Tenâkuzlar Çukuru Mu, Fikir Fâhişeliği Mi?
3 Şubat 2015
“Egodan Kurtulmak” Ve “Ben Değil Biz” Demek!
12 Haziran 2015

AKP bu 7 Haziran “târîhî seçim” palavrasının altında kaldı; ta’bîr-i diğerle eşşekden düşmüşe döndü!. “Kafesde keklik!” gördüğü (dembokrasya oyları),

AKP DEMBOKRASİSİ İFLÂS ETDİ!

Ziyâiyye BEKÇİSİ

 

AKP bu 7 Haziran “târîhî seçim” palavrasının altında kaldı; ta’bîr-i diğerle eşşekden düşmüşe döndü!. “Kafesde keklik!” gördüğü (dembokrasya oyları), hiç beklemediği hâlde kendisine “ihânet” etdi!

Başkanlık balonu da öyle bir patladı ki, haçlı dünyâsına kadar cihan bile bu gümbürtüyü duydu; ve şeytânî bir meserret içre kaldı!

“Kafesdeki kekliklerin!” uçması, böylece, bütün “şımarıklıkların” anasını belleyiverdi!

“Bakara-makara” soytarılığına varıncıya kadar binlerce azıb kudurma ve sünnîliği tokatlama zorbalıkları, zülfiyâre dokundu; ve, ve tokat ense köklerine indi!

Suratlar yerde ve bir karış!

Dembokrasi, YALAN, gözboyama, şeytânî akıl ve haçlı nefs ifrazâtı  üzerine müesses bir sistem olduğu içün, onun “vazgeçilmez unsuru” olan her parti, “kendi (!) zaferini” ilân etmekde zerre kadar hayâ sıkıntısı da çekmedi!

 1)AKP, evet, şu anda en kalabalık kelle sayısına sâhib! Ancak hükûmet kuramıyacak kadar suyun altında kaldı ve boğuldu! Bundan sonra ayağa kalkması da mümkin olamaz… Çünki “halk” nazarında değil; “HÂLIK” (basar)ı karşısında irtikâb etdiği suçları, terâziye sığmaz derecede ağır ve korkunç oldu!. Bunları ve ahlâkî gevşetmeyi ve daha nicelerini, ilk ve birinci madde hâlinde nasibse zaman içinde kaleme alacağız!

 2) CHP, patinaj yaparak geri kaydı; ve hayâtdan silinmesine  90 yıldır dua eden müslüman iç âlemindeki kora muhatab olacağı ânı beklemede… İngiliz projesini tatbikle muvazzaf bir Truva atı keyfiyetini, tâ bidâyetden beri hiç kimseye devretmeden elinde tutan ateist bir “örgüt!.” İslâmiyyet’in karşısında olmak kaydı ve şartıyla, yanında olamıyacağı veya yanına çekemiyeceği bir tek nesne dahî düşünülemiyecek, mutlak bir antitez!. Pensilvanya rûhânîsi sığıntıya ve “kâtiloğlu kâtil Esed” alçağına kadar uzanıcı bir berâberliği bile, mücerred bu keyfiyetiyle irtikâb etmekden aslâ çekinmez!

 3) MHP: Başındaki her an asabî ve gergin adamın, o her an bağırtılı bir kavgadan çıkmış çatallı sesi ile ne kadar antipatik olduğuna bakılmadan, AKP’den soğumuş dembokrat oyların kerhen verildiği “sadaka” cinsiyle, bir miktar şişdi!. Hiçbir aşk ve vecd ikliminden zerre kadar esinti bile taşımıyan ve gevşeyib pörsümeye yüz tutmuş nasyonalizmasıyla, sadece kemikleşmiş kendi dembokrasi oyları ile ayakda durabilen; AKP aleyhdarlığını HDP’ye susarak sürdürecek kadar pusuladan mahrum bulunan; ve “el öpdürme” ve “piskevit dağıtma” ve “Ekmâlettin” nâm garîbeye kadar idhâl edecek başka bir ferd-i vâhid bulamıyan, “ihtilâl albayı Türkeş”in cilâsını ve makyajını sıyırmış mirâsı…

 4) HDP ise, mücerred AKP’yi budama projesinin, en elverişli mihrâk noktası hâline getirilme mevkiinde olması yüzü suyu hürmetine, kendisine küfreden, İngilizci, ırkçı, kamalist, FTÖ’cü, mosadçı, ermenici, AB’ci, paralelci ve para ellerci oyların bile, yumuşakça el ve şaplak atılma objesi oldu!. Ve, kendisinin olmıyan oy yağmuruyla beslenerek, tahmin etmediği kadar okşandı! Öyle ki, AKP antitezi olmanın en kıvrak ve müştehâd dansözü yapılarak, her masadan çamaşırına ve göbeğine, (banknot) yerine oy sokuşturuldu!. Dembokrasi gerzeklerinin, (ehlîleştirmeyi) düşündüğü bu dağlı karakter, bir eli dağda, bir eli bağda, bir eli de İmralı’da olarak parlamento denen ve dembokrasinin “mabedi” kabûl etdikleri yerin baş locasına, KK’sını yapıp sıvamazsa şaşılmalıdır!. Her gün, iç ve dış intikâm şehvetiyle yanan mihrâkların gaz vermesiyle, dembokrasi “mâbedinin” altını üstüne nasıl getireceklerini ve ceylan derisi koltukların üzerine de nasıl edeceklerini, bütün “dembokrasi” dünyası ile, biz de nâçâr seyredeceğiz!

 5) Kamalak RARTİSİ: Başındaki aşk ve vecd nedir bilmiyen adamın, “Din, Diyânet, Kitâb ve Sünnet diye harcıyacağımız vaktimiz yok!” nânesi yiyip, hiçbir dembokrasi parti Böyyükbaşının irtikab etmediği derekede (küfrün) en şümullü ve bulamaç şekil ve cinsine dalarak, dembokrasi şehveti adına şer’îlik dış, iğrenç ve cinnetlik bir cinâyet işleyişi korkunç… Ve bütün buna rağmen, dembokratik oyların %100’ünü alsaydı bile, esfel-i sâfilîn olan hakiki yerini, bütün varlığı ile tesbît etmiş olurdu!. Ve %2,5’luk bir dembokrasi “sadakasıyla”, şerîki Destici’nin PESTİLİ’ni de çıkararak, dembokrasi kapısının önünden kovulan yüzsüz bir dilenci hüviyetine de, kazzık gibi çakıldı! Böylece, Müteveffâ Erbakan’ın, nice müslümanı “yahudi askeri” ilân eden “millî görüşü”, (millî göçüş)e inkılâb ederken; “âdil düzen ve D-8’ler” denen hülyâları da, “Ş.SAZAN ve UYUZHAN” gibi dinazorları bile kalmıyan bir tabela pırtısına döndü…

 Ve ötekiler…

Bütün partileri ve tevhîdin köküne tuz ruhu akıtan bölücülüğü (tefrikası) ile, millete biribirini yediren; ve dedikodu, fitne, yalan ve çürütme bombardumanları ile de biribirlerini dövdüren dembokrasinin, işte tapdıkları sistem keyfiyeti!

Büyük Üstâd Merhûm Necib Fazıl Bey’in buyurduğu gibi “Batı muvaffak oldu!”

Müslümanın îmân etmekle mükellef olduğu ve AZÎZ DÎNİNİN îmandan sonra  en büyük “zarûrâtını” teşkîl eden öz nizâmını, Batı, işte bu “muvaffakıyeti” ile ortadan kaldırarak ve hatta bunu kafa ve gönüllerden de kazıyarak, daha da “muvaffak” oldu; ve “muvaffakiyyet” şehvetinin üçüncü kuvvetini (küpünü) tatdı!

Bu tablo karşısında, AKP’nin eşekden düşmüş hâli ile yürekleri yanan ve yakınanlar, bizi zerre kadar anlıyamaz; ve bizi anlamıyanlara yukarıdaki yazdıklarımız, sopa yemek gibi de acı gelebilir!. Ancak her kul, samîmiyyet derecesindeki pişmanlığı; ve afv niyâzı ile HÂLIK TEÂLÂ’nın mağfiretine mazhar…

Bizi, Allâh Azze’ye âlem-i ervâh’da verdiğimiz AHD ü MİSÂK alâkadar eder; ve gerisi İblis pisliğidir o kadar!

(İntişârı: 09.06.2015)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir