Şîa’cı Erbakanizma, Parti-Pırtısı Ve Oğlu Arasında, Hacizzede Olarak Sokağa Atıldı!
14 Nisan 2019
Binali: “Siyâset İle Hakîkat Örtüşmez!” Politize Olmuş Ham Softa Kaba Yobazlara Kapak…
20 Haziran 2019

DİB’İN BAŞINDAKİ GÖRMEZ HİLÂLİ NEDEN GÖRMEZ?

Ahmed SELÂMÎ

 

1924’de kurulduğu günden beri Diyânet İşleri Başkanlığı (DİB) denen yerin ne işe yaradığını, Atatürkçü ve laik (ateist) Prof. Mümtaz Soysal, Yalovalı’ların damadı Hollanda’lı Lagendijk’a şöyle izah etmişdi:

“- Di. İş. Bşk’lığı, dînin (İslâmiyyet’in), cumhûriyet ilkelerine uygun olmasını sağlayan bir kurumdur.”

Artık böyle bir dine, “Allâh ve Rasûlü’nün dini Müslümanlık!” denilemiyeceği bedâhaten ortadadır; ve aklı başında hiçbir kimse, gâvur bile olsa, böyle bir dine “İslâmiyet” diyemez… Ancak, DİB başında ve kucağındaki akıl vaz’iyyeti münâkaşalı adamlar, bundan elbetdeki müstesnâdır!

Mes’ele, bu senenin Kurban Bayramı vesilesiyle, artık mızrak çuvala sığmıyacak kadar vuzûha kavuşdu. DİB denen yerin 1924’den beri, bu milleti Müslümanlık yerine “Cumhûriyet ilke ve inkilaplarına bağlamak!” içün ne fırıldaklar çevirdiği, hiçbir şübheye mahal bırakmayacak şekilde ortaya çıkdı!

Hadi bundan sonra, îmânlı, şuurlu ve pek az da olsa o pazarlıksız müslümanları, o eski şeflik devirlerinin despotizması ile kazığa çakmaya devam etsinler de görelim!. Artık millet, “Bu ne rezâlet, bu ne perişanlık, bu ne hokkabazlık, bu ne şarlatanlık ve şaklabanlık!” demeye başlamalıdır!. Artık millet biribirine: “Bayram şu gün!” diyemiyor, “bayramı ne gün yapacaksın!” diye soruyor!.. Çünki millet artık görmelidir ki, halk, 1924’de DİB denen yerin kuruluşundan beri Kandilli rasathânesinin “rasad-masat-hesab!” oyunları ile aldatılıb oynatılmaktadır…

Allâh ve Rasûlü:

“- Rü’yet-i hilâl esasdır, buna göre Ramazan’a, bayrama, cihâda, kurbana, teşrik tekbirlerine, bayram namazlarına, kandillere, hacca, haram aylara, topyekûn zamana v.s.ye riâyet ve mübâşeret edeceksiniz!”

Emrini verirken, bu cumhûriyet sarıklı politikacıları, Şeyhülislam Merhum Mustafa Sabri Efendi Hazretleri’nin ifâdesiyle  “Allâh ve Rasûlü ile muâraza!” ederek:

“- Hayır, biz, dağ tepe gezerek hilâl milâl peşine düşemeyiz, süt kardeşliği yoğurt kardeşliği tanımayız!” dercesine, “Takvim-rasat-masat-hesab ve bilmem neyimize uygun, bilmem nelerin peşine düşer, modern ve çağdaş güruh-ı lâ yüflihûn olarak, işte böyle zaman ayarlarız!”

Nânesi yediler! Ve nihâyet bugüne gelinince de, vakt-i muayyeni hulûl etdiğinden Mevlâ-yı Müntakîm intikâmını aldı; ve bu Kurban Bayramında, adamlar 88 senedir yemedikleri tokadı yiyib, Kâinât’a rezîl ü rüsvây oldular…

Hakk sillesinin sadâsı ile devâsı mes’elesi de, böylece çok iyi anlaşılmış oldu!..

Allâh Celle ve Rasûl-i Rusül Aleyhisselâm:

 “Rü’yet-i Hilâl esasdır, şartdır, zarûrât-ı dîniyyedendir, farz-ı kifâyedir!”

diyecek; çok akıllı “yaratıcı!” kulları ise, DİB başda olmak üzere, Allâh ve Rasûlü’nü beğenmiyecekler ve onlarla “MUÂRAZA EDEREK” rasat-masat-hesab batılında keçi gibi veya câhiliyye bilmem ne müşrikleri gibi 88 senedir ayak direyib inâdî yaratıklar olduklarını âleme i’lân edecekler!..

Ve bugün işte netice!

Ve DİB denen yerin başındaki Görmez, bu kadar apaçık hakîkatları görmez bir T.C. sarıklı politikacısı olarak,  taaa Mekke’lerden, muârazanın da ötesinde, hiddet, buğz ve adâvet, istihzâ, istihfaf, hakaret ve haykırma hislerini (23. 10.2012 tarihli haberlerde) şöyle höykürecekdir:

“….Güneş’in hareket hesapları matematiksel olarak tespit edildikten sonra, insanların dağlarda tepelerde ellerini alınlarına koyarak hilâli aramalarıyla takvim birliği sağlamamız mümkün değil. Birlikten bahsediyorsak bu yolla olmaz.”

Adam hâlâ, “matematiksellik”, yok kılıfsallık, nânesellik, rasatsallık ve masatsallık; hulâsa Allâh Azze’nin DÎNİ ile DALGASALLIK peşinde!. Pozitivizma, adamların sanki tanrısı…

Bre modernist Rasatsal!

Sana “ZORLA İSLÂM KALACAKSIN!” diyen mi var; BEĞENMİYORSAN BU DÎNİ, BEĞENDİĞİN DİNE GEÇER, HEM BUNDAN KURTULUR, HEM BEĞENDİĞİNE KAVUŞURSUN!

Bay Mösyö, Allâh ve Rasûlüne tebean 15 asırlık “rü’yet-i hilâl” peşindeki ecdadla, aslıyla, müslümanlarla ne de güzel dalga geçiyor!

Oha!

“Dağlarda, tepelerde ellerini alınlarına koyarak hilâl arayanlar!”

Müslümanlık ve müslümanları bu derece aşağılayan bir adam, derhal istifa etmeli; ve AKP hükûmet-i cümhûriyyesi de böylece hamamın nâmûsunu BİNDE bir nebzecik kurtarmalıdır!.. Çağlayan meydanında geçen sene “Sünnînin câferiye, caferinin sünnîye üstünlüğü yokdur!” diyen ve gene Bağdad’da “ne sünnî ne şiiyim!” diyerek dostlarını düşman eden ve fakat düşmanlarını ise dost edemeyen; ve âlem-i İslâm’ı ve 15 asırlık müslümanları, soyunu, aslını ve toprak altındaki akrabâ-yı taallûkâtını inciten T.C. başvekîli Receb Tayyib Efefendi de, hem kendisi ve hem de adamı olan GÖRMEZ kişi ile, âcilen ve alenen Allâh ve Rasûlünden ve 15 asırlık müslümanlardan afv ve mağfiret niyaz etmelidir…

Aksi hâlde encamlarından korkulur!

(NOT: Biz bu yazıyı 1912’de yazmışız, yeniden tashih yapdığımız bugün ise, 20/Ağustos/2018 Kurban Bayramı günüdür. Aradan geçen 6 yıl içinde “Encamları cidden ne kadar feci korkutdu!!!” İbret ve akıllanma???)

Görmez, 15 asırlık Müslümanlık ve müslümanlarla dalga geçer ve onları aşağılarken, İslâm Târihinde, biiznillâh adamı çarpıp perişân eden nice hâdîselerin bulunduğunu da nazarından kaçırmamalıdır!

O müslümanların ve o Müslümanlığın “hilâlleri” zamanında hiç böyle rezâletler olmazdı… Ve uyduruk “takvim birliği” değil de; “ümmet birliği” bile Fas’dan Java adalarına kadar en mükemmel şekliyle te’mîn edilirken, bugün bunların “matematiksellikleri” neden zerre kadar bile bir halta yaramıyor!?. Çünki bugünkiler öylesine akıllı, ilimli, kudretli ve irâdeleri mutlak kullardır ki, Allâh Azze ve Celle’nin yaratdığı nizam bile, bunların “matematiksellikleri, hesapsallıkları, rasatsallıkları, takvimsellikleri, fırıldaksallıkları ve nânesellikleri!” yanında bir ma’nâ ifâde etmiyor!. Hâşâ!

Dinlerini beğenmiyen, ondan utanan ve onu yeniden vaz’etmeye kıyâm eden Luter benzeri bir nesil…

Pozitivist kafalara gel de anlat!. Politika uğruna ellerinde makas, pergel, gönye ve bilmem ne ile, laik ve dembokrat modaya uygun urba kesib biçen DİB terzileri; veya, matematiksel din ve toplum mühendisleri!

Adamlar hâlâ ilkçağların Öklit hesab ve hendeselerini talim ediyorlar ki, bundan haberleri de yok!. Albert Eistein denen hesabçı, eski hesab kaidelerini nasıl çöpe atmış ve bizdeki cumhuriyetçi gerzeklerin ilâhlarından determinizmayı da nasıl söküb  ayağının altına almış ve çiğnemişdi!.

“Görmez” denmiş bir kere adama, bunca olub biteni bir kere bile görmez!. İşi gücü, 15 asırlık müslümanlık ve müslümanlarla dalgasını geçmek, onları aşağılamak!.

Bay Mösyö, o zaman “Kutsal ve kurtsal takvim birliğini!” sağla, ne duruyorsun! Seni tutan mı var?. Arkanda T.C. gibi devletin var, Kandilli gibi rasathanen var, her türlü teknolojik donanım ve dolanımın da var!. Sarık, sırmalı-işlemeli-sükseli ve kaftanvârî cübbe; ense kulak, kirli sakal, tüy, kıl, makam, mevki’, gurur-kibir-enâniyet-tepeden bakış, para-pul; 100 binden ziyade me’mur, müftülüklerde son derece câzib ve pudra şekerli müftü yardımcısı cins-i lâtif tâifeleri, ilâhi okuyan şen şakrak koro hatun ve dilberânı dahî emre hâzır; ve bol bol ve mebzûlen mevcûd ve var!.

Neyin yok?

1978’lerde “rü’yet-i hilâl konferansları!” gibi gözboyama seanslarınız da vardı!. Neyiniz eksik, neyiniz yok!?. Bir takvim birliği dert, öyle mi?. Sizin KİTÂB ve DİNİNİZ, “HİLÂL” demez “TAKVİM” der öyle mi! O zaman biz de, “lekum dînüküm ve liye dîn!” der geçeriz!

Haa işte, neyinin olmadığını bir düşün! İşte o yok o!…

Anladın mı, kalbde o olmazsa, daha çooook dünya önünde  bu hallere düşeceksiniz!

Allâh ve Rasûlü ile “muâraza etmenin!” bedelini, böyle ıstırablara, iktidarsızlıklara ve itibarsızlıklara düşe düşe, Mevlâ-yı Müntakîm sizin topunuza da çatır çatır ödetecek; ve intikâmını da alacakdır…

Azîzün Züntikâm olanın, “İhmâl etmeyib imhâl buyurduğunu” da, herhalde o eski ve beğenmediğiniz  çilekeş Osmanlı devri hocalarından duymuşsunuzdur!

Aslınızı inkâr ederseniz, ne olduğunuzdan dünya bile utanır, Ey! Adamlar ve madamlar!

Perşembe günü (yani yarın-25 ekim 2012 günü) sadece T.C. de resmen bayram… Cuma günü, Vehhâbî krallığı ile onların kuyruğundaki  Avrupa ve ABD beslemelerinin, Amerikan takvimlerine göre i’lân etdiği bir başka bayram…Cumartesi de, Pakistan, Hindistan ve Uzak Doğu’nun bayramı…

Birisinin, hatta birilerinin, alnın tam ortasına tükürülmeli ammâ, kimin?

Söylersek, “Hürriyetçiler, cumhuriyetçiler, dembokrat ve lâyıklar” söyletmez de üstelik!. Çok laik ve dembokratdırlar!. Çok medenî ve hayvanlıkdan da çok uzakdırlar!

Fâizciler, nasıl Kur’ân-ı Hakîm âyetiyle sâbit olduğu üzere “Allâh ve Rasûlüne harb ilân eden!” veya “Allâh ve Rasûlü’nün harb ilân etdiği!” mahlûklarsa; “rü’yet-i hilâl esasdır ve buna göre hacca, Ramazan’a, teşrik tekbirlerine, bayram namazlarına ve kurbana başlayacaksınız, aksi halde Allâh ve Rasûlü ile MUÂRAZA etmiş olur; ve o fâizci (ribâcı) aynı genus ve familyaların mukâbilleri bulunursunuz!” denilen kesân dahî, böyle bir “harbin!” teröristleridir!…

Kullara karşı kul olarak baş kaldıran, dağ ve tepelerdeki yakıb yıkan, cenâbet, ateşperest ve tetikçi teröristler mi daha tehlikeli; yoksa, Allâh ve Rasûlü’ne karşı yahudiler gibi tahrif silâhlarına sarılıb, şehirlerin modern binalarındaki makam koltuklarına kıçlarını dayayan ve Müslümanlık ve müslümanlarla dalga geçen teröristler mi?.

Birileri, 88 senedir dipçik zoru ile, gözlerini, hilâl içün gökyüzüne çevirmesi şart bir ümmeti, takvim diyerek duvarlara bakan davarlar hâline getirmenin cür’münü işlemedi mi?!

Böylece, ortada, ne oruç, ne hacc, ne teşrik tekbirleri, ne bayram, ne kurban… Malatyalı tabîb-i hâzık-ı müslim-i âdil Dr. Muhammed Reşâd Bey’in ifâdesiyle “Kurban eti yerine millete kebab yediriyorlar!”

Birileri ve müsebbibleri, cehennemin hangi esfel-i sâfilîninde olacaklar, kimbilir hangi böyyükbaş hınzırların kan ve irinlerini yiyib içecek ve yalayacaklardır!?

1) Şu kısa fıkıh ma’lumatını da verelim ki, hanefiyyede, “teşrik tekbirleri” de, 23 vakit vâcibdir. Bu vâcib, kurban kesme vâcibinden daha kuvvetli vâcibdir… Bunlar, mezhebsiz, vehhâbî, selefî, telfikçi, partici, sandıkçı ve mealci zibidileri bağlamaz!

2) Günümüzdeki gibi şiddetli fitnelerin zuhûru eyyâmında, efrencî 24 ekim çarşambadan, 5 gün sonra gelecek pazartesi ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerine kadın-erkek her müslümanın devamında fâide var, zarar yokdur. Bu 6 gün içinde, o 23 vakit tekbirde muhakkak isâbet vardır…

3) Kurbanını da cumartesi kesen, aynı tedbirle hareket etmiş ve “adana kebab” yerine kurban eti tatmış olur…

4) Bayram namazını cumartesi kılan da, aynı isâbetle hareket etmiş demekdir…

5) Müslümanların, istedikleri zaman ve mekanda bayram namazı kılmalarına “laik dembokrat” hiçbir rejim karışamaz ve gık bile diyemez…

6) Hanefîlere göre 4 kişi Cuma ve bayram namazı kılabilir. (İmâm-ı A’zam Hazretlerinin en mümtaz talebesi ve müctehid fi’l-mezheb İmâm-ı Ebû Yûsüf Hazretlerinin ictihâdına göre) asgarî 3 müslüman bir araya gelib bayram namazı kılabilir. Buna, Kâinât bir araya gelse hiçbir tâğûtî sistem ve rejim karışamaz… Şerîat hükümlerinde bölücülük yapan yerli ve bir asırlık mezhebsiz ve dinsizlerin (ateistlerin) bütün hükümleri bâtıl ve gayr-i mu’teberdir, keenlemyekündür, Müslümanları aslâ bağlamaz…

7) Hanefî fıkhına göre Cuma ve bayram namazlarını “veliyyülemrin veya nâibinin kıldırması şartdır.” Öyle sarıklı cübbeli ne olduğu bilinmeyen veya laik dembokrat memur ve bilmem ne görevlisi veya ruhban ve ahbâr benzeri herif-i nâşerîf arkasında yatıb kalkmakla namaz kılınmış olmaz!. “Atîullâhe ve atîurrasûle ve ülilemri minkum!” buyuran Kur’an-ı Mecîd ortada… Müteveffâ Kıbrısî gibi İngiliz kaynaklı adam ve madamların:

 “Her memleketin başındakiler ülülemirdir, onlar BİZDENDİR, içimizden çıkmışdır, gökden inmemişdir efendüm!”

Diye hezeyânlar püskürtmelerinin, Son Şerîat nazarında iblis kuruntusu olduğu mutlakdır… Laik (ateist felsefeci) ve dembokratik hiçbir resmî devâir, işkembe hamûlelerini, “alo fetvâ!” ve bilmem ne diye millete yutdurmasın!. Millet de, illet değil milletse, yutub yalamasın!. Veliyyülemr ve nâibinin olmadığı yerde, “meselâ dâr-ı harbde, cemaat-ı müslimînin tensîbiyle içlerinden biri bu namazları kıldırabilir.” (Meraklısına: B. İ. İlmihali, 1955, s. 210)

8) DİB denen yer, şer’î bir otorite ve makam olmaya nâmütenâhî uzakdır; ve Müslümanlığın mim’i hakkında bile hüküm ortaya koyamaz… Politik, laik ve dembokratik iktidâr partilerinin dümen suyunda gitmeye, anayasalarıyla mecbûr ve me’mûr ve mükellefdir…

9) DİB’çiler, bizzat kendileri de i’tirâf ediyorlar ki, orası dînî bir merci’ değil, “İDÂRÎ BİR DEVLET BİRİMİDİR!” Şevket Eygi Bey gibi orayı “fetvâ verebilir!” bir makâm veya “Makâm-ı Meşihât!” gibi görmek de, bitamâmihâ bâtıldır; ve bu, müslümanları idlâl edici ve son derece mes’ûliyyeti mu’cîb ve fevkal’âde hılâf-ı hakîkât bir iddiadır…

10) Hele, Yardakoğlu gibilerin ağzından çıkan, aşağıdaki şu sunturlu hakâretin, 15 asırlık müslümanları ve onların târihini de düşünürsek, DİB’in, aynen “hoşkörü ve diyalog” şebekeleri gibi hangi (şey…lıklara merkez) olduğu bedâhaten anlaşılır:

“- Artık dîni ve dindarlığı, geçmiş dönemlerde yazılmış kitabların satırları ve formatları içinde değil, dünyaya bakarak yazmak ve ona göre inşa’ etmek istiyoruz!”

El îmân, el hayâ ve el edeb!

11) “Alevîlik İslâm’ın yolu!” diyen GÖRMEZ Efefendi de, ehl-i sünnetin “YOLU”nu GÖREMEZ ve BİLEMEZ; onların YOLU üzerinde duramaz ve ağzını da açıb konuşamaz…

12) DİB denen yerin 88 senedir tutturduğu oruc, yaptırdığı hacc, kestirdiği kurban ve kıldırdığı namazlar, tedkîkat ve tahkîkât süzgecinden geçirilmelidir… Ve eğer, bütün bu ve bunlar gibi, haddi ve hesâbı olmayan nice îmân ve amel mes’elelerinin sıhhati yok ise, bunların tamâmı da keenlemyekün olub, kazâsı icab edenler kazâ edilmeli; ve mes’ûlleri de, Silivri ve Eşek adası gibi bir yere doldurulub (!) müslümanlar tarafından muhâkeme edilmelidir!!!

13) Bu sene cürm-i meşhûd hâlinde yakalanan DİB başı ve yârenleri, çok feci halde köşeye sıkışmış olduklarından, vaz’iyyeti kurtarmak içün çok “agresif!” ve çok saldırgan ve binbir cerbeze ve bahâne ileri süren bir hâl iktisâb etmiş görünüyorlar! Ve sükûnet bulmazlarsa, bazı îmânî, fikrî ve lisânî kazâlara bile sebeb olabilirler “hafizenallâh!..” Hatta bu babda ve bu hiddetle, Okyanus ötelerine bile atlayıb, oraları da tedirgin ederek diyaloglamalara mani’ olabilir ve mışıl mışıl uyuyan fitneyi uyandırıb azdırarak, papalık misyonunun kutsal rahatlarını da kaçırabilirler!

14) Müslümanlar, Müslümanlığı kimden öğreneceklerini bilen keyfiyet sâhibi insanlar demekdir… Akıl kaçkını hiçbir adamdan müslüman olmaz; ve aklı olmayan da zâten mükellef değildir…

Takkesi düşüb iğrenç ve sulu kelleri görünen; ve mızraklarını çuvallara sığdırarak (!) 88 senedir sahtekârlık eden; ve artık bugün, dünyâya böylesine rezîl olan münâfıkîn ve münâfikâtın bilgilerine…

 

(İntişârı: 24.10.2012)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir