5 Temmuz 2019

LGBT= Lût Kavmi Ki, İmamoğlu, Partisi, AKP, Dembokrasi Ve Tüm Partiler Bunun Neresinde?

23/Haziran/2019 İstanbul dembokratik seçimini o usûl çerçevesinde kazandığı zehâbı içindeki Trapezus-Pontus hatırası taşıyan; ve hakkında 2013’de “Nitelikli
4 Temmuz 2019

İrâde Ve Hâkimiyyeti Hakk’dan Halka Çekmek, İnsanlık Boyunca Heykeltaparlığın Temelidir…

Halkın irâdesi denilen ve aslında (globalizma zinciri üzerindeki uyanık politikacı şefokratların) irâdesini, HÂLIQ’ın irâdesine (tercih) sekülarizmi ve lâyikliğinden
3 Temmuz 2019

Dembokratik Rezâlet, Tavan Yaparken Onu Da Uçurdu!

Biraz da, (Antik Yunan Aklının ifrâzâtı olan dembokrasinin) arsasında manzara nedir dersek, o da işte şöyledir: Zirveden: “Demokrasiden ta’vîz vermeden 2023
1 Temmuz 2019

Antik Yunan Aklının İfrâzâtı Dembokrasinin, Tevhîdî Tahlîli…
Ahmed SELÂMÎ

İstanbul’da 10.5 milyon müntehib (dembokrat seçmen), antik YUNAN aklının îcâdı “dembokrasiye îman ederek” 23 Haziran 2019 Efrencî târihinde ikinci def’a
21 Haziran 2019

Dembokrasi Dîni, Ancak Kendi Varlığı Ve Dışındakileri De Eritmek İçün Vardır!
Ahmed SELÂMÎ

İngiliz-Yahûdî-ABD Üçlü triumvirası, “Kalblere, dillere ve ellere dembokrasi zikrini” aslâ boş yere vermez. Çünki bu sistem, o Global çete veya triumvira usâresi olub, bir
20 Haziran 2019

Dembokratik Narkoz Ve İşgâl Altında Sandık Rezâleti…

“Dembokratik seçim”in islâmîlikle zerre kadar alâkası yokdur. Dembokrasi, insan nefs ve hevâsının, kadîm yunanda bulduğu bir sistem. İslâm Dîni ise, Kur’ânî bir
20 Haziran 2019

Binali: “Siyâset İle Hakîkat Örtüşmez!” Politize Olmuş Ham Softa Kaba Yobazlara Kapak…

Tâhâ Akyol nâm Hürriyet muharriri (12.5.2018) târihli yazısında, T.C. Beşvekîli Erzincanlı Topal Dursun’un oğlu Binali Yıldırım’ın
5 Nisan 2019

%85 İle Gene Batı Ve Onun Sistemi Dembokrasi Kazanmış!

Mahallî intihâb (seçim) dedikleri tefrika, bir senedir “ulusu” gerdi de gerdi ve nihayet bugüne geldi ve bitdi! Hayır bitmedi! Atbaşı giden yerlerdeki  müşâteme
29 Mart 2019

Seçim!
Ahyed HÂLİDÎ

Seçim.. halka yem, bir de batırmak rakîbini, Dillerde dembokrasi, kalbde “kasetokrasi!”
29 Mart 2019

Sandık Ve Oyun!
Ahyed HÂLİDÎ

Varsa âlimi halkın, eşitdir en câhile, Bunlarla sürüb gider, dem-bokrasi oyunu!
28 Mart 2019

Allâh Allâh, Hiçbir Parti Kongresi “Allâh; Ve O’nun Hâkimiyyeti…” Diyemiyor!

MHP de kongre yapdı, “milliyetçilik ve TÜRK” kelimelerine, îmânı üzerinden ne dedirtmek istediyse onları dedirtdi; ve “ALLÂH ve
28 Mart 2019

(4) Dembokratların Yüz-Karaları Ve Yüz-Numaraları!
Mehemmed SAFFET

“İmtiyâz-ı Rubûbiyyetin sınıf-ı ruhbandan kendisine geçdiği” parlöman reisi Bay Çiçek “i’tirafnâmesine devam eder:
28 Mart 2019

Sistemin Sistemsizliği Ve Kaos Fıtratı!

Bizim, 15 asırlık değişmesi muhal kendi öz îmân çizgimize sadâkat adına, “mevcud tâğûtî sisteme” yama olma gibi bir aşağılaşmamızın mümteni’ bulunduğu,
28 Mart 2019

(3) Dembokratların Yüz-Karaları Ve Yüz-Numaraları!
Mehemmed SAFFET

Bay Başkan Çiçek ile alâkalı haber ve beyanlar şöyle devam ediyor: "Çözüm yeni anayasa idi. Bu, olmadı. Bugün yapılamamış olsa bile
28 Mart 2019

(1) Dembokratların Yüz-Karaları Ve Yüz-Numaraları!
Mehemmed SAFFET

Gûya sandığa oy sokub içine girdiler; veya etdiler ve oradan dembokrat olarak çıkıb yeniden doğdular! “Oylar yeniden sayılmalı” diye
28 Mart 2019

(2) Dembokratların Yüz-Karaları Ve Yüz-Numaraları!
Mehemmed SAFFET

Bay Çiçek’in dediklerini şu kısmıyla tekrârlıyalım: “Bugünki sistem, GDO’su bozuk bir DAMOKRASİ oyunu sahneye koyuyor.
27 Mart 2019

(2) Müslümanın Belâsı, Onu “Sekülerleştiren” Batırıcı-Bâtıl Dembokratik Politika Ve Parti Tefrîkasıdır…

Merhûm Üstâd’a karşı irtikâb edilen yalanlar ve yalancı şâhidlerle de beslenen fırıldak ve kataküllilerin şümûl ve kökleri, bâlâda zikredilen vesîkanın
27 Mart 2019

(1) Müslümanın Belâsı, Onu “Sekülerleştiren” Batırıcı-Bâtıl Dembokratik Politika Ve Parti Tefrîkasıdır…

Resmen ve alenen “dembokrasi ve parti-pırtı îmânını!” tazelemekle ömrü geçen adamların, diğer tarafdan da “İslâmiyyet’i esas alarak ona
27 Mart 2019

Demokrasinin, Lâ Teşbih Şehâdet Ve Tevhîd Kelimesi; Ve 6 Îmân Esâsı (Âmentüsü!)

(Demb.krasi dîninin) tanrısı, “yeni dünya düzeni!” sloganıyla ortadadır ve bütün devletlerin parlamentolarını düzenleyen en tepedeki (gözetleyen
26 Mart 2019

Dembokrasi Âyînleri Bütün Hızıyla Berdevâm!

1) Dembokrasi Dini mezheblerinden HAS Parti rûhânî hocası Numan Bey, nereden aklına geldi ise İzmir ve İstanbul’dan yahudi vatandaşlarını meb’us
26 Mart 2019

Beştepe Fahrî İmamı Karaman: “Kur’ân Devletinin Demokratik Tarafı…”

“ÂİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya” nâm bayâniyyeleri de, İslâm hakkında ileri geri konuşarak Bekir
26 Mart 2019

Ekselans Hacı Abdullah Efendiye Göre İslâm İle Demokrasi Arasında İkilem Yokmuş!

İslâm mücerred (vahye) dayanan bir dîn... Demokrasi ise, kadîm yunanda ortaya çıkan, insan aklının bulduğu, sonra 1789 Fransız ihtilâli ve
26 Mart 2019

Desâis-i Şeytâniyye Mihrâkları = Dembokrasya Parti Pırtıları

İki dembokrasi fırkası yani bölücü (partisi), 35 saat el ense çekmişler; biribirlerinin sırtını bir türlü yere getirememişler yani biri diğerine (külâh)
26 Mart 2019

Bir Yârenlik! Veya Hükûmet-i Cümhûriyye Başvezîri Receb Tayyib Beyefendi’nin Nazar-ı Dikkatine!

Birâder! 1) Evelâ beyân edeyim ki, benim dînim (dembokrasi) değil, Allâh Azze’nin DÎNİ olan İslâmiyyet’dir. Binâenaleyh, dembokrasi dîninin en
25 Mart 2019

Dembokrasi Tuzak Ve Çukuru!

Îmân, fikir ve davâsında şahsiyet, büyük mütefekkir Merhûm Üstâd Necib Fâzıl Bey’den okuyalım: “-Hakkı tek ve kendisinde bilenlere karşı,
25 Mart 2019

Cihâdı Allâh Ve Rasûlü Ta’rîf Etmiş; Politikacılar “Güncelleyib” Tahrîf Edemez…

Müslümanlık iddiasında bulunanların kafaları, (cihâd) mevzuunda yalınız bugün değil, bilhassa 23.Temmuz.1909 ittihad terakkî (İT) ihtilâlinden beri
25 Mart 2019

İşte Dembokrasiniz Bu!

Yüzde elliye yakın insanbaşını kafesde keklik gören ve hiçbir vahiy disiplinine samîmi âidiyyeti olmıyan, mücerred kalıp ve gösterişden ibâret, gayr-i
24 Mart 2019

-5- Allâh’dan Başka Rabblara Tapmak…

Öyle anlaşılıyor ki, “dembokratik idâre” denilen beşer akıl ifrâzâtı ile ortaya çıkan vahiy dışı sistemlerde, kütüb-i şer’iyyemizde geçen “îmân-ı
24 Mart 2019

-4- Allâh’dan Başka Rabblara Tapmak…

Ve kendisine “Üstad” dedirtmekden son derece gevşeyip iliklerine kadar cezbeye batan  “fesli zâtın” püsküllü bir “fetvâsı” ki, iblisin önüne koysanız
24 Mart 2019

-3- Allâh’dan Başka Rabblara Tapmak…

Büyük Müfessir Merhûm Muhammed Hamdi Efendi Hazretlerinin Tefsirinden, adı geçen son derece hikmetli ve HAKKIN tâ kendisi olan beliğ  satırları,
24 Mart 2019

-2- Allâh’dan Başka Rabblara Tapmak…

Biz bu yazımıza da, Müfessir Merhûm Muhammed Hamdi Elmalılı Hazretlerinin hendesî kânun bedâhatinde ortada olan satırları ile başlar; ve buna
24 Mart 2019

-1- Allâh’dan Başka Rabblara Tapmak…

Evvelâ Büyük Müfessir Merhûm Muhammed Hamdi Elmalılı Hazretleri ne buyurmuş, onu görelim: “...herhangi birini RABB ittihaz
23 Mart 2019

Demokratik Sistemin Şehâdetini (Hâşâ), Peygamber Aleyhisselâm’a Yaptıranlar!

Dembokrasi, beşerî bir sistem olarak, vahyin dışında, kadîm Yunan aklının, daha sonra da Fransız, İngiliz ve ABD beyninin dünya politika
23 Mart 2019

Dembokrasi Herc ü Merci!

Dembokrasi denen religion, “seçim” dediği ritüelleri ile, 75 milyon ferd-i vâhidi hamur teknesi benzeri sandığına sokub yoğurarak presledi; ve 8-10 bölük
22 Mart 2019

Cumhûriyetin Lâik Ve Demokrat Adam Ve Madamlarını “Oylamamak, Büyük Vebâl” Mi?

Hilâfetin ilgâsından bu yana Türkiye, Cumhûriyet’in hâkim olduğu bir beldedir. Kurucusu da “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan
21 Mart 2019

Partiler Hiç De Doğru Olmayan Bir Teşkîlâtdır…

“Hiçbir kardeşin, kendi öz kardeşine yapamadığını, bir müslüman, din kardeşine en âlâsını ve en güzelini yapar ve yapması da lâzımdır. Halbuki, bu gün
21 Mart 2019

Dembokrasiniz Batsın!

Ref-erandum mu desem, kef-erandum mu desem, def-erandum mu, bir rezâlete doğru giderken Allâh Azze encâmımızı hayreylesin! Âmin...
19 Mart 2019

İnce Ayar Uyutma = Dembokrasi Denen Faşizma!

Şimdi her yerde dünyevîleşme (sekülarizma) ve dünyâlaşma (globalizma), dünyâya açılma, v.s. gibi laflar revaçdadır; ve dünyâ insanının onbinde birinin bile
19 Mart 2019

Devlet Laik (Dinsiz) İse, Onun Partileri De Zarûreten Öyle Olacak, Ne Var Bunda?

MHP’li Hacaloğlu’nun bir cümlesi, Dembokrat ne kadar parti ve partili varsa, topunun da dayandığı hakîkatın bir “Ankebut=Örümcekağı” kadar
19 Mart 2019

Taze Seçim Naneleri!

Ecdâdımın hançeresinde “intihâb!”  “Fransız ihtilâli!” denilen hareketden sonra frenklerin dünyâya ihrâc ederek yeryüzünü kendilerine benzetmek içün
16 Mart 2019

Dînin, Lâ Teşbîh Ekseni, Omurgası Ve Genleri İle Oynamak…

Muârızına “vatan hâini” damgası vurmak veyâ “nankör” ve “terörist” gibi ithamlarda bulunmak ne de kolay oldu… Hele hele seçim
16 Mart 2019

Dembokrasi Paketi, Dünyâ Sistemi Maketi!..

Son günlerde T.C. ruznâmesinin birinci maddesi (PAKET MAKET) gözküllemesi oldu! Osmanlı İslâm Coğrafyasında yaşayan insanlar,
16 Mart 2019

Demokrasya
Merhûm Üstâd Necib FÂZIL

Komüniste göre, kendisinin âlenen ve her vasıtayla propaganda yapamadığı, yapınca da kitleleri arkasından sürükleyemediği, zira, tagallüp ağalarının
9 Mart 2019

Dembokrasi Din, Bunu Vâz’ Edenler Tanrı, Mübelliğleri Ruhban Sınıfı Ve Tasdîk ü Tahsîn Edenler De Onun Mü’minleri Mi?

Memleket tepeden tırnağa, dembokrasi dininin zikirleri ile âyin yapar hâle getirildi; ve Allâh’ın Dînine âid herşey, ya evlere veya câmilere tıkılmış
25 Haziran 2018

Dembokrasi Kumarının Kazananı Hiçbir Parti Pırtı Olamazken, Gene Dembokrasi Olmuş!

Bir hafta içinde 1 liralık patates-soğan 5 liraya çıkdı diye göz külleyeninden, bunu 5 liraya çıkmasına mâni’ olamıyan sözüm ona hökûmât-ı Tayyibe’ye;
16 Mart 2018

Vahyi Redd Sistemi Demokrasi, Bir Dünya Dînidir!

ABD’sinden Japon’una, İsveç’inden G.Afrika’sına, T.C.’sinden Mısır’ına kadar dünyada tapılan en büyük tanrı “HALK;” ve ritüelleri en çok parlamento
4 Kasım 2015

“Sandıksal” Kumardan Kazanan Olmadı!

Dembokrasi gibi vahiyle zerre kadar alâkası olmıyan ve  hiçbir (selection)a tâbi’ tutulmayan ve her türlü necâset beşer akıl ifrâzâtına
13 Haziran 2011

Dembokrasi Âyinleri Bitdi, Şimdi Sıra Samanaltı Su Yürütme Ve Karpuz Kabuğuna Bastırma Fasıllarında!

1) Hele şükür dembokrasi dininin çan seslerinden, korna zırıltılarından, böğürtü ve öğürtülerinden kurtulduk; ve beynimiz, bir nebze de olsa bu ses