22 Mayıs 2020

Şevvâl Ayından Altı Gün Oruç Tutmak…

İzâh: Şüphe yok ki, Allâhü Teâlâ’nın kulları hakkındaki lütf ve ihsânı bînihâyedir. Bir haseneye on misli sevâb vereceğini, vaad buyurmuştur. O hâlde otuz altı
14 Mayıs 2020

Bayram Aylarının Sevâbları Noksan Olmaz

İzâh: Malûm olduğu üzere bu iki mübârek ayda yapılan ibâdetlerin sevâbları pek çoktur. Birinde oruç farizesi îfâ edilir, diğerinde de hac farizesi yerine getirilir.
9 Mayıs 2020

Kendisine İ’timâd Olunan Müslümân

Müslümânlar, yeryüzünde Allâhü Teâlâ’nın şâhidleridir, onların güzel zanlarına, emniyet ve i’timâdlarına mazhâr olan bir zât, cidden mes’ûdtur.
1 Mayıs 2020

“İkâmetgâhlarınızı Nûrlandırınız…”

İzâh: Namaz gibi, Kur’an-ı Mübîn’i tilâvet gibi ibâdetler, birer mânevî güneştir. Bunların o kutsî ziyâlarından istifâdeyi büyük bir ni’met bilmelidir.
24 Nisan 2020

İbâdetlerin En Fazîletlisi…

İzâh: Şübhe yok ki Kur’ân-ı Azîm bir kitâb-ı ilâhîdir. En ulvî ahkâmı câmidir. Onu tilâvet etmek pek büyük sevâbtır. Bâhusûs Kur’ân-ı Mübîn’in âyetlerini hatasız
22 Nisan 2020

Ay’ı Görmek Şartıyla Oruç Tutun ve Bayram Yapın

Bir mâniden dolayı görülmeyen ay'ın sübûtuna ya günlerin sayısını tamamlamak yâhut o günün Ramazan'dan olduğuna ictihâd suretiyle ittifak olunursa oruç
13 Nisan 2020

Peygamber Efendimizin Beş Emri

«Ben size beş şey’i;  cemâat ( rûhunu muhâfaza etmey)i, (hükümdarın sözünü) dinleyip itâat etmeyi, hicreti ve Allah yolunda cihad etmeyi emrediyorum. Kim cemâatden
10 Nisan 2020

Günâhından Tevbe Eden

İzâh: Tevbe yapılmış olan bir masiyetten dolayı nedâmet hissederek onu bir daha yapmamaya azmetmektir. İnsan, hasbelbeşeriyye bir günâh işlerse hemen pişmân olub
27 Mart 2020

Allâhu Teâlâ’nın Azametini Tefekkürün Fazîleti

İzâh: Tefekkür, düşünmek, derin mülâhazaya dalmak bir şey hakkında îmâl-i fikirde bulunmak demektir. Kalpte sûreti hâsıl olamıyacak bir şey hakkında tefekkür mümkün değildir.
19 Mart 2020

Ma’nevî Hastalıkların Çâresi

İzâh: İnsanların müptelâ olacakları hastalıkları, maddî ve mânevî olmak üzere iki kısımdır. Maddî hastalıklar için bu hilkat âleminde mutlaka bir ilâç vardır. Elverir ki bu ilâç elde edilsin.
10 Mart 2020

Bir Yerdeki Şerrden Korunma Duâsı

«Bir kimse bir yere iner de, sonra “Allah'ın tam olan kelimeleriyle yarattıklarının şerrinden sığınırım”, derse, o yerden gidinceye kadar ona
5 Mart 2020

Kadından Velîyetü’l-Emr Ta’yîni

KADINDAN VELÎYETÜ’L-EMR TA’YÎNİ   “Kendi işlerine bir kadını velîyetü’l-emr ta’yîn eder bir kavîm felâh bulmuş olamaz.” (Tirmizî, Neseî, Câmiu’s-Sağîr)   İzâh: Cemiyetlerin hayâtlarını muntazam bir sûrette […]
27 Şubat 2020

Amelde Rızâ-i İlâhî Aranır

İzâh: İnsan yapacağı ibâdetleri, mücâhedeleri bütün güzel niyet ile yapmalıdır. Bütün bunlar rızâ-i ilâhîye nâiliyet emeline mukârin olmalıdır. Yoksa gösteriş için yapılan,
21 Şubat 2020

Dîn-i İslâm Bir Nûr-i İlâhîdir

İzâh: Filhakîka İslâmiyet, ilâhî ve kutsî bir dîndir. Bütün hükümleri akla hikmete muvafık ve ammenin ihtiyâçlarını tatmîne fazlasiyle kâfîdir. Artık hiçbir meslek, hiçbir felsefe,
6 Şubat 2020

Zâlime “Zâlimsin” Demekden Korkanlar

İzâh: Millet-i İslâmiye’de bir şehâmet-i rûhiye bulunmalıdır. İslâm adâletine muhâlif hallerin vücûdune meydân vermemelidir. Öyle bir hâli istihfâf edenlere karşı ya bir menfaat
29 Ocak 2020

Kardeşine Gıyâbında Edilen Duâ

İzâh: Bir müslümanın bir dîn kardeşi gıyâbında yapacağı hayırlı bir duâ samîmî, riyâdan ârî, muhabbetten münbais bir duâ demektir. Böyle bir duâ ise
24 Ocak 2020

Namaza Devâm Ediniz; Allâh’dan Korkunuz…

İzâh: Müslümanlıkta namaz en büyük bir ibâdettir. Namaz kılmayan, ma’bûd-i kerîminin mânevî huzûrunda eğilip yüzünü secde-i ubûdiyete koymayan bir kimse, ulvî duygulardan mahrûmdur.
17 Ocak 2020

Ashâb-ı Kirâm’ın Dereceleri

İzâh: Eshâb-ı Kirâm, Rasûlullâh’ın mübârek huzurunda bulunmuş, bizzat onun kutsî kelimâtından müstefit olmuş, bütün varlıklarıyla İslâmiyet’e sarılıp müslümânlığın bütün âfâka
10 Ocak 2020

İlmiyle Amel, Malını İnfâk Ve Lisânını Muhâfaza Etmek

İzâh: En mes’ûd, en bahtiyâr o zâddır ki, rızâ-i ilâhîye muvâfık bir sûrette ilim tahsîl eder, sonra bu ilmin muktezâsına riâyet ederek güzel amellerde bulunur, kendi gâye-i hilkatine hizmet eyler,
3 Ocak 2020

Küçüklere Merhamet, Büyüklere Ta’zîm

İzâh: Ma’lûmdur ki, Müslümanlık bir fazîlet, bir insâniyet dînidir. Bütün insanların birbirine hürmet ve merhamette bulunması Müslümanlıkta bir gâyedir.
27 Aralık 2019

Kim Bir Kavme Benzerse

“-Her Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o, o kavmin efrâdından sayılır.” [ Ebû Dâvud, Künûzü’l Hakâik ]
20 Aralık 2019

Cemâatde Rahmet, Firkatde Azâb Vardır…

İzâh: Müslümânların dâimâ birbiriyle mütesânit bir hâlde bulunmaları lâzımdır. İslâm cemiyeti arasına lüzûmsuz yere ayrılıklar, ihtihâflar düşürülmemesine gayret etmelidir.
13 Aralık 2019

Hem Kılıç Hem Lisân İle Mücâhedede Bulunmalı

İzâh: Mü’minler, bütün beşeriyetin selâmetini, saadetini, hidâyete nâiliyetini bir gâye bilirler, bu uğurda öteden beri her türlü fedâkârlıkta bulunub dururlar.
6 Aralık 2019

Hicret Ve Azîmet Allâh Ve Rasûlü İçin Olmalı

İzâh: Niyet; kasd, garaz, tasavvur demektir. Bir şeyin bir maksad için yapılmasına veyâ terk edilmesine kalben azim ve teveccühte bulunmak demektir.
29 Kasım 2019

“Ne Mutlu Garîb Olanlara!”

İzâh: İslâmiyet güneşi doğmağa başladığı zaman bütün cihân cehâlet zulmetleri içinde  idi. Bu kudsî güneşin ziyâları bidâyeten etrâfı yavaş yavaş aydınlattı,
22 Kasım 2019

Îmân Tazelemek…

İzâh: Lâ ilâhe illallâh kelime-yi tevhîddir, bununla Cenâb-ı Hakk’ın başka hâlık, ma’bûd bulunmadığı ifâde edilmiş olur. Binâenaleyh bu mübârek kelime
16 Kasım 2019

Gulüvv Helâka Sebeb Olur

İzâh: Gulüvv, bir husûsta şiddet göstermek, haddi tecâvüz etmek, eşyânın gavâmizini araştırmak, bir takım şeylerin illetlerinden, sevâblarından lüzûmsuz yere bahsedib durmaktır.
1 Kasım 2019

Sohbet Ve Ülfetin Rûha Sirâyeti…

İzâh: Ma’lûmdur ki, insan kime mukârin olursa ona uyar, kim ile yer içerse onunla hemhâl olur. Sohbetlerin, ülfetlerin rûh üzerinde büyük
22 Ekim 2019

Rasûl-i Ekrem Hazretleri’nin Duâ Etme Usûlü

İzâh: Ma’lûmdur ki, Hakk Teâlâ Hazretleri mekândan, zamândan münezzehtir, ancak semâ, füyûzât-ı ilâhiyenin bir tecellîgâhıdır, kudret-i sübhâniyenin pek bedî’ bir eseridir.
18 Ekim 2019

Ezân İle İkâmet Arasında Duâ…

İzâh: Duâ, ba’zı şeylerin husûlü veyâ izâlesi için Cenâb-ı Hakk’dan recâ ve istirhâmda bulunmak demektir. Böyle bir duâda bulunmak,
11 Ekim 2019

Ümmetin Fesâdı Zamânında Bir Sünneti İhyâ Eden…

İzâh: Ma’lûmdur ki, zamân-ı Nebevî’yi müteâkib İslâm âlemi pek büyük bir vüsât bulmuş, milyonlarca insan İslâmiyet şerefine nâil olmuştur.
4 Ekim 2019

En Fazîletli Gün

İzâh: Binâenaleyh Cum’a gününün kadrini bilmelidir. Bu günü hürmetle karşılamalıdır. Bu günde ma’bedlerde toplanarak İslâm birliğini, İslâm tesânüdünü
27 Eylül 2019

İffetli Kadınların Mescidi

İzâh: Muhadderât-ı İslâmiye’nin kendi hâneleri içinde namaz kılmaları, hâriçteki mescidlerde gidip erkeklerle berâber namaz kılmalarından efdâldir.
20 Eylül 2019

Peygamberler Kabirlerinde Berhayâttırlar

İzâh: Evet… Peygamberân-ı Zîşân, ebedî bir hayâta nâil olurlar. Biz onların berhayât olduğunu göremeyiz. Fakat onlar ulviyetleriyle mütenâsib, melekiyet
13 Eylül 2019

Allâhü Teâlâ Sevdiği Kavmi İmtihân Eder

İzâh: Bir şahsın veyâ bir cemâatin ba’zı ârızalara mübtelâ olması, meselâ: Kendi hayâtını, mukaddesâtını müdafaa için, mücâdele meydanına atılmaya mecbûr
5 Eylül 2019

Âşûrâ Gününde Oruç Tutmak

İzâh: Âşûrâ orucu mendûbdur. Hem âşûrâ gününde, hem de ondan bir gün evvel, bir gün de sonra olmak üzere üç gün muttasıl tutulacak oruçların sevâbı pek
30 Ağustos 2019

Allâhü Teâlâ Katında İbâdetlerin En Sevimlisi…

İzâh: Bir müslümân uhdesine düşen farizalardan başka tatavvüan yaptığı ibâdetlere devâm etmelidir ki, ziyâde sevâba nâil olabilsin.
22 Ağustos 2019

Sâlih Tâcirler…

İzâh: Cenâb-ı Hakk’ın yardımına nâil, ticâret hayâtında muvaffak olmak isteyen bir tâcir, salahıhal sâhibi olmalı, doğruluktan asla ayrılmamalı ve insâfı elden
15 Ağustos 2019

“Hâlık’a İsyân Olan Husûsda Mahlûka İtâat Câiz Değildir!”

İzâh: Bütün insanlar, evvelâ Hâlık-ı Azîmü’ş-şân’a itâatle mükelleftirler. Bu itâatle münâfi bir emre razı olan şahıs, Allâh’ına isyân etmiş olacağından bu husûsta
8 Ağustos 2019

Ahde Riâyet…

İzâh: Ahd, söz verme, yeminetme, mukâvele yapma, bir şeye müracaatta bulunma gibi ma’nâlara gelir. Ahde riâyet, verilen sözde durmak; güzel dînî bir
2 Ağustos 2019

Kocasını Râzı Eden Kadın…

İzâh: Her İslâm hanımı için lâzımdır ki, kocasının meşru’ emirlerine riâyet etsin, onun hâline kanaatte bulunsun, onun rızâsını tahsîl
19 Temmuz 2019

Gönüllerinizi Dinlendiriniz…

İzâh: Bir insan mütemâdî sûrette bir şeyle meşgûl olursa yorulur. Usanır neş’esini gâib eder, za’fa düşer. Binâenaleyh itidâli elden bırakmamalıdır, vücûdu
11 Temmuz 2019

Cennetin Hazînesinden…

İzâh: Lâ havle velâ kuvvete… kavl-i şerîfi, bir tevhîd ve takdîsi mutazammınıdır. Bunun ma’nâsı: “Kulları ma’siyetten çeviren, onları itâate sevkeden yoktur,
5 Temmuz 2019

Peygamber-i Zişân Efendimiz Ümmetine Güzel Ahlâkı Ta’lîm Ve Telkîn Buyurmuşlardır

İzâh: Evet… Pek bedihidir ki, Peygamber-i Zişân Efendimiz bütün kemâlât-ı ahlâkiyeyi hâiz idi. Ümmet-i merhûmesine de en güzel ahlâk düsturlarını ta’lîm ve
28 Haziran 2019

Emânete Riâyet Ve Hıyânetlik

İzâh: Emânet; meinlik dînî vazîfe ve başkalarına âid olmak üzere bir kimsenin yanında bulunan şey demektir. Hıyânet ise bunun hilâfınadır. Emânete riâyet
21 Haziran 2019

Hastalıklar Allâh Azîmü’ş-Şân Tarafından Hediyelerdir

İzâh: Biz insanlar Cenâb-ı Hakk’ın birer kulu olmakla müftehîriz. Bizlere vakit vakit ba’zı hastalıklar, sıkıntılar ârız olur.
14 Haziran 2019

Dîn Kardeşiyle Üç Geceden Ziyâde Dargın Bulunmak

İzâh: Müslümânlar bir birinin dîn kardeşidir, aralarında hasbel’beşeriye ara sıra dargınlıklar olabilir. Fakat bu dargınlıkların üç günden ziyâde devâm etmesi câiz
31 Mayıs 2019

İslâmiyet’in İlim Ve İrfâna Verdiği Kıymet

İzâh: İslâmiyet ilim ve irfâna büyük kıymet vermiştir. Âlim, muallim olan zâtlar hürmet ve ta’zîme lâyık oldukları gibi ilim ve irfân tahsîlinde bulunan vatan
23 Mayıs 2019

Müslümanlar Arasında Muhabbet Ve Teheccüd Namâzı

İzâh: Bu hadîs-i şerîf, müslümanlar arasında muhabbet ve tesânüdün artması için birbirine açıkca selâm vermelerini tavsiye buyuruyor, dostlara, misâfirlere,
7 Mayıs 2019

Üç Şey Peygamberlik Ahlâkındandır

ÜÇ ŞEY PEYGAMBERLİK AHLÂKINDANDIR . “Üç şey peygamberlik ahlâkındandır: İftarı acele yapmak, sahûr yemeğini geç vaktinde yemek, namazda da sağ eli sol elin üzerine koymak.” (Tirmizî, […]
3 Mayıs 2019

Mü’minlerin Dereceten En Fazîletlisi…

İzâh: Allâhü Teâlâ Hazretleri güzel ahlâkı sever, güzel huylar ile muttasıf olan mü’min kullarından da râzı olur. Rızâ-yı ilâhîye nâiliyet ise bir insan için en
26 Nisan 2019

Dilini Muhâfaza Et

İzâh: İnsan lisânına hâkim olmalıdır. Çünkü: lüzûmsuz lâkırdılar, insanın kıymetini düşürür, kendisini çok kere günâha sokar, mes'ûl bir hâlde bırakır.
18 Nisan 2019

Allâhü Teâlâ Ümmetimi Ancak Hidâyet Üzre Toplamıştır.
Hadîs-i Şerîf

İzâh: Bu hadîs-i şerîf, ümmeti merhûmenin birbirine merbût, muntazam bir cemâat hâlinde yaşamasını tavsiye buyurmaktadır. Çünkü kuvvet, Hakk’a isâbet
12 Nisan 2019

Mü’minin Zındanı, Kâfirin Cenneti…

İzâh: Bir mü’minin dünyâdaki hayâtını ne kadar rahat, ne kadar muhteşem olsa da âhiretteki pür saâdet hayâtına nazaran bir zindan mesâbesindedir.
5 Nisan 2019

Lâ İlâhe İllallâh!
Hadîs-i Şerîf

Ebû Zer (Radıyallâhu Anh) Hazretleri der ki: Peygamber Sallallâhu Aleyhu ve Sellem şöyle buyurdu: “-Hiçbir kul yokdur
2 Nisan 2019

Çocuklara Namaz İle Emredin
Hadîs-i Şerîf

“-Çocuklarınız yedişer yaşlarını bitirince namaz ile emrediniz, onlar onar yaşlarını bitirmiş oldukları halde -namaz kılmazlarsa bunun üzerine
29 Mart 2019

Müslümanı Aldatan, Ona Zarar Veren, Hîle Ve Hud’ada Bulunan Kimse…

İzâh: Bir müslüman bihakkın bir mü'min, müslümanların ahlâkıyle muttasıf onların kıymetli efrâdından olmak şerefine nâil olabilmek için bütün müslümanlar
22 Mart 2019

Akılca En Mükemmel Olanınız
Hadîs-i Şerîf

AKILCA EN MÜKEMMEL OLANINIZ “Sizin akılca en mükemmel olanınız, Allâh’ü Teâlâ’dan en ziyâde korkanınızdır.” (Gazâlî, Künûzü’l-Hakâyık)   İzâh: Cenâb-ı Hakk’dan pek ziyâde korkmak, Onun azamet ve ulviyetini […]
15 Mart 2019

Bilgiç Münâfık

İzâh: Evet… Şüphe yok ki, biraz ma’lûmâtı hâiz telâkat-i lisâna mâlik bir şahıs, güzel bir i’tikâda sâhib bulunmayıp münâfıkâne harekette bulunursa onun
8 Mart 2019

Kadınların Bereket Cihetinden En Hayırlısı

Binâenaleyh kocası için bütün âilesi efrâdı için en hayırlı bir uzuv olmak şerefini hâiz bulunan bir kadır; iktisâda riâyet eder, külfete, alâyişe kapılmaz, refîki hayâtını
21 Şubat 2019

Senin Düşmanlarının En Düşmanı Nefsindir!

İzâh: Evet… İnsanda nefs-i emmâre denilen bir kuvvet vardır. Bu kuvvet te’dîb ve tezhîb edilmedikçe sâhibi için en zararlı bir düşman demektir.
19 Kasım 2018

Gerçek Muhabbet Ve Şer’î Delilleri

Allâh’ın Rasûlü, Cenâb-ı Hakk’a bir niyâzında da şöyle buyuruyor: “Ey benim yüceler yücesi Rabbim, bana kendi sevgini ve Seni sevenlerin sevgisini nasip eyle.
2 Kasım 2018

Kur’ânı Re’yi İle Tefsir Eden Kâfir Olur!

Garaz, hırs, teşehhî kalb ü aklı sislendirir, çeşm-i basîreti şaşı yapar. Ya hiç göstermez veya çatal gösterir. Bunun için ilm-i dînde
27 Ekim 2018

Çirkin Huyu Teşhîr Edin

Rasûlullâh sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: “-Fâcir, (kötü insanı) herkes tanıyacak diye
20 Eylül 2018

Âşûrâ Günü Oruç Tutmak

Ebû Hureyre Radıyallâhu anh’ın bildirdiği hadîs-i şerîfde: “- Benî İsrâil’e bir gün oruc farz kılındı. O gün de Muharrem’in onuncu günü olan Âşûrâ
3 Nisan 2018

Kadının Sefere Çıkışı

İbn-i Abbas (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmişdir. “Hiçbir erkek yabancı bir kadınla başbaşa kalmasın ve bir kadın
31 Ağustos 2017

İsâbet-i Ayn Yüksek Dağı Yerinden Oynatır

İsâbet-i ayn nefsinde emr-i mümkin olub muhbir-i sâdık da haber verdiğinden hak ve vâki’dir. Zîrâ Rasûlullâh:
2 Ağustos 2017

Hüküm Bakımından Kur’anın Benzeri Sünnet

Hüküm Bakımından KUR’ÂN’ın Benzeri SÜNNET   “Tok karınlı, koltuğuna yaslanıp size: “Kur’an yeterlidir. Kur’ân neyi helâl kılmışsa onu helâl bilin, neyi haram kılmışsa onu haram bilin.” […]
16 Haziran 2011

Âlimler ve Câhiller

İbn-i Amr (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmişdir. “Allâh Teâlâ, ilmi onlara verdikden sonra onu çekib almaz. Lâkin âlimleri ilimleriyle