Sabır Acı Semeresi Tatlıdır
19 Haziran 2020
Muhannes Ve Mütereccileye La’net
3 Temmuz 2020

CUM’A GÜNÜNDE BİR SAAT VARDIR Kİ…

“Şübhe yok ki; Cum’a gününde bir saat vardır ki, bu saate rastlamak üzere kalkıp namaz kılan ve Allâhü Teâlâ’dan hayır dileyen bir müslümanın bu dileğini Cenâb-ı Hakk elbette ihsân buyurur.”

(İmâm Ahmed İbni Hanbel, İmâm Müslîm, Nesâî, Câmiü’s-Sağîr)

 

İzâh: Ma’lûmdur ki, Cum’a günü kutsî bir gündür. Bunun her saati büyük bir kıymet-i haizdir. Bahusûs bunun bir saati, yani bir anı vardır ki, o saatte yapılan hayırlı duâlar her hâlde müstecâb olur. Bu saat ise kati sûrette ta’yîn edilmemiştir. Bundaki hikmet ise müslümanların Cum’a günlerinde daha ziyâde uyanık bulunmalarını onların vakitlerini beyhûde yere geçirmeyip o mübârek saate tesâdüf ettirmek emeliyle daha çok duâlarda, niyâzlarda, ibâdetlerde bulunmaya gayret göstermeleri te’min etmektir.

Binâenaleyh insan, dilediği bir hayra kavuşmak isetrse Cum’a günlerinde her zamandan ziyâde ibâdete, duâya devâm etmelidir.

Ma’lûm olduğu üzere her mükellef müslim için Cum’a namazı bir farz-ı ayndır. Bu namaz, münferiden kılınmaz, cemâat hâlinde kılınır, hutbe okunur, müslümanlara dînî ve dünyevî vazîfeleri telkîn olunur, İslâm birliği, İslâm hayırhâhlığı bu sûretle tecellî etmiş olur.

Artık bu mübârek gündeki ibâdetlerden istifâdeye çalışılmalıdır.

Bir diğer hadîs-i şerîfte buyurulmuştur ki: «Bir kimse bir özrü olmaksızın üç Cum’a namazını terk ederse Allâhü Teâlâ onun hâllerini mühürler, onu ibâdet ve taâte muvaffakiyetden mahrûm bırakır, ne büyük felâket?.. O hâlde Cum’a gününü, Cum’a namazını tebcîl etmeliyiz, dîn kardeşlerimizle berâber bârığâh-ı izzete ilcâ ederek millet-i İslâmiye hakkında hayırlı duâlarda bulunmalıyız. Böyle samîmâne yapılacak bir duânın îcâbede karîn olması, atîfet-i ilâhîye cümlesindendir.

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 100. Hadîs-i Şerîf, Sh; 73]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir