Bilgiç Münâfık
15 Mart 2019
Müslümanı Aldatan, Ona Zarar Veren, Hîle Ve Hud’ada Bulunan Kimse…
29 Mart 2019

AKILCA EN MÜKEMMEL OLANINIZ

“Sizin akılca en mükemmel olanınız, Allâh’ü Teâlâ’dan en ziyâde korkanınızdır.”

(Gazâlî, Künûzü’l-Hakâyık)

 

İzâh: Cenâb-ı Hakk’dan pek ziyâde korkmak, Onun azamet ve ulviyetini güzelce düşünebilmekten neş’et eder. Böyle bir düşünce ise aklın kemâline delîldir.

Allâh Teâlâ’dan korkmak, en büyük bir fazîlettir. İnsan o sâyede hayâtını tanzîm eder, muâliyâta çalışır, bütün beşeriyete karşı şefkatle, merhametle harekette bulunur, maddî ve mânevî sâhalarda terakkîlere nâil olur. Aksi taktirde ise felâketten felâkete uğrar.

Evet, bir insan ki Allâh Teâlâ’dan korkmaz, Allâh Teâlâ’nın emirlerine riâyet etmez, dîn-i ilâhînin gösterdiği yolda gitmez, bir takım menhiyâtı irtikâbdan kendisini alamaz, artık o insan er geç, her türlü felâkete uğramaz mı?

Artık böyle bir şahsın fazîletten, meâlîden mahrûm kalması, mensûb olduğu dîn-i ilâhîye isnâd olunabilir mi?

O hâlde her insana lâzımdır ki, Cenâb-ı Hakk’tan korksun, istikbâlini düşünsün. Hayât serîü’l-ceryan bir nehre benzer, aslâ durmaz, akar gider. Artık bu hayâtı beyhûde yere sarf etmemelidir. Sonra fayda vermez.

Bir fâide behşeder mi hayhât!..
Vaktinde edilmeyen nedâmet.

Velhâsıl: Allâhımızdan başka muînimiz, feryâd reîsimiz yoktur. Onun emirlerine, nehiylerine muhâlefetten sakınalım, kalplerimizi onun dergâh-ı ulûhiyyetine tevcîh ederek şimdiye kadar yapmış olduğumuz kusurlardan günâhlardan dolayı tâib ve müstağfir olalım. Bizler ancak bu sûretle Allâhımızın, o Kerîm ve Rahîm ma’bûdumuzun afv-i sübhânîsine mazhâr olarak dünyâda da âhiretde de mes’ûd oluruz.

 

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 12. Hadîs-i Şerîf, Sh;10,11]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir