Fâidesiz Şeylerin Terki İslâm Terbiyesindendir
4 Eylül 2020
“Ne Mutlu O Garîblere”
18 Eylül 2020

TEK BAŞINA İŞ YAPAN

 

Cemâatle berâber olmak sünnettir. Sünneti korumak ise farzdır.

Bu husûstaki âyet-i celîle şöyledir: «… Peygamber size ne verdi ise onu alın, size ne yasak etti ise ondan da sakının. Allâh’dan korkun. Çünkü Allâh(ın) azâbı çetindir.» (Haşr Sûresi: 7)

Bir hadîs-i kudsîde de şöyle buyurulmuştur: «Ey kullarım, Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) söyledikleri kendi hevâ ve hevesinden değildir. Konuştuğu ve emrettiği her şey muhakkak Allâh’ın vahyidir.»

Allâh’ın Rasûlü bir hadîs-i şerîflerinde de şöyle buyurmuştur:

«Bir kimse cemâatle çalışır ve doğru netîceye vâsıl olursa ameli makbûl olur. Doğruya vâsıl olmazsa Allâh tarafından affedilir. Bir kimse tek başına çalışıp isâbet kaydederse ameli makbûl değildir. İsâbet etmezse Cehennemdeki yerine hazırlansın.»

Cemâatten ayrılmak dalâlet ve bid’attir.

[ Ahmed Zıyâüddîn Gümüşnânevî Hazretleri, Câmiu’l-Mütûn, 1409-1988, 5. Tab’, sh: 68 ]

 

***

 

Aynı hadîs-i şerîfi bir başka kaynakdan okuyalım:

Dedik ki: Mü’min İslâm cemâatına karşı vaz’ıyyet almaması gerekir. Çünki Nebî (sallallahu aleyhi ve sellem):

«Ümmetim sapıklık üzerinde ictimâ etmez» buyurmuştur. İslâm câmiasından ayrılıp o cemâati hak görmeyen sapkın ve bid’atcıdır. Cemâati devam ettirmek Peygamberin sünnetlerindendir. Allâh Rasûlünün sünnetlerini korumak ise farzdır. Zîrâ Cenâb-ı Hakk:

«Peygamber size ne getirdi ise onu alın, size ne yasak ettiyse ondan da sakının.» (El-Haşr: 7) Buyrulmuştur.

Diğer bir âyette de şöyle buyruluyor:

«O (Peygamber) kendi (re’y ü) hevâsından söylemez. O (Kur’ân yâhud Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’in dîn emrinde söylediği her söz) kendisine (Allâh’tan) ilkâ edilegelen bir vahiyden başkası değildir.» (En-Necm 3, 4)

Ya’ni ey kullarım, Muhammed (sallallahu aleyhi ve selem) size ne söylüyorsa kendi gönlünün meyl u sevdâsından söylemiyor, onun sözleri ve emirleri ilâhî vahye müsteniddir.

İbn-i Abbas (radıyallâhu anhuma rivâyet) ediyor:

-Nebî sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:

«Cemâat arasında Allâh içün iş yapan kimse bu amelinde isâbet ederse Allâh amelini kabûl eder. Yanılırsa kusûrunu bağışlar. Yalnız başına Allâh içün bir iş yapan doğruyu bulsa da Allâh onun amelini benimsemez. Hatâ’ ederse kendini ateşdeki yerine hazırlasın.»

(…)

Cemâatin muhâfazasını hak görmeyen bid’atcıdır.

[ Ebu’l-Kâsım İshak bin Muhammed El Hakîm E’s-Semerkandî Rahmetullâhi aleyh, (E’r-redd alâ ashâbi’l-hevâ el müsemmâ Kitâbi’s-Sevâdi’l-a’zam alâ mezhebi’l-imâli’l-A’zam Ebû Hanîfe) ]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir