Ahmed SELÂMÎ

BAŞMAKÂLE

BÜTÜN TAHRÎRÂTI

26 Kasım 2023

-3- Cedd-i Azîzim Bartın Müftüsü Muhammed Rif’at Efendi Hazretlerini Yâdederken…

Adı geçen şefokratik diktatörlük devrinde, İslâmiyyet’in 1400 yıllık “ŞİÂRI” ve “Zarûrât-ı dîniyyesinden” bulunan EZÂN-I ŞERÎF de TÜRKÇELEŞTİRİLMEMİŞ, YASAKLANMIŞDIR…
26 Kasım 2023

-2- Cedd-i Azîzim Bartın Müftüsü Muhammed Rif’at Efendi Hazretlerini Yâdederken…

Efrencî (21/Şubat/1862) de tevellüd edib (29/Kasım/1932’de)[5] 70 yaşında vefât eden Merhûm Cedd-i Azîzim Muhammed Rif’at Efendi Hazretleri, 1882’de 20 yaşında olduğu hâlde, evvelâ Fâtih Medresesine kaydolarak ilim tahsîline başlar…
26 Kasım 2023

-1- Cedd-i Azîzim Bartın Müftüsü Muhammed Rif’at Efendi Hazretlerini Yâdederken…

29/Kasım/1932, Bartın Müftüsü Merhûm Muhammed Rif’at Efendi Hazretlerinin Âhıret-i Dâr-ı Bekâya Rıhlet buyurmalarının 87. sene-i devriyesidir.
25 Eylül 2023

Velâdet Kandili Şeytanları!

Zaman plânında12 Rabîülevvel, insanın, cinnin, meleğin, topyekûn Kâinât’ın ve bütün peygamberlerin de PEYGAMBERİ, alâ
25 Eylül 2023

Modernist Soytarıların Mukaddes Velâdetle Alâkası Olamaz!

Âdet yerini bulsun, sus payı tevzi’ edilsin, “dinsiz!” dedirtmeme küllemesi yağlı yedirilsin, RESMÎ EMNİYET SİBOPLARI İYİ İŞLESİN ve
25 Eylül 2023

Makâm-ı Risâletle Makâm-ı Riyâset Karıştırılamaz; Bunun Mukâyesesi Dahî Muhâldir…

Lâyık demokratik ve cumhûrî beşerî bir sistemin, kendi seküler ve pozitivist ölçülerine uydurarak, (yerli malı haftası) der gibi "Velâdet-i Nebî Haftası" ihdâs etmesi,
25 Eylül 2023

Velâdet Kandili Mi İmiş?

Rasûl-i Rusül Aleyhissalâtü Vesselâm ile yüzümüz olmadığı hâlde ve ayak ucunda olsak da, olmayan ağzımızla, duymayan kulağımızla, görmeyen gözlerimizle,
25 Eylül 2023

Hâlık Teâlâ’nın Sevgilisi Ve Mahlûkâtın Eşrefine (en şereflisine) Revâ Görülen…

HÂLIK TEÂLÂ’NIN SEVGİLİSİ VE MAHLÛKÂTIN EŞREFİNE (en şereflisine) REVÂ GÖRÜLEN… Ahmed SELÂMÎ (Dağistânî)   Layık cumbokrasilerle diğer bütün beşerî sistemlerde,  Peygamber sevgisine, hele Allâh Azze SEVGİLİSİNE […]
24 Eylül 2023

-2- Bm Ve Reisin Muhteşem Nutku Veya Hıtâbesi…

BM ve REİSİN “MUHTEŞEM NUTKU” VEYA HITÂBESİ MÜNÂSEBETİYLE! (2) Dağıstânî “KADER MES’ELESİ ALLÂH AZZE VE CELLENİN İLİM SIFATINA RÂCİDİR”; VE “EN MÜHİM MESÂİL-İ KELÂMİYYEMİZDENDİR…” BM’de yapdığı […]
20 Eylül 2023

-1- Bm Ve Reisin Muhteşem Nutku Veya Hıtâbesi…

BM ve REİSİN MUHTEŞEM NUTKU VEYA HITÂBESİ MÜNÂSEBETİYLE… (1) Dağıstânî 19 Eylül 2023’de, Laik demokratik hukuk devleti REİSİ ve “ümmetin lideri” Şevketlû Receb Tayyib Beyfendi BM […]
18 Temmuz 2023

-1- “Demputrasi Şehîdinin” Olması, “Demputrasi İslâm Demekdir” Demeden Muhaldir!

“DEMPUTRASİ ŞEHÎDİNİN” OLMASI, “DEMPUTRASİ İSLÂM DEMEKDİR” DEMEDEN MUHALDİR! -1- Ahmed SELÂMÎ (Dağıstânî) “I5 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, yok Demokrasi Zaferi” diye, layık-ateist sistem bir […]
14 Temmuz 2023

-3- Dembokrasinin Allâh’ı, Âhıret Îmânı, İslâm’ı Yokdur Ki Şehîdi Olsun!

DEMBOKRASİNİN ALLÂH’I, ÂHIRET ÎMÂNI, İSLÂM’I YOKDUR Kİ ŞEHÎDİ OLSUN (3) Ahmed SELÂMÎ   18) Para-lamento Reisi İsmail Kahraman AĞA, bu seneki 15 Temmuz’da yapdığı konuşmada, “15 […]
14 Temmuz 2023

-2- Dembokrasinin Allâh’ı, Âhıret Îmânı, İslâm’ı Yokdur Ki Şehîdi Olsun!

DEMBOKRASİNİN ALLÂH’I, ÂHIRET ÎMÂNI, İSLÂM’I YOKDUR Kİ ŞEHÎDİ OLSUN! (2) Ahmed SELÂMÎ   8) “Âhıret’e, Peygamberlere ve diğer 6 îman şartına îmânı”, bütün incelikleri ile ve […]
14 Temmuz 2023

-1- Dembokrasinin Allâh’ı, Âhıret Îmânı, İslâm’ı Yokdur Ki Şehîdi Olsun!

DEMBOKRASİNİN ALLÂH’I, ÂHIRET ÎMÂNI, İSLÂM’I YOKDUR Kİ ŞEHÎDİ OLSUN! (1) Ahmed SELÂMÎ “15 Temmuz 2016 Haçlı Seferi’nden” sonra AKP iktidârının kılavuzluğunda bir “Dembokrasi Şehidi” “Dembokrasi Nöbeti” […]
14 Temmuz 2023

15 Temmuz Kuduruşu, İslâm’ı Tamâmen Silecek Bir Neo-Haçlı Seferidir!

Büyük Osmanlı Müfessiri Merhûm Muhammed Hamdi Efendi Hazretleri: “FITRAT HEP HAKK U HAYRA MÜTEVECCİH BİR İSTİKÂMET TA’KÎB EDER.” Buyururlar.
14 Temmuz 2023

15/Temmuz/2016 Ve Fıtrat Hılâfına Dîn Uydurmak Ve Hüküm Vaz’etmek…

15/Temmuz/2016 cinnet târihi, Tanzîmât’dan beri ve hele 96 yıldır, Neo-Haçlı Cebhesi “güdümünde” Osmanlı-İslâm Coğrafyasında “Dinsiz bir kavim
14 Temmuz 2023

15 Temmuz Darbe-Harbe Değil, Neo-Haçlı Seferidir; Ve Dembokrasi Bayramı Olamaz!

Tefsir satırlarına bakdığımız zaman, Kelâm-i Kadîm’in, bütün beşerî sistemleri reddetdiğini ve onların “Fıtrat ve Hılkati” bozan sapıklıklar, sapkınlıklar ve
25 Haziran 2023

“Allâh Azze İle Muârazanın” Da Adı: Bayram!
Ahmed SELÂMÎ

İslâmiyet, Allâh Azze ve Celle’nin irâdesine istinâd eden bir hüküm ve haberler bütünü… Tecezzî kabûl etmeyen O’na, Mûsâ Aleyhisselâm’dan sonra bir de
18 Haziran 2023

-3- Dîni Tepe Tepe Kullanan Hoca Kılıklıların, Hakk’ı Bâtılla Telbîs Azgınlığı…

Demek ki 2 mühim husûs, ana hatları ile hulâsa edersek şudur: 1-Laikliği sevdirib, kabûl etdirmek, onsuz olunamıyacağına îmân… Hatta öylesine göz küllenmeli, akıllar ve îmânlar zehirlenmelidir ki, “İslâm’ın laik bir din” olduğu bile söylenmelidir.
13 Haziran 2023

-2- Dîni Tepe Tepe Kullanan Hoca Kılıklıların, Hakk’ı Bâtılla Telbîs Azgınlığı…

Ermeni Madam’ın da “kumar masası” diyerek i’tirâf etdiği gibi “Demputratik sandık kumarı” uğruna, müslüman, hatta “hoca-moca” geçinen adamların  içlerinde öyle sihirbaz ve madrabazlar var ki, bervechi âtî görüleceği üzere bunlar,  
26 Mayıs 2023

Allâh Allâh, Hiçbir Parti Kongresi “Allâh; Ve O’nun Hâkimiyyeti…” Diyemiyor!

MHP de kongre yapdı, “milliyetçilik ve TÜRK” kelimelerine, îmânı üzerinden ne dedirtmek istediyse onları dedirtdi; ve “ALLÂH ve
26 Mayıs 2023

Dembokratik Narkoz Ve İşgâl Altında Sandık Rezâleti…

“Dembokratik seçim”in islâmîlikle zerre kadar alâkası yokdur. Dembokrasi, insan nefs ve hevâsının, kadîm yunanda bulduğu bir sistem. İslâm Dîni ise, Kur’ânî bir
26 Mayıs 2023

Dembokrasi Dîni, Ancak Kendi Varlığı Ve Dışındakileri De Eritmek İçün Vardır!
Ahmed SELÂMÎ

İngiliz-Yahûdî-ABD Üçlü triumvirası, “Kalblere, dillere ve ellere dembokrasi zikrini” aslâ boş yere vermez. Çünki bu sistem, o Global çete veya triumvira usâresi olub, bir
26 Mayıs 2023

Hz. Fâtih’in Da’vâsı Veya O Atamız Ne İdi?

[İstanbul’un Fethinin 520. Yılını tes’id etmek maksadıyla 29 Mayıs 1973 Salı günü Milliyetçi Öğretmenler Derneği tarafından M.T.T.B. konferans
26 Mayıs 2023

(1) Bel’am Ve Çömezlerin Müfessîr Ve Şeyhülislâm Düşmanlığı!

Sırtını “laik-dembokratik-cumbokrasi” rejimleriyle belli parti ve hükûmetlere yaslamış bir takım adam ve madamların, İslâmiyyet’e
26 Mayıs 2023

Büyük Osmanlı Müfessiri Elmalılı Düşmanı Echeller!

Elmalılı Merhûm Muhammed Hamdi Efendi Hazretlerine utanmadan "hal' fetvâsı verdi" diye iftirâ eden adam ve madam sürüleri,
25 Mayıs 2023

-1- Dîni Tepe Tepe Kullanan Hoca Kılıklıların, Hakk’ı Bâtılla Telbîs Azgınlığı…

DÎNİ TEPE TEPE KULLANAN HOCA KILIKLILARIN, HAKK’I BÂTILLA TELBÎS AZGINLIĞI… (1) Ahmed SELÂMÎ (Dağıstânî) Kadîm Müslüman kavimlerin HÜKÛMET sistemleri, asr-ı seâdetden i’tibâren edille-i erbaaya dayanmış, bütün […]
25 Mayıs 2023

Üstâd Merhûm’un “Çöp Bidonundaki” Kedi, Köpek Ve Kubur Fâreleri!

Ahmed SELÂMÎ
7 Mayıs 2023

-7- Berat Gecesini Saptıran Hoca Kılıklı Şeytanlar!

BERAT GECESİNİ SAPTIRAN HOCA KILIKLI ŞEYTANLAR! (7) Ahmed SELÂMÎ (Dağıstânî) Bir kişi “müslümanım” dediği zaman, şunu demiş olur: “Ben, bana göre değil, Mücerred ALLÂH Azze ve […]
27 Nisan 2023

Namazın Kazâsı Varmış, Seçimin Kazâsı Yokmuş!

NAMAZIN KAZÂSI VARMIŞ, SEÇİMİN KAZÂSI YOKMUŞ! Ahmed SELÂMÎ (Dağıstânî) Devletlû ve Şevketlû (sayın bay) Başkan Hazretleri buyurdular ki: “-Namazın kazâsı (kaf,dad,elif,hemze) olur, seçimin kazâsı olmaz!” Bu […]
17 Nisan 2023

-6- Berat Gecesini Saptıran Hoca Kılıklı Şeytanlar!

BERAT GECESİNİ SAPTIRAN HOCA KILIKLI ŞEYTANLAR! (6) Ahmed SELÂMÎ (Dağıstânî) HER ŞERÎATIN ASLI, “BANA GÖRE” DİYEN MUHARRİFLER  VÂSITASIYLA BOZULMUŞ, TAHRÎF EDİLMİŞDİR… Her kim ki, kendi nefs […]
11 Nisan 2023

-5- Berat Gecesini Saptıran Hoca Kılıklı Şeytanlar!

BERAT GECESİNİ SAPTIRAN HOCA KILIKLI ŞEYTANLAR! (5) Ahmed SELÂMÎ (Dağıstânî) HAKÎKATLERİ, KENDİ  ÜÇ PARALIK  ARABÇA MASKESİYLE SULANDIRMAYA KURBAN EDEN HOCA VE ÜSTÂD KILIKLI “MÜCTEHİD ZİBİDİLER”    […]
11 Nisan 2023

-4- Berat Gecesini Saptıran Hoca Kılıklı Şeytanlar!

BERAT GECESİNİ SAPTIRAN HOCA KILIKLI ŞEYTANLAR! (4) Ahmed SELÂMÎ (Dağıstânî) YEMİNLERLE UYDURMALAR… Bu iki gürûhun en bâriz ortak müştereği, birisi, gûyâ eskiye ve selef-i sâlihîne bağlılık […]
28 Mart 2023

-3- Berat Gecesini Saptıran Hoca Kılıklı Şeytanlar!

BERAT GECESİNİ SAPTIRAN HOCA KILIKLI ŞEYTANLAR! -3- Ahmed SELÂMÎ (Dağıstânî) CENÂB-I HAKK AZZE VE CELLE’NİN HİÇBİR SIFATINDA DEĞİŞME, SİLİNME VE EKSİLİB ÇOĞALMA YOKDUR; O, BUNLARDAN MÜNEZZEH, […]
23 Mart 2023

Dîni İçden Yıkıcı Ramazan Müşriklerinin İki Hedefi…

Münâfık, Müşrik ve Kâfir, tek millet olarak, Âdem Aleyhisselâm zamanından beri İslâmiyyet’i, (nefs, hevâ ve arzuları) önünde en büyük
23 Mart 2023

Ramazan Tâcirleri!

Mübârek Ramazan gelince şeytanların zincire vurulacağı doğrudur da, bunlar cinnî şeytanlardır! Ancak insî şeyâtînin neye
9 Mart 2023

-2- Berat Gecesini Saptıran Hoca Kılıklı Şeytanlar!

“Ham softa ve kaba yobaz” denilen nice şarlatanların meydanı boş bulub BERAT gecesi gibi nice mukaddes gecelerimiz ve mes’elelerimiz ile alâkalı yâve, hezeyân, küfürbazlık, isrâiliyyât veya echeliyyetlerine çok dikkat edilmelidir.
6 Mart 2023

Berat Gecesini Saptıran Hoca Kılıklı Şeytanlar!

Duhân Sûre-i Celîlesinin 1-4. Âyet-i Kerîmelerinde Allâh Azze ve Celle meâlen şöyle buyuruyor: “Hem Kitâb-ı Mübîn Hakk içün. Elhak biz onu bir MÜBÂREK GECEDE indirdik
16 Şubat 2023

Mi’rac Muharrifi Baîdullah (Hamidullah) Sevici Ve Parlatıcılarının İç Yüzü!..

Tahmînen 1973-74’ lü seneler… Rahmetli Hafız ve muhâmî (avukat) Kenan SAH ve Merhûm Muhâsebeci Fuad Kızıltepe henüz sağ…
3 Şubat 2023

Regâib Kandili…

Receb ayının ilk cuması, Regâib Kandili olarak tes’îd edilir ki, bu, 15 asırdır ehl-i sünnet müslümanlarının mübârek günlerinden biridir... Diğer mübârek
25 Aralık 2022

-1- Merhûm Sadreddîn Hocamız İle Pilli-Milli Şef’i Yâdederken…

Merhûm Sadreddin Hocaefendi, Bitlis’li olub Haydarân aşiretindendi. Ceddi bulunan Ali Ağa, Harb-i Umûmîde Kafkas Cebhesinde Moskof
23 Aralık 2022

Yılbaşı, Magandalar, Gâvurları Taklîd Ve Onlara Teşebbüh…

“- Maganda kurşunu ile vurulmuş!” Dendi mi, suçu hafifleten bir sebeb bulunmuş gibi, beyinsizlik ve vahşîliği hoşgörme telâkkîsi
17 Aralık 2022

Noelbabacı Ve Chp Kafalı Bakan Ve Hükûmetle Dib’in Keyfiyeti…
Ahmed SELÂMÎ

Efrencî yılbaşı denen zamanı “Noelbaba” hurâfe ve yobazlığına bulayarak bu millete çatallı kazık olarak atan, cumhuriyet, laiklik, KAMALİZMA ve
1 Kasım 2022

Osmanlıca, Selîmiye’nin, Dile Akseden Muhteşem Osmanlı Dilidir!

Osmanlıca, ana temelleri Türkçe; terkîb ve kelime zenginliği ile ruh ve mücerredler âlemi Arabça, sonra da Farsça olan, Osmanlı’nın 6
29 Ekim 2022

Cumhûr, Cumhûriyet, Cumburlobiyet Ve Çamuriyet!

Müslümanları ve İslâmiyyet’i en büyük iç tehdid veya irticâ’ gören gayr-i müslim ve şeytânî cebheler, târih boyunca binbir taktik ve
27 Ekim 2022

İslâmcı Veya Muhâfazakâr Demokratların Kadın-Erkek Karmalı Resepsiyon Bayramı…

89 senedir devam eden T.C.’deki cümhûriyetin, dünyâdaki adı “republique” olan yüzlercesinden hangisine tekâbül etdiği; ve içinde
1 Mayıs 2022

Böyle Anarşizme “Bayram” Diyenlerin Akıl Ve Îmân Zehirlenmesi…

1850’lerden sonra, hakîkatın azılı düşmanı haçlı dünyasında başlatılan “amele” yürüyüşü, îmân, şahsiyet ve tarih bütünlüğümüzü
1 Mayıs 2022

İslâmiyyet’in Ramazan Ve Bayramlarına Kadar Her Şeyi, Allâh’sız Sistemin Oyuncağı Oldu!

Lâyik dembokratik cümhûrî sisteme göre “MÜBÂREK Kadir günü” i’lân edilen (1/Haziran/2019 cumartesi) iftardan evvel, Akit tv nâm kanalda, kendilerince
3 Mart 2022

Hılâfet-i İslâmiyye’yi, 23 Temmuz 1908 Meşrûtiyet Meş’ûmiyyeti İle Yıkdılar!

Bugün 23 Temmuz... Hâdisâta bakınca, bedâhat derecesinde görülür ki, bütün dünyâ, Allâh Azze’nin mutlak Dîni İslâmiyyet’den
19 Mayıs 2021

19 Mayıs Karnavalları, “Kadına Şiddetin” Remzi…

Kadına şiddet denince ne anlaşılması icab etdiği, bugün, bir gözboyama hâlinde ve muârıza bir çelme takma olarak mer’iyetde!.
5 Mayıs 2021

Ramazân-ı Şerîf, Ne Olur Çabuk Geç!

Allah ve Rasulü’nün dîni İslâm ile, resmî ve gayr-ı resmî hoca kılıklı şeytanların uydurup adına da “İslâm!” dediği dîni ayırt etmek ve
23 Nisan 2021

23 Nisan ve Cb Dilinde Komünist Nâzım’ın Şiiri…

CB Erdoğan 20 Nisan 2017 günü Beştepe’de “TRT 39. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Kabul Töreninde” konuşmuş... Orada,
9 Nisan 2021

Görmez Hilâli Görmek İçün Capetown’a Uçacakmış! Veya Bayrâmiyelik!
Ahmed SELÂMÎ

T.C. Devletinin DİB denen mahall-i mahsûsu, yıllardır uğraşır, didinir, ıkınır, sıkınır, ezilir, büzülür, teleskopu yüklenen Altıkulaç’ıyla İzmir
9 Nisan 2021

Hilâl Düşmanı Oryantalist Ve Bazı Sarık-Cübbeli Çömezler!

Adamlarla madamların hangi akıl ve mantığı taşıdıkları değil, mantık yerinde ne taşıdıkları artık ruznâmeye gelmeli; ve bunların, ne kadar
10 Mart 2021

Mi’râc, Akıl ve İlim

Receb ayının 27’nci gecesine çakılı NÛR SÜTUNU da Mİ’RÂC KANDİLİ adını alıyor. Mi’râc, EŞSİZ ÖNDER EN BÜYÜK PEYGAMBER’e âid rûhan, cismen
12 Temmuz 2020

(2) Ayasofya’yı, Meyhâne De Yapsanız Fâtih’in Câmisidir!

Ayasofya’nın İslâm’daki ve târihdeki kıymetine yeniden kavuşturulmasını bugünün laik-seküler çakma ve hiçbir dînî temeli olmıyan sistem ve idârecilerinden
12 Temmuz 2020

(1) Ayasofya’yı, Meyhâne De Yapsanız Fâtih’in Câmi’sidir!

1934’de Ayasofya CÂMİ-İ ŞERÎFİ’nin ibâdetden men edilişinden bugüne, bir Ayasofya istismâr ve fırıldağı yürütülmektedir!
12 Temmuz 2020

Zincire Vurulan Câmi Ayasofya

AHMED SELÂMÎ
12 Temmuz 2020

Ayasofya’yı Susturmakdaki Sır…

Ahmed Ayasofya’yı anlamak için Fâtih ve Feth-i Mübîn’e, bunlar için de İkinci Murâd Hân Hazretlerine ve Kâinât’ın Fahri Aleyhisselâm’a kadar
11 Temmuz 2020

O, “Ne Güzel Emir” (Sultân) Ve Fâtih…

Ahmed SELÂMÎ
11 Temmuz 2020

Ayasofya’da İkindi

[ Bu hikâye, rû’yada mı görülmüş, yoksa dünyâda mı yaşanmışdı? Bu, O adamla Halil Bey arasında ebediyete kadar gitmeye namzet zamandan, sanki bir sır gibi hâtıralaşıp kaldı… ]
28 Mayıs 2020

Bay KK’ya Göre Câmideki Ezân Ve Marş Aynı Kutsalmış!

İzmir içün “gâvur İzmir” demesek de, “İzmir’in iyi, iri, ilkeli, ilikli ve dört dörtlük gâvuru vardır” denilebilir! Gerçi “El hükmü li’l-ekser=Hüküm ekseriyete göre
23 Mayıs 2020

(6) Zıyâ Selçuk, Köy Enstitüleri Ve Akp Chp’lileşirken…

Böyyük Raiz ve Ümmet imamı Sarayından “İslâm Güncellenmelidir” deyû cihâna i’lânâtda bulunursa, bu imamına bakan cemaatin o küçük raizleri, DİB’çi eskiler,
18 Mayıs 2020

(5) Zıyâ Selçuk, Köy Enstitüleri Ve Akp Chp’lileşirken…

Ağızlarına, doğrudan doğruya “Sünnî mezhebleri ve onlar üzerinden İslâm’a muârız olmayı” alamayanlar, bunu, “mezhepçilik” ta’bîri ile yürütmektedirler.
8 Mayıs 2020

Ha Cüderi Ha Virüs!

Allâh’dan korkmazlar da coronadan korkarlar, Şirk, küfür ve nifakdan, azarak kuduranlar… Mutlak KÂDİR’i unut, sonsuz nizâmı görme;
7 Mayıs 2020

(4) Zıyâ Selçuk, Köy Enstitüleri Ve Akp Chp’lileşirken…

Köy Enstitüleri ne kadar İslâm muârızlığını TEMEL GÂYE edinmişse, “mezhepçilik” ta’biri ile de gâye aynıdır! Hangi mezheb sâliklerinin mezhebçiliğini tasrîh
1 Mayıs 2020

(3) Zıyâ Selçuk, Köy Enstitüleri Ve Akp Chp’lileşirken…

Bir evvelki makalemizde oldukça mühim YENİ ilâveler yapdık. Çünki, Köy Enstitülere Bşk. olacak Prof. Kemal, 1997’yi yani Hasan Âli Yücel gibi bu milletin
29 Nisan 2020

(2) Zıyâ Selçuk, Köy Enstitüleri Ve Akp Chp’lileşirken…

Bugün Köy Enstitüleri başkanı olan ve 1940’ların kafasını hâlâ yaşatmıya çalışan Prof. Kemal Kocabaş’ın, bu “Sovyet kolhoz ve sovhoz” fidelikleri aşkıyla yanışı,
25 Nisan 2020

(1) Zıyâ Selçuk, Köy Enstitüleri Ve Akp Chp’lileşirken…

AKP’nin maarif nâzırı olan Ziyâ nâm kişi, Türkiya târihinde kara bir leke olan mâhut “Köy Enstitülerinin sanki yürekden vurgunu” gibi, fırsad buldukça bu 13-15
18 Nisan 2020

(7) Virüs Devrinde Bile, Ankara Dib’i Fıtratları Îcâbı Gene Tahrîf; Ve Bulanık Suda Balık Avlama Peşinde!

Meşrûtiyyet belâsından sonra cumhuriyyet zamanında da, Müfessir Merhûm’un yukarıda “müsâvât” buyurduğu, madamların dilinde “cinsiyet eşitliği” olan o
15 Nisan 2020

(6) Virüs Devrinde Bile, Ankara Dib’i Fıtratları Îcâbı Gene Tahrîf; Ve Bulanık Suda Balık Avlama Peşinde!

Politika, medya, ilhâdiyât akademyası, bel’amlaşmış ham softa kaba yobaz sürüleri, heykelizma ve feminizma kurbanlarının topu da Kur'ân terâzîsiyle "Fasıklar
11 Nisan 2020

(5) Virüs Devrinde Bile, Ankara Dib’i Fıtratları Îcâbı Gene Tahrîf; Ve Bulanık Suda Balık Avlama Peşinde!

Dünyâyı saran virüs orduları, pek çok dinsiz ve layık ferdlerin olduğu kadar, sarık-cübbeli de olsa nice müesseselerin bile iç yüzünü ortaya çıkardı!.
8 Nisan 2020

(4) Virüs Devrinde Bile, Ankara Dib’i Fıtratları Îcâbı Gene Tahrîf; Ve Bulanık Suda Balık Avlama Peşinde!

VİRÜS DEVRİNDE BİLE, ANKARA DİB’İ FITRATLARI ÎCÂBI GENE TAHRÎF; VE BULANIK SUDA BALIK AVLAMA PEŞİNDE! (4) Ahmed SELÂMÎ (Dağıstânî)          HEYKELİSTLER, VİRÜS ORDU […]
3 Nisan 2020

(3) Virüs Devrinde Bile, Ankara Dib’i Fıtratları Îcâbı Gene Tahrîf; Ve Bulanık Suda Balık Avlama Peşinde!

Dünyâ, “virüs” deyib korkudan tiril tiril titrerken, (Cin Pataklı) veznindeki bazı medya canavarları da, lânetli sistemin verdiği adı “hürriyyet” kendisi azgınlık olan
31 Mart 2020

(2) Virüs Devrinde Bile, Ankara Dib’i Fıtratları Îcâbı Gene Tahrîf; Ve Bulanık Suda Balık Avlama Peşinde!

VİRÜS DEVRİNDE BİLE, ANKARA DİB’İ FITRATLARI ÎCÂBI GENE TAHRÎF; VE BULANIK SUDA BALIK AVLAMA PEŞİNDE! (2) Ahmed SELÂMÎ (Dağıstânî)   MÜESSİR-İ HAKÎKÎ ALLÂH CELLE OLUNCA, BELÂ […]
26 Mart 2020

(1) Virüs Devrinde Bile, Ankara Dib’i Fıtratları Îcâbı Gene Tahrîf; Ve Bulanık Suda Balık Avlama Peşinde!

VİRÜS DEVRİNDE BİLE, ANKARA DİB’İ FITRATLARI ÎCÂBI GENE TAHRÎF; VE BULANIK SUDA BALIK AVLAMA PEŞİNDE! (1) Ahmed SELÂMÎ (Dağıstânî) . Corona virüsü, irâde ve hâkimiyyeti olmıyan […]
19 Mart 2020

Çanakkale Ve Virüs Cezâsı!

Bugün Receb 1441, ayın tahminen 15. Günü… Efrencî 18/Mart/2020… Eşhuru’l-Hurum’dan RECEB… Eşhur-ı Selâse’den hem… Virüs’ün, 3 ay geçmeden, Allâh Azze’nin
10 Şubat 2020

Halîfe-i Müslimîn Cennetmekân Abdülhamîd Hân’ı Yâdederken!

Halîfe-i Müslimîn Büyük Sultan Abdülhamîd Hân Aleyhirrahmeti Ve’l-ğufrân Efendimiz Hazretlerinin Âhıret-i Dâr-ı Bekâ’ya irtihâlleri
9 Ağustos 2019

Batan Geminin Malları…

İslâm gemisi içinde 1908’den i’tibâren mevzii yangınlar çıkdıkça dumanlar ortalığı sıkıntıya düşürmiye başladı; ve 1923 Lozan’ında imzâlar atılıb “devirimler ve
4 Temmuz 2019

İrâde Ve Hâkimiyyeti Hakk’dan Halka Çekmek, İnsanlık Boyunca Heykeltaparlığın Temelidir…

Halkın irâdesi denilen ve aslında (globalizma zinciri üzerindeki uyanık politikacı şefokratların) irâdesini, HÂLIQ’ın irâdesine (tercih) sekülarizmi ve lâyikliğinden
3 Temmuz 2019

Dembokratik Rezâlet, Tavan Yaparken Onu Da Uçurdu!

Biraz da, (Antik Yunan Aklının ifrâzâtı olan dembokrasinin) arsasında manzara nedir dersek, o da işte şöyledir: Zirveden: “Demokrasiden ta’vîz vermeden 2023
1 Temmuz 2019

Antik Yunan Aklının İfrâzâtı Dembokrasinin, Tevhîdî Tahlîli…
Ahmed SELÂMÎ

İstanbul’da 10.5 milyon müntehib (dembokrat seçmen), antik YUNAN aklının îcâdı “dembokrasiye îman ederek” 23 Haziran 2019 Efrencî târihinde ikinci def’a
20 Haziran 2019

Bu Adam!

Medya ve o medya denen aşşağılık nesneye yalan, dolan, iftirâ ve karalamanın mutfak çöplüğü vazifesi gören topyekûn “kubur farelerinin”, bu adam
20 Haziran 2019

Binali: “Siyâset İle Hakîkat Örtüşmez!” Politize Olmuş Ham Softa Kaba Yobazlara Kapak…

Tâhâ Akyol nâm Hürriyet muharriri (12.5.2018) târihli yazısında, T.C. Beşvekîli Erzincanlı Topal Dursun’un oğlu Binali Yıldırım’ın
4 Mayıs 2019

Dib’in Başındaki Görmez Hilâli Neden Görmez?

1924’den beri Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) denen yerin ne işe yaradığını, Atatürkçü ve laik (ateist) Prof Mümtaz Soysal, Yalovalıların
14 Nisan 2019

Şîa’cı Erbakanizma, Parti-Pırtısı Ve Oğlu Arasında, Hacizzede Olarak Sokağa Atıldı!

ŞÎA’CI ERBAKANİZMA, PARTİ-PIRTISI VE OĞUL ARASINDA, HACİZZEDE OLARAK SOKAĞA ATILDI! Ahmed SELÂMÎ ÖLÜMÜNDEN 22 AY EVVEL İRAN’A VALİZ DOLUSU İLAÇLA GİDİŞ! Erbakan 12/Nisan/2009 tarihinde, bundan tam […]
13 Nisan 2019

31 Mart Vak’asının İç Yüzü
Ahmed SELÂMÎ

Bizim nesil ve bizden sonrakiler 31 Mart vak’asını bil­mezler. Kulaklardan, gözlerden, her nisanın 13 lerinde bir 31 Mart yaygarası girer durur. Bu 31 Mart
10 Nisan 2019

Başvekîl’den Değişmez Tabu: Anayasal Dîn İnancı!

Topal Dursun’un oğlu Başvekîl Sayın Binali Bey “anayasa” ile alâkalı fevkâl’âde can sıkan beyanlarda bulundu. 1000 yıldır milyonlarca
23 Mart 2019

Demokratik Sistemin Şehâdetini (Hâşâ), Peygamber Aleyhisselâm’a Yaptıranlar!

Dembokrasi, beşerî bir sistem olarak, vahyin dışında, kadîm Yunan aklının, daha sonra da Fransız, İngiliz ve ABD beyninin dünya politika
16 Mart 2019

Dînin, Lâ Teşbîh Ekseni, Omurgası Ve Genleri İle Oynamak…

Muârızına “vatan hâini” damgası vurmak veyâ “nankör” ve “terörist” gibi ithamlarda bulunmak ne de kolay oldu… Hele hele seçim
16 Mart 2019

Dembokrasi Paketi, Dünyâ Sistemi Maketi!..

Son günlerde T.C. ruznâmesinin birinci maddesi (PAKET MAKET) gözküllemesi oldu! Osmanlı İslâm Coğrafyasında yaşayan insanlar,
14 Mart 2019

(6) Bel’am Ve Çömezlerin Müfessîr Ve Şeyhülislâm Düşmanlığı!

Gerek Merhûm Şeyhülislam ve gerekse Merhûm Müfessir, Türkiye’de her tarafın darağaçları ile dolub taştığı o gözünü kan bürümüş
14 Mart 2019

(5) Bel’am Ve Çömezlerin Müfessîr Ve Şeyhülislâm Düşmanlığı!

Merhûm Şeyhülislâm bu kabil gıybetçi, müfteri ve uydurmacı ve “îmânı muhtell heriflere” karşı, günümüze bırakdığı satırları ile bakınız
14 Mart 2019

(4) Bel’am Ve Çömezlerin Müfessîr Ve Şeyhülislâm Düşmanlığı!

Bugünki echel-i cühelâ veya ekfer-i küferâ takımları ise, bu 3 noktada karın ağrısına sâhib olub, Şeyhülislâm Merhûm’un satırlarını kendi
13 Mart 2019

(3) Bel’am Ve Çömezlerin Müfessîr Ve Şeyhülislâm Düşmanlığı!

Zamanımızda haberleşme imkânlarının ilerlemesi sebebiyle tv ve internet yolu da buna zammolunca, artık söz ayağa düşmüş, yalan ve
13 Mart 2019

(2) Bel’am Ve Çömezlerin Müfessîr Ve Şeyhülislâm Düşmanlığı!
Ahmed SELÂMÎ

Zaman zaman, Osmanlı ulemâsından bazı Zevât-ı Kirâma, cumhûriyet çocuklarının tebelleş olarak onlara iftira ve uydurmalarla erâcif
12 Mart 2019

(5) Türkiye Gazetesinde Şeyhülislâm Hazretlerine Hakâret!

Kendisini Son asır ulemâ ve velîlerinden Merhûm Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri'ne nisbet eden bir grubun gazetesi “Türkiye” nâm
12 Mart 2019

(4) Türkiye Gazetesinde Şeyhülislâm Hazretlerine Hakâret!

25) (Altı .oklu) ve (kurt totemli) şebekeler eline düşmüş derme çatma ÇATI (kerestelerini) aşağılamak ve çiviliyerek delik deşik etmek
12 Mart 2019

(3) Türkiye Gazetesinde Şeyhülislâm Haretlerine Hakâret!

19) Îmânı, ahlâkı ve vicdânı kamalistleşmiyenler artık bir evvelki makâlemizde Şeyhülislâm Merhûm Mustafa Sabri Efendi Hazretleri