Zıyâiyye BEKÇİSİ

RUZNÂME

BÜTÜN TAHRÎRÂTI

15 Haziran 2024

Bayram
Zıyâiyye BEKÇİSİ

Bayram, buna yüzü olanların, onu bir lütuf ve mükâfât olarak ele alması gereken mefhûm... Bugünki hâliyle ise, hamd ve şükre
6 Mart 2024

(6) Ramazan Şeytanlarından Kurtulmak!

Eğer 15 asırlık DÎN kânunları laik dembokratik politikanın menfaatları uğruna keyfe göre istenilen kılık ve kıyâfete sokulacaksa, bizim, bunların mürtekibleri
6 Mart 2024

(5) Ramazan Şeytanlarından Kurtulmak!

Şimdi papazla hahamla “iftâr” sapıklıkları başladı! 15 asırdır görülmiyen bir dalâlet ki, İslâm târihinde hiçbir yerde rastlanmaz!
6 Mart 2024

(4) Ramazan Şeytanlarından Kurtulmak!

Sistem öyle bir Dîn “karşıtı” ki, sâdece (yahudi) tahrîfâtını esas alarak işliyor; ve bozmak içün Ramazan’ı da öylesine kullanıyor! Allâh’ın
6 Mart 2024

(3) Ramazan Şeytanlarından Kurtulmak!

Ramazan şovmen ve soytarılarından en meşhur bir tânesi de, cübbesi kendi ismi ve resminden 10 metre ileride sürten bir kereste!. Ekran şehveti uğruna
6 Mart 2024

(2) Ramazan Şeytanlarından Kurtulmak!

RAMAZAN ŞEYTANLARINDAN KURTULMAK! (2) Zıyâiyye BEKÇİSİ   Dünün âlimleri ile bugünün bu cerbeze tırnakçısı zâlimleri arasında fark mı ne kadar? Mukâyese imkânı vermiyecek kadar azîm ve cesîm! Soytarı, […]
6 Mart 2024

(1) Ramazan Şeytanlarından Kurtulmak!

Ramazan şeytanları nice tv’leri yuva edindiler ve alabildiğine  de sûret-i HAKK’dan görünerek, gûyâ hiç yemediler ve fakat her haltı yemek üzere oralara
23 Aralık 2023

(13) Haçlı Yeni Yılına Girişde Kaş Yaparken Göz Çıkaranlar, Hattâ Mil Çekenler!

İSLÂM’DAKİ BEY’AT, ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL, EN CİDDÎ BİR MES’ELEDİR! 1980’li yıllarda bu kadar İslâm’a ters i’tikadların sâhibi ve Peygamber-i Zişân Aleyhisselâm
23 Aralık 2023

-1- Haçlı Yeni Yılına Girişde Kaş Yaparken Göz Çıkaranlar, Hattâ Mil Çekenler!
Zıyâiyye BEKÇİSİ

Haçlı Bâtıl Batı ve kuyruğundaki dünyâ, yılda bir gece aklını katledib, nefs, ins ve iblisine kendisini teslîm eder ve cehennemi içün azar ve ona koşar!
10 Kasım 2023

10 Kasım Ve 10 Muharrem Deyince…

“10 kasım” dendi mi, bir “mâtem günü” anlaşılması ve bunun da mücerred T.C. mekânına âid olması, dünyâ târihi içinde şübheleri celbeden bir nokta!
14 Temmuz 2023
Ne Darbesi Ulan, Haçlı Seferi!

Ne Darbesi Ulan, Haçlı Seferi!

15 Temmuz katliâmı, şer’î terbiye görmemiş yabânî akıllılar tarafından “darbe” olarak dillere pelesenk edilmiş olsa da, bu, kat’iyyen (darbe) değil; bir
14 Temmuz 2023

(1) Ateist Rejimde Emekli Vâiz…

Şu son, “Asrın 15 Temmuz 1. HAÇLI SEFERİ” ile o kadar apaçık ortaya çıkdı ki, İslâm DÎNÎ gibi mücerred vahye müstenid Allâh nizâmı, ona
26 Mayıs 2023

(1) Fâtih’in Vakfiye Şartları Tam Tatbîk Edilmeden, Ayasofya Gene Zındanda Zincirlidir!

Ayasofya müze değildir. Hiçbir zaman da müze olmamış ve yapılamamışdır. Zihni ve idrâkleri İslâm vahyinden nasibsiz hiçbir ferd,
23 Ocak 2023

-2- Haçlı Yeni Yılına Girişde Kaş Yaparken Göz Çıkaranlar, Hattâ Mil Çekenler!
Zıyâiyye BEKÇİSİ

Kaytan bıyıklı (Müverrih-i Ahırs.man’ın) birkaç satırını tahlîl etdikden sonra şöyle demişdik: “İş bu kadarla kalsa gene iyi, hâle bakın: “Hangi takvime göre olursa
19 Aralık 2022

-7- Haçlı Yeni Yılına Girişde Kaş Yaparken Göz Çıkaranlar, Hattâ Mil Çekenler!
Zıyâiyye BEKÇİSİ

Akit Gazete ve tv’sinin çakma Üstâd-ı Mütelevvini Dilipak, mâzîsindeki “Hoşgörü-diyalog” cezbesinden hiçbir zaman kurtulamamış; ve bu, onun her
5 Aralık 2022

-3- Haçlı Yeni Yılına Girişde Kaş Yaparken Göz Çıkaranlar, Hattâ Mil Çekenler!
Zıyâiyye BEKÇİSİ

Yılbaşı hakkında “Müverrih-i Ahır.amanın” yazdıkları ile, CHP şefokratik ve alîl zihniyetinin bu kadar büyük ve saftirik destekçiliği olamaz!
29 Ekim 2022

Bayram, Seyrân Ve İdeoloji!

Sözüm ona “millî bayram” maskesi altında ma’lûm beyaz Türklerin “ateist ideolojilerini” dayatmıya kalkması, halkları bölen ve parçalıyan su
29 Ekim 2022

Millete, “Ancak Cumhûriyet İçün Var Olacaksın!” Diyen Betonik Kafalar…

Bu millete öyle bir “cumhûriyet ikrâhı  (zorlaması) dayatdılar” ki, bunun benzerini Stalin ve Mao komünizmasında bile göremezsiniz!. 1923’den bu
27 Ekim 2022

Bayram, Seyrân Ve İdeoloji!

Sözüm ona “millî bayram” maskesi altında ma’lûm beyaz Türklerin “ateist ideolojilerini” dayatmıya kalkması, halkları bölen ve parçalıyan su
22 Şubat 2022

(12) Haçlı Yeni Yılına Girişde Kaş Yaparken Göz Çıkaranlar, Hattâ Mil Çekenler!

HAÇLI YENİ YILINA GİRİŞDE KAŞ YAPARKEN GÖZ ÇIKARANLAR, HATTÂ MİL ÇEKENLER! (12) Zıyâiyye BEKÇİSİ . HUMEYNÎ’YE GÖRE “İRAN ORDUSU PEYGAMBER ORDUSUNDAN ÜSTÜNMÜŞ!” Çakma Üstad Dilipak, Şii […]
7 Ağustos 2021

“1 Muharrem Yılbaşı” Ne Demek?

Müslümana âid mukaddes takvimde başlangıç, Rasûl-i Rusül Aleyhisselâm’ın muazzez hicretini esas alır; ve zamana hâkimiyyet  keyfiyeti, müslümanın
18 Mart 2021

Çanakkale Zaferdi, Ya Sonrası!

18 Mart’dan beri pek çok program ve medya ekranları ile “Çanakkale Zaferi” hakkında nice şeyler duyduk ki, bunların içinde sadra şifâ olucu ve 15 asırlık
8 Mart 2021

“Dünyâ Kadınlar Günü” Denen Bâtıl, Haçlı Batı İfsâdı!

Tanzimât çukuruyla berâber İslâm Milletinin yehudi-haçlı kültür ve medeniyeti karşısında aşağılık duygusuna kapılması ve bütün ayarlarını buna göre yapma
9 Eylül 2020

Mütercimler Ve Akit’in Muharrem’i!

E. MÜTERCİMLER, AKİT’İN MUHARREM’İ VE İMAM-HATİB MEKTEBLERİ!   Zıyâiyye BEKÇİSİ   Akit Tv’nin İmam-Hatibli kadrosu, Asker köklü ve Kamalist GEÇİM ustası Erol Mütercimler’e (8.9.20)de verib veriştirdi! […]
30 Ağustos 2020

(7) Fâtih’in Vakfiye Şartları Tam Tatbîk Edilmeden, Ayasofya Gene Zındanda Zincirlidir!

Cumhûriyet saraylıları tarafından “Câmi’”, bambaşka ma’nâlara getirilse, ona hem müze, hem kilise ve hem câmi’, hem UNESCO’nun dünyâ kültür mîrâsı, hem
7 Ağustos 2020

(6) Fâtih’in Vakfiye Şartları Tam Tatbîk Edilmeden, Ayasofya Gene Zındanda Zincirlidir!

 FÂTİH’İN VAKFİYE ŞARTLARI TAM TATBÎK EDİLMEDEN, AYASOFYA GENE ZINDANDA ZİNCİRLİDİR! (6) Zıyâiyye BEKÇİSİ İslâmiyyet, “VÂKIFIN (vakfedenin) ŞARTLARI, ŞÂRİİN (Mutlak kânûn vaz’edici Allâh Azze ve Celle’nin) NASSI […]
25 Temmuz 2020

(5) Fâtih’in Vakfiye Şartları Tam Tatbîk Edilmeden, Ayasofya Gene Zındanda Zincirlidir!

Sayın saray ve alay SÖZCÜSÜ KALIN arkadaş, saray politikası ile haşir-neşir olduğundan çok (politikoteolojik) bir cümle kurmuşdur: “Bu mozaikler, Hz Îsâ,
20 Temmuz 2020

(4) Fâtih’in Vakfiye Şartları Tam Tatbîk Edilmeden, Ayasofya Gene Zındanda Zincirlidir!

On kitabının takrîben dokuzu hıristiyanlıkla alâkalı olan şimdiki DİB Başı Erbaş Efendi de, “Dinlerarası Diyalog ve Medeniyetler İttifâkı” içün en mükemmel bir
18 Temmuz 2020

(3) Fâtih’in Vakfiye Şartları Tam Tatbîk Edilmeden, Ayasofya Gene Zındanda Zincirlidir!

Müslümanlık Târihinde, “Zımmî” adı verilen bütün gayr-i müslimlere, Kitâb, Sünnet, İcmâ’-ı Ümmet ve Kıyâs-ı Fukahâ ile sâbit (Şerîat hükümleri) tatbîk edilmişdir.
13 Temmuz 2020

(2) Fâtih’in Vakfiye Şartları Tam Tatbîk Edilmeden, Ayasofya Gene Zındanda Zincirlidir!

Ayasofya’nın DİB’işçilere devri ise vakıf şartlarına tamâmen tersdir. Vakıf, şartnâmesine göre idâre edilmediği takdirde, içinde namaz
7 Nisan 2020

Kandilleri De Pisleyen Sarıklı Kavuk Tavuk Gürûhu!

1) Bu adam ve madam (Ruhban sınıflarının=Din Görevlisi) denen o resmî me’murların, hakîkatı 73 Fırka Hadîs-i Şerîfiyle “Benim ve ashâbımın
10 Nisan 2019

İslâmiyet Dışında Yemîn Olamaz!

Yemîn, Şerîat’da Arabça bir ıstılah... Kasem  ve halîf de bunun mürâdifi... Cenâbı Hakk Azze, “Yeminlerinizi koruyun!” buyurur!.
28 Mart 2019

Sistemin Sistemsizliği Ve Kaos Fıtratı!

Bizim, 15 asırlık değişmesi muhal kendi öz îmân çizgimize sadâkat adına, “mevcud tâğûtî sisteme” yama olma gibi bir aşağılaşmamızın mümteni’ bulunduğu,
26 Mart 2019

Ekselans Hacı Abdullah Efendiye Göre İslâm İle Demokrasi Arasında İkilem Yokmuş!

İslâm mücerred (vahye) dayanan bir dîn... Demokrasi ise, kadîm yunanda ortaya çıkan, insan aklının bulduğu, sonra 1789 Fransız ihtilâli ve
26 Mart 2019

Desâis-i Şeytâniyye Mihrâkları = Dembokrasya Parti Pırtıları

İki dembokrasi fırkası yani bölücü (partisi), 35 saat el ense çekmişler; biribirlerinin sırtını bir türlü yere getirememişler yani biri diğerine (külâh)
25 Mart 2019

İşte Dembokrasiniz Bu!

Yüzde elliye yakın insanbaşını kafesde keklik gören ve hiçbir vahiy disiplinine samîmi âidiyyeti olmıyan, mücerred kalıp ve gösterişden ibâret, gayr-i
24 Mart 2019

-5- Allâh’dan Başka Rabblara Tapmak…

Öyle anlaşılıyor ki, “dembokratik idâre” denilen beşer akıl ifrâzâtı ile ortaya çıkan vahiy dışı sistemlerde, kütüb-i şer’iyyemizde geçen “îmân-ı
24 Mart 2019

-4- Allâh’dan Başka Rabblara Tapmak…

Ve kendisine “Üstad” dedirtmekden son derece gevşeyip iliklerine kadar cezbeye batan  “fesli zâtın” püsküllü bir “fetvâsı” ki, iblisin önüne koysanız
24 Mart 2019

-3- Allâh’dan Başka Rabblara Tapmak…

Büyük Müfessir Merhûm Muhammed Hamdi Efendi Hazretlerinin Tefsirinden, adı geçen son derece hikmetli ve HAKKIN tâ kendisi olan beliğ  satırları,
24 Mart 2019

-2- Allâh’dan Başka Rabblara Tapmak…

Biz bu yazımıza da, Müfessir Merhûm Muhammed Hamdi Elmalılı Hazretlerinin hendesî kânun bedâhatinde ortada olan satırları ile başlar; ve buna
24 Mart 2019

-1- Allâh’dan Başka Rabblara Tapmak…

Evvelâ Büyük Müfessir Merhûm Muhammed Hamdi Elmalılı Hazretleri ne buyurmuş, onu görelim: “...herhangi birini RABB ittihaz
19 Mart 2019

Devlet Laik (Dinsiz) İse, Onun Partileri De Zarûreten Öyle Olacak, Ne Var Bunda?

MHP’li Hacaloğlu’nun bir cümlesi, Dembokrat ne kadar parti ve partili varsa, topunun da dayandığı hakîkatın bir “Ankebut=Örümcekağı” kadar
12 Şubat 2019

(11) Haçlı Yeni Yılına Girişde Kaş Yaparken Göz Çıkaranlar, Hattâ Mil Çekenler!

Humeynî’ye göre: “Hılâfet gereğince bütün zerreler veliyy-i emre boyun eğerler. Mezhebimiz gereğince bu ma’nevî makamlara “meleğ-i mukarreb” ve “nebiyy-i mürsel” de erişemez.”
9 Şubat 2019

(10) Haçlı Yeni Yılına Girişde Kaş Yaparken Göz Çıkaranlar, Hattâ Mil Çekenler!

Bizim asıl hedef ittihâz etdiğimiz, hiçbir zaman şahısların zâtı değil, onların İslâmiyyet’e verdikleri zararları tesbit ve bunun izâlesidir. Bu arada o
9 Şubat 2019

Hayrettin, Cennetmekân Abdülhamîd Hân’la Efgânî “Maskara” Ve Masonunu Aynı Kefeye Koymaz Mı!?.

Müctehidîn-i (!) cümhûriyyeden Karaman Hayrettin, 18. Aralık târihli Yenişafak’daki köşesinden pek elemnâk bir yazı  ile, “Şii gayzı köpürtdü” dense
2 Şubat 2019

(9) Haçlı Yeni Yılına Girişde Kaş Yaparken Göz Çıkaranlar, Hattâ Mil Çekenler!

“Akit’in Çakma Üstâdı Abdürrahmân Çelebi” de efrenci yılbaşında okuyanlarının yılbaşısını kendine hass bir çeşni ve kendi uydurması esrârengiz bir inanış
25 Ocak 2019

(8) Haçlı Yeni Yılına Girişde Kaş Yaparken Göz Çıkaranlar, Hattâ Mil Çekenler!

Akid Üstâdı Abdür Çelebi yukarıdaki paragrafı ile pek meşhurdur. Ancak onu (Çakma Üstad) yapanlar ve yeni yetmeler bunları bilmez. 15-20 sene evvellerde,
11 Ocak 2019

-6- Haçlı Yeni Yılına Girişde Kaş Yaparken Göz Çıkaranlar, Hattâ Mil Çekenler!

Ruhu’l-Kudüs mes’elesine gelmeden 2. Cümlenin de i’câbına bakalım ve soralım: “Gelecek günler ise, inşallah Allâh’ın rızasının tecellisinin vesilesi olanlar için
9 Ocak 2019

-5- Haçlı Yeni Yılına Girişde Kaş Yaparken Göz Çıkaranlar, Hattâ Mil Çekenler!

Akit ceridesinin çakma Üstadlarından, evvel zaman kalbur saman içinde iken ve 1980’li yılların başında, Şii başı Humeyni’ye bey’at toplayan; ve Fettoş Hocfendisi
6 Ocak 2019

-4- Haçlı Yeni Yılına Girişde Kaş Yaparken Göz Çıkaranlar, Hattâ Mil Çekenler!
Zıyâiyye BEKÇİSİ

Akit’in kaytan bıyıklı duâyen muharriri ve “Müverrih-i Ahır.amanı” ve “Bu toprakların mîrascısı” Yavuz Ağa, üç takvimli ve üç yılbaşılı bir halef ve vâris olmakdan
19 Ekim 2018

Dib Başı Diyalogçu Erbaş, Allâh’ın Kitabı’nı Da Mı Referans Almıyor?

“Başkumandan ve Başkan ve AKP Reis-i Umûmîsi ve Ümmetin Lideri Receb Tayyib Paşa’nın”, AKP iktidârı icraatından
14 Nisan 2018

“Güncellemeci-İctihadçı” Ve Lâyık Politikacılar, Selef Ve Halef Olarak Neyin Peşinde?

“GÜNCELLEMECİ-İCTİHADÇI” VE LÂYIK POLİTİKACILAR, SELEF VE HALEF OLARAK NEYİN PEŞİNDE? Zıyâiyye BEKÇİSİ   Âzerbaycan’dan suâl soran kişiye “Allâh Azze, zaman ve mekândan münezzehdir” diyemeyib, “Bu tartışmalı […]
2 Nisan 2018

“Kudsiyetmeâb Papa Hazıretleri” Ve Duâsı!

“KUDSİYETMEÂB PAPA HAZIRETLERİ” VE DUÂSI! Zıyâiyye BEKÇİSİ   Hiç hesabda yokken, (5/Şubat/2018)de 2 ay kadar evvel, Papa, birdenbire “Kudsiyetmeâb ve Hazret” oluverib,  ta’zîm ü tekrîmin zirvesine […]
16 Mart 2018

Vahyi Redd Sistemi Demokrasi, Bir Dünya Dînidir!

ABD’sinden Japon’una, İsveç’inden G.Afrika’sına, T.C.’sinden Mısır’ına kadar dünyada tapılan en büyük tanrı “HALK;” ve ritüelleri en çok parlamento
8 Aralık 2017

Kudüs’ün Sâhibliğini Bırakırsan, Eşkıyâ Sâhiblenmeye Bakar!

KUDÜS’ÜN MÜLKİYETİ MÜCERRED İSLÂM’A ÂİDDİR; BEŞERÎ HİÇBİR SİSTEMİN BUNA HAKKI OLAMAZ!  Zıyâiyye BEKÇİSİ   İslâm Âlemi Hılâfetin lâğv edilmesinden sonra başsız kalmış ve bu coğrafyaya yahudi-haçlı […]
5 Ekim 2017

“Mezheb Boğuşması” Diyerek İslâm’ı İmhâ!

Öyle bir telâkkî cüzzamlısı dünyâdayız ki, buna “mefhumlar anarşisi” demek bile çok zaîf kalır. İlmin cehâletle, îmânın küfürle, amelin fısk u fücûrla,
1 Ekim 2017

Clay Öldü, Sırma Saçlı, Badem Gözlü Ve Dîni De İslâm Oldu!

1908 hâinler darbecisi İttihadçı maşaların Cennetmekân Abdülhamîd Hân’ı hal’ etmeleriyle başlıyan Anadolu târîhi, ivmesi gitdikçe artan bir Allâh’sızlık
1 Ekim 2017

Edirne Sinagogunda “Nikâh” Demek!

EDİRNE SİNAGOGUNDA  “NİKÂH” DEMEK! Zıyâiyye BEKÇİSİ   1) 30 Mayıs sabahı (a kanal)da Alper Tan nâm bir gencin Dağıstanlı arkadaşıyla nikâh mevzuuna dalıb, bir daha su […]
1 Ekim 2017

Dembokrat Tapınakçılar Ve Kongre!

1) Parti kongresi denen şeytânî showlar, kökü, menşei, idhâl yeri, soyu ve bütün genleri ile, haçlı Avrupa standardı politika içinde bir mekanizmadır.
28 Ağustos 2017

Darwin Soytarılığı İle “T.C. Eğitim” Rezâleti…

DARWİN SOYTARILIĞI İLE “T.C. EĞİTİM” REZÂLETİ… Zıyâiyye BEKÇİSİ   Avrupa Haçlılarında çokdan modası geçmiş ve bayatlamış şu “Darwin nazariyesi” denilen soytarılık, geçenlerde “Eğitimsel Bakan” Yılmaz tarafından […]
23 Ağustos 2017

“Eğitim Bakanı”; Çökmüş Ve Darwinist Bir Maarif!

“EĞİTİM BAKANI”; ÇÖKMÜŞ VE DARWİNİST BİR MAARİF! Zıyâiyye BEKÇİSİ   Mektebleri vâsıtasıyla bir memleketin genç neslini, sürü veya mankurt olmakdan adam olmaya sevkeden teşkîlâta “Maarif Vekâleti” […]
19 Ağustos 2017

İnsan Ta’lim Ve Terbiye Edilir, Hayvan Eğitilir; Veya Darwin Fitnesi!

İNSAN TA’LİM VE TERBİYE EDİLİR, HAYVAN EĞİTİLİR; VEYA DARWİN FİTNESİ! Zıyâiyye BEKÇİSİ Türkiye’de mason Bayar İKTİDÂRINDA (1950-60) “Maârif Vekâleti” denirdi. Şimdi “Genel Kurmay Başkanlığı” denilen yerin […]
3 Ağustos 2017

Bu İktidâr İslâmiyyet’in İçine, Onun Zerre Kadar Alamıyacağı Herşeyi Boca Etdi!

BU İKTİDÂR İSLÂMİYYET’İN İÇİNE, ONUN ZERRE KADAR ALAMIYACAĞI HERŞEYİ BOCA ETDİ! Zıyâiyye BEKÇİSİ   Lâyık Dembokratik ve Cumbokratik rejimin yepyeni bir dîni olduğunu anlamıyanlar, artık hâlâ […]
29 Temmuz 2017

(9) Ateist Rejimde Emekli Vâiz…

Ehl-i Sünnet’i (İslâmiyyet’i) beğenmeyib mezhebsizliğe kayarak Hakk ve Hakîkatden firâr eden adam ve madam sürüleri, bu serî makâlelerimizin 9.’su da
27 Temmuz 2017

(8) Ateist Rejimde Emekli Vâiz…

39 sene evvel 1977’deki piç mantık, veya (SIZINTI MANTIĞI) bakınız nasıl ilerlemiş; ve 1964’de Graham Fuller’in keşfedib Papalık akâidine uygun din
26 Temmuz 2017

(7) Ateist Rejimde Emekli Vâiz…

(ATEİST REJİMDE EMEKLİ VÂİZ) ATEİST REJİM, HAÇLI AJANINI “MÜSLÜMAN VÂİZİ” DİYE KÜRSÜLERDE AYILTIB BAYILTIR VE DÎNİN İÇİNİ BOŞALTDIRIRSA… (7) Zıyâiyye BEKÇİSİ   Bazı mercimek akıllıların “darbe” dediği “15 Temmuz […]
24 Temmuz 2017

(6) Ateist Rejimde Emekli Vâiz…

1977’de, 39 yıl evvel Hocia denen ajanın, “hazırlanmış tuzak sual” olan “dâr-ı harb” mes’elesine el atması boşuna değildir! Çünki bir fıkıh ıstılâhı
20 Temmuz 2017

(5) Ateist Rejimde Emekli Vâiz…

Bir evvelki makâlemizde, 1964 senesinde F tipi kasaba vâizinin, G.Fuller denen CİA ajanı tarafından 1964 senesinde keşfedilib “Kâinâtın
18 Temmuz 2017

(4) Ateist Rejimde Emekli Vâiz…

Anlaşılmakda müşkîlât çekilen bir noktayı bugün biraz daha îzâha çalışacağız. HAÇLI BATI, 1071 Malazgirt harbinden sonra Anadolu’nun
16 Temmuz 2017

(3) Ateist Rejimde Emekli Vâiz…

(ATEİST REJİMDE EMEKLİ VÂİZ) ATEİST REJİM, HAÇLI AJANINI “MÜSLÜMAN VÂİZİ” DİYE KÜRSÜLERDE AYILTIB BAYILTIR VE DÎNİN İÇİNİ BOŞALTDIRIRSA… (3) Zıyâiyye BEKÇİSİ   Adı geçen vâiz-i mehdî […]
14 Temmuz 2017

(2) Ateist Rejimde Emekli Vaiz…

Dünki makâlemizde, yahudi-haçlı BATI dünyâsı içün ilk hedefin, 15 asırdır “İslâm dediğimiz Mutlak Hakîkatin” ortadan kaldırılması olduğunu
28 Kasım 2016

Ankara Haleb’e, Ab İse Ankara’ya, Kurbağacasıyla “İkircikli Kazık” Peşinde!

Haleb, bir İslâm şehridir. Şu anda harâbe hâline getirildi; 300.000 insan, çoluk, çocuk, ihtiyar, hasta, kadın, fakir, garib ve bîçâre, sokaklarda perişan ve
16 Ekim 2016

Sünnîliği Şamaroğlanı Yapan, Bindiği Dalı Keser Ve Düşer!

11-14 Ekim 2016 tarihleri arasında yapılan 9. Avrasya “İslâm (!) Şûrâsı’nda”  konuşan CB RTE, aynı meşhur nakârâtını tekrarladı; ve (sünnîlik)
5 Temmuz 2016

Akp Dib’inin Takvim Hesabları Gene Dib’e Vurdu!

Türkiye Beştepe Sarayı, sadece T.C. Başkanlığı içün değil, hesablarını ve ütopisini dünya müslümanlarının başkanlığı (!) yani “hılâfeti” içün seferber etse
19 Şubat 2016

Mes’ele Sûriye Değil, İslâm!

24 saat içinde Moskof kâfir ü zâlimi AZEZ denen küçücük Sûriye kasabasına havadan tam 200 sorti (hücum) yapma alçaklığında bulunuyor; ve 4 hastane
22 Ocak 2016

Hiçbir Kâtil Ölümü Öldüremez; Tâğût, Kârûn, Hâhâm Da Olsa!

Koçlardan biri ölünce, haberlerin bini bir para. Çünki zengin. Fukarâ ölse kimse duymaz! Ölen, Rahmi’nin, Rahmi Vehbi’nin, Vehbi yahudi
19 Ocak 2016

Terör, Allâh’sızlığın Netîcesi!

Laikliği “nükleer güç” telâkkî edecek kadar Milletin kadîm kökünden ayrılmış AKP iktidârı, ne kadar “hendek ve terör bilmem nesi” diyerek
11 Ocak 2016

Dînin Altını Oyan Köstebekler!

Âdem Aleyhisselâm zamanından beri İslâmiyyet’in altını oyan, O’nu, olduğundan başka türlü göstermek içün tahrîf, tağyîr, tebdîl ve tahrîb eden şeytân
5 Ocak 2016

Mes’ele , Şii-Vehhâbî Bâtıllarının Biribirini Yemesinin Çok Ötesinde…

Osmanlı’dan sonra İslâm Coğrafyası’ndaki bölgelere öyle bir “Batı kafası burgulanmışdır ki”, Ankara başda olmak üzere bu burgulu kafalar şu
31 Aralık 2015

“Her Taşın Altında İngiliz Parmağı!”

M.Mutlu 27 Aralık’da yazdı okuyalım: Dün sabah saatlerinde Diyarbakır’ın Sur ilçesinde operasyonların sürdüğü bölgeye
15 Kasım 2015

G-20 Fir’avnizma Zırvası Zirvesinin İctimâ’ı…

Avrupa Birliği dışında 19 tâğûtî devletin Antalya’daki şeytânî “ictimâı”, ASLINDA dembokrasi dîninde görünenlerin (!) bir hasbihâl ve felekden birkaç
7 Eylül 2015

Asıl Terör Yani Tuğyân Görülmezse…

“Artık herşey eskisi gibi olmıyacak” lâf u güzâfı, sıkışılınca kuvvetli ve kararlı görüme palavrası içün kullanılan harc-ı âlem dembokrasi piyasası formülü!
28 Ağustos 2015

Bu, Siyâset Mi Şeytânet Mi?

Anadolu’muza 1912 Balkan Harbinden, hele Birinci Harb-i Umûmî’den ve sonra da 1918’den i’tibaren göz diken (Haçlı Batıl Batı) ve Yehud şürekâsı, en
19 Ağustos 2015

Dindeki İç Tehdîde Kıyasla, Dışdakinin Adı Bile Olmaz!

Anadolu’muzu işgâl eden ve iliklerine kadar sömüren politika, Cennetmekân Abdülhamîd Han Hazretleri siyâseti hâriç, Tanzimât belâsından günümüze
8 Ağustos 2015

Rasûl-i Rusül Aleyhisselâm Kalkdı Mı, Kur’ân Mı Kalır Bre Kâfir!

“Kulatapış” dîni diye İslâmiyyet’e paralel bir din (religion) îcad ederek böyle bir uydurma religionun reklâmı peşine düşen azılı İslâm düşmanları, her
6 Ağustos 2015

Rasûl Ve Hadîs Mefhumları Olmıyan Bir Religion Uydurma Peşindeki Yaban Eşşekleri!

Allâh Azze ve Rasûl-i Rusül Aleyhisselâm’dan Ashâb-ı Güzîn’e, onlardan Tâbiîn, Tebe-i Tâbîn ve etbâı ile günümüze kadar gelen Mutlak DÎN, başda
5 Ağustos 2015

Saray, Sünnîliği Tokatlarsa, Maltaylı Da Kurşun Sıkar, İblislerine Obüsleri Ateşletdirir!

Dün akşam bir tv kanalizasyonunda geç saatlere kadar süren 4 kişilik İslâm'ı tahrif “terör çetesini” tanıtmak üzere tuşlara basmayı düşünürken, gayr-i
1 Ağustos 2015

Cb “İslam İslam İslam!” Diyor Ammâ!

RTE, Çin’den sonra Endonezya’ya da uğradı ve oradaki konuşması 1.8.20015 tarihli “İnternet Haberde” şöyle:
25 Temmuz 2015

İblisleşen Dünyada Müslüman Kalmak…

Dünyanın, topyekûn devlet ve hükûmetleri ile Allâh Azze ve Celle’yi karşısına aldığı; ve Kâinât Devlet ve hükûmetinin MUTLAK sahib ve mâliki
24 Temmuz 2015

Allâh Azze, Zâlime Bir Başka Zâlimi Musallat Eder…

İngiliz’in “Ortadoğu” adını taktığı “İslâm Coğrafyası”, bir asır sonra gene kan gölüne çevrildi; ve maatteessüf bu coğrafyadaki (Bâtıl Batı)nın narkozladığı
10 Temmuz 2015

Chp, Dinsiz Parti Değilmiş!

MHP’li Halacoğlu’nun bir cümlesi bütün ateizma mürîdân ve tirîdânının tepesini atdırdı... Allâh Azze’nin
8 Temmuz 2015

Hükûmet Sünnîliğe Yan Bakar Ve Meflûc Olursa…

4.Temmuz akşamı Tv 24’de Filozofik atıcı Yusuf Kaplan’ın da aralarında bulunduğu 3 kişi, anlamadıkları İslâmiyyet’i öyle bir düzeltmiye ve payandalıyarak
2 Temmuz 2015

Hâşâ Min Huzûr, Lûtilik Şenîası, Eşcinsellik Oldu Ve Eşbaşkan Gibi Şirinliğe Büründü!

Tele-Fitne-vizyonlarında bilhassa cumhuriyet madamlarının “ilgi odağı” ve “fetvâ emîni” de olan PURROF.Dr.Nihat Hatipoğlu nâm şovmenimiz,
29 Haziran 2015

“Egodan Kurtulmak” Ve “Ben Değil Biz” Demek!

Mevcûd sistem, vahiyle alâkasını son noktasına kadar kesmiş, mücerred (nefs) hevâ, heves ve beşerî hâkimiyyetini her müessisesinin temeli yapmışdır.
22 Haziran 2015

Kamalak’dan Sülünâme!

LAİK Politika, hele dembokrasi cıvıtmasıyla da halt edildi (karıştırıldı) mı, son derece müteaffin, kerîh ve iğrendirici oluyor!. 1969’da bu
14 Haziran 2015

Günahlarını Görüb Nefs Murâkabesiyle Tevbe Etmiyen Siyâset, Batmıya Mahkûmdur!

Beşer aklı ve irâdesi, YARADAN’ın irâde ve kudreti karşısında ne kadar sonsuzda bir mükemmeliyet (!) taşırsa, beşerî ideoloji, doktrin, düstur ve
12 Haziran 2015

“Egodan Kurtulmak” Ve “Ben Değil Biz” Demek!

Mevcûd sistem, vahiyle alâkasını son noktasına kadar kesmiş, mücerred (nefs) hevâ, heves ve hâkimiyyetini her müessisesinin temeli yapmışdır. Lâin
9 Haziran 2015

Akp Dembokrasisi İflâs Etdi!

AKP bu 7 Haziran “târîhî seçim” palavrasının altında kaldı; ta’bîr-i diğerle eşşekden düşmüşe döndü!. “Kafesde keklik!” gördüğü (dembokrasya oyları),
3 Şubat 2015

Tenâkuzlar Çukuru Mu, Fikir Fâhişeliği Mi?

Merhûm Üstâd Necib Fâzıl Bey, İslâm düşmanı, dönek, kalleş, şahsiyetsiz, eyyâmcı, menfaatı içün herşeyini vermiye âmâde iki ayaklı kalem ve kelâm