Emânete Riâyet Ve Hıyânetlik
28 Haziran 2019
Gönüllerinizi Dinlendiriniz…
19 Temmuz 2019

CENNETİN HAZÎNESİNDEN…

 

«Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh» kavl-i şerîfini çokça oku! Çünkü o cennetin hazînesindendir.”

(Tirmizî, İbn-i Habban, Câmiu’s-Sağîr)

 

İzâh: Lâ havle velâ kuvvete… kavl-i şerîfi, bir tevhîd ve takdîsi mutazammınıdır. Bunun ma’nâsı: “Kulları ma’siyetten çeviren, onları itâate sevkeden yoktur, bunlara bunlara muvaffâkıyet ancak Allâhü Teâlâ’nın ikdar ve tevfîkiyle husûle gelir.”

Binâenaleyh bu mübârek kelîme, pek kıyemtlidir, cennette toplanmış bir hazînedir. İnsan bundan istifâdeye çalışmalıdır, kendi aczini i’tirâf edib teşfikât-ı ilâhiyeye ilticâ etmelidir.

 

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 32. Hadîs-i Şerîf, Sh;23]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir