Namaz
2 Nisan 2019
Akîka Mes’elesi
12 Ocak 2020

DUHÂNA MÜBTELÂ OLDU
BU ÜMMET YÂ RASÛLALLÂH…

SALLÛ ALÂ RASÛLİNÂ MUHAMMED…

Hasan HİLMÎ KASTAMÔNÎ

 

Duhâna mübtelâ oldu bu ümmet Yâ Rasûlallâh!

İçerler zehr-i zakkumu, ne millet Yâ Rasûlallâh!

Emer şeytan memesinden süd-i katranı, karnı tok;

Huzûra varmağa yüz yok, bu illet Yâ Rasûlallâh!

Duhân emrâz-ı cismânî, haraplar rûh-i sultânî;

Hevâ-yı asl-ı şeytânî, ne hikmet Yâ Rasûlallâh?

Zuhûru üçyüzon yıldır ki geçti Nûh-i Tûfânî,

Bu ümmet oldu tuğyânî, ne kısmet Yâ Rasûlallâh!

Hayâ eyler semâ ehli, içildikçe duhân yerde,

Melekler kaçtılar gökde, bu ibret Yâ Rasûlallâh!

Nebîler içmedi ânı, velîler içmedi söyler,

Muhabbet ehli çok ağlar, ne gayret Yâ Rasûlallâh!

Muhabbet ehli bir âdem Muhammed ümmeti olsa;

Duhân içmez eğer ölse, ne ni’met Yâ Rasûlallâh!

Kimi âlim, kimi zâlim, kimi şeyhtir, kimi derviş;

Duhân içmeğe mi gelmiş, ne gılzet Yâ Rasûlallâh!

Yanar ağzı buhurdanlık.. duhân misk-i cehennemdir!

Bırakan ehl-i cennettir.. sefâhat, Yâ Rasûlallâh!

Hasan Hilmi duhân içme, içene dahî yanaşma!

Zemân ehl-i ecâibdir, çok gayret Yâ Rasûlallâh!

Mizâc-ı mezhebin zehri, tütündür Yâ Rasûlallâh!

Beyaz kalbi siyâh eyler, tütündür Yâ Rasûlallâh

Tütün içse, satın alsa, yakarsa ânı israfdır;

Kıyâsen hürmet-i sabit, tütündür Yâ Rasûlallâh!

Tütün içme, kokar ağzın, melekler seni sevmezler

Hasan Hilmi.. zehr-i zakkum tütündür Yâ Rasûlallâh!

Helâk-i ümmete bâdî tütündür Yâ Rasûlallâh!

Hicâbı dîn ü îmânın, tütündür Yâ Rasûlallâh

Perişân olur dünyâda, rezîl olur mezârında;

Yakan nâr-i cehennemde tütündür Yâ Rasûlallâh!

Belî, şerr-i sagâyirdir; ki esrâr-ı kebâirdir!

Azâba müstehak finnar tütündür Yâ Rasûlallâh!

Hasan Hilmi nasîhat ver, hakîkat tevbesi vâcib!

Duhânı terk eden zâte hidâyet Yâ Rasûlallâh!

Habîsin şöhreti şânı, tütündür Yâ Rasûlallâh;

Belâ-yı fi’l-i şeytanî tütündür Yâ Rasûlallâh!

Yeşil yaprak biter yerde, hayâ eyler melek gökde,

Kokar ağzında katranı, tütündür Yâ Rasûlallâh!

Cihânı serteser tutmuş hevâ-yı nefs-i emmâre,

Cihânı dolduran nâre, tütündür Yâ Rasûlallâh!

Belâ-yı burc-i dünyâdan semâya ser çeker baksan,

Binâ yapsan harâp eyler, tütündür Yâ Rasûlallâh!

Hasan Hilmi! Habîs tenler yanar nâr-ı cehennemde,

Şerâb-ı Kevser’e ma’ni, tütündür Yâ Rasûlallâh!

Duhânı terk eden âdem velîdir Yâ Rasûlallâh!

Delîlim şüphesiz bunda Nebîdir Yâ Rasûlallâh!

Duhân içmez nebîlerdir, ona tâbi velîlerdir,

Teâlallâhu gufrâne muîindir Yâ Rasûlallâh!

“Duhânın tevbesi vâcib” dediler ârif-i billâh;

Dedim “âmentü billâh” ben ki haktır Yâ Rasûlallâh!

Hasan Hilmi verir fetvâ, muhibb-i gayretindendir,

Duhânın terkine Hakk’dan sebebdir Yâ Rasûlallâh!

Duhân israf durur bildin, haramdır Yâ Rasûlallâh!

Duhânın zifr-i katrânı habîsdir Yâ Rasûlallâh!

Duhânı içmeğe mecbûr, kimin nefsi habîs olsa;

Habîse mübtelâ olan habîstir Yâ Rasûlallâh!

Duhânı eyler istikrâh olan akl-i selîm ehli,

Hakîkât, müstakîm kalbi karartır Yâ Rasûlallâh!

Hasan Hilmi! Celâ eyle, siyah kalbin beyâz olsun!

Okunsun yadigâr kalsın habîbdir Yâ Rasûlallâh!

Duhân içmek şerîatte günahtır Yâ Rasûlallâh!

Duhân içmek tarikatde haramdır Yâ Rasûlallâh!

Duhân ehli şerîatle amel etmez günâh işler;

Hakîkat, ehl-i insâfa haberdir Yâ Rasûlallâh!

Duhânın mağfiret ehli kelâmın istimâ’ etmez,

Ekib biçmez, azab çekmez, haberdir Yâ Rasûlallâh!

Hasan Hilmi sakın şerden, duhân ehli şeyâtîndir;

Cenâb-ı Hâdî-i Âllam hâfızdır Yâ Rasûlallâh…

_______________________________________

TARÎK-İ ZIYÂİYYE MÜRŞİD-İ KÂMİLİ

AHMED ZİYÂÜDDÎN GÜMÜŞHÂNEVÎ

Kaddesallâhu Sırrahu’l-Âlî Hazretlerinin Birinci Halîfesi

Hasan Hilmi KASTAMÔNΠ

Kaddesallâhu Sırrahu’l-Âlî

[Miftâhu’l-Ârifîn]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir