16 Ocak 2022

Cevâb

CEVÂB Îmânın bir takım levâzımı vardır ki anların ademi ile îmânın zıddı olan küfür tahakkuk eder. Meselâ Allâhu Teâlâ’ya, enbiyâ-yı kirâma, kütüb-i İlâhîyyeye ta’zîm, levâzım-ı îmândandır. […]
8 Ocak 2022

Şiâr-ı Küfür

ŞİÂR-I KÜFÜR Şiâr-ı küfür: Her asırda, her beldede değişebilirse de milel-i gayr-ı müslimenin küfre dâir olan en meşhûr şiârları şapka, ğıyyâr, zünnâr, küstîc, ğaslî, salîbdir. Şapka: […]
19 Aralık 2021

Îmân ve Küfür

ÎMÂN VE KÜFÜR Îmân: Rasûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimizin Allâhu Teâlâ tarafından getirüb haber verdiği zarûraten ve yakînen bilinen usûl-i dîniyye ve ahkâm-ı İslâmiyye’nin […]
25 Haziran 2017
Dedim-Dedi

Dedi-Dedim

DEDİ – DEDİM Merhûm Üstad Necib Fazıl   Dedi: — Oldum olası yolunu, hedefini, gayesini bile bile Halk Partisinden yana olmak?… Dedim: — Küfür!… Dedi: — […]
20 Haziran 2017

Küfür

Adalet âbidesi Hazret-i Ömer’i zulüm heykeli diye alıp İran Şahına “Ömer’den daha zâlimdir!” diyen bir hareket liderini ve temsil ettiği hareketi İslâm diye
25 Ocak 2012

Küfür Sayılan Ve Sayılmayan Şeyler Hakkında Bir Fasıl

Zâhir’de şöyle denmişdir: Îmânın[1] sıfatını insanlara öğretmek, ehl-i sünnet ve cemâatin özelliklerini açıklamak en önemli işlerdendir. Eski bilginlerin