Taze Seçim Naneleri!
19 Mart 2019
İnce Ayar Uyutma = Dembokrasi Denen Faşizma!
19 Mart 2019

DEVLET LAİK (DİNSİZ) İSE, ONUN PARTİLERİ DE ZARÛRETEN ÖYLE OLACAK, NE VAR BUNDA?

Zıyâiyye BEKÇİSİ

 

MHP’li Hacaloğlu’nun bir cümlesi, Dembokrat ne kadar parti ve partili varsa, topunun da dayandığı hakîkatın bir “Ankebut=Örümcekağı” kadar ancak sağlam olduğunu gösterdi!

Öylesine ikiyüzlü bir politika ki, tam dembokratik denilen cinsden… Hem “laikim yani dine i’tibârım ve îmânım yokdur, onun kanunları ile dünya ve devlet hayatımız yürütülemez” diye 90 sene bağıracaksın; hem de:

 “Dinin cemiyetde tatbikini istemiyorsun; irâde ve hâkimiyyet Allâh’da değil, bende olacak diyorsun; kendini Allâh Teâlâ’dan daha münezzeh görüyorsun; yani laiksin, yani dinsizsin!”

 Denilince de, ayağa kalkacaksın!.

Bunu hangi açlıkdan geberecek adam veya madama yedireceksiniz?

 Yalınız CHP ayağa kalkmadı, dikkat ediniz, bütün parti-pırtı irileri ve böyyükbaşları topdan kıyâm etdi!

İşte Türkiye denen coğrafyaya, İngiliz, bu katakülli rejimini kakaladı!

Hiç kimse “öööö, möööö!” demesin, vesikaların ucu göründü; birkaç seneye kadar kenârı, eli, ayağı, gövdesi ve başı da, ayın ondördü gibi görünecekdir!

80-90 senelik “laik-ateizma”nın CHP şefliği devrinde, bu memleketde “Allah’dan ve Dinden bahsetmeyi” Matbuat Umum Müdürü Vedat Nedim Tör imzasıyla YASAKLIYAN, CHP değil de, onun akıl hocası İngiliz Lordlar kamarası mı idi yoksa!?

Yahu İngiliz kılavuzluğunda bu memlekete hem “laiklik yani Allâh irâde ve hâkimiyyetini tanımıyan düzülmüş bir düzeni zorla ve kelleler kopararak oturtacaksınız”; sonra da bugün, “Bize Allâh’ın irâde ve hâkimiyyetini tanımıyan adam ve madamlar ma’nâsında DİNSİZ diyorlar!” diyerek “dinsiz değiliz” makâmında mangalda kül bırakmıyacaksınız!.

Oha mı, çüşşş mü?

O zaman çıkın meydana: “Bizim dînimiz (religionumuz) var, o da KAMALİZMA!” deyin… “Türkün DÎNİ Kamalizmadır!” diye kitablar yazıb bunları yıllarca milletin kafasına sokan, evet İslâmiyyet’i silmek içün binbir türlü dinsizlik perendesi atanlar kimdi?

 Allâh Azze’nin “irâde ve hâkimiyyetini” Anadolu hatta İslâm coğrafyasından silmek üzere “laikliğe geçin, laik anayasa ve devlet peşine düşün diye daha 3-5 sene evvel Afrika şimâlinde turlayanlar da kimdi!?.

 Laik (dinsiz-ateist) düzenin “dinli parti-pırtısı” mı olur? Bütün partileriyle bunu söylüyorlar!. Bunun içün, adam ve madamlar, dünyanın gözleri önünde lıkır lıkır “AND İÇİYORLAR!”

Bu, dinli–dinsiz vâkıası, mücerred CHP’nin bir belâsı değil ki!

Topu da, CHP rahm-i mâderinden tevellüd eylemiş cenin mesâbesinde organizmalar!

Yoksa Uzun adam ne diye “4 HAKK DİN VAR!” desin; Kamalağına varıncıya kadar “Din, îmân, Kitab, Sünnet diye harcıyacak vaktimiz yok!” diye dinli mi dinsiz mi noktasını neden reklâm edib zihinlere çaksın?

Ancak CHP, bu “laiklik=Allâh İrâde ve hâkimiyyetini devletden söküp atma işinde” başlatıcı, güdücü, inatçı, musırr, aşırı, hatta haddi bin kere aşıcı olduğundan, o “laiklik yani Allâh irâde ve hâkimiyyetini tanımama” mevzuu açılır açılmaz, akla hemen ve  ilk gelen olmaktadır! Bunu, bütün “ulus” gibi bütün dünyâ ve UKBÂ da, bütün ins ü cinni ve zebânîlere kadar bütün melekleri ile de pekâlâ biliyor!.

 Öteki parti ve pırtıların hepsi de, bu keyfiyetinde CHP üreme ve üretme merkezinden peydahlandığı ve CHP irsiyet âmillerini (genlerini) çeşitli fraksiyonları hâlinde taşıdığı içün, onlar da bu mevzudaki (rızâlarına) binâen, aynen hissedâr ve CHP şürekâsından sayılırlar… Zaten, kurucu ve bânîlere bununçün her mozole ritüelinde, her bayram ve seyranda, her kuruluş, sunuluş ve buluşuş cümbüşünde “minnetler, şükranlar, rükû’lar ve tapınışlar sunmalarının (takdîm etmelerinin) ve resmî ritüellerle ubûdiyet arzetmelerinin sebeb-i yegânesi de işte budur…

Demek istiyorlar ki:

“Siz CHP bânî ve güdücüleri! Siz böyyükbaşlarımız, İngiliz refâkatinde, bizleri, “Allâh irâde ve hâkimiyyeti yerine HALKIN irâde ve hâkimiyyetini koymanın fazîlet ve meziyyetiyle 90 yıldır talim ve terbiye etmeseydiniz; bizler, köyden kentden  Ali veya Veli ağaların oğulları olarak bu mevzi, mevki’ ve makamlara, bu saray ve köşklere, bu rezidans ve frekanslara, bu balans ve avans dünyâsına; bu gemicikli, hospıtıllı KARUN noktalarına; bu hasedli ve kasetli doruk noktalarına aslâ gelemezdik! Binaenalayh,  size minnet ve şükranlar!

Size ve partinize “DİNSİZ” diyen de, sizin bunca nimetlerinize garkolmuş bir adam bile olsa, cumhur cemaat ayağa kalkar ve o adam veya madam kim olursa olsun onun yediği haltın “CUMHURİYET TARİHİNİN ALNINDA BİR KARA LEKE OLDUĞUNU” cumhûriyet başvekili olarak Kâinâta ilân eder; böyle çatlak, cırtlak ve çaylak seslerden ziyâde bîzâr ve hatta ümid etmediğimiz kadar da lâlezârız deriz!”

Hiç CHP’ye ve ötekilerine de “dinsiz ve inançsız parti!” denir mi evlâd!?. O anaç parti “dinsiz” olursa, onun doğurup palazladığı evlâd ü ıyâlinin de nasıl olacağı izahdan vârestedir!

Böyle “dembokratik haram hatta küfürlere mübârek Ramazân-ı Şerîflerde cür’et etmek” ne demekdir?. Bunun keffâreti içün endülijans Papalığına 10, Pensilvanya dükalığına 20 rezidanslık ceza ödense, gene de dişin kavuğunu doldurmıyacağı iyi bilinmelidir!.

 

(İntişârı: 10.07.2015)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir