26 Mayıs 2023

Sabah Mü’min Akşam Kâfir

Îzâh: Demek ki kıyâmet alâmetlerinden olmak üzere son zamanlarda birçok zulmetli, müthiş günler görülecektir. Beşeriyet âleminde pek fecî, muhrip hâdiseler görülecektir.
23 Mart 2023

Ramazân-ı Şerîf Orucu

RAMAZÂN-I ŞERÎF ORUCU   “Her hangi bir Müslüman Ramazân-ı Şerîf orucunu, fazîletine inanarak ve sevâbını Cenâb-ı Hakk’dan dileyerek tutarsa onun geçmiş günâhları af ve setrolunur. Yani: […]
23 Mart 2023

Bayram Aylarının Sevâbları Noksan Olmaz

İzâh: Malûm olduğu üzere bu iki mübârek ayda yapılan ibâdetlerin sevâbları pek çoktur. Birinde oruç farizesi îfâ edilir, diğerinde de hac farizesi yerine getirilir.
29 Temmuz 2022

Âşûrâ Gününde Oruç Tutmak

İzâh: Âşûrâ orucu mendûbdur. Hem âşûrâ gününde, hem de ondan bir gün evvel, bir gün de sonra olmak üzere üç gün muttasıl tutulacak oruçların sevâbı pek
13 Temmuz 2022

Âşûrâ Günü Oruç Tutmak

Ebû Hureyre Radıyallâhu anh’ın bildirdiği hadîs-i şerîfde: “- Benî İsrâil’e bir gün oruc farz kılındı. O gün de Muharrem’in onuncu günü olan Âşûrâ
13 Ekim 2021

Peygamber-i Zişân Efendimiz Ümmetine Güzel Ahlâkı Ta’lîm Ve Telkîn Buyurmuşlardır

İzâh: Evet… Pek bedihidir ki, Peygamber-i Zişân Efendimiz bütün kemâlât-ı ahlâkiyeyi hâiz idi. Ümmet-i merhûmesine de en güzel ahlâk düsturlarını ta’lîm ve
30 Ağustos 2021

Allâhu Teâlâ’dan Kork, Diğer Korkularından Emin Ol!

Îzâh: Allâh korkusu, güzel bir îmândan neş’et eder. Bir kimse Allâhü Teâlâ’nın varlığını, azametini, emir ve nehyine riâyetin lüzûmunu bilirse elbette muktezâsı
8 Ağustos 2021

Kendisini Peygamber Yapan Cehennemlikler

KENDİSİNİ PEYGAMBER YAPAN CEHENNEMLİKLER “Her kim benim üzerime kasden yalan intikâb ederse ateşten oturacağı yere konub yerleşsin.” (İmâm Ahmed İbn-i Hanbel, İmâm Muhammed Buhârî, İmâm Müslim, […]
6 Ağustos 2021

Yeni Yıla Orucla Başlamak

İbn-i Abbas radıyallâhu anhumâ’ın bildirdiği harîs-i şerîfde: “Zilhiccenin sonuncu günü ile Muharremin birinci günü oruç tutan
30 Temmuz 2021

“Kanâati İltizâm Ediniz”

Îzâh: Kanâat, kısmete râzı olmak, i’tidâlden ayrılmamak, isrâftan kaçınmaktır. Kanâatten ayrılan bir kimse, isrâfa düşer isrâf ise ni’metin kadrini bilmemekten
16 Temmuz 2021

Arafe Günü Tutulan Oruç…

Îzâh: Arefe gününde tutulacak bir oruç, teveccüh eden kurban bayram günlerini bir şükrân ile istikbâl nişânesidir. Binâenaleyh bu mübârek oruç güzel bir ibâdet olduğundan
2 Temmuz 2021

Kadınlara Hayırhâh Olunuz

Îzâh: Müslümanlıkta kadınlara karşı hürmet, şefkat göstermek, onların nafakalarına, terbiyelerine i’tinâ etmek, onların nezîh bir hâlde yaşamalarını te’mîne çalışmak, erkekler için pek mühim bir vazîfedir.
24 Haziran 2021

Önce Tevessül Sonra Tevekkül

Îzâh: Müslümanlıkta esbâba tevessül, tevekküle mâni’ değildir. Biz hayâtımızı idâme için lâzım gelen sebebleri, mâişet vâsıtalarını elde etmeğe çalışırız.
18 Haziran 2021

“Eshâbım Yıldızlar Gibidir…”

Îzâh: Peygamber-i Zîşân Efendimizi görmek şerefine nâil olan her Müslüman, eshâb-ı kirâmdan ma’dûddur. Bunlar bu ümmet-i merhûmenin en mümtaz, en dirahşan sîmâlarıdır.
4 Haziran 2021

Rûhların Ahvâl, Evsâf Ve İmtizâcı

Îzâh: Ruhun mâhiyetini tamâmen bilmek Cenâb-ı Hakk’a mahsûsdur. Fakat ruhun varlığını, ahvâl ve evsâfını bilmek beşeriyet için de kâbildir. Bu cihetledir ki
28 Mayıs 2021

Bahtiyâr Kimse Odur Ki…

Îzâh: Evet. Ne bahtiyârdır o kimse ki, dilini kötü sözlerden muhâfaza eder, abes sözlerle vakit geçirmez ve kendi hânesine çekilerek nâstan uzlette bulunur, fenâ şahıslara mülâkî olmaktan nefsini korur,
21 Mayıs 2021

Niyete Göre Ba’s

Îzâh: İnsanlar, âhıret âleminde niyetlerine göre mükâfat veyâ mücâzât göreceklerdir. Dünyâda güzel niyetlere mukârin olan meşru’ ameller, sâhiblerinin âhırette mükâfata nâiliyetlerine vesîle olacaktır.
8 Mayıs 2021

Ay’ı Görmek Şartıyla Oruç Tutun ve Bayram Yapın

Bir mâniden dolayı görülmeyen ay'ın sübûtuna ya günlerin sayısını tamamlamak yâhut o günün Ramazan'dan olduğuna ictihâd suretiyle ittifak olunursa oruç
7 Mayıs 2021

Leyle-i Kadr (Kadir Gecesi)

Îzâh: Mübârek Kadir gecesi, en kuvvetli bulunan rivâyetlere göre, Ramazân-ı Şerîf’in yirmi yedinci gecesine müsâdiftir. Bunun kat’î sûrette bildirilmemesi bu gecenin füyûzâtına nâiliyet için
29 Nisan 2021

Kur’ân-ı Kerîm Ve Duânın Fazîleti

Îzâh: Ma’lûmdur ki, Kur’ân-ı Azîm, bütün beşeriyetin rehber-i necâtı olan bir kitab-ı ilâhîdir. Beşeriyetin ebedî selâmet ve saâdeti bu kudsî kitabın hükümlerine,
22 Nisan 2021

Rasûlullâh’ın Şefâati

Îzâh: Şefâat, suçlu veya muâvenete muhtâc veya âtıfete lâyık olanlar hakkında af veya lûtfu ihsân recâsında bulunmak demektir.
16 Nisan 2021

Rasûl-i Zîşân’ı Rü’yet

Îzâh: Bu hadîs-i şerîf, Rasûl-i Ekrem Sallallâhu Teâlâ aleyhi vesellem Efendimizi rüyâsında gören herhangi bir mü’min için büyük bir tebşîri mutazammındır.
26 Mart 2021

Kur’ân-ı Mübîn’in Üçte Biri

Îzâh: Kur’ân-ı Azîm’in başlıca muhteviyâtı, hükümlere, kıssalar ile zât-ı ulûhiyete mahsûs sıfatlara âittir. İşte sûre-i İhlâs ile sıfat-ı ilâhiyeyi bildirdiği cihetle
18 Mart 2021

Söz Ve Yazıda Niyet

Îzâh: İnsan bir cemiyete nutuk îrâd ettimi, bir makâle neşir eyledimi, bir vaaz ve nasîhatta bulundumu bunu mahzâ rızây-ı Hakk için yapmış olmalıdır,
12 Mart 2021

Güzel Hûy Sâhibi

Îzâh: Güzel ahlâk bir atiyye-i ilâhîyedir. Bununla muttasıf olan zâtlar hürmete lâiktirler. Bir insanın kemâli, ahlâkiyle mütenâsibdir.
4 Mart 2021

Beş Vakit Namaz Ve Temiz Bir Irmak

İzâh: Bir ırmağın şeffaf, temiz suyundan her gün beş def’a dalıpta yıkanan bir kimsenin vücûdunda kir nâmına bir şey kalmayacağı gibi, günde beş def’a namaz kılan
25 Şubat 2021

Amellerin Az Ve Devâmlı Olanı

İzâh: Her müslümân, kendisine farz olan ibâdetlere devâm etmekle mükelleftir. Nâfile ibâdetlere gelince bunlara da devâm edilmesi büyük bir ni’mettir.
18 Şubat 2021

Rahmet-i İlâhî ve Gadab-ı İlâhî

İzâh: Ma’lûmdur ki, Allâhü Teâlâ Hazretleri hem rahîm ve kerîmdir, hem de şedîdü’l-ikâbdır. Rahmet ve gazab gibi ise nefsin infiâlâtından, teessürâtından ibârettir.
11 Şubat 2021

“Az Tevfîk, Birçok İlimden Hayırlıdır”

İzâh: İlmin ve hünerden bihakkın istifâde edilmesi, bir tevfîk-i ilâhî eseridir. Birçok kimseler oldukça geniş bir ilim ve ma’firete nâil oldukları halde
5 Şubat 2021

Bir Kimsenin Hidâyetine Vesîle Olmak

İzâh: Bir insan başkalarına fazîlet ve diyânet i’tibâriyle bir imtisal nümûnesi olmalıdır. Böyle bir insan vücûdiyle, irşâdiyle başkalarının müstefit,
28 Ocak 2021

Rûha Zevk Ve Keder Veren Şeyler

İzâh: İnsan mevcûd bir hayâta nâil olabilmesi için kalbe, manevî zevk ve sefâ veren dînî, ahlâkî vazîfeleri güzelce yapmaya çalışmalıdır.
22 Ocak 2021

Âhıret Amelinde Teennî Edilmez

İzâh: Binâenaleyh âhırete âid olan vazîfelerimizi bir an evvel yapmalıyız. Çünki fırsatın elden çıkması melhuzdur. Evet… Müstakbel hayâtımız için lâzım gelen
14 Ocak 2021

Hayra Ve Şerre Delâlet Eden Kimse…

İzâh: İnsan hayra çalışmalıdır, şerden kaçınmalıdır. Şübhe yok ki bir hayrı bilfiil vücûde getiren zât, kendi mesâisiyle mütenâsib bir sûrette
8 Ocak 2021

Garîb Veyâ Yolcu Gibi Olmak

İzâh: Şübhe yok ki, bütün insanlar bu dünyâda muvakkat bir halde yaşamaktadırlar, hepsinin de çıkıp gidecekleri yer âhıret âlemidir. Öyle ise insan bu dünyâ
30 Aralık 2020

Kim Bir Kavme Benzerse

“-Her Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o, o kavmin efrâdından sayılır.” [ Ebû Dâvud, Künûzü’l Hakâik ]
25 Aralık 2020

“Teennî İle Hareket Et”

İzâh: İnsan, âkıbetini güzelce takdîr edemediği bir işe başlıyacağı zaman acele etmemelidir, onu güzelce düşünmelidir. Tâki, Allâhü Teâlâ Hazretleri ona
18 Aralık 2020

“İnsan Sevdiği Kimse İle Berâberdir”

İzâh: Bir insan her kimi kalbden severse tab’an, aklen, fikren ona mütemâyil olur, onun ahvâl ve harekâtını elinden geldiği kadar taklîde çalışır.
10 Aralık 2020

“Münâfığın Alâmeti Üçdür”

İzâh: Binâenaleyh bir şahsın münâfık olduğunu isbât için kendisinde bu üç alâmetin bulunması kâfîdir. Çünki ciddi bir müslümân yalan söylemez,
4 Aralık 2020

“Beş Şeyden Evvel Beş Şeyi Ganîmet Bil”

Ma’lûm olduğu üzere Cenâb-ı Hakk insanlara birçok ni’metler ihsân buyurmuştur. Bu ni’metlerden güzelce istifâde edenler, ebedî saâdete nâil olurlar.
27 Kasım 2020

Hayırlı Arkadaş Kimdir?

İnsan öyle bir kimseler ile arkadaş, hemsohbet olmalıdır ki, her biri arkadaşının menfaatini kendi menfaati gibi bilsin, her biri kendinin müstafit
20 Kasım 2020

İş Ehline Tevdî’ Edilmelidir

Her iş ehline tevdî’ edilmelidir. Ehliyetli olmayan kimseler bilhassa âmmeye âid işleri deruhde etmemelidirler. Aksi takdîrde âmmeye hıyânet etmiş olurlar ve bunun
13 Kasım 2020

Akıl En Büyük Ni’mettir

İzâh: Akıl en büyük bir ni’mettir. İnsanlar akılları sâyesinde ma’rifetullâha nâil, bir takım vazîfeler ile mükellef, bir nice saâdetlere namzet bulunmuşlardır.
6 Kasım 2020

“Namaza Devâm Ediniz”

İzâh: Müslümânlıkta namaz en büyük bir ibâdettir. Namaz kılmayan, ma’bûd-i kerîminin mânevî huzûrunda eğilip yüzünü secde-i ubûdiyete koymayan bir kimse, ulvî
16 Ekim 2020

Kur’ân-ı Kerîm’i Tilâvet Eden Ağız Temiz Olmalıdır!

İzâh: Kur’ân-ı Kerîm’i tilâvet ile müşerref olan bir ağız, pek ziyâde nazîf bir halde bulunmalıdır, misvâk ise ağzın nezâfetine, ağızdaki fenâ kokuların izâlesine, dişlerdeki
9 Ekim 2020

Kanâat Tükenmez Bir Hazînedir

İzâh: Kanâat, mutlaka az ile iktifâ edib atalet içinde yaşamak değildir. Kanâat kısmete râzı olmaktır, harisâne müsrifâne hareketlerden kaçınmaktır. İhtiyâç miktârı şey ile
1 Ekim 2020

Ahlâkı Güzel İnsanların Hayrı

İzâh: Hilkat ve tabiatleri güzel olanlar, alelekser güzel ahlâk sâhibi de bulunurlar ve herkes hakkında hayırhâh olacakları cihetle kendilerine mürâcaat edenleri memnûn
18 Eylül 2020

“Ne Mutlu O Garîblere”

İzâh: İslâmiyet güneşi doğmağa başladığı zaman bütün cihân cehâlet zulmetleri içinde idi. Bu kudsî güneşin ziyâları bidâyeten etrâfı yavaş yavaş aydınlattı, derken birçok taraflar nûrlar içinde kaldı.
11 Eylül 2020

Tek Başına İş Yapan

Cemâatle berâber olmak sünnettir. Sünneti korumak ise farzdır. Bu husûstaki âyet-i celîle şöyledir: «… Peygamber size ne verdi ise onu alın, size ne yasak etti ise ondan da sakının
4 Eylül 2020

Fâidesiz Şeylerin Terki İslâm Terbiyesindendir

İzâh: Filhakîka insan kendisine dünyâda da âhırette de fâide bahş olacak şeyler ile iştigâl etmelidir, kıymetli vakitlerin zâid, hakîkî fâideden hâlî şeylere sarfetmemelidir.
25 Ağustos 2020

Peygamber Efendimizin Beş Emri

«Ben size beş şey’i;  cemâat ( rûhunu muhâfaza etmey)i, (hükümdarın sözünü) dinleyip itâat etmeyi, hicreti ve Allah yolunda cihad etmeyi emrediyorum. Kim cemâatden
13 Ağustos 2020

Sâlih Kimselerle Kardeşlik Saâdettir

İnsanlar arasında bir umûmî kardeşlik vardır. Fakat hepsi de aynı terbiyede, aynı seviyede değildir. Binâenaleyh herkes evvelâ kendi nefsini tehzîbe çalışmalıdır, sonra da
7 Ağustos 2020

En Hayırlı Gün Cum’a Günüdür

Bu hadîs-i şerîf, Cum’a gününün ehemmiyetini belirtmektedir. Çünkü bu mübârek günde en muazzam hâdiseler zuhûra gelmiştir. Şöyle ki: Hazreti Âdem’in
24 Temmuz 2020

Mescidler Allâh’ın Evidir Onlara En Küçük Saygısızlık Allâh’a İhânetdir!

Bir mü’minin mahzâ rızâyı ilâhî için içinde namaz kılınacak bir ma’bed inşâ etmesi, güzel i’tikâdının bir delîlidir ve müslümânlığa güzîde bir hizmettir.
17 Temmuz 2020

Söz, Hidâyete Veyâ Mahviyete Sebebdir

İzâh: Sözlerin pek mühim mâhiyeti vardır. Bir söz sâhibinin hidâyetine ve selâmetine vesîle olabileceği gibi, diğer bir
10 Temmuz 2020

Bütün Mü’minler Bir Kişi Gibidir…

İzâh: Demek ki, müslümânların hey’et-i umûmiyesi, bir mânevî şahsiyet mesâbesindedir. Artık bu mânevî şahsiyetin
3 Temmuz 2020

Muhannes Ve Mütereccileye La’net

Îzâh: Kadın elbiseleri giyip kadınlar gibi süslenen ve onların konuşma ve hareketlerine kendini uyduran erkeğe «Muhannes» denilir. Kadınlardan da aynı şekilde,
26 Haziran 2020

Cum’a Gününde Bir Saat Vardır Ki…

İzâh: Ma’lûmdur ki, Cum’a günü kutsî bir gündür. Bunun her saati büyük bir kıymet-i haizdir. Bahusûs bunun bir saati, yani bir anı vardır ki,
19 Haziran 2020

Sabır Acı Semeresi Tatlıdır

İzâh: Sabır, acıya katlanmak, tab’a gayr-i mülâyim olan hallerde bilâ ıztırâr mukâvemet etmek demektir. Sabır acı ise de semeresi tatlıdır.
12 Haziran 2020

Rasûl-i Ekrem Salevâta Mukâbele Eder

İzâh: Resûl-i Ekrem Efendimize selât ü selâmda bulunmak bizim büyük bir vazîfemizdir. Biz bu sûretle o kutsî fıtret peygamberimiz olan muhabbet ve merbûtiyetimizi ibrâz etmiş oluruz.
3 Haziran 2020

Küçüklere Merhamet, Büyüklere Ta’zîm

İzâh: Ma’lûmdur ki, Müslümanlık bir fazîlet, bir insâniyet dînidir. Bütün insanların birbirine hürmet ve merhamette bulunması Müslümanlıkta bir gâyedir.
29 Mayıs 2020

Mü’min-i Kâmilin Velâdeti

İzâh: Dünyâ ne kadar geniş, zevk ve lezzetle dolu olsa bile âhiret hayâtına, cennet ni’metlerine nazaran en muzlim, en kasvet âver bir virâneden başka değildir.
22 Mayıs 2020

Şevvâl Ayından Altı Gün Oruç Tutmak…

İzâh: Şüphe yok ki, Allâhü Teâlâ’nın kulları hakkındaki lütf ve ihsânı bînihâyedir. Bir haseneye on misli sevâb vereceğini, vaad buyurmuştur. O hâlde otuz altı
9 Mayıs 2020

Kendisine İ’timâd Olunan Müslümân

Müslümânlar, yeryüzünde Allâhü Teâlâ’nın şâhidleridir, onların güzel zanlarına, emniyet ve i’timâdlarına mazhâr olan bir zât, cidden mes’ûdtur.
1 Mayıs 2020

“İkâmetgâhlarınızı Nûrlandırınız…”

İzâh: Namaz gibi, Kur’an-ı Mübîn’i tilâvet gibi ibâdetler, birer mânevî güneştir. Bunların o kutsî ziyâlarından istifâdeyi büyük bir ni’met bilmelidir.
24 Nisan 2020

İbâdetlerin En Fazîletlisi…

İzâh: Şübhe yok ki Kur’ân-ı Azîm bir kitâb-ı ilâhîdir. En ulvî ahkâmı câmidir. Onu tilâvet etmek pek büyük sevâbtır. Bâhusûs Kur’ân-ı Mübîn’in âyetlerini hatasız
10 Nisan 2020

Günâhından Tevbe Eden

İzâh: Tevbe yapılmış olan bir masiyetten dolayı nedâmet hissederek onu bir daha yapmamaya azmetmektir. İnsan, hasbelbeşeriyye bir günâh işlerse hemen pişmân olub
27 Mart 2020

Allâhu Teâlâ’nın Azametini Tefekkürün Fazîleti

İzâh: Tefekkür, düşünmek, derin mülâhazaya dalmak bir şey hakkında îmâl-i fikirde bulunmak demektir. Kalpte sûreti hâsıl olamıyacak bir şey hakkında tefekkür mümkün değildir.
19 Mart 2020

Ma’nevî Hastalıkların Çâresi

İzâh: İnsanların müptelâ olacakları hastalıkları, maddî ve mânevî olmak üzere iki kısımdır. Maddî hastalıklar için bu hilkat âleminde mutlaka bir ilâç vardır. Elverir ki bu ilâç elde edilsin.
10 Mart 2020

Bir Yerdeki Şerrden Korunma Duâsı

«Bir kimse bir yere iner de, sonra “Allah'ın tam olan kelimeleriyle yarattıklarının şerrinden sığınırım”, derse, o yerden gidinceye kadar ona
5 Mart 2020

Kadından Velîyetü’l-Emr Ta’yîni

KADINDAN VELÎYETÜ’L-EMR TA’YÎNİ   “Kendi işlerine bir kadını velîyetü’l-emr ta’yîn eder bir kavîm felâh bulmuş olamaz.” (Tirmizî, Neseî, Câmiu’s-Sağîr)   İzâh: Cemiyetlerin hayâtlarını muntazam bir sûrette […]
27 Şubat 2020

Amelde Rızâ-i İlâhî Aranır

İzâh: İnsan yapacağı ibâdetleri, mücâhedeleri bütün güzel niyet ile yapmalıdır. Bütün bunlar rızâ-i ilâhîye nâiliyet emeline mukârin olmalıdır. Yoksa gösteriş için yapılan,
21 Şubat 2020

Dîn-i İslâm Bir Nûr-i İlâhîdir

İzâh: Filhakîka İslâmiyet, ilâhî ve kutsî bir dîndir. Bütün hükümleri akla hikmete muvafık ve ammenin ihtiyâçlarını tatmîne fazlasiyle kâfîdir. Artık hiçbir meslek, hiçbir felsefe,
6 Şubat 2020

Zâlime “Zâlimsin” Demekden Korkanlar

İzâh: Millet-i İslâmiye’de bir şehâmet-i rûhiye bulunmalıdır. İslâm adâletine muhâlif hallerin vücûdune meydân vermemelidir. Öyle bir hâli istihfâf edenlere karşı ya bir menfaat
29 Ocak 2020

Kardeşine Gıyâbında Edilen Duâ

İzâh: Bir müslümanın bir dîn kardeşi gıyâbında yapacağı hayırlı bir duâ samîmî, riyâdan ârî, muhabbetten münbais bir duâ demektir. Böyle bir duâ ise
24 Ocak 2020

Namaza Devâm Ediniz; Allâh’dan Korkunuz…

İzâh: Müslümanlıkta namaz en büyük bir ibâdettir. Namaz kılmayan, ma’bûd-i kerîminin mânevî huzûrunda eğilip yüzünü secde-i ubûdiyete koymayan bir kimse, ulvî duygulardan mahrûmdur.
17 Ocak 2020

Ashâb-ı Kirâm’ın Dereceleri

İzâh: Eshâb-ı Kirâm, Rasûlullâh’ın mübârek huzurunda bulunmuş, bizzat onun kutsî kelimâtından müstefit olmuş, bütün varlıklarıyla İslâmiyet’e sarılıp müslümânlığın bütün âfâka
10 Ocak 2020

İlmiyle Amel, Malını İnfâk Ve Lisânını Muhâfaza Etmek

İzâh: En mes’ûd, en bahtiyâr o zâddır ki, rızâ-i ilâhîye muvâfık bir sûrette ilim tahsîl eder, sonra bu ilmin muktezâsına riâyet ederek güzel amellerde bulunur, kendi gâye-i hilkatine hizmet eyler,
20 Aralık 2019

Cemâatde Rahmet, Firkatde Azâb Vardır…

İzâh: Müslümânların dâimâ birbiriyle mütesânit bir hâlde bulunmaları lâzımdır. İslâm cemiyeti arasına lüzûmsuz yere ayrılıklar, ihtihâflar düşürülmemesine gayret etmelidir.
13 Aralık 2019

Hem Kılıç Hem Lisân İle Mücâhedede Bulunmalı

İzâh: Mü’minler, bütün beşeriyetin selâmetini, saadetini, hidâyete nâiliyetini bir gâye bilirler, bu uğurda öteden beri her türlü fedâkârlıkta bulunub dururlar.
6 Aralık 2019

Hicret Ve Azîmet Allâh Ve Rasûlü İçin Olmalı

İzâh: Niyet; kasd, garaz, tasavvur demektir. Bir şeyin bir maksad için yapılmasına veyâ terk edilmesine kalben azim ve teveccühte bulunmak demektir.
29 Kasım 2019

“Ne Mutlu Garîb Olanlara!”

İzâh: İslâmiyet güneşi doğmağa başladığı zaman bütün cihân cehâlet zulmetleri içinde  idi. Bu kudsî güneşin ziyâları bidâyeten etrâfı yavaş yavaş aydınlattı,
22 Kasım 2019

Îmân Tazelemek…

İzâh: Lâ ilâhe illallâh kelime-yi tevhîddir, bununla Cenâb-ı Hakk’ın başka hâlık, ma’bûd bulunmadığı ifâde edilmiş olur. Binâenaleyh bu mübârek kelime
16 Kasım 2019

Gulüvv Helâka Sebeb Olur

İzâh: Gulüvv, bir husûsta şiddet göstermek, haddi tecâvüz etmek, eşyânın gavâmizini araştırmak, bir takım şeylerin illetlerinden, sevâblarından lüzûmsuz yere bahsedib durmaktır.
1 Kasım 2019

Sohbet Ve Ülfetin Rûha Sirâyeti…

İzâh: Ma’lûmdur ki, insan kime mukârin olursa ona uyar, kim ile yer içerse onunla hemhâl olur. Sohbetlerin, ülfetlerin rûh üzerinde büyük
22 Ekim 2019

Rasûl-i Ekrem Hazretleri’nin Duâ Etme Usûlü

İzâh: Ma’lûmdur ki, Hakk Teâlâ Hazretleri mekândan, zamândan münezzehtir, ancak semâ, füyûzât-ı ilâhiyenin bir tecellîgâhıdır, kudret-i sübhâniyenin pek bedî’ bir eseridir.
18 Ekim 2019

Ezân İle İkâmet Arasında Duâ…

İzâh: Duâ, ba’zı şeylerin husûlü veyâ izâlesi için Cenâb-ı Hakk’dan recâ ve istirhâmda bulunmak demektir. Böyle bir duâda bulunmak,
11 Ekim 2019

Ümmetin Fesâdı Zamânında Bir Sünneti İhyâ Eden…

İzâh: Ma’lûmdur ki, zamân-ı Nebevî’yi müteâkib İslâm âlemi pek büyük bir vüsât bulmuş, milyonlarca insan İslâmiyet şerefine nâil olmuştur.
4 Ekim 2019

En Fazîletli Gün

İzâh: Binâenaleyh Cum’a gününün kadrini bilmelidir. Bu günü hürmetle karşılamalıdır. Bu günde ma’bedlerde toplanarak İslâm birliğini, İslâm tesânüdünü
27 Eylül 2019

İffetli Kadınların Mescidi

İzâh: Muhadderât-ı İslâmiye’nin kendi hâneleri içinde namaz kılmaları, hâriçteki mescidlerde gidip erkeklerle berâber namaz kılmalarından efdâldir.
20 Eylül 2019

Peygamberler Kabirlerinde Berhayâttırlar

İzâh: Evet… Peygamberân-ı Zîşân, ebedî bir hayâta nâil olurlar. Biz onların berhayât olduğunu göremeyiz. Fakat onlar ulviyetleriyle mütenâsib, melekiyet
13 Eylül 2019

Allâhü Teâlâ Sevdiği Kavmi İmtihân Eder

İzâh: Bir şahsın veyâ bir cemâatin ba’zı ârızalara mübtelâ olması, meselâ: Kendi hayâtını, mukaddesâtını müdafaa için, mücâdele meydanına atılmaya mecbûr
30 Ağustos 2019

Allâhü Teâlâ Katında İbâdetlerin En Sevimlisi…

İzâh: Bir müslümân uhdesine düşen farizalardan başka tatavvüan yaptığı ibâdetlere devâm etmelidir ki, ziyâde sevâba nâil olabilsin.
22 Ağustos 2019

Sâlih Tâcirler…

İzâh: Cenâb-ı Hakk’ın yardımına nâil, ticâret hayâtında muvaffak olmak isteyen bir tâcir, salahıhal sâhibi olmalı, doğruluktan asla ayrılmamalı ve insâfı elden
15 Ağustos 2019

“Hâlık’a İsyân Olan Husûsda Mahlûka İtâat Câiz Değildir!”

İzâh: Bütün insanlar, evvelâ Hâlık-ı Azîmü’ş-şân’a itâatle mükelleftirler. Bu itâatle münâfi bir emre razı olan şahıs, Allâh’ına isyân etmiş olacağından bu husûsta
8 Ağustos 2019

Ahde Riâyet…

İzâh: Ahd, söz verme, yeminetme, mukâvele yapma, bir şeye müracaatta bulunma gibi ma’nâlara gelir. Ahde riâyet, verilen sözde durmak; güzel dînî bir
2 Ağustos 2019

Kocasını Râzı Eden Kadın…

İzâh: Her İslâm hanımı için lâzımdır ki, kocasının meşru’ emirlerine riâyet etsin, onun hâline kanaatte bulunsun, onun rızâsını tahsîl
19 Temmuz 2019

Gönüllerinizi Dinlendiriniz…

İzâh: Bir insan mütemâdî sûrette bir şeyle meşgûl olursa yorulur. Usanır neş’esini gâib eder, za’fa düşer. Binâenaleyh itidâli elden bırakmamalıdır, vücûdu
11 Temmuz 2019

Cennetin Hazînesinden…

İzâh: Lâ havle velâ kuvvete… kavl-i şerîfi, bir tevhîd ve takdîsi mutazammınıdır. Bunun ma’nâsı: “Kulları ma’siyetten çeviren, onları itâate sevkeden yoktur,
28 Haziran 2019

Emânete Riâyet Ve Hıyânetlik

İzâh: Emânet; meinlik dînî vazîfe ve başkalarına âid olmak üzere bir kimsenin yanında bulunan şey demektir. Hıyânet ise bunun hilâfınadır. Emânete riâyet