6 Mayıs 2021

5) Îmân

ÎMÂN (Mes’ele-1) Îmân: İcmâlî ve tafsîlî nâmıyla iki kısma ayrılır. Her şahs-ı âkil üzerine evvelâ îmân-ı icmâlî ba’dehû ıttılâ’ı nisbetinde îmân-ı tafsîlî farz olur. Şöyle ki: […]
5 Nisan 2019

Lâ İlâhe İllallâh!
Hadîs-i Şerîf

Ebû Zer (Radıyallâhu Anh) Hazretleri der ki: Peygamber Sallallâhu Aleyhu ve Sellem şöyle buyurdu: “-Hiçbir kul yokdur
5 Haziran 2017

3) Usûl-i İslâm ve Esâs-ı Îmân

İ'tikâdiyyâtın ya'ni îmân edilmesi lâzım olan mesâilin usûl-i icmâliyyesi altıdır. (1) Allâhu Teâla
12 Ocak 2012

Hakk-ı Sarîhi Ketmetmek Küfürdür Ve Îmân da, Izhâr-ı Hakkdır…

“ Ebû Hureyre (radıyallâhu anh) Hazretleri, çok hadis rivâyet etdiği söylendiği zaman, “-Kur'ân'da iki âyet ki, biri Bakara 159, diğeri iki sahife
27 Aralık 2008

(5) Merhûm Büyük Üstâdı Yâdederken…

O’nun kaleminde hendesesini bulan aşağıda iktibâs edeceğimiz şu hakîkatleri son bir asır içinde hangi şâir, îmân-küfür tefrik çizgisini, O’nun yüzde biri