58) Cehennemin Evsâfı
19 Haziran 2021
60) Rü’yetullâh
1 Temmuz 2021

CENNET VE EHL-İ CENNETİN EVSÂFI

Cennet: Sekiz tabaka olub

(Cennete rahmet-i ilâhiyyem sebebiyle giriniz ve anda bulunan dereceleri dahî hayr amelinizin mikdârına göre taksîm ediniz.)

Hadîs-i Kudsîsi muktezâsınca ameli mikdârı herkese taksîm olunur. Cennet tabakalarının kimi altundan, kimi gümüşden, kimi mercândan, kimi yâkûtdan, kimi zümrüdden, kimi de inciden binâ olunmuşdur. Cennetin arzı gümüşden, taşları mercândan, toprağı miskden, nebâtâtı za’ferân ve anberdendir. Köşklerinin kimi altun mücevherât ile işlenmiş, kimi envâ’-ı mücevherâtdan ma’mûldur.

Hadîs-i Şerîfi muktezâsınca Ehl-i cennet tüysüz gâyet beyâz ve parlak, kudretden sürmeli, uzun kirpikli kıvırcık saçlı otuz üç yaşlarında Âdem Aleyhisselâm gibi altmış arşun uzunluğunda, yedi arşun enliğinde olacaklardır.” Anlarda kaş, kirpik ve baş kıllarından başka aslâ tüy bulunmaz kir, sümük, balgam gibi pislik olmaz, elbiseleri eskimez, kirlenmez anlarda ayakyoluna çıkmak abdest bozmak olmaz.

Hadîs-i Şerîfi muktezâsına göre Anların abdest bozmaları vücûdlarından misk gibi bir ter çıkmakdan ibâretdir ki anın çıkmasıyla karınları boşanır.”

Cennet taâmları bişürmek, (قورنارمق) istemez cennetde ta’dâd olunamayacak derecede envâ’-ı taâm vardır. Ehl-i cennet her ne isterlerse hemân hâzır olur. Diledikleri kuş etleri önlerine gelür her nevi’ meyve vardır. Hiçbir vakit bitmek, tükenmek bilmez her vakit mevcûd olur istedikleri vakit istedikleri meyve önlerine gelür.

Cennetde su, süd, hamr (=şarâb), sâfî bal ırmakları olduğu gibi havz-ı kevser, ayn-ı kâfûr, ayn-ı zencebîl (=zencefîl), ayn-ı tesnîm (=cennet ırmaklarından biri) nâmlarında gâyet hâlis sular vardır. Bunların en hâlisi (Ayn-ı Tesnîm) suyudur ki andan hâlis olarak (Mukarrebûn) karışık olarak da (Ashâb-ı Yemîn) içerler. Cennetde yakışıklı bir tarzda vâsi’ ve beyâzı şiddetli beyâz, karası da şiddetli kara gözlü uzun kirpikli henüz kabından çıkmamış aslâ el dokunmamış inciler gibi gâyet sâfî vücûdlu hûrîler vardır. Anlar hayızdan, nifâsdan, sümükden, bevl ve gâitden, (خيلدن) kirden ve sâir gûnâ pislikden berîdirler. Dünyâ kadınları dahî hûrîler gibi güzel olacaklardır ihtiyâr kadınlar gencelüb kız olacaklar ve dâimâ kızlık hâlinde bulunacaklardır dünyâ kadınlarından hayır ve sevâbları çok olanlar hûrîlerden dahâ fazîletli olacaklardır.

Cennetde hâlleri aslâ tebeddül ve tağayyür etmez genc çocuk şeklinde gâyet parlak (Vildân)lar vardır ki ehl-i cennete hizmet içün yaradılmışlardır dâimâ efendilerinin etrâfında duran ve anların hizmetlerine sa’y ederler anlarda erkeklik ve dişilik yokdur.

[Büyük Şehîd İskilibli Muhammed Âtıf Hocaefendi, Mir’atü’l-İslâm, 1332 Baskı, sh: 77-79]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir