7 Şubat 2024

27) Mi’râc

Cenâb-ı Fahr-ı Kâinât Sallallâhu Aleyhi Vesellem Efendimiz’in mu’cizeleri cümlesinden biri de (Mi’râc)dır.
3 Mart 2022

33) Halîfe

HALÎFE   Halîfe [1] : Nâsın umûr-ı dîniyye ve umûr-ı dünyeviyyelerine âid maslahatlarını nezâret etmek üzere Cenâb-ı Peygamber-i Zîşân Efendimiz tarafından vekîl ve nâib olan zât demekdir. […]
1 Temmuz 2021

61) Mezheb

MEZHEB Buraya kadar arzolunan mesâil-i i’tikâdiyye hep Âyât-i Celîle ve Ehâdîs-i Şerîfe ile sâbit olduğundan her erkek ve her kadın içün anları i’tikâd etmek farzdır bu […]
1 Temmuz 2021

60) Rü’yetullâh

RÜ’YETULLÂH Hakk Teâlâ Hazretleri mekândan, cihetden, keyfiyetden münezzeh olduğu hâlde Zât-ı Pâk-ı Mukaddesesini ehl-i cennete gösterecekdir. Ehl-i cennet cennetde, ehl-i cehennem cehennemde yerleşdikden sonra Cenâb-ı Ulûhiyyetden […]
27 Haziran 2021

59) Cennet Ve Ehl-i Cennetin Evsâfı

CENNET VE EHL-İ CENNETİN EVSÂFI Cennet: Sekiz tabaka olub (Cennete rahmet-i ilâhiyyem sebebiyle giriniz ve anda bulunan dereceleri dahî hayr amelinizin mikdârına göre taksîm ediniz.) Hadîs-i […]
19 Haziran 2021

58) Cehennemin Evsâfı

CEHENNEMİN EVSÂFI Cehennem: Yedi tabaka olub kâfirler küfürlerinin derecesine göre anlara tevzî’ (=dağıtma) ve taksîm olunurlar. Ehl-i cehennem ateşle, kaynar su ile, şiddetli açlıkla, büyük büyük […]
19 Haziran 2021

57) Cennet Ve Cehennem

CENNET VE CEHENNEM Cennet: Büyük ve müzeyyen (=süslenmiş) bir mahaldir ki anda göz görmedik, kulak işitmedik, hâtır ve hayâl-i beşerden aslâ geçmedik nice niam-ı cismâniyye ve […]
19 Haziran 2021

56) Sırât

SIRÂT Sırât: Cehennem üzerinde kurulmuş kıldan ince, kılıcdan keskin bir köprüdür ki cennete geçmek içün andan başka yol yokdur. Cümle halk anın üzerinden mürûr edecekdir. Mü’min-i […]
13 Haziran 2021

55) Şefâat

ŞEFÂAT   Şefâat: Erbâb-ı cerâimi ukûbetden (=cezâ), erbâb-ı hâcâtı ihtiyâcdan kurtarmak üzere muâvenet ve yardım etmek demekdir. Yevm-i kıyâmetin ahvâli şidddet kesb eyleyüb âdetâ tahammül olunamayacak […]
13 Haziran 2021

54) Havz

HAVZ Havz: Hakk Teâlâ tarafından Hazret-i Fahr-ı Kâinât Efendimiz’e ikrâm buyurulmuş büyük bir havz ya’ni göldür. Havz-ı Nebî: Murabbau’ş-şekl ya’ni dört köşelidir ki bir tarafından diğer […]
13 Haziran 2021

53) Husûmet Ve Redd-i Mezâlim

HUSÛMET VE REDD-İ MEZÂLİM Ölmezden evvel üzerindeki kul hakkını vermeyenlerin mahşerde etrâfını hakk sâhibleri çevirüb haklarını isterler. Zâlimler ve üzerinde kul hakkı olanlar melekler vâsıtasıyla Mahkeme-i […]
5 Haziran 2021

52) Suâl

SUÂL Mahşer halkı melekler vâsıtasıyla Mahkeme-i Kübrâ’ya, makâm-ı arza celb olunub Hâlık Teâlâ Hazretleri mekândan münezzeh olduğu hâlde tercümânsız, vâsıtasız olarak anlardan dilediği şeyleri suâl buyururlar. […]
5 Haziran 2021

51) Mîzân

MÎZÂN A’mâl-i ibâdın mikdârlarını tartmak sûretiyle bildiren âlete mîzân ve a’mâlin tartılmasına da vezn denür. Müfessirîn-i Kirâm’dan ekserîlerine göre (mîzân) dünyâ terâzîleri gibi iki gözlü, bir […]
5 Haziran 2021

50) Kitâb

KİTÂB Kitâb: Dünyâda iken (Kirâmen Kâtibîn) melekleri tarafından insanların i’tikâdât, akvâl ve ef’âli yazılan defterdir. Öldükden sonra mü’min-i mutî’lerin defterleri (İlliyyîn)e, âsîler ve kâfirlerin defterleri de […]
5 Haziran 2021

49) Mahkeme-i Kübrâ

MAHKEME-İ KÜBRÂ Mahkeme-i Kübrâ: Ehl-i mahşeri muhâsebe ve beynlerini fasl ve kazâ içün mevzi’-i haşrdan Cenâb-ı Hakk’ın tahassus eylediği bir mevki’dir ki Cenâb-ı Hakk mekândan münezzeh […]
5 Haziran 2021

48) Mahşere Haşrolunan Halâyıkın Envâ’ı

 MAHŞERE HAŞROLUNAN HALÂYIKIN ENVÂ’I Umûm insanlar; cümle cinnler, şeytânlar ve bir kavle göre en küçüğünden en büyüğüne varıncaya kadar hayvânlar, kuşlar, böcekler cümle ve bi’l-umûm melekler […]
5 Haziran 2021

47) Mahşer

MAHŞER Mahşer binâdan ve başka gûnâ alâimden hâlî gâyet vâsi’, düz, beyazca, renkli bir mevzi’ olub amellerinin hasenâtlarını görmek ve aralarındaki da’vâları ve hakları fasl ve […]
5 Haziran 2021

46) Âlem-i Âhiret

ÂLEM-İ ÂHİRET Âlem-i âhiret şu âlem-i dünyânın ömrü nihâyet bulub ecel-i muayyeni hulûl edince tahrîb ve ifnâ olunarak diğer bir şekil ve sûrete tahavvül ve tebeddül […]
30 Mayıs 2021

45) Ba’del-Mevt Ba’sin İmkân Ve Vukû’u

BA’DEL-MEVT BA’SİN İMKÂN VE VUKÛ’U Öldükden sonra dirilmenin mümkin olduğunu isbât ve Dîn-i Celîl-i İslâm’ın bu rükn-i mühimini idrâk edebilmek içün evvelâ (üç aslı) kabûl etmek […]
30 Mayıs 2021

44) Nefh-i Sûr

NEFH-İ SÛR Sûr boynuz şeklinde gâyet büyük bir cism-i nûrânîdir ki İsrâfîl Aleyhisselâm ana müekkel ve me’mûr kılınmışdır. İnd-i ilâhîde mukadder olan zaman hulûl eyleyüb de […]
30 Mayıs 2021

43) Ye’cûc Ve Me’cûc

YE’CÛC VE ME’CÛC Ye’cûc ve Me’cûc Zülkarneyn Hazretlerinin inşâ eylediği seddin arkasında sâkin ve Âdem Aleyhisselâm’ın neslinden büyük iki kabîle olub cümlesi kâfirdir. Hazret-i İkrime’den merfû’ […]
16 Mayıs 2021

42) Hazret-i Îsâ

HAZRETİ ÎSÂ Cenâb-ı Hakk’ın kudretiyle semâya ref’ edilmiş olan Hazreti (Îsâ) Aleyhisselâm melekler vâsıtasıyla gökden inüb Deccâl’i öldürecek Hazreti Muhammed Aleyhisselâm’ın halîfesi olub şerîatla amel edecek […]
16 Mayıs 2021

41) Deccâl

DECCÂL Deccâl uzun boylu, bir gözü kör bir adam olub ulûhiyyet da’vâsında bulunacak ve istidrâc olmak üzere kendisine Cenâb-ı Hakk tarafından ölüyü diriltmek, yağmur yağdırmak, nebâtât […]
16 Mayıs 2021

40) Dabbetü’l-Arz

DABBETÜ’L-ARZ Dabbetü’l-Arz ile murâd: “Nâs üzerine ba’sin vukû’u zamânı takarrüb eyleyince biz anlara arzdan bir hayvân ihrâc ederiz. O hayvân: “Nâs Rabbimizin âyetlerini yakînen tefekkür etmezler” […]
9 Mayıs 2021

39) Alâmet-i Kübrâ

ALÂMET-İ KÜBRÂ   Alâmet-i kübrâ ondur: 1) Güneşin mağrib tarafından doğması 2) Mehdî’nin zuhûru 3) Dabbetü’l-Arz’ın hurûcu 4) Deccâl’in hurûcu 5) Hazreti Îsâ’nın gökden nüzûlu 6) […]
9 Mayıs 2021

38) Alâmet-i Kıyâmet

ALÂMET-İ KIYÂMET  (Alâmet-i Suğrâ)   Kıyâmet alâmetleri iki kısımdır biri (Alâmet-i Suğrâ)dır ki küçük alâmetler demekdir. Diğeri (Alâmet-i Kübrâ)dır ki büyük alâmetler demekdir bunların zuhûru kıyâmet […]
9 Mayıs 2021

37) Ba’de’l-Mevt Rûhların Mahalli

BA’DE’L-MEVT RÛHLARIN MAHALLİ   Yukarıda beyân olunduğu vechile rûhlar bedenlerinden çıkdıkdan sonra mü’minlerden mutî’ olanların rûhları arş-ı a’lâya getirilüb amelleri (İlliyyîn)e yazıldıkdan ve kâfirlerin rûhları (Siccîn)e […]
2 Mayıs 2021

36) Ten’îm, Azâb, Zağta-ı Kabr

TEN’ÎM, AZÂB, ZAĞTA-I KABR   Ölen kimse eğer mü’min-i mutî’ ise eltâf-ı ilâhiyye kendisine tecellî eyleyüb dürlü dürlü cennet ni’metleriyle mütene’im ve mütelezziz olur ve bu […]
2 Mayıs 2021

35) Suâl-i Kabr

SUÂL-İ KABR   Rûh cesede veyâ cüz’lerine bâlâda beyân olunduğu vech üzere iâde olundukdan sonra ölülere suâl sormağa ve azâb etmeye müekkel olan Münker ve Nekîr […]
24 Nisan 2021

34) Âlem-i Berzah

ÂLEM-İ BERZAH   Herkesin vefâtından i’tibâren yevm-i kıyâmetde dirileceği zamâna kadar geçen vakte (Âlem-i Berzah) denir. Âlem-i berzahın mebdei rûhun boğaz çukuruna vusûlü, müntehâsı da ikinci […]
11 Nisan 2021

32) Ashâb-ı Kirâm

ASHÂB-I KİRÂM   Sahâbe: Dîn-i Celîl-i İslâm’ı kabûl eylediği hâlde Peygamber Efendimiz’i  gören ve yâhûd Peygamber Efendimiz kendisini gören zevât-ı âliyedir. Ashâb-ı Kirâm’dan Mekke-i Mükerreme fetholunmazdan […]
11 Nisan 2021

31) Ezvâc-ı Mutahharât

EZVÂC-I MUTAHHARÂT   Peygamber-i Zîşân Efendimiz’in zevce-i tâhireleri on birdir: (1)  Hadîce (2)  Âişe (3)  Hafsa (4)  Habîbe (5)  Ümmü Seleme (6)  Sevde Bu altısı Kureyş […]
11 Nisan 2021

30) Peygamber-i Zîşân Efendimiz’in Evlâd-ı Kirâmı

PEYGAMBER-İ ZÎŞÂN EFENDİMİZ’İN EVLÂD-I KİRÂMI   Kâsım, Abdullâh, İbrâhîm (Radiyallâhu Teâlâ Anhum) nâm-ı âlîleriyle üç oğlu ve Fâtıma, Rukayye, Zeyneb, Ümmü Gülsüm (Radiyallâhu Teâlâ Anhâ) nâmlarıyla […]
11 Nisan 2021

29) Neseb-i Tâhir-i Nebevî

NESEB-İ TÂHİR-İ NEBEVÎ   Fahr-ı Kâinât Efendimiz beyne’l-Arab en asîl ve en şerîf olan Kureyş Kabîlesinin Benî Hâşim âilesinden zuhûr etmişdir peder-i âlîleri Hazreti (Abdullâh)dır dedesi […]
11 Nisan 2021

28) İnşikâk-ı Kamer Mu’cize-i Bâhiresi

İNŞİKÂK-I KAMER MU’CİZE-İ BÂHİRESİ   Sanâdîd-i Kureyş’in talebleri üzerine hicret-i nebeviyyeden beş sene akdem Mina’da inşikâk-ı kamer mu’cizesi zuhûra gelmişdir. Hîn-i vukûunda ay tamâm bedir hâlinde […]
4 Nisan 2021

26) Havârıkın Envâ’ı

HAVÂRIKIN ENVÂ’I   Hârikulâde olarak vücûda gelen hâdise ya İslâm’dan sâdır olur veyâ kâfirden sâdır olur. İslâm’dan sâdır olduğu takdîrde eğer peygamberden sudûr ederse o hârikaya […]
31 Mart 2021

25) Mu’cizât

MU’CİZÂT   Bir peygamberin peygamber olduğuna delîl ve şâhid mu’cizedir. Mu’cize: Peygamberlik iddiâ eyleyen zâtın yedinde bu iddiâsına mukârin ve anı musaddık olmak üzere âdet ve […]
21 Mart 2021

24) Evsâf-ı Enbiyâ

EVSÂF-I ENBİYÂ   Peygamberler hakkında bilinüb i’tikâd edilmesi vâcib olan sıfatlar beşdir: 1) Sıdk  Ya’ni sözlerinde doğru olub aslâ yalan söylememek  2) Emânet Ya’ni her cihetden […]
21 Mart 2021

23) Peygamberân-ı İzâm Aleyhimü’s-Salâtu Ve’s-Selâm

PEYGAMBERÂN-I İZÂM ALEYHİMÜ’S-SALÂTU VE’S-SELÂM     Peygamber: Cenâb-ı Hakk tarafından Ahkâm-ı Şer’iyyeyi teblîğ içün kullarına gönderilen erkek, hür insandır. Peygamberlik insanın çalışmakla elde edeceği bir şey […]
7 Mart 2021

22) Kütüb-i İlâhiyye

KÜTÜB-İ İLÂHİYYE   Allâhu Teâlâ’nın Kitâbları: Gökden Cebrâîl vâsıtasıyla peygamberlere göndermiş olduğu kitâblardır. Bunlarda Cenâb-ı Hakk’ın emri, nehyi, iyi kullarına mükâfât ile va’di, kötü kullarına mücâzât […]
7 Mart 2021

21) Melâike-i Kirâm

MELÂİKE-İ KİRÂM   Melâike: Nûrânî bir asıl ve maddeden yaradılmış diri ecsâm-ı latîfedir ya’ni renksiz, parlak ve gâyet ince cisimlerdir. Melâike-i Kirâm’ın vücûdu bütün şerîatlar ve […]
7 Mart 2021

20) Kader Ve Kazâ

KADER VE KAZÂ   Kader ve kazâya îmân etmek dahî her erkek ve her kadına farzdır Kader: Allâhu Teâlâ Hazretlerinin lâ-yezâlde ya’nî ilerüde halk olunacak ve […]
21 Şubat 2021

19) Muhâlefetülli’l-Havâdîs

MUHÂLEFETÜLLİ’L-HAVÂDÎS   (MUHÂLEFETÜLLİ’L-HAVÂDÎS) Hakk Teâlâ mevcûdât, mahlûkâtdan hiçbir şey’e hiçbir cihetle aslâ benzemez demekdir çünki Cenâb-ı Hakk Kur’ân-ı Kerîmde (Şûrâ/11) لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (Allâhu Teâlâ’nın aslâ […]
21 Şubat 2021

18) Vahdâniyyet

VAHDÂNİYYET   (VAHDÂNİYYET) Hakk Teâlâ bir olmak demekdir. Cenâb-ı Hakk (VÂHİD)dir. Ya’ni zâtında, sıfâtında, ef’âlinde, ma’bûdiyyetinde birdir ve bunların cümlesinde şerîki ve nazîri olmak muhâldir, mümkin […]
21 Şubat 2021

17) Kıyâm Bi Nefsihî

KIYÂM Bİ NEFSİHÎ   (KIYÂM Bİ NEFSİHÎ) Hakk Teâlâ’nın durması kendi zâtıyladır demekdir Cenâb-ı Hakk (KÂİM BİZZÂT)dır. Ya’ni karar edecek bir mekâna, içine girecek bir mahalle, […]
21 Şubat 2021

16) Bekâ

BEKÂ   (BEKÂ) Cenâb-ı Hakk’ın varlığının âhiri ve sonu olmamak demekdir Cenâb-ı Hakk (BÂKÎ)dir ya’ni varlığının nihâyet ve sonu yokdur bunu isbât içün deriz ki mâdemki […]
21 Şubat 2021

15) Kıdem

KIDEM   (KIDEM) Cenâb-ı Hakk’ın varlığının evveli olmamak demekdir Cenâb-ı Hakk (KADÎM)dir ya’ni varlığının evveli yok demekdir Cenâb-ı Hakk’ın varlığının evveli olmadığını isbât içün deriz ki […]
21 Şubat 2021

14) Vücûd

VÜCÛD   (VÜCÛD) Cenâb-ı Hakk’ın varlığı demekdir Hakk Teâla (VACİBÜ’L-VÜCÛD)dur  ya’ni varlık A’nda zarûrî olub yokluk mümteni’dir ya’ni zâtının yokluğa kâbiliyyeti yokdur, varlık A’nın zâtından aslâ […]
21 Şubat 2021

13) Tekvîn

TEKVÎN   (TEKVÎN) Hakk Teâlâ’nın yaratması olmak demekdir Cenâb-ı Hakk (MÜKEVVİN)dir ya’ni cümle mevcûdâtı yaradıcıdır A’ndan başka yaradıcı yokdur. Yerleri ve anda olan şey’leri, gökleri ve […]
21 Şubat 2021

12) Kelâm

KELÂM   (KELÂM) Hakk Teâlâ’nın söylemesi olmak demekdir Cenâb-ı Hakk (MÜTEKELLİM)dir ya’ni söyler fakat bizim gibi dil ile değil belki A’nın söylemesi harfsiz, terkîbsiz, sessiz kendinde […]
21 Şubat 2021

11) Basar

BASAR   (BASAR) Hakk Teâlâ’nın görmesi olmak demekdir Cenâb-ı Hakk (BASÎR)dir ya’ni görmelik şânından olan her şey’i görür hattâ karanlık gecede kara karıncanın kara taş üzerinde […]
27 Ekim 2018

10) Semi’

(SEMİ’) Hakk Teâlâ’nın işitmesi olmak demekdir Cenâb-ı Hakk (SEMİ’)dir ya’ni gerek gizli, gerek açık olsun her sesi işidir bir kimsenin kulağına
24 Ekim 2018

9) İrâde

(İRÂDE) Hakk Teâlâ'nın dilemesi olmak demekdir Cenâb-ı Hakk (MÜRÎD)dir ya’ni dileyicidir ki dilediği olur dilemediği hiçbir şey’ vücûda gelmez bu
2 Ekim 2018

8) Kudret

(KUDRET) Hakk Teâlâ’nın kuvveti olmak demekdir Cenâb-ı Hakk mümkin olan her şey’e her vechile (KÂDİR)dir ya'ni diler ve isterse bu gökler ve yerler
4 Eylül 2018

7) İlim

(İLİM) Hakk Teâlâ’nın bilmesi olmak demekdir. Cenâb-ı Hakk (ALÎM)’dir ya'ni cüz’iyyât ve külliyyâtı, yerlerde ve göklerde hâzır ve gâib, gizli ve âşikâr
17 Temmuz 2018

6) Hayât

Hakk Teâlâ diri olmak demekdir Cenâb-ı Hakk (HAYY) ya'ni diridir. Ve diriliği ezelî ve kadîm olub sonradan olma değildir. Çünki Cenâb-ı Hakk yerleri,
15 Temmuz 2018

5) Sıfât-ı İlâhiyye

Sıfât-ı ilâhiyye iki kısımdır. Biri sübûtiyye, diğeri selbiyyedir. Sıfât-ı Sübûtiyye: Cenâb-ı Hakk’ın muttasıf olduğu kemâl sıfatları demektir.
27 Eylül 2017

4) Zât-ı Akdes-i İlâhî

Allâhu Teâla Hazretleri: Sıfât-ı kemâliyyenin kâffesiyle muttasıf ve noksân sıfatların hepsinden münezzeh bir zâtdır. Cenâb-ı Hakkın varlığına
5 Haziran 2017

3) Usûl-i İslâm ve Esâs-ı Îmân

İ'tikâdiyyâtın ya'ni îmân edilmesi lâzım olan mesâilin usûl-i icmâliyyesi altıdır. (1) Allâhu Teâla
4 Haziran 2017

2) Ahkâm-ı İ’tikâdiyye

Ahkâm-ı İ'tikâdiyye: Kendisiyle nefs-i i'tikâd ya’ni îmân maksûd olan ahkâmdır. Allahu Teâlâ mevcûtdur. Kâdirdir ba’sü’l-enbiyâ ve âhiret haktır gibi.
3 Haziran 2017

1) Dîn-i Celîl-i İslâm

Dîn-i Celîl-i İslâm: Hâlık Teâlâ tarafından vaz' olunmuş bir kânûn-ı umûmî olub akîdelerine, fiillerine, kavillerine âid bütün ahkâmı insanlar andan