38) Alâmet-i Kıyâmet
9 Mayıs 2021
40) Dabbetü’l-Arz
16 Mayıs 2021

ALÂMET-İ KÜBRÂ

 

Alâmet-i kübrâ ondur:

1) Güneşin mağrib tarafından doğması

2) Mehdî’nin zuhûru

3) Dabbetü’l-Arz’ın hurûcu

4) Deccâl’in hurûcu

5) Hazreti Îsâ’nın gökden nüzûlu

6) Ye’cüc ve Me’cüc’ün çıkması

7) Biri şark, diğeri garb, biri de Arabistan’da olmak üzere üç kıt’a memleketin yere batması

8) Ka’betullâh’ın yıkılması

9) Kur’ân-ı Kerîm mushafların sahîfesinden, insanların kalblerinden silinmesi

10) Bi’l-umûm insanların kâfir olmasıdır ki işte kıyâmet bu insanların üzerine kopacakdır.

Kıyâmetin büyük alâmetlerinden ilk evvel vâki’ olacak olan güneşin mağrib tarafından doğmasıdır çünki Cenâb-ı Peygamber-i Zîşân Efendimiz bir Hadîs-i Şerîf’inde buyurmuşlardır ki:

(Kıyâmetin alâmetlerinden evvelâ zuhûr edecek olanı garb tarafından güneşin doğmasıdır)

Ve Abdullâh İbni Abbâs Hazretlerinden rivâyet olunan bir Hadîs-i Şerîf’de buyurmuşdur ki:

(Güneş gurûb eylediği tarafdan doğdukdan sonra insanlar yeryüzünde yüz yirmi sene kalırlar.)

İbni Âbidin diyor ki merfû’ olarak rivâyet olunan bir Hadîs-i Şerîf’de Cenâb-ı Peygamber-i Zîşân Efendimiz buyurmuşlardır ki:

(Güneş gurûb eylediği tarafdan tulû’ edince seyr ve hareket ederek semânın vasatına kadar gelür ba’dehu garb tarafına rücû’ eder sonra âdeti vech üzere şark tarafından doğar.)

Mehdî: Âl-i Rasûlullâh’dan ve Hazreti Fâtıma neslinden Muhammed isminde bir Arab meliki olub dîn-i celîl-i İslâm’a nusret içün halk olunacak ve yedi sene gâyet derece-i adâlet üzere hükûmet edecekdir. Çünki İbni Abbâs’dan rivâyet olunan bir Hadîs-i Şerîf’de Cenâb Rasûl-ı Ekrem Efendimiz buyurmuşlardır ki:

(İsmi ismime muvâfık benim neslimden bir kimse bütün Arab’a mâlik ve hâkim olmadıkca dünyâ mahv ve munkarız olmaz.)

Ve Saîd İbnu’l-Hudrî Hazretlerinden rivâyet olunan Hadîs-i Şerîf’de Nebî-yi Ekrem Efendimiz buyurmuşlardır ki:

(Mehdî benden, benim neslimden alnı genişce, burnu ince bir zâtdır ki yeryüzünü adâletle doldurur nitekim A’ndan evvel yeryüzü zulm ve cevr (=zulüm, haksızlık) ile dolduğu gibi yedi sene adâlet ve hakkâniyet üzere hükûmet icrâ eder)

 

[Büyük Şehîd İskilibli Muhammed Âtıf Hocaefendi, Mir’atü’l-İslâm, 1332 Baskı, sh: 55-57]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir