Mescidler Allâh’ın Evidir Onlara En Küçük Saygısızlık Allâh’a İhânetdir!
24 Temmuz 2020
Sâlih Kimselerle Kardeşlik Saâdettir
13 Ağustos 2020

EN HAYIRLI GÜN CUM’A GÜNÜDÜR

 

“Güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün, Cum’a günüdür. O günde Hazreti Âdem yaratılmıştır, o günde Cennet’e girdirilmiştir. O günde Cennet’ten çıkarılmıştır. Kıyâmet de Cum’a gününden başka bir günde kopmayacaktır.”

(İmâm Ahmed İbn-i Hanbel, İmâm Müslîm, Tirmizî, Câmiu’s-Sağîr)

 

İzâh: Bu hadîs-i şerîf, Cum’a gününün ehemmiyetini belirtmektedir. Çünkü bu mübârek günde en muazzam hâdiseler zuhûra gelmiştir. Şöyle ki:

Hazreti Âdem’in bir bediay-i kudret olan yaradılışı Cum’a gününe müsâdiftir. O mübârek zâtın kudret-i ilâhîye ile Cennet’e muvakkaten konulması da o Cum’a günü vuku bulmuştur. Beşeriyetin ilk pederi ve ilk peygamberi olan o zâtiâlinin yeryüzünü şereflendirmesi de, Cum’a gününde vaki olmuştur. Zâten Hazreti Âdem’in yaradılışındaki, peygamberliğindeki en büyük hikmette nevi beşerin yeryüzünde zuhûru ve onlara dîn-i ilâhînin teblîğ buyurulmasıdır. İşte bu ulvî hikmette yeryüzünde Cum’a gününden i’tibâren tecellî etmeğe başlamıştır. Binâenaleyh Cum’a günü hafta günlerinin en fazîletlisidir. Ulemâ-i Kirâm’ın beyânına nazaran Arefe günü ise bütün bir senelik müddetin en fazîletli bir günüdür. Cenâb-ı Hakk, cümlemizi bu kutsal günlerini şerefini bihakkın idrâk ederek bunları güzel amellerle geçirmeğe muvaffak olan sâlih kullarına ilhâk buyursun. Âmîn…

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 174. Hadîs-i Şerîf, Sh; 122, 123]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir