahmed SELÂMÎ
5 Mayıs 2019

Dîni İçden Yıkıcı Ramazan Müşriklerinin İki Hedefi…

Münâfık, Müşrik ve Kâfir, tek millet olarak, Âdem Aleyhisselâm zamanından beri İslâmiyyet’i, (nefs, hevâ ve arzuları) önünde en büyük
5 Mayıs 2019

Ramazan Tâcirleri!

Mübârek Ramazan gelince şeytanların zincire vurulacağı doğrudur da, bunlar cinnî şeytanlardır! Ancak insî şeyâtînin neye
5 Mayıs 2019

Ramazan-ı Şerîf, Ne Olur Çabuk Geç!

Allah ve Rasulü’nün dîni İslâm ile, resmî ve gayr-ı resmî hoca kılıklı şeytanların uydurup adına da “İslâm!” dediği dîni ayırt etmek ve
4 Mayıs 2019

Görmez Hilâli Görmek İçün Capetown’a Uçacakmış! Veya Bayrâmiyelik!
Ahmed SELÂMÎ

T.C. Devletinin DİB denen mahall-i mahsûsu, yıllardır uğraşır, didinir, ıkınır, sıkınır, ezilir, büzülür, teleskopu yüklenen Altıkulaç’ıyla İzmir
4 Mayıs 2019

Hilâl Düşmanı Oryantalist Ve Bazı Sarık-Cübbeli Çömezler!

Adamlarla madamların hangi akıl ve mantığı taşıdıkları değil, mantık yerinde ne taşıdıkları artık ruznâmeye gelmeli; ve bunların, ne kadar
4 Mayıs 2019

Dib’in Başındaki Görmez Hilâli Neden Görmez?

1924’den beri Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) denen yerin ne işe yaradığını, Atatürkçü ve laik (ateist) Prof Mümtaz Soysal, Yalovalıların
1 Mayıs 2019

Böyle Anarşizme “Bayram” Diyenlerin Akıl Ve Îmân Zehirlenmesi…

1850’lerden sonra, hakîkatın azılı düşmanı haçlı dünyasında başlatılan “amele” yürüyüşü, îmân, şahsiyet ve tarih bütünlüğümüzü
23 Nisan 2019

23 Nisan ve Cb Dilinde Komünist Nâzım’ın Şiiri…

CB Erdoğan 20 Nisan 2017 günü Beştepe’de “TRT 39. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Kabul Töreninde” konuşmuş... Orada,
14 Nisan 2019

Şîa’cı Erbakanizma, Parti-Pırtısı Ve Oğlu Arasında, Hacizzede Olarak Sokağa Atıldı!

ŞÎA’CI ERBAKANİZMA, PARTİ-PIRTISI VE OĞUL ARASINDA, HACİZZEDE OLARAK SOKAĞA ATILDI! Ahmed SELÂMÎ ÖLÜMÜNDEN 22 AY EVVEL İRAN’A VALİZ DOLUSU İLAÇLA GİDİŞ! Erbakan 12/Nisan/2009 tarihinde, bundan tam […]
13 Nisan 2019

31 Mart Vak’asının İç Yüzü
Ahmed SELÂMÎ

Bizim nesil ve bizden sonrakiler 31 Mart vak’asını bil­mezler. Kulaklardan, gözlerden, her nisanın 13 lerinde bir 31 Mart yaygarası girer durur. Bu 31 Mart
10 Nisan 2019

Başvekîl’den Değişmez Tabu: Anayasal Dîn İnancı!

Topal Dursun’un oğlu Başvekîl Sayın Binali Bey “anayasa” ile alâkalı fevkâl’âde can sıkan beyanlarda bulundu. 1000 yıldır milyonlarca
2 Nisan 2019

Mi’râc, Akıl ve İlim

Receb ayının 27’nci gecesine çakılı NÛR SÜTUNU da Mİ’RÂC KANDİLİ adını alıyor. Mi’râc, EŞSİZ ÖNDER EN BÜYÜK PEYGAMBER’e âid rûhan, cismen
28 Mart 2019

Allâh Allâh, Hiçbir Parti Kongresi “Allâh; Ve O’nun Hâkimiyyeti…” Diyemiyor!

MHP de kongre yapdı, “milliyetçilik ve TÜRK” kelimelerine, îmânı üzerinden ne dedirtmek istediyse onları dedirtdi; ve “ALLÂH ve
23 Mart 2019

Demokratik Sistemin Şehâdetini (Hâşâ), Peygamber Aleyhisselâm’a Yaptıranlar!

Dembokrasi, beşerî bir sistem olarak, vahyin dışında, kadîm Yunan aklının, daha sonra da Fransız, İngiliz ve ABD beyninin dünya politika
16 Mart 2019

Dînin, Lâ Teşbîh Ekseni, Omurgası Ve Genleri İle Oynamak…

Muârızına “vatan hâini” damgası vurmak veyâ “nankör” ve “terörist” gibi ithamlarda bulunmak ne de kolay oldu… Hele hele seçim
16 Mart 2019

Dembokrasi Paketi, Dünyâ Sistemi Maketi!..

Son günlerde T.C. ruznâmesinin birinci maddesi (PAKET MAKET) gözküllemesi oldu! Osmanlı İslâm Coğrafyasında yaşayan insanlar,
14 Mart 2019

(6) Bel’am Ve Çömezlerin Müfessîr Ve Şeyhülislâm Düşmanlığı!
Ahmed SELÂMÎ

Gerek Merhûm Şeyhülislam ve gerekse Merhûm Müfessir, Türkiye’de her tarafın darağaçları ile dolub taştığı o gözünü kan bürümüş
14 Mart 2019

(5) Bel’am Ve Çömezlerin Müfessîr Ve Şeyhülislâm Düşmanlığı!
Ahmed SELÂMÎ

Merhûm Şeyhülislâm bu kabil gıybetçi, müfteri ve uydurmacı ve “îmânı muhtell heriflere” karşı, günümüze bırakdığı satırları ile bakınız
14 Mart 2019

(4) Bel’am Ve Çömezlerin Müfessîr Ve Şeyhülislâm Düşmanlığı!
Ahmed SELÂMÎ

Bugünki echel-i cühelâ veya ekfer-i küferâ takımları ise, bu 3 noktada karın ağrısına sâhib olub, Şeyhülislâm Merhûm’un satırlarını kendi
13 Mart 2019

(3) Bel’am Ve Çömezlerin Müfessîr Ve Şeyhülislâm Düşmanlığı!

Zamanımızda haberleşme imkânlarının ilerlemesi sebebiyle tv ve internet yolu da buna zammolunca, artık söz ayağa düşmüş, yalan ve
13 Mart 2019

(2) Bel’am Ve Çömezlerin Müfessîr Ve Şeyhülislâm Düşmanlığı!
Ahmed SELÂMÎ

Zaman zaman, Osmanlı ulemâsından bazı Zevât-ı Kirâma, cumhûriyet çocuklarının tebelleş olarak onlara iftira ve uydurmalarla erâcif
12 Mart 2019

(5) Türkiye Gazetesinde Şeyhülislâm Hazretlerine Hakâret!

Kendisini Son asır ulemâ ve velîlerinden Merhûm Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri'ne nisbet eden bir grubun gazetesi “Türkiye” nâm
12 Mart 2019

(4) Türkiye Gazetesinde Şeyhülislâm Hazretlerine Hakâret!

25) (Altı .oklu) ve (kurt totemli) şebekeler eline düşmüş derme çatma ÇATI (kerestelerini) aşağılamak ve çiviliyerek delik deşik etmek
12 Mart 2019

(3) Türkiye Gazetesinde Şeyhülislâm Haretlerine Hakâret!

19) Îmânı, ahlâkı ve vicdânı kamalistleşmiyenler artık bir evvelki makâlemizde Şeyhülislâm Merhûm Mustafa Sabri Efendi Hazretleri
12 Mart 2019

(2) Türkiye Gazetesinde Şeyhülislâm Hazretlerine Hakâret!

12) Gayr-i İslâmi rejim veya devlet her ne ise, başına “başkan” seçerken, eğer müslümanların yıllarca evvel Hakk’ın Rahmetine kavuşmuş,
12 Mart 2019

(1) Türkiye Gazetesinde Şeyhulislâm Hazretlerine Hakâret!

Efrencî (7.7.2014) târihinde Türkiye Gazetesi’nde “Saldıray” vezninde “Yıldıray Oğur” nâm nevzuhûr bir adam tarafından yazılan
7 Mart 2019

Regâib Kandili…

Receb ayının ilk cuması, Regâib Kandili olarak tes’îd edilir ki, bu, 15 asırdır ehl-i sünnet müslümanlarının mübârek günlerinden biridir... Diğer mübârek
31 Aralık 2018

Şeyâtînin, Yılbaşı Ve Mîlâdî Takvim İle De Haçlılaştırması Ve Teşebbüh Küfrü…

ŞEYÂTÎNİN, YILBAŞI VE MÎLÂDÎ TAKVİM İLE DE HAÇLILAŞTIRMASI VE TEŞEBBÜH KÜFRÜ… Ahmed SELÂMÎ   1908 meşrûtiyet felâketinden i’tibâren, müslüman olub olmamakda mikyâs, Rasûl-i Rusül Aleyhisselâm Efendimiz’den […]
29 Aralık 2018

Yaşamışı Değil, İzâfî Ölçülerle Yaşatılmak “İstenen” Bir Necib Fâzıl!

21/12/2018 târîh-i efrencîsinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen "Necip Fazıl Ödülleri" töreninde
22 Aralık 2018

Yılbaşı, Noel Ve İnsana Tapma Putperestlikleri!

Türkiye, İngiliz projesi olarak bir takım “Haçlıyatapar” adamlarına Hılâfeti yıktırdıkdan, yani 1908 Haçlı Seferi ile  devletini İT
21 Aralık 2018

Merhûm Üstâd ve “Ödül!”

“Gömül” vezninde “ödül” denen ve “kurbağacaya” yaslanarak “mükâfât”ın on asırlık asâletine meydan okuyan bu kelime, artık “sıradanlığın ve basite ircâ’ın”  o
20 Kasım 2018

Rasûl-i Rusül Aleyhisselâm’ın Beşerle Mukâyesesi Mümkin Mi, Veya O’nu Tanımak…

1440 Hicrî yılımız içindeki Mevlid Kandilini idrâk ederken, Rasûl-i Rusül Aleyhisselâm Efendimiz Hazretleri’nin o akıl
11 Kasım 2018

Ölüm Herkesi Öldürür; Hiç Kimse Ölümü Öldüremez!

ALLÂH Azze ve Celle Hazretleri ins ü cinni yaratmış ve onlara nasıl “Hayat” vermişse, “ÖLÜM” denen vâkıayı da O, Allâh Azze ve Celle
3 Kasım 2018

Türkün 1000 Yıllık Yazısını Yasaklamak, Onun Dînini, Geçmişini (Varlığını) Yasaklamakdır!

Türk’ün 1000 yıllık “Elif-Bâ”lı yazısı (1/Kasım/1928)de kaldırıldı ve yasaklandı. Yerine de “Lâtin Alfabeta’sı” çakıldı. Böylece Cihan
1 Kasım 2018

Osmanlıca, Selîmiye’nin, Dile Akseden Muhteşem Osmanlı Dilidir!

Osmanlıca, ana temelleri Türkçe; terkîb ve kelime zenginliği ile ruh ve mücerredler âlemi Arabça, sonra da Farsça olan, Osmanlı’nın 6
27 Ekim 2018

İslâmcı Veya Muhâfazakâr Demokratların Kadın-Erkek Karmalı Resepsiyon Bayramı…

89 senedir devam eden T.C.’deki cümhûriyetin, dünyâdaki adı “republique” olan yüzlercesinden hangisine tekâbül etdiği; ve içinde
20 Eylül 2018

Hz. Muâviye’ye Karşı Bay Râif Ogan İnsâf ü Edeb!

B. Anadolu gazetesinde “Kerbelâ Fâciası” serlevhasıyla intişâr eden serî yazınızın 28 ve 29 Şubat 1972 târihlerinde çıkan kısımlarını okuduk. Ba’zı
6 Eylül 2018

Menşei Muhtell, Yamalı Bohça Gibi Bir “Hukuk Sistemi!”

MENŞEİ MUHTELL, YAMALI BOHÇA GİBİ BİR “HUKUK SİSTEMİ!” Ahmed SELÂMÎ (Dağistânî)     “Lâyık Demokratik Cumhûriyet” felsefe-i garbiyyesine 95 senedir lâ şekk velâ şübhe îmân eden […]
9 Ağustos 2018

İslâmî Istılahları Atan Dilin, Müslümanlığı Sahtedir!

1908’ Meşrûtiyet ve bilhassa 1923 Lozan Haçlı Seferi’nden sonra tam 110-95 yıldır, Anadolu’da Avrupa standartları ve politika esasları
31 Temmuz 2018

Lâyıklık Ve Sekülarizma İçinde Tapınan Mahpus Politika…

Dembokrasi dîni, bütün dünyada, bir tek dîn (kendisi) üzerinden, yine bir tek dünyâ hükûmeti teşkîlini istihdâf ederek, Evangelist tehdîd
24 Temmuz 2018

“İslâm’ın Unutdurulması” İçün Lozan’da Verilen Sözler!

Târihi boyunca İslâm dînine içde ve dışda düşman olanlar, dâimâ, müessir ve umûmî taktik olarak müslümânlara âid bir ülke ehâlîsini biribirlerine
21 Temmuz 2018

Pozitivist (Lâyık-Seküler) Politika İle Dîni Sâhiblenmek, Müslüman Olmak Değildir!

POZİTİVİST (LÂYIK-SEKÜLER) POLİTİKA İLE DÎNİ SÂHİBLENMEK, MÜSLÜMAN OLMAK DEĞİLDİR! Ahmed SELÂMÎ (Dağistânî)   1908’den i’tibâren Osmanlı bakiyesi coğrafyadakiler, hususân Anadolu’dakiler tam bir çıkmaz sokağa girmiş ve […]
10 Haziran 2018

Laik Ankara’da Perşembeyi Kandilli Takvimiyle, Vehhâbî Suud’da Cum’ayı Abd Takvimiyle Bayram Yapan Bir Dib Başına Ne Denir???

DİB denen yerin başındaki Görmez, laik demokratik T.C.’nin, maaşlı, rütbeli, makamlı, sarıklı, sırma kaftanlı, kirli sakallı, boynu ağlâllı ve
8 Haziran 2018

(2) Eygi Bey Gene “İcâzetiyle” Savurmaya Ve “güncellemeye” Devâm Etmiş!

Merhûm Şeyhülislâm’ın satırlarından apaçık görülmektedir ki, bugünün “İcmâ’ ve Kıyas-ı fukahâ” tanımıyan, hadîs-i şerîfleri de şübhe
7 Haziran 2018

(1) Eygi Bey Gene “İcâzetiyle” Savurmaya Ve “güncellemeye” Devâm Etmiş!

Geçenlerde elime Şevket Eygi’nin eski bir yazısı geçdi. Bakdım bugünki DİB ile muvâzî (aynı paralelde) gidiyor; ve sanki “Kıyâs-ı Fukaha”dan korkar
30 Mayıs 2018

Hz. Fâtih’in Da’vâsı Veya O Atamız Ne İdi?

[İstanbul’un Fethinin 520. Yılını tes’id etmek maksadıyla 29 Mayıs 1973 Salı günü Milliyetçi Öğretmenler Derneği tarafından M.T.T.B. konferans
29 Mayıs 2018

O, “Ne Güzel Emir” (Sultân) Ve Fâtih…

Ahmed SELÂMÎ
18 Mayıs 2018

19 Mayıs Karnavalları, “Kadına Şiddetin” Remzi…

Kadına şiddet denince ne anlaşılması icab etdiği, bugün, bir gözboyama hâlinde ve muârıza bir çelme takma olarak mer’iyetde!.
18 Nisan 2018

Cinsiyeti Cibilliyeti Belli Olanlarla Mı Mutâbakât?.

Günlerdir, “cinsel istismâra cezâ” mevzuu ile alâkalı dembokratik siyâset bezirgânlarının parti-pırtıları ve onların tapınıcıları
19 Mart 2018

Güncellemecilere: “Ezmânın Tegayyürü…” Lâyık Devletin Değil, İslâmiyyet’in Mevzuudur!

GÜNCELLEMECİLERE: “EZMÂNIN TEGAYYÜRÜ…” LÂYIK DEVLETİN DEĞİL, İSLÂMİYYET’İN MEVZUUDUR! Ahmed SELÂMÎ   Hılâfet-i İslâmiyye Lozan’da harac-mezat satıldıkdan sonra, Dîn-i Celîl-i İslâm sâhibsiz bir arsa gibi kaldı; ve […]
9 Şubat 2018

Halîfe-i Müslimîn Cennetmekân Abdülhamîd Hân’ı Yâdederken!

Halîfe-i Müslimîn Büyük Sultan Abdülhamîd Hân Aleyhirrahmeti Ve’l-ğufrân Efendimiz Hazretlerinin Âhıret-i Dâr-ı Bekâ’ya irtihâlleri
12 Ocak 2018

“Yerli Ve Millî” Olma Mefhûm Ve Mevhûmu!

“YERLİ VE MİLLΔ OLMA MEFHÛM VE MEVHÛMU ! Ahmed SELÂMÎ   Bir-iki yıl içinde uydurulan bir ta’bir de, “Yerli ve millî olmak” şeklinde hançerelerden fırlatılır oldu! […]
8 Ekim 2017

Akp Sünnî Düşmanlığına Kayıyor!

Dillerinden “mezhepçilik” terânesi düşmiyenlere bakınız, bunlar, muhayyel bir takım “mezheb çatışmaları” uydurarak, muayyen
2 Ekim 2017

Mezhebler Üzerinden İslâmiyyet’i Tasliye…

MEZHEBLER ÜZERİNDEN İSLÂMİYYET’İ TASLİYE… Ahmed SELÂMÎ   25 Eylül 2017 târihli “Türkiye-Azerbaycan Örneğinde İslâm Dayanışması Uluslararası Konferansının açılışında” Başvekil Binali’nin muâvini Hukuk ve İlâhiyyât diplomalı Bekir […]
17 Temmuz 2017

-3- Dembokrasinin Allâh’ı, Âhıret Îmânı, İslâm’ı Yokdur Ki Şehîdi Olsun!

DEMBOKRASİNİN ALLÂH’I, ÂHIRET ÎMÂNI, İSLÂM’I YOKDUR Kİ ŞEHÎDİ OLSUN (3) Ahmed SELÂMÎ   18) Para-lamento Reisi İsmail Kahraman AĞA, bu seneki 15 Temmuz’da yapdığı konuşmada, “15 […]
15 Temmuz 2017

-2- Dembokrasinin Allâh’ı, Âhıret Îmânı, İslâm’ı Yokdur Ki Şehîdi Olsun!

DEMBOKRASİNİN ALLÂH’I, ÂHIRET ÎMÂNI, İSLÂM’I YOKDUR Kİ ŞEHÎDİ OLSUN! (2) Ahmed SELÂMÎ   8) “Âhıret’e, Peygamberlere ve diğer 6 îman şartına îmânı”, bütün incelikleri ile ve […]
13 Temmuz 2017

-1- Dembokrasinin Allâh’ı, Âhıret Îmânı, İslâm’ı Yokdur Ki Şehîdi Olsun!

DEMBOKRASİNİN ALLÂH’I, ÂHIRET ÎMÂNI, İSLÂM’I YOKDUR Kİ ŞEHÎDİ OLSUN! (1) Ahmed SELÂMÎ “15 Temmuz 2016 Haçlı Seferi’nden” sonra AKP iktidârının kılavuzluğunda bir “Dembokrasi Şehidi” “Dembokrasi Nöbeti” […]
28 Haziran 2017
İlhadiyatçı Münafıklar

-2- İlhâdiyyâtçılar Vahyi Saymaz, Deist, Agnostik Ve Ontolojist Felsefecilerdir, Dîn Âlimi Aslâ!

Bu aşşağılık pisliklerin beyinleri, okudukları materyalist felsefenin yan dalları olan deizmle, agnostisizmle, ontolojizm, darwinizm,
21 Haziran 2017

-1- İlhâdiyyâtçılar Vahyi Saymaz, Deist, Agnostik Ve Ontolojist Felsefecilerdir, Dîn Âlimi Aslâ!

İLHÂDİYYÂTÇILAR VAHYİ SAYMAZ, DEİST, AGNOSTİK VE ONTOLOJİST FELSEFECİLERDİR,  DÎN ÂLİMİ ASLÂ! (1) Ahmed SELÂMÎ   Bilhassa Ramâzan-ı Şerîfde tv ekranlarına hücûm eden ilhâdiyyatçılar veya ilâhyapyatçılar “İslâm […]
11 Haziran 2017

Mevlânâ’ya “Dîn Farkı Tanımadığı” İftirâsı…

Bazı modernist, reformist, mezhebsiz, ateist ve locaist global kefere sürüleri ALLÂH DÎNİ İslâmiyyet’i tahrîf, tağyîr, tebdîl ve sulandırmak
18 Nisan 2017

Halk Oyu Bu “Referandum”, Dîn (Millet) İle Alâkası Muhâl!

Ahmed SELÂMÎ
13 Ocak 2017

Görmez’e Göre: “Katliâmın Mabedde Veya Klüpde Yapılmasının Farkı Yokmuş!”

Bir makalemizde şöyle demişdik: “Başvekîl Muâvini Prof. N. Kurtulmuş Bey’in bir insanı “milletin ortak değeri”
12 Ocak 2017

(5) Kurtulmuş’a Göre Herkesin “Ortak Değeri” Olmak!

5) Torun Kurtulmuş’un diğer bazı ifâdeleri de şöyledir: “Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’nin kurucu başkomutanıdır
10 Ocak 2017

(4) Kurtulmuş’a Göre Herkesin “Ortak Değeri” Olmak!

Torun Kurtulmuş’un “ortak değer” olarak zikretdiği zât, eğer öyle kabûl edilseydi, İkinci ve KİNCİ Şef İsmet tarafından cesedi kabrine
4 Ocak 2017

(3) Kurtulmuş’a Göre Herkesin “Ortak Değeri” Olmak!

Müslüman Coğrafyasında, Âdem Aleyhisselâm’dan i’tibâren, dembokrasilerdeki i’tibâriliğin, nisbîliğin, farazîlik veya izâfîliğin tam tersine
3 Ocak 2017

(2) Kurtulmuş’a Göre Herkesin “Ortak Değeri” Olmak!

GENÇ ve DİNÇ Başvekîl Muâvini Torun N. Kurtulmuş Bey, M. K. Paşa hakkındaki lâflarıyla da, derd yandığı bir noktada bizzat kendisi
2 Ocak 2017

(1) Kurtulmuş’a Göre Herkesin “Ortak Değeri” Olmak!

Prof. Numan Kurtulmuş T.C.’de başvekîl muâvinidir; ve 27 Aralık günü yapdığı konuşma, “insanı putlaştırma” cinsinden olub, Allâh
8 Kasım 2016

Trump Mı, Clinton mı?

Türk medya, siyâset ve dedikodu çarkları ABD gâvurunun (kıçkanlık) intihâbına (seçimine) öylesine bir daldı ki, sanki şu anda dünyâ, bu
18 Ağustos 2016

Dîn İstismârını Alevî-Bektâşîlik Üzerinden Köpürtmek…

Bilhassa 1908’den i’tibâren 108 yıl boyunca, bu memleketde İslâmiyyet’in hiçbir kul sistemine aslâ boyun eğmeyen; ve mücerred Allâh
14 Mayıs 2016

(4) Sünnîlik Olmadan İslâm Mı Olurmuş, Gülünç!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, (28.4.2016) Târih-i Efrencîsinde İmam Hatipliler Derneği'nce Sinan Erdem Spor Salonunda
4 Mayıs 2016

(3) Sünnîlik Olmadan İslâm Mı Olurmuş, Gülünç!

1) RTE’nın, Hayrettin Karaman gibi telfikçi adamların te’sîrinde kalarak 5-6 senelik zaman içinde, sünnîlik ve şiilik gibi i’tikâdî temel
1 Mayıs 2016

“İnançlara Eşit Mesâfede Olmak” Gözboyaması!

İsmail Kahraman’ın “laiklik anayasada olmamalı” demesi üzerine ne kadar (îmânsız dinsevmez) varsa, topu da AKP içindekiler de
26 Nisan 2016

Parlamento Başı Ve Cumhurbaşkanı Vekîli Kahraman’ın Laiksizliği!

T.C. Parlamento Reisi İsmâil Kahraman, RTE “Medeniyetler İttifakı Konferansı” denen “örtülü ve bektâşi sırrı cinsinden