Yeni Yıla Orucla Başlamak
6 Ağustos 2021
Allâhu Teâlâ’dan Kork, Diğer Korkularından Emin Ol!
30 Ağustos 2021

KENDİSİNİ PEYGAMBER YAPAN CEHENNEMLİKLER

“Her kim benim üzerime kasden yalan intikâb ederse ateşten oturacağı yere konub yerleşsin.”

(İmâm Ahmed İbn-i Hanbel, İmâm Muhammed Buhârî, İmâm Müslim, Tirmizî, Câmiu’s-Sağîr)

Îzâh: Resûl-i Ekrem Sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimizin mübârek sünnetleri, hâdiseleri bu ümmet-i merhûmesi hakkında birer hüccettir, birer selâmet ve saâdet vesîlesidir. Bu cihetle İslâm âlimleri fevkalâde bir gayret göstererek sünen-i Nebeviyye’yi, ahâdîs-i şerîfeyi pek mükemmel bir sûrette zapt ve tesbît etmişlerdir.

Vaktiyle ba’zı kimseler kendi iddâlarına isbâd veyâ maksadlarını te’mîn için hakîkat hilâfına olarak Resûl-i Ekrem Efendimize ba’zı hâdiseler isnâd etmişlerdir. Bunlara (mevzu’ hadîsler) denir. Böyle bir cür’et büyük bir günâhtır. İşte Peygamber-i Âlişân Efendimiz bu gibi cür’etkâr kimselerin cehenneme gireceklerini bu mütevâtir olan hadîs-i şerîfiyle haber vermiş bulunuyor.

İslâm yüksek muhaddisleri, mevzû’ veyâ zarîfü’r-rivâye hadîsleri de tesbît ederek kitâblarında ümmet-i merhûmeye bildirmişlerdir. Lehülhamd bu sûretle makbûl, mu’teber, hakîkî hadîsler tamâmen tezâhür etmiştir.

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 434. Hadîs-i Şerîf, Sh; 277, 278]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir