40) Dabbetü’l-Arz
16 Mayıs 2021
42) Hazret-i Îsâ
16 Mayıs 2021

DECCÂL

Deccâl uzun boylu, bir gözü kör bir adam olub ulûhiyyet da’vâsında bulunacak ve istidrâc olmak üzere kendisine Cenâb-ı Hakk tarafından ölüyü diriltmek, yağmur yağdırmak, nebâtât bitirmek gibi insanların kudretleri yetmeyen şeylere ikdâr (=kuvvet verme) olunacak ve bununla berâber künûz-ı (=hazîne) arz anın emrine münkâd (=inkıyâd eden) olacakdır işte böyle hârikula’de şeylere muktedir olduğu içün az zaman zarfında hemen küre-i arzın her tarafını istilâ eyleyecekdir.

Fakat bir müddet sonra Cenâb-ı Hakk anı âciz kılub öyle hârikula’de şeylere kâdir olamayacakdır müddeti bir sene yetmiş dört gün olacakdır çünki Cenâb-ı Fahr-ı Kâinât Efendimiz buyurmuşlardır ki:

Sahâbe-i Kirâm Hazerâtı: Hazreti Peygamber bir gün bize Deccâl’i zikredince

-“Yeryüzünde ne kadar duracak?” diye suâl etdik Peygamber-i Zîşân Efendimiz buyurdular ki:

“-Kırk gün duracakdır lâkin birinci günü bir sene kadar imtidâd (=uzama) edecek, ikinci günü bir ay kadar uzayacak, üçüncü günü bir hafta kadar devâm edecek ve sâir günleri de sizin günleriniz gibi olacakdır”

“-Bir sene mikdârı imtidâd eyleyecek olan birinci gününde bir günlük namaz kılmak kâfî midir” diye suâl edince buyurdular ki:

“-Hâyır belki takdîr ediniz ya’ni her yirmi dört sâat zarfında beş vakit namaz takdîr ederek bir senelik namaz kılınız”

 

[Büyük Şehîd İskilibli Muhammed Âtıf Hocaefendi, Mir’atü’l-İslâm, 1332 Baskı, sh: 57-58]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir