39) Alâmet-i Kübrâ
9 Mayıs 2021
41) Deccâl
16 Mayıs 2021

DABBETÜ’L-ARZ

Dabbetü’l-Arz ile murâd:

“Nâs üzerine ba’sin vukû’u zamânı takarrüb eyleyince biz anlara arzdan bir hayvân ihrâc ederiz. O hayvân: “Nâs Rabbimizin âyetlerini yakînen tefekkür etmezler” diye anlara kelâm söyler!” (Sûre-i Neml/82. Âyet-i Kerîme) Nazm-ı Celîli ile beyân buyurulan (Cessâse) nâmında bir hayvandır ki anda Hazreti Mûsâ Aleyhisselâm’ın asâsı ile Hazreti Süleymân Aleyhisselâm’ın hâtemi (=mühür) olacak, mü’min ile kâfir beynini temyîz edecekdir.

[Büyük Şehîd İskilibli Muhammed Âtıf Hocaefendi, Mir’atü’l-İslâm, 1332 Baskı, sh: 57]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir