Ay’ı Görmek Şartıyla Oruç Tutun ve Bayram Yapın
8 Mayıs 2021
Bahtiyâr Kimse Odur Ki…
28 Mayıs 2021

NİYETE GÖRE BA’S

“Nâs niyetlerine göre ba’s olunacaklar = Âhırete varacaklardır.”

(İmâm Ahmed İbn-i Hanbel, Câmiu’s-Sağîr)

Îzâh: İnsanlar, âhıret âleminde niyetlerine göre mükâfat veyâ mücâzât göreceklerdir. Dünyâda güzel niyetlere mukârin olan meşru’ ameller, sâhiblerinin âhırette mükâfata nâiliyetlerine vesîle olacaktır. Kötü niyetler ile yapılan ameller de sâhiblerinin mücâzâta istihkâkına sebebiyet verecektir.

Kezâlik: Bir insan iyilik veyâ fenâlık yapmak niyetinde bulunduğu halde bir mâniaya mebnî bu kastini vücûde getirmese yine bu niyetine göre mükâfata veyâ mücâzâta müstehık bulunmuş olur.

Kezâlik: İlelebet İslâmiyet üzere yaşamaya niyet etmiş olan bir müslümân, âhırette bu niyetine göre ebediyen saâdete erecek, cennette müebbeden yaşayacaktır. Bilakis ilelebet küfür ve isyân üzere yaşamaya niyet etmiş bulunan bir şahıs da bu devâm eden niyetinden dolayı cehennemde ebediyen kalacaktır. Binâenaleyh insan güzel, indellâh makbûl niyetlere sâhib olmalıdır.

[500 HADÎSİ ŞERÎF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 493. Hadîs-i Şerîf, Sh: 309]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir