Rasûl Ve Hadîs Mefhumları Olmıyan Bir Religion Uydurma Peşindeki Yaban Eşşekleri!
6 Ağustos 2015
Dindeki İç Tehdîde Kıyasla, Dışdakinin Adı Bile Olmaz!
19 Ağustos 2015

“Kulatapış” dîni diye İslâmiyyet’e paralel bir din (religion) îcad ederek böyle bir uydurma religionun reklâmı peşine düşen azılı İslâm düşmanları, her

RASÛL-İ RUSÜL ALEYHİSSELÂM KALKDI MI, KUR’ÂN MI KALIR BRE KÂFİR!

Zıyâiyye BEKÇİSİ

 

“Kulatapış” dîni diye İslâmiyyet’e paralel bir din (religion) îcad ederek böyle bir uydurma religionun reklâmı peşine düşen azılı İslâm düşmanları, her geçen gün daha da şirretleşib ekranları ufûnetden bakılamaz hâle getirmede…

Tekrar etmekde bin kere de olsa fâide muhakkak olduğundan mükerreren beyan etmeliyiz ki, buradaki proje, “yeni dünyâ düzenine” âiddir. Bu “düzenin” patronları, adı “İslâm” olan yepyeni ve kul uydurması bir religion peydahlıyarak, müslüman âlemini Mutlak Dîn’den, bu uydurma ve oyuncak veya paralel tarafa aktarmanın iblisliği peşindedir… Bu iblis dünya çok iyi bilmektedir ki, ellerindeki beşer uydurması religionlar, onların dünya saltanat ve “sömürülerini” tam işleten mükemmel kalıplara oturmuş; ve insanlığın iliklerini emecek tezgâhlara inkılâb etmişdir. Rasûl-i Rusül Aleyhisselâm ise, bu dünya zâlimlerinin bütün proje ve tezgâhlarını yerle bir eden bir RİSÂLET me’mûriyyeti ile (Kâinât’ın Başkanlığına) ta’yîn edilince, zaleme sürüleri olan her tür “ruhbân ve  tapınak sınıfları” ve bunların narkozladığı ins ü cin çapulcuları ayağa kalkdılar; ve Server-i Kâinât Aleyhisselâm Hazretlerini sonsuz kere (hâşâ ve kellâ) “sahte peygamber ve yalancı” ilân etmek aşşağılığı ve kefereliğine çukurlaşdılar…

İşte tâ 1500 senedir bu kefere dünyasının fitneleri ile bunların Müslümanlar içinde çöreklenen ve “Kur’an” diyerek O Rasûl-i Rusül Hazretlerini dışlama ve yok sayma iblisliği güden dâhildeki hâinlerin o iğrenç tahrifleri altında, bu (lâ’netli) keyfiyet yatmaktadır. Tv ekranlarına çıkarılan bir takım yalama ve diplomalı-diplomasız şeytanların, “Kur’an” diyerek ve “hadis-i şerîflere” kuduz itler gibi saldırarak ve netîceten, RASÛL’ün varlığını ademe mahkûm etmek üzre (güdümlü yalan makineleri) olarak uluyub anırmaları, bu sebebledir…

Bizim, adına “kulatapış” religionu diyerek Muazzez ve Mukaddes İslâmiyyet’den mutlaka ayırmamız şart olan bu yapı, tâ Tanzîmât-ı Şerriyye denilen çukurdan başlar ve ivmesi gitdikce artarak “Islâhât Fermânı”, sonra “1. Ve 2. Meşrûtiyetler”; ve bunları ta’kîben “ateist cumhûriyet inkilapları” ve “946 Sanfransisko dembokratik gözboyama şeytanlığı”  ve on sene sonra da “960 dış parmak ihtilâli” ile devam etmişdir.

Bu ihtilâl sonunda ise, AP başına geçirilen Mason Sülü ile “Global Dünya Düzeni”, İslâmiyet’in yerine “Kulatapış” religionunu oturtmakda daha da içden, sinsi, sızıntı ve haşhâşî usûlleri ile yürüyen ve “hoca kılıklı ajanlar” üzerinden bir tahrîf, tağyîr ve tebdîl periyoduna girmişdir…

İngilizin, 1.Harb-i Umûmî sonrası Anadolu Dînini değiştirerek yok etme projesi, 27 senelik şefokrasi ile İslâmiyyet’i yerle bir edecek derecede tatbikle, dîni, tahrîb ve tahrîf etse de, 946 serbestisi (!) sonunda, milletin, “keyfiyetini” göremeden sarılmak istediği bu omurgası değiştirilmiş “religiona, dönüş” vâkıasıdır… Bu bile, Batı ŞİRK cebhesini korkutmıya yetib de artar olmuşdur!. Bunun içün, artık eski zorlama ve açıkdan yok etme usûlü yerine, içden “tahrîf, tağyîr ve tebdîl ile tahrîb” periyoduna geçilerek, buna hız verilmişdir. Bunu da, ağzı “Dîn-îmân-Kuran” diyen hoca kılıklı şeytanları piyasaya sürerek; ve onlar üzerinden ve Papalık Konseyi Riyâsetinde ve “hoşgörü-Diyalog” maskesi, sünnî mezhebleri aşağılama mesajları altında ve bütün bunların netîcesinde de, “Rasul-i Rusül Aleyhisselam’ı yok kabul etdirme iblisliğine” cür’et plânları ile yaptırmışlardır…

2002’lerde iktidâr olan laik muhâfazakâr (!) parti ve O’nun başındakilerin, sonsuz kere hâşâ, “4 hakk din vardır” gibi beyanları ve haşhaşîlerle aralarının açılmasına kadar geçen 10 yıl, bu faaliyetler bütün hızıyla ve “ne istediniz de vermedik” kollama ve korumalarıyla devam ederek, iğrenç zirvesine ulaşmışdır…

 Bütün bu lâ’netli faaliyyetler, muhterîs ve avâmî basit siyâsîlerin destek ve himâyelerinde hâlen de, yaka-yıka devam etmektedir. O istismarcı ve samîmiyyetsiz politika esnafının “haşhaşiler” dedikleri sahte sürülerle, makam ve dünyalık uğruna ihtilafları yüzünden araları açılmış olsa bile, bütün DİB başları ve ilâhiyatlar içindeki nice “kitab yüklü ekran merkebleri”  ve nice echel yobazlar vâsıtasıyla, aynı şeytânî faaliyetler el’an da sürdürülmektedir…

İşte Tv ekranları ile “Hadîs-i Şerîflere bid’at, Makâm-ı Mahmûd ve Şefâat-ı Uzmâ makâmı Sâhibi Rasûl-i Rusül Aleyhisselâm’ın şafaatına torpil” adını takarak, o iğrenç haçlı dili ile de konuşarak Rasul-i Rusül Alhisselam’ın saf dışı bırakılmak istenişi altında, bu “ALLÂHSIZ ve şerefsiz şeytanlıklar” yatmaktadır…

Bu iblisler, Kur’ânın da buyurduğu nice hakikatlar cümlesinden olarak, “Kur’anı, Kur’an sevdalısıymış” gibi görünerek ortadan kaldırmanın, en “sızıntı”, en alçak, en şerefsiz ve en sinsi usûlünü, “Rasul Aleyhisselam ve hadislerini” yok kabul etmek ve etdirmek şeklinde ekranlara sıvamaktadırlar…

Hadîs-i Şerîflere şübhe veya adem gölgesi düşüb, Rasûl-i Rusül Aleyhisselâm saf dışı bırakılınca, ortada, kimin mübelliği olduğu “Kitab” kalacakdır bre kâfir sürüleri? Kur’an düşmanlığını, böyle “Kur’ana bağlılık fâhişeliği” perdesi altında  yürütmekden daha iğrenç, hangi  hayâsızlık ve namussuzluk olabilir?

Allâh’ın, Peygamberlerin, meleklerin, ins ü cinnin ve lâ’net etmek şânından olanların lâ’neti, “Kur’ân da Kur’ân” diye uluyarak, o Kadîm Kur’ânı, Rasûl-i Rusül Aleyhisselamı yok kabul etdirme iblisliğiyle ortadan kaldırmak istiyen aşşağılık kâfirlerin üzerine olsun!

(İntişârı: 08.08.2015)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir