28) İnşikâk-ı Kamer Mu’cize-i Bâhiresi
11 Nisan 2021
30) Peygamber-i Zîşân Efendimiz’in Evlâd-ı Kirâmı
11 Nisan 2021

NESEB-İ TÂHİR-İ NEBEVÎ

 

Fahr-ı Kâinât Efendimiz beyne’l-Arab en asîl ve en şerîf olan Kureyş Kabîlesinin Benî Hâşim âilesinden zuhûr etmişdir peder-i âlîleri Hazreti (Abdullâh)dır dedesi Mekke-i Mükerreme’nin en ziyâde hatırlılarından ve eşrâfından olan Hazreti (Abdülmuttalib)dir vâlidesi Hazreti (Âmine)dir vâlidesinin pederi (Benî Zühre Şeyhi Veheb)dir ol Hazret Mekke’de doğmuşdur zamân-ı velâdeti (beşyüz yetmiş bir) sâl-i mîlâdîsi Nîsan’ın yirmisine musâdif şehr-i Rabîu’l-evvelin on ikinci pazar ertesi gecesi sabâha doğru dünyâyı teşrîf buyurmuşlardır. Kırk yaşında vahiy gelmiş ve peygamberlik verilmişdir andan sonra insanları Hakk Teâlâ’nın dînine ve İslâmiyet’e da’vet eylemişdir elli üç yaşında Mekke’den Medîne’ye hicret etmiş, altmış üç yaşında iken Medîne-i Münevvere’de âhirete irtihâl buyurmuşdur.

[Büyük Şehîd İskilibli Muhammed Âtıf Hocaefendi, Mir’atü’l-İslâm, 1332 Baskı, sh: 41]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir