2) Ahkâm-ı Ameliyye (İkinci Kısım)
19 Nisan 2021
4) Mukaddime
6 Mayıs 2021

AHKÂM-I AHLÂKİYYE

(ÜÇÜNCÜ KISIM): Ahvâl-i kulûba müteallik ahkâm-ı şer’iyyedir. Ahkâm-ı memdûha ve ahkâm-ı mezmûme beyânına dâir olan şu ahkâmın beyânını hâvî olan ilme ilm-i ahlâk ve tasavvuf denir.

Bu kitâb yalnız ahkâm-ı i’tikâdiyyeden bâhis olub bir mukaddime ile bir de maksadı hâvî olarak tertîb olunmuşdur.

Mukaddime: Îmân ve İslâm’ın mâhiyeti ile şerâit ve ahkâmı beyânında olub, dokuz aded mes’ele-i mühimmeyi muhtevîdir.

Maksad-ı kitâb: Ahkâm-ı i’tikâdiye beyânında olub üç bâbı hâvîdir.

(Ayasofya Şeyhi Manastırlı İsmâil Hakkı Hocaefendi, Telhîsü’l-Kelâm Fî Berâhîni Akâid’il İslâm, sh:7)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir