İffetli Kadınların Mescidi
27 Eylül 2019
Ümmetin Fesâdı Zamânında Bir Sünneti İhyâ Eden…
11 Ekim 2019

EN FAZÎLETLİ GÜN

 

“Hafta günlerinin Allâhü Teâlâ indinde en fazîletlisi Cum’a günüdür.”

(Beyhâkî, Câmiu’s-Sağîr)

 

İzâh: Binâenaleyh Cum’a gününün kadrini bilmelidir. Bu günü hürmetle karşılamalıdır. Bu günde ma’bedlerde toplanarak İslâm birliğini, İslâm tesânüdünü tecellî ettirmelidir. Cum’a günü mübârek bir bayram demektir. Bu günde her zamandan ziyâde ibâdet ve tâatle, insânî vazîfelerimize riâyetle meşgûl olmalıyız.

Bir gün Hazret-i Ömer’e bir mûsevî der ki: “Yâ Cuma Emîre’l-Mü’minîn! Sizin bir gününüz vardır ki, eğer biz mûsevîler öyle bir güne nâil olsaydık o mukaddes günü bayram ittihâz ederdik.”

Hazret-i Ömer der ki: “O hangi gündür?” Mûsevî der ki: “O Cum’a günüdür. Zirâ o günde Dîn-i İslâm’ın mertebe-i kemâle erdiğini, ilâhî nîmetlerin müslümanlar hakkında tamâm olduğunu (Elyevme ekmeltü leküm) âyet-i celîlesi haber veriyor. Bunun üzerine Hazret-i Ömer der ki: “Zaten o mübârek gün müslümanların muazzam bir bayram günüdür. O günde müslümanlar toplanırlar. İbâdet için ma’bedlere koşarlar, birbirlerini ziyâret ederler.”

Filhakîka Cum’a günü biz müslümanlar için mübârek bir bayramdır. Bunu her vechile takdîr ve tebcîl ederiz.

Bunun içindir ki birçok müslümanlar Cum’a gününden bilistifâde bu gibi dînî, ictimâî, insânî vazîfeleri îfâya gayret ederler.

Maamâfîh şu da ma’lûmdur ki, Cum’a günü ezân-ı Muhammedî okunmaya başladı mı her mükellef müslüman, işlerini bırakarak câmi’-i şerîfe gider, Cum’a namâzını kılar, sonra muhayyerdir, dilerse tekrar işinin başına döner, tekrar ticâretle, san’atla vesâir mesâîyle iştigâle başlayabilir. Bunlar da hüsn-i niyete mukarrin olunca birer nâfile ibâdet gibi sevâba vesîle olur.

İslâm hayâtında muattaliyet, memdûh değildir. İnsan yaşadıkça hayâtının bütün saatlerini hayırlı işlere tahsîs etmelidir. Hayâtın kıymeti bu sûretle sıyânet edilmiş olur.

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 25. Hadîs-i Şerîf, Sh;19]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir