37) Ba’de’l-Mevt Rûhların Mahalli
9 Mayıs 2021
39) Alâmet-i Kübrâ
9 Mayıs 2021

ALÂMET-İ KIYÂMET 

(Alâmet-i Suğrâ)

 

Kıyâmet alâmetleri iki kısımdır biri (Alâmet-i Suğrâ)dır ki küçük alâmetler demekdir. Diğeri (Alâmet-i Kübrâ)dır ki büyük alâmetler demekdir bunların zuhûru kıyâmet gününün yaklaşdığına delîldir.

Alâmet-i Suğrâ:

1) Emânet ehlinin gayrıya tevdî’ (=bırakma) edilmesi ve ümerânın eşirrâdan olması

2) Fâsık ve dînsiz olanlar müşerref ve mu’teber olub mü’min ve mütedeyyinin tahkîr olunması

3) Allâh’ın emretdiği şeyler terkolunub nehyetdiği şey’lerin işlenmesi

4) Sefk-i dimâ (=kan akıtmak) ve katl-i nüfûs ya’ni bi gayr-ı hakkın kan dökmenin çoğalması

5) Mahkemelerde hüküm hâkimler tarafından satılarak rüşvet alınub hukûk-ı nâsın mahv ve ibtâl olunması

6) Fâizin eklolunması (=yenmesi) 

7) Gıybet ve bühtânın çoğalması

8) Şarâb ve rakı içmeye fevka’l-âde inhimâk (=bir şeyin üzerine ziyâde düşme) olub bunlara mübtelâ insanların çoğalması

9) Zînâ ve livâtanın beyne’n-nâs şâyi’ (=duyulmuş, herkesin ma’lûmu olmuş) olması

10) Erkeklerin kendilerini kadınlara, kadınların da erkeklere benzetmesi

11) Câmilerin çok olub cemâatin az olması

12) Kurân-ı Kerîm’in kesbe ya’ni kazanca âlet edilmesi

13) Ulemâ-yı şerîatın inkırâzıyla ulûm-ı şer’iyye mahv ve münkarız olub cehlin gâlib olması ve birtakım câhillerin meydân alub kendi akıllarına göre fetvâlar vererek dâll ve mudill olması ya’ni kendileri yoldan sapub sâir insanları da şerîat yolundan sapıtması

14) Elli kadının umûr ve mesâlihini görüb gözetmek içün bir erkeğin ancak bulunması nisbetinde erkeklerin azalub kadınların çoğalması

Ve daha başka Hadîs-i Şerîflerle beyân buyurulan şeylerdir.

 

[Büyük Şehîd İskilibli Muhammed Âtıf Hocaefendi, Mir’atü’l-İslâm, 1332 Baskı, sh: 54-55]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir