60) Rü’yetullâh
1 Temmuz 2021
33) Halîfe
3 Mart 2022

MEZHEB

Buraya kadar arzolunan mesâil-i i’tikâdiyye hep Âyât-i Celîle ve Ehâdîs-i Şerîfe ile sâbit olduğundan her erkek ve her kadın içün anları i’tikâd etmek farzdır bu i’tikâd üzere ölenler hakkâ mü’mindirler ve cümlesi Ehl-i Sünnet ve Cemâat mezhebi üzere ya’ni Rasûlullâh’ın ashâb ve cemâatinin i’tikâdı üzerinedirler. Bir kimse bir kimseye i’tikâdda mezhebin nedir derse (Ehl-i Sünnet ve Cemâat mezhebidir) demeli ya’ni Rasûlullâh’ın ashâb ve cemâati ne i’tikâd üzerine oldularsa işte ben de o i’tikâddayım demelidir.

Anların i’tikâdı ne idi diye sorulursa kitâbın tâ başından buraya kadar zikrolunan usûl-i dîniyye ve mesâil-i i’tikâdiyye idi demeli.

Ehl-i Sünnet ve Cemâat mezhebi hakdır bundan başka mezhebler hep bâtıldır, doğru değildir. Ehl-i Sünnet ve Cemâat i’tikâdı Cenâb-ı Hakk’ın Kur’ân-ı Kerîm ile Cenâb-ı Peygamber-i Zîşân Efendimiz’in Hadîs-i Şerîf ile beyân buyurdukları tarîk-i müstakîm ve doğru yol olub bu i’tikâdda olanların i’tikâdlarında bozukluk yokdur, kenduleri doğru yoldan sapmamışlardır binâenaleyh bu i’tikâdda bulunanlar amellerindeki kusûr ve işledikleri günâh cihetinden cehennemde azâb çekeceklerse de i’tikâdları cihetinden aslâ azâb görmeyeceklerdir. Ehl-i sünnet ve Cemâat mezhebinden ibâret olan (Fırka-i Nâciye)nin imâm, reisleri (İmâm Mansûr Mâturidî) Hazretleriyle (İmâm Ebu’l-Hasan El-Eş’arî) Hazretleridir. Bu i’tikâddan başka bir i’tikâdda olub da büsbütün hudûd-ı İslâmiyyeden çıkmamış olanlar her ne kadar İslâm iseler de Cenâb-ı Hakk’ın ve Cenâb-ı Peygamber’in gösterdiği ve Ashâb-ı Kirâm’ın i’tikâd eyledikleri akîdeye (Doğru yola tamâmiyle gitmedikleri içün i’tikâdları bozukdur kendileri sapıkdır binâenaleyh i’tikâdlarında bozukluk olduğu içün cehennemde azâb çekeceklerdir bununla berâber eğer amellerinde dahî noksân ve kusûr bulunursa o cihetden de azâb olunacaklardır.

Ehl-i Sünnet i’tikâdında olmayanların bir kısmı da tarîk-i müstakîmden büsbütün çıkarak küfre varmışlardır ki bunlar bu hâl üzere vefât ederlerse sâir kâfirler gibi ebediyyen cehennemde kalub azâb olunacaklardır.

______________________________________

Mir’atü’l-İslâm’ın ameliyât ve ahlâk kısımları da avn-i hakk ile yakında tab’ ve neşr olunacakdır.

Dersaâdet: Târih-i İtmâmı 17 Cemâziye’l-Âhir sene 1335

Sinob: Târih-i Tahrîri 19 Kânûn-ı Sânî sene 329

[Büyük Şehîd İskilibli Muhammed Âtıf Hocaefendi, Mir’atü’l-İslâm, 1332 Baskı, sh: 80-82]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir