3) Ahkâm-ı Ahlâkiyye (Üçüncü Kısım)
6 Mayıs 2021
5) Îmân
6 Mayıs 2021

MUKADDİME

(ÎMÂN): Lûgaten bir kimseyi veya bir haberi tasdîk demekdir. Şer’an Hakk Teâlâ Hazretleri indinde teblîğ buyurduğu kat’iyyen ma’lûm ve sâbit olan her şeyde Hazret-i Peygamber-i Zîşân’ı tasdîk etmekdir. Ya’nî her şahs-ı âkıl ol Hazretin teblîğ buyurmuş olduğunu icmâlen bildiği şeyleri icmâlen tasdîk etmek lâzım olduğu gibi, tafsîl sûretiyle ma’lûmu olan şeyleri de tafsîlen tasdîk etmek lâzımdır.

(İcmâlin ma’nâsı adem-i ta’yîn; ve tafsîlin ma’nâsı ta’yînden ibâretdir.

İmdi, Hazret-i Rasûl-i Ekrem sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimizin “Ben Allâhü Teâlâ Hazretlerinin Rasûlüyüm” buyurduğunu ve şu da’vâ-yı celîlesinin bir takım mu’cizeler ile isbât etdiğini ve kulların necât ve islâhına kifâyet edecek bir şerîat-ı ilâhiyye neşr ettiğini bilmek herkese farzdır.  Mu’zicelerin ve ahkâm-ı şer’iyyenin neden ibâret olduğunu ta’yîne kâdir olmayan kimse îmân-ı icmâli ile mü’min addolunur.)

(Ayasofya Şeyhi Manastırlı İsmâil Hakkı Hocaefendi, Telhîsü’l-Kelâm Fî Berâhîni Akâid’il İslâm, sh:7-8)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir