7 Ekim 2018

Kavâid-i Aşere…
Ahyed HÂLİDÎ

Kavâid-i aşere kalbimizde esâsât, Cemâat bunda bulur tevhîd ile nizâmât...
17 Eylül 2017

Süvârî

Süvârî îmânla, tevzi’de helâl,
23 Ocak 2012

Kâr-Zarâr

Cemâat arasında Allâh içün iş yapan;
19 Ocak 2007

Besmele ile…

Vâcibü'l-vücûd Hazretlerinin mukaddes ve muazzez ism-i şerîfiyle ve O'na hamd ü senâ ile başlar; tahiyyât ve tesbihâtımızı muazzam bârigâh-ı ulûhiyyetine