Demokratik Sistemin Şehâdetini (Hâşâ), Peygamber Aleyhisselâm’a Yaptıranlar!
23 Mart 2019
-2- Allâh’dan Başka Rabblara Tapmak…
24 Mart 2019

ALLÂH’DAN BAŞKA RABBLARA TAPMAK…

-1-

Zıyâiyye BEKÇİSİ

 

Evvelâ Büyük Müfessir Merhûm Muhammed Hamdi Elmalılı Hazretleri ne buyurmuş, onu görelim:

  “…herhangi birini RABB ittihaz etmek içün ona behemahal “RABB” nâmını vermiş olmak şart değildir. Allah’ın emrine muvâfık veya muhâlif olduğunu hiç hesâba almıyarak, onun emrine itaat etmek ve alelhusus, ahkâma müteallık olan husûsatda onu vâzı’-ı ahkâm ve hukuk gibi tanıyıb da, o ne söyler, ve ne emrederse HAKK oluverir gibi farzetmek, ona itaatle Allâh’ın emr ü hükmüne muhâlefet eylemek, ONU ALLÂH’DAN BAŞKA RABB İTTİHAZ EYLEMEK ONA TAPMAK DEMEKDİR.” (Elmalılı Tefsîri, c.4, s.2512, 1. Tab’ı)

Şimdi de beyân ederiz ki:

T.C. vatandaşları “terör” adını verdiği bir belâ ile yatar kalkar oldu; ve bir asırdır küfredib yerin dibine batırdıkları Osmanlı idâre ve adâletine de (hasret) kaldı!. Mevlâ-yı Müteâl Azze ve Celle, “ni’metin kadr ü kıymetini bilmiyen (şükretmiyen) kullarının elinden, o ni’meti alırım” buyurur ki, manzara da bunun vâkıadaki aksinden başkası değil!

Allâh Azze, Âdem Aleyhisselâm’dan Son Peygamber Rasûl-i Rusül Aleyhisselâm Efendimiz Hazretlerine kadar yüzbinleri bulan Peygamberlerinin tamâmı ile, “ya Allâh’ın irâde ve Hâkimiyyeti, ya nefs-i emmâre elindeki (oyuncak kulların) irâde ve hâkimiyyeti” ya’ni “ya îmân, ya şirk” buyuracak; ammâ bugünün idâre zirvelerindeki saltanatlılar, bunca terör belâsını azdıran dembokrasi bataklığını hâlâ göremeden:

 “YA DEMOKRASİ, YA TERÖR!”

Diyecek

Dikkat edilirse, terör belâsını azdıran, o sallım saçak, ırz u nâmûsu pâyimâl edilmiş, her el atana seninim diyecek kadar matinatolaşmış, o dembokrasi dedik…

O zaman, “ya demokrasi, ya terör!” diyen saltanat-ı cümhûriyye böyyük başları şunu demiş olur: “Ya terörün rahm-i mâderi, ya terör!”

Adam ve madamların bol bol “ya gebermek, ya ölüm!” demesi gibi bir şey!

Bizim islâmî mantığımız böyledir; Allâh Azze’nin sistemini beğenmiyenler ise, işte böyle “ya kırk satır mı, ya kırk katır mı?” mantığındaki global şeytanlara esir olarak, saltanatlarının devam edeceğine kendilerini inandırmış gezi zekâlılar gibidir! Bunlar, paçalarındaki yalaka ve yalamalara, çeyrek parabol Bülend Arınç politiğinin ağzıyla, kendilerini, “yarı tanrı” kabûl etdirmekde elbetdeki dembokrasi terörü iktizâsı “dembokratik hakk?” sahibi ve mâliki bulunuyorlar!

Apo denen mahlûk bile “yarı tanrıyım” der, Pensilvanya Hociası “tanrı ile konuşuyorum, ben Mesihim, ben Kainatın imamı Mehdiyim!” v.s. gibi lâflar ederken, bunlarla bir yedikleri ayrı gidecek kadar yıllarca (içli dışlı olan bazı kankalarını) da, bazı sokak takımı yalakaların “tanrı-yarı tanrı” veya “çeyrek tanrı” ilân etmesi hiç de yadırganmamalıdır!

 1946’da San Fransisko dayatması ile geçilen dembokrasi, tam 69 yıldır dillerde bir başka dîn, yani (religion)… Bu religionun da elbetde, kadîm Yunan, Roma , Hind ve Mekke  “tanrıları” gibi zengin bir tanrı hazîneleri olmazsa, bu, ciddî bir utanç ve fakr ü zarûret vesîkası olacakdır!..

 Bir türlü bu gâvur beyin ifrâzâtında, “dembokrasi” diyerek tam ve kâmil ma’nâda fânî olunamıyorsa, o zaman, olamıyanların ruh ve beyin sıhhati kendi terâzilerine göre de çarpılmış demekdir!. 13 senedir dembokraside her sene daha çok yol aldıklarını söyliyen bu gözbağcılar, hâlâ, “ya dembokrasi, ya terör” diyerek, dembokrasiye geçilemediğini ve terör belâsının her şeyi mahvetmek üzere bulunduğunu resmen ve alenen beyân etmiye başladılar!. Kendi kanunları ile dembokrasilerinin bilmem nesine göre kurdurdukları, yahudi-haçlıya “HaDeme Pırtısı”, başlarına püsküllü belâ oldu!. Heriflerin aygırları, dembokrasilerinin ırzını paçavraya çevire çevire “Analarından emdiğini burunlarından getireceğiz!” derken; öteki belediye bilmem nesi kısrakları da, “İç harbi Cizre’den başlatacağız!” diye kişniyor!. Karşılarında ise, hâlâ, “Ya dembokrasi, ya terör!” nakarâtı… “Ya îmân, ya şirk!” buyuran Kâinat devletinin Sultânı Azze ve Celle’ye rağmen… Şimdi aklı şirkin içinde yokluğa v.s.’ye karışmamış olan kul veya kulcuk veya kurtcuk veya kılcık bütün ins ü cin söylesin:

“KİM TERÖRİST VE BU HALTIN EN BÜYÜĞÜ KİM VE NEREDE VE NE HALT EDER?”

(Mâba’di var)

(İntişârı: 13.09.2015)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir