Amelde Rızâ-i İlâhî Aranır
27 Şubat 2020
Bir Yerdeki Şerrden Korunma Duâsı
10 Mart 2020

KADINDAN VELÎYETÜ’L-EMR TA’YÎNİ

 

“Kendi işlerine bir kadını velîyetü’l-emr ta’yîn eder bir kavîm felâh bulmuş olamaz.”

(Tirmizî, Neseî, Câmiu’s-Sağîr)

 

İzâh: Cemiyetlerin hayâtlarını muntazam bir sûrette devâm ettirebilmek için başlarında yüksek kâbiliyetli idâre âmirlerinin bulunması lâzımdır. Bu kâbiliyet ise bir takım fıkrî ve kesbî meziyetleri hâiz olmaya mütevakkıftır. Kadınlar ile erkekler bu husûsta aynı şerâiti hâiz değildirler. Meşîet-i İlâhîye, kadınlar ile erkeklere başka başka meziyetler, kâbiliyetler ihsân buyurmuştur. Âmmenin idâresine riyâsette bulunabilmek kâbiliyeti ise erkeklere has bir meziyettir. Binâenaleyh cemiyet hayâtını, selâmetini te’mîn için bu husûsa riâyet edilmesi icâb eder.

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 339. Hadîs-i Şerîf, Sh;215]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir