Gulüvv Helâka Sebeb Olur
16 Kasım 2019
“Ne Mutlu Garîb Olanlara!”
29 Kasım 2019

ÎMÂN TAZELEMEK…

 

“Îmânınızı tazeleyiniz, «Lâ ilâhe illallâh» kavl-i şerîfini çokça okuyunuz. Bununla îmân tazeleyiniz.”

 

(İmâm Ahmed İbn-i Hanbel, Hâkim, Câmiu’s-Sağîr)

 

İzâh: Lâ ilâhe illallâh kelime-yi tevhîddir, bununla Cenâb-ı Hakk’ın başka hâlık, ma’bûd bulunmadığı ifâde edilmiş olur. Binâenaleyh bu mübârek kelime müdâvemet edib bununla lisânını tezyîn eden bir mü’minin kalbi nurlarla dolar, kalbindeki yakînı artar, bununla îmânı tazelenmiş olur. Bu mübârek kelime-i tevhîdin tamâmiyeti ise: (Muhammedü’r-Rasûlullâh) cümlesine bağlıdır. Risâlet-i Muhammediyeyi tasdîka mukârin olmayan bir tevhîd indallâh makbûl değildir. Binâenaleyh, kelime-i tevhîde Muhammedü’r-Rasûlullâh cümlesi de ilâve edilmelidir.

 

 

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 147. Hadîs-i Şerîf, Sh;108]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir