23) Peygamberân-ı İzâm Aleyhimü’s-Salâtu Ve’s-Selâm
21 Mart 2021
25) Mu’cizât
31 Mart 2021

EVSÂF-I ENBİYÂ

 

Peygamberler hakkında bilinüb i’tikâd edilmesi vâcib olan sıfatlar beşdir:

1) Sıdk

 Ya’ni sözlerinde doğru olub aslâ yalan söylememek

 2) Emânet

Ya’ni her cihetden emîn olub içleri ve dışları ma’siyet ve hıyânetlikden pâk olmak

 3) Teblîğ-i Şerîat

Ya’ni Cenâb-ı Hakk tarafından vahyolunan emirler, nehiyler, hükümleri tamâmen ümmetlerine bildirüb hiçbir şey’i ketm ve ihfâ etmemek

 4) Fetânet

Ya’ni cümle peygamberler akl-ı kâmil sâhibleri, insanların en akıllısı, en zekîsi olub ahmak, gâfil olmamak

 5) İsmet

Ya’ni kendilerinden büyük ve küçük hiçbir günâh ve hasâset-i tab’a delâlet eyleyen hiçbir küçüklük sâdır olmamakdır.

Cenâb-ı Hakk tarafından irsâl buyurulan cümle peygamberlerin ve getirüb ümmetlerine teblîğ eyledikleri şerîatlarının hakk olacağını icmâlen tasdîk ve ikrâr etmek her erkek ve her kadına farz olduğu gibi Kur’ân-ı Kerîm’de ism-i şerîfleri zikrolunan peygamberlere de tafsîlen îmân etmek ve cümle peygamberlerin evsâf-ı mezkûre ile muttasıf olduklarını i’tikâd eylemek farzdır. Binâenaleyh peygamberlerden birinin peygamberliğini veyâ getirmiş olduğu şerîatı kabûl etmeyüb inkâr edenler veyâ anları tahkîr eyleyenler kâfirdir.

[Mir’atü’l-İslâm, Büyük Şehîd İskilibli Muhammed Âtıf Hocaefendi, 1332 Baskı, sh:31-32]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir