2 Nisan 2019

19) Mi’râc

Cenâb-ı Fahr-ı Kâinât Sallallâhu Aleyhi Vesellem Efendimiz’in mu’cizeleri cümlesinden biri de (Mi’râc)dır.
24 Ekim 2018

9) İrâde

(İRÂDE) Hakk Teâlâ'nın dilemesi olmak demekdir Cenâb-ı Hakk (MÜRÎD)dir ya’ni dileyicidir ki dilediği olur dilemediği hiçbir şey’ vücûda gelmez bu
2 Ekim 2018

8) Kudret

(KUDRET) Hakk Teâlâ’nın kuvveti olmak demekdir Cenâb-ı Hakk mümkin olan her şey’e her vechile (KÂDİR)dir ya'ni diler ve isterse bu gökler ve yerler
4 Eylül 2018

10) Semi’

(SEMİ’) Hakk Teâlâ’nın işitmesi olmak demekdir Cenâb-ı Hakk (SEMİ’)dir ya’ni gerek gizli, gerek açık olsun her sesi işidir bir kimsenin kulağına
4 Eylül 2018

7) İlim

(İLİM) Hakk Teâlâ’nın bilmesi olmak demekdir. Cenâb-ı Hakk (ALÎM)’dir ya'ni cüz’iyyât ve külliyyâtı, yerlerde ve göklerde hâzır ve gâib, gizli ve âşikâr
17 Temmuz 2018

6) Hayât

Hakk Teâlâ diri olmak demekdir Cenâb-ı Hakk (HAYY) ya'ni diridir. Ve diriliği ezelî ve kadîm olub sonradan olma değildir. Çünki Cenâb-ı Hakk yerleri,
15 Temmuz 2018

5) Sıfât-ı İlâhiyye

Sıfât-ı ilâhiyye iki kısımdır. Biri sübûtiyye, diğeri selbiyyedir. Sıfât-ı Sübûtiyye: Cenâb-ı Hakk’ın muttasıf olduğu kemâl sıfatları demektir.
27 Eylül 2017

4) Zât-ı Akdes-i İlâhî

Allâhu Teâla Hazretleri: Sıfât-ı kemâliyyenin kâffesiyle muttasıf ve noksân sıfatların hepsinden münezzeh bir zâtdır. Cenâb-ı Hakkın varlığına
5 Haziran 2017

3) Usûl-i İslâm ve Esâs-ı Îmân

İ'tikâdiyyâtın ya'ni îmân edilmesi lâzım olan mesâilin usûl-i icmâliyyesi altıdır. (1) Allâhu Teâla
4 Haziran 2017

2) Ahkâm-ı İ’tikâdiyye

Ahkâm-ı İ'tikâdiyye: Kendisiyle nefs-i i'tikâd ya’ni îmân maksûd olan ahkâmdır. Allahu Teâlâ mevcûtdur. Kâdirdir ba’sü’l-enbiyâ ve âhiret haktır gibi.
3 Haziran 2017

1) Dîn-i Celîl-i İslâm

Dîn-i Celîl-i İslâm: Hâlık Teâlâ tarafından vaz' olunmuş bir kânûn-ı umûmî olub akîdelerine, fiillerine, kavillerine âid bütün ahkâmı insanlar andan