25 Mayıs 2024

(5) Merhûm Büyük Üstâdı Yâdederken…

O’nun kaleminde hendesesini bulan aşağıda iktibâs edeceğimiz şu hakîkatleri son bir asır içinde hangi şâir, îmân-küfür tefrik çizgisini, O’nun yüzde biri
16 Ocak 2022

Cevâb

CEVÂB Îmânın bir takım levâzımı vardır ki anların ademi ile îmânın zıddı olan küfür tahakkuk eder. Meselâ Allâhu Teâlâ’ya, enbiyâ-yı kirâma, kütüb-i İlâhîyyeye ta’zîm, levâzım-ı îmândandır. […]
19 Aralık 2021

Îmân ve Küfür

ÎMÂN VE KÜFÜR Îmân: Rasûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimizin Allâhu Teâlâ tarafından getirüb haber verdiği zarûraten ve yakînen bilinen usûl-i dîniyye ve ahkâm-ı İslâmiyye’nin […]
6 Mayıs 2021

5) Îmân

ÎMÂN (Mes’ele-1) Îmân: İcmâlî ve tafsîlî nâmıyla iki kısma ayrılır. Her şahs-ı âkil üzerine evvelâ îmân-ı icmâlî ba’dehû ıttılâ’ı nisbetinde îmân-ı tafsîlî farz olur. Şöyle ki: […]
5 Nisan 2019

Lâ İlâhe İllallâh!
Hadîs-i Şerîf

Ebû Zer (Radıyallâhu Anh) Hazretleri der ki: Peygamber Sallallâhu Aleyhu ve Sellem şöyle buyurdu: “-Hiçbir kul yokdur
5 Haziran 2017

3) Usûl-i İslâm ve Esâs-ı Îmân

İ'tikâdiyyâtın ya'ni îmân edilmesi lâzım olan mesâilin usûl-i icmâliyyesi altıdır. (1) Allâhu Teâla
12 Ocak 2012

Hakk-ı Sarîhi Ketmetmek Küfürdür Ve Îmân da, Izhâr-ı Hakkdır…

“ Ebû Hureyre (radıyallâhu anh) Hazretleri, çok hadis rivâyet etdiği söylendiği zaman, “-Kur'ân'da iki âyet ki, biri Bakara 159, diğeri iki sahife