Yeni Yıla Orucla Başlamak
6 Ağustos 2021
Âşûrâ Günü Oruç Tutmak
13 Ağustos 2021

KENDİSİNİ PEYGAMBER YAPAN CEHENNEMLİKLER

“Her kim benim üzerime kasden yalan intikâb ederse ateşten oturacağı yere konub yerleşsin.”

(İmâm Ahmed İbn-i Hanbel, İmâm Muhammed Buhârî, İmâm Müslim, Tirmizî, Câmiu’s-Sağîr)

Îzâh: Resûl-i Ekrem Sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimizin mübârek sünnetleri, hâdiseleri bu ümmet-i merhûmesi hakkında birer hüccettir, birer selâmet ve saâdet vesîlesidir. Bu cihetle İslâm âlimleri fevkalâde bir gayret göstererek sünen-i Nebeviyye’yi, ahâdîs-i şerîfeyi pek mükemmel bir sûrette zapt ve tesbît etmişlerdir.

Vaktiyle ba’zı kimseler kendi iddâlarına isbâd veyâ maksadlarını te’mîn için hakîkat hilâfına olarak Resûl-i Ekrem Efendimize ba’zı hâdiseler isnâd etmişlerdir. Bunlara (mevzu’ hadîsler) denir. Böyle bir cür’et büyük bir günâhtır. İşte Peygamber-i Âlişân Efendimiz bu gibi cür’etkâr kimselerin cehenneme gireceklerini bu mütevâtir olan hadîs-i şerîfiyle haber vermiş bulunuyor.

İslâm yüksek muhaddisleri, mevzû’ veyâ zarîfü’r-rivâye hadîsleri de tesbît ederek kitâblarında ümmet-i merhûmeye bildirmişlerdir. Lehülhamd bu sûretle makbûl, mu’teber, hakîkî hadîsler tamâmen tezâhür etmiştir.

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 434. Hadîs-i Şerîf, Sh; 277, 278]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir