Kur’ân-ı Kerîm Ve Duânın Fazîleti
29 Nisan 2021
Ay’ı Görmek Şartıyla Oruç Tutun ve Bayram Yapın
8 Mayıs 2021

LEYLE-İ KADR (KADİR GECESİ)

“Kadir gecesini Ramazân-ı Şerîf’in yirmi yedinci gecesinde arayınız.”

(Tirmizî, Câmiu’s-Sağîr)

Îzâh: Mübârek Kadir gecesi, en kuvvetli bulunan rivâyetlere göre, Ramazân-ı Şerîf’in yirmi yedinci gecesine müsâdiftir. Bunun kat’î sûrette bildirilmemesi bu gecenin füyûzâtına nâiliyet için Ramazân-ı Şerîf’in her gecesinde müteyakkız bulunmak, bunları elden geldiği kadar ibâdet ve tâatle geçirmek hikmetine mebnîdir. Kadir gecesi pek kutsî bir zamandır. Çünki bu gecede Kur’ân-ı Azîm taraf-ı ilâhîden semâdan dünyaya indirilmiştir. Veya bu geceden i’tibâren Rasûl-i Ekrem’e âyet âyet, sûre sûre indirilerek yirmi üç senede hitâma ermiştir. Kadir gecesinde birçok melekler yeryüzüne inerler, bu gecenin füyûzâtından müstefîd olurlar, Müslümânlara selâm verirler, onları tebrîk ederler, Müslümânların hâllerine, ibâdetlerine muttali’ olurlar.

Binâenaleyh Leyle-i Kadr’in şerefi pek büyüktür. Bu mübârek gecede yapılacak ibâdetlerin sevâbı pek çoktur. Artık bu geceye nâiliyyet, büyük bir ni’mettir. Bu ulvî geceyi gafletle, ma’siyetle geçirmekten son derece sakınmalıdır.

Mübârek Leyle-i Kadr’de tecellî edecek mağfiret-i ilâhîyyeye liyâkat kesbedebilmek için, İslâmiyet’e yakışmayan hâllerden kaçınmalıdır.

Allâh Azîmü’ş-Şân Hazretleri cümlemizi mekârim-i ahlâka nâil ederek bu gibi ulvî gecelerin füyûzâtından bihakkın müstefîd olan zümre-i ebrâre buyursun. Âmîn.

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 74. Hadîs-i Şerîf, Sh;49, 50]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir