Kadınların Bereket Cihetinden En Hayırlısı
8 Mart 2019
Akılca En Mükemmel Olanınız
Hadîs-i Şerîf
22 Mart 2019

BİLGİÇ MÜNÂFIK

.

“Ümmetim hakkında ziyâde korktuğum şeylerden biri de cerbeze-i lisâniyesi olan herhangi bilgiç münâfıktır.”

(İbn-i Adîy, Câmiu’s-Sağîr)

  

İzâh: Evet… Şüphe yok ki, biraz ma’lûmâtı hâiz telâkat-i lisâna mâlik bir şahıs, güzel bir i’tikâda sâhib bulunmayıp münâfıkâne harekette bulunursa onun şerrinden sakınılmak icâb eder. Çünki yaldızlı sözleriyle, yazılariyle fâsid fikrine revnak verir, sûret-i haktan görünür, nice gâfil kimseleri kendi dalâlet-i fikriyesine düşürür.

Bâhusûs zamanımızda bir nice hâtiblerin, muharrirlerin nutuklarını yazılarını ihtiyâr ile dinleyip okumak icâb etmektedir. Bugün öyle kimseler vardır ki, mukaddesâtımıza tamâmen aykırı olan şeyleri gûyâ medeniyet-i hâzıra icâblarından imiş gibi herkese tavsîyeden geri durmazlar. Fakat bunların bu telkînâtı güzelce bir muhâkemeye tâbi’ tutulursa, birer şihâb gibi parıltılarını müteâkıb hemen söner giderler. Mâhiyyetlerinin ne kadar zulmânî olduğu derhâl tezâhür eder.

 

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 6. Hadîs-i Şerîf, Sh;7-8]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir