Rûhların Ahvâl, Evsâf Ve İmtizâcı
4 Haziran 2021
Önce Tevessül Sonra Tevekkül
24 Haziran 2021

“ESHÂBIM YILDIZLAR GİBİDİR…”

“Eshâbım yıldızlar gibidir. Artık her hangisine tâbi’ olsanız hidâyete ermiş olursunuz.”

(Beyhakî, Künûzü’l Hakâik)

Îzâh: Peygamber-i Zîşân Efendimizi görmek şerefine nâil olan her Müslüman, eshâb-ı kirâmdan ma’dûddur. Bunlar bu ümmet-i merhûmenin en mümtaz, en dirahşân sîmâlarıdır. Her biri bizim için birer selâmet ve necât rehberidir. İslâmiyet’in bütün âfâka intişârı husûsunda her birinin büyük hizmetleri vardır.

Binâenaleyh eshâb-ı kirâmı sevmek, onlara uymak, onlardan hiç biri hakkında hürmete münâfî bir lakırdıda bulunmamak bizim için bir vecîbedir. Onlardan her hangi biri hakkında muhabbet ve ta’zîme muhâlif bir harekette bulunmak, büyük bir cinâyettir, İslâm rûhuna, terbiyesine tamâmen münâfîdir.

Eshâb-ı kirâmdan ba’zıları arasında bir ictihâd netîcesi olarak ba’zı ihtilâflar, mücâdeleler zuhûr etmiş olabilir. Bu, beşeriyet muktezâsıdır. Artık bundan dolayı onlardan bir tarafı iltizâm edip diğer taraf hakkında husûmette ve düşmenâne, bî edebâne lâkırdılarda bulunmak bizler için câiz değildir. Böyle bir husûmet peygamberin mübârek emirlerine, tavsıyelerine muhâliftir. Bizim için mânevî mes’ûliyeti müstelzimdir. Böyle bir husûmet Müslümanların arasına tefrika düşürmek istemiş olan bir takım yabancı hâinlarin tesvîlâtı netîcesidir.

Artık bütün Müslümanlar uyanmalıdırlar, kendi aralarındaki dîn kardeşliğinin kadrini bilip, ilmen, i’tikâden müttehid, mütesânid bulunmaya çalışmalıdırlar. Kendi varlıklarının şanlı, şerefli bir sûrette devâmı, ancak böyle hareket etmekle kâbil olur. Tevfîk Cenâb-ı Hakk’dan.

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 22. Hadîs-i Şerîf, Sh;16, 17]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir