15 Temmuz Kuduruşu, İslâm’ı Tamâmen Silecek Bir Neo-Haçlı Seferidir!
14 Temmuz 2023
-2- Dembokrasinin Allâh’ı, Âhıret Îmânı, İslâm’ı Yokdur Ki Şehîdi Olsun!
14 Temmuz 2023

DEMBOKRASİNİN ALLÂH’I, ÂHIRET ÎMÂNI, İSLÂM’I YOKDUR Kİ ŞEHÎDİ OLSUN!

(1)

Ahmed SELÂMÎ

“15 Temmuz 2016 Haçlı Seferi’nden” sonra AKP iktidârının kılavuzluğunda bir “Dembokrasi Şehidi” “Dembokrasi Nöbeti” gibi ta’birler uydurularak ehâlinin diline verildi; ve 15 asırlık İslâmiyyet’e âdiyyeti yüzdeyüz ortada olan “ŞEHİD/ cem’i ŞÜHED” gibi şer’î ıstılahların da böylelikle, pek cinnetlik hâl çerçevesinde istikâmetleri değiştirildi!.. Evet, bu yolla da, Allâh’ın Mukaddes ve Muazzez DÎNİ, çocuk oyuncağı gibi oynanan bir nesne derekesine düşürüldü…

Korkunç bir tahrîfat, tağyîr ve tebdîl cinneti…

1) Allâh’a îmân, Âhıret’e îmân, Peygamberlere îmân, Kitablar’a îmân, Meleklere, Kader’e îmân nasıl İslâmiyyet’den başka hiçbir din veya ideolojide, doktrin ve devlet prensibleri arasında muhâl derecesinde yoksa, dembokraside de aynen öyle yokdur ve olamaz… Cihâd, namaz, zekât, oruc ve hacc gibi Şerîat-ı İslâmiyye’ye âidiyyeti yüzdeyüz olan 5 ana İBÂDET esası, nasıl ki İslâmiyyet’in olmazsa olmaz mütemmim  amelî cüzleri ve ana rükünleri ise; ve İslâmiyyet’den başka hiçbir din veya rejimde/sistemde yok ve olamazsa, dembokraside de o kadar yokdur ve olamaz, muhaldir…

Dembokraside “Allâh’a îmân esasları” diye bir şart yokdur ve olamaz…

2) Şehîd, Allâh’a mutlak îmân ve bağlılık taşıyan ferdin,  “cihâd” ibâdetini edâ ederken, “Kâmil Ma’nâsıyla” ancak o zaman ortaya çıkar…

“Şehidlik” İslâm’ın içinde elde edilen, bir netîce… Cihâd denilen ve aynen namaz gibi 5 ana ibâdetden birisi olarak, bunun  netîcesi… Mücerred Allâh Celle’nin bildirdiği ve Rasûlü Aleyhisselâm’ın tebliğ buyurduğu muazzam bir rütbe ve çok büyük bir makâm… Mücerred İslâm’da mevcûd, ONDA husûsî, gâvur diliyle “İslâm’da spesifik” bir keyfiyet… “GÂZΔ de aynen böyle…

3) “Dembokrasi namazı, dembokrasi orucu v.s.” ne kadar olmazsa, “Dembokrasi Şehîdi” de o kadar olmaz, muhâldir!. Meselâ, mücerred sıradan ve biyolojik bir aklı kanun yapıcı olarak tanıyan Para-lamento, dembokrasinin olmazsa olmazıdır, onun malıdır, onun lâzım-ı gayr-ı mufârıkıdır… Bu da, “İslâm Para-lamentosu” olarak bu dînin içinde görülemez, muhaldir!. Dembokrasinin temeli, hiçbir dîni tanımadan bütün bunların dışarısında kalarak, ateist bir felsefe temelinde (devlet rejimi) olmakdır… Burada “UHREVÎ RÜTBE veya MAKÂM” fikri muhaldir…

Bu kadar net ve açık keyfiyetleri bir yana iterek “Demokrasi Şehidi” gibi bir ta’birle müslüman îmân ve i’tikadının karşısına çıkmak, onların gözünü boyamak, onları aldatmak, onları kalb ve beyin taşımayan zombi yerine koyadır; politikacı sahtekârlığıdır…

4) Dembokrasiyi religion; sosyal, muhâfazakâr ve liberal partileri “i’tikadî mezheb”; ABP, ACP, ADP, AFP, AGP ve bilmem ne gibi düzinelercesini de “amelî mezheb”; parti-pırtı liderlerini tanrı, para-lamentoları “Dembokrasi Ma’bedi” tanıyanlar bile; nazariyâtdaki temel inanç esasları arasında “Âhıret’e ÎMÂNI” taşımayan dembokrasiye, “Şehid” mefhûmunu aslâ mâledemezler, etmemişler ve edemiyorlar.. Çünki bu “şehidlik” denilen varlık, bütün esaslarıyla yani itikâdî ve amelî bütün şartları ile “kat’iyyen tecezzî kâbul etmeyen bir DÎNİN” mücerred kendisine hass, onun lâzım-ı gayr-ı mufârıkı bir (rükündür); bir TEMEL esasdır…

Bu dinden başka bir yerde görülmesi muhâl olan bir varlık…

5) Ancak, ne Müslümanlığa ve ne de dembokrasiye inanmış; ikisini de biribirinin içinde görme veya gösterme sihirbazlığına tutunan pespâye şark politikacıları, bu 19. sınıf “inanç ve dembokrasi çığırtkanları” olduklarından, böyle “Dembokrasi Şehîdi” gibi bir takım terkibler uydurmaya tenezzül etmeyi, olmayan şahsiyetlerine bol bol yedirmekde hiçbir mahzûr da görmezler!..

6) Mesela Yehûdiyyet’de “Dembokrasi Kutsanmışı” gibi bir ta’bire; Hıristiyanlık’da (Nasrâniyyet’de) “Dembokrasi Azizi” gibi bir terkîbe; Şamanistlikde “Dembokrasi Şampiyonu” gibi bir rütbeye; Kamalistlikde “Dembokrasi Uçurtması” kabilinden bir ataist ruhbâniyyetine hiç kimse hiçbir yerde rastlıyamaz…

7) Ancak, İslâmiyyet’i, müslüman görünerek pabuç hırsızına çevirmeyi veya karşısına oturtub terbiyeli maymun hâline getirmeyi, “Müslümanlık’a Hizmet ve DÎN ü Diyânet’e Teşvîk” perdesi ve maskesi altında seçmenlerine yedirmek hırsındaki zorba rejim ve sistemler, bütün bu kayıdların dışındadır; ve onlar içün dînin “Vahye müstenid mutlak keyfiyeti” hiçbir kıymet hükmüne sâhib olamaz; ve onlar, dînin tepesindeki gardiyanlar olarak onu her kılığa sokmanın, ilâveler ve tenkıslarla bozmanın, sarıklı politikacılarla kökünü (vahye istinadını) kurutub böceklere yem yapmanın âmir ve hâkimleri hatta patronlarıdır…

(Mâba’di var)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir