Teşrik Günlerinin Tekbirleri
25 Haziran 2023
Ne Darbesi Ulan, Haçlı Seferi!
Ne Darbesi Ulan, Haçlı Seferi!
14 Temmuz 2023

( ATEİST REJİMDE EMEKLİ VÂİZ )

ATEİST REJİM, HAÇLI AJANINI “MÜSLÜMAN VÂİZİ” DİYE KÜRSÜLERDE AYILTIB BAYILTIR VE DÎNİN İÇİNİ BOŞALTDIRIRSA…

(1)

Zıyâiyye BEKÇİSİ

 

Şu son, “Asrın 15 Temmuz 1. HAÇLI SEFERİ” ile o kadar apaçık ortaya çıkdı ki, İslâm DÎNÎ gibi mücerred vahye müstenid Allâh nizâmı, ona inanmıyan ve ONU muhâfazayı aklının ucundan bile geçirmeyib “Laik dembokratik cumbokrasi” diye gece gündüz bağıran seküler ve (vahy) düşmanı sistemlerin eline bırakılırsa, ortaya çıkan aslâ kaçınılmaz netîce: O MÜBÂREK, münezzeh ve muazzez dînin, korkunç derecede tahrîfi ve bu yolla da yok edilmesidir…

 Artık bu dînin yerine konulacak ve adına da (DÎN) denilecek yapıların hangi sapıklık zirvelerine taşınacağını aklı ve tahayyülü yerinde olanlar tasavvur buyura… Binâenaleyh, ortaya öylesine iğrenç maskaralıklar ve kudurmalar çıkacakdır ki, bunları 1964’den beri bir kasaba vâizi üzerinden nasıl sergilediler, 52 senedir görüyoruz. Haçlı parmağındaki adamı, Mehdîlik (Kâinâtın İmamı) makâmına (!) kadar parlatdılar; ve istediği zaman Rasûl-i Rusül Aleyhisselâm ile bizzat konuşur hâllere ve derecelere kadar da, (milyarlarca hâşâ ve kellâ) hiçbir hudud tanımadan taşıyıb durdular… Bunun neticesinde de bütün dünyada 160 civarındaki devletin milletlerine, bu sapıklıklar üfürülerek onmilyonlarca insan, beyin şartlandırmaları ile zombi sürüleri hâline getirildi.  Gözünü kan bürümüş “haşhâşîler” gibi insan katletmeyi bir ibâdet sayacak kadar da, bu mahlûkât İslâmlık ve insanlıkdan fırlatıldı…

Mukaddes ve Muazzez İslamiyyet, 15 asrın binbir dikkat ve hassâsiyyeti elinde bizlere kadar gelmişken, onun dinsiz rejimler eline bırakılması, işte ortaya bu katliam çarkına inkılâb eden cüzzamlı din anlayışını çıkarmışdır!. Dînin aslını ve hakîkatını bilmekden mahrum bırakılan nesiller, mücerred şeytânî tuzaklara tahavvül eden; ve adı da (din) olmaya devam eden bu yamuk yumuk yollarla, (kıtâl) cânîleri yetiştiren bir mâhiyyete büründürülmüş oldular…

İslâmiyyet’in hakîkatını bilen hocalar, 1908 ve 1923 ihtilâlleri daha doğrusu (HAÇLI SEFERLERİ) ile, 500.000’lere bâliğ olan ŞEHİD ve maktûller vererek ortadan kaldırılmamış olsalardı, bugünki neticeye müncer bulunan “Asrın 1. HAÇLI SEFERİ” hiç de hortlatılamazdı… Daha 39 sene evvel 1977 efrencî târihinde kendisine Anadolu camilerinin kürsüleri peşkeş çekilen o mâhut (emekli vâiz) daha ağzını açarken, “Allâh’ın dînini haçlılar hesâbına tornaya tutuyorsun” denilerek kürsülerden indirilir; hatta oralara çıkma hayâl kurma ve cür’etinde bile bulunamazdı…

Şunu demek istiyoruz ki, bugün Anadolumuzu 300 milyar TL’lik maddî; ve hudud biçilemiyecek kadar (ma’nevî) zararlara uğratan 15 Temmuz HAÇLI SEFERİ, temeli, hedefleri, sebebleri ve ortaya koyduğu netîceleri ile aklı başında olan herkesi ciddiyyetle düşünmeye sevketmelidir… Buna da geçmişdekiler gibi sıradan hükûmet “DARBESİ veya HEYBESİ” sululuğuyla yaklaşılırsa, bu 1. HAÇLI Seferini diğerlerinin takib edeceğinden, aslâ şübhe edilemez. Bundan sonra yapılacak iş ise, beyân etdiğimiz din saptırmalarının önüne behamahal geçerek, haçlı sürüleri önünde MÜESSİR olacak DÎNE; yani “ecdâdın izindeyiz” gibi şerefsizce gözküllemeleri de kazıyıp atarak, İslâmiyyet’in esâsına, yani, SELEFİMİZ ve ECDÂDIMIZ KILIÇASLAN VE SALÂHÜDDÎNLERİN DÎNİNE DÖNMEKDİR… OSMANIN, MURÂDIN, YILDIRIMIN, ÇELEBİNİN, FATİHİN, YAVUZUN, SÜLEYMANIN, AHMEDİN VE ABDÜLHAMİD HÂN Cennetmekân gibi Büyük İslâm Başbuğlarının DÎNİNE DÖNMEK…

BUGÜNKİ UYDURULMUŞ, BİR SÜRÜ EŞKIYÂ VE ALLÂH’SIZIN UYDURUB EKRANLARDAN BAYKUŞLAR GİBİ ÖTEREK MİLLETE ÜFÜRDÜKLERİ SAHTE VE ŞEYTÂNÎ RELİGİONLARDAN MUTLAKA UZAK DURULMALI; VE ONLAR, AYAK ALTINA ALINARAK VAHYE GÖLGE ETMELERİNE MUTLAKA MÂNİ’ OLUNMALIDIR…

İşte bu uydurulmuş dinlerin hangi ajanlar elinde ve nasıl millete zehir gibi içirildiğinin en (ma’sum gibi görünen) bir misâlini, banddan aynen deşifre edilmiş hâliyle ortaya koyalım:

7 OCAK 1977 TARİHLİ KONUŞMASINDA, bugünki Feto-NATO HAÇLI şövalyesi GÜLEN’İN, DEMBOKRASİ maskeli KONUŞMASI-kelimesine kadar:

SUAL: “Dârü’l-harb nedir, bankalardan fâizle para almak câiz midir, bu husûsu mahzûr yok ise îzâh ediverin” diyor.”

Verilen şeytânî ve haçlılar hesabına uydurulan cevâbı nasibse yarın görelim…

(Mâba’di var)

 

(İntişârı: 02.08.2016)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir