RasulUllahın –hāşā- Yanlış Günde Oruç Tutması Haqqında
31 Ağustos 2011
Osman tiftikcinin anasının masonluğu
21 Kasım 2011

Mübārek Kebap Günü:

6.11.2011U Pazar (9.12.1432 Z)

Mübārek Bayram Günü:
10.12.1432
Z Pazartesi (7.11.2011 U)

Dr. Malatyalı Muhammed REŞÂD

 

   Bu senenin mübārek kebab gününün 9.12.1432Z (6.11.2011U)pazar olması hakkında müslimān sürülerin tercīhleri hakkındvt76wv7aki son vaz’iyyet şu şekldeymiş:

“OFFICIAL Day of Eid-al-Adha in Different Countries

Sunday, 6 November 2011:

 1. Afghanistan (Follow Saudi)
 2. Albania (Follow Saudi)
 3. Armenia (Follow Saudi)
 4. Austria (Follow Saudi)
 5. Azerbaijan (Follow Saudi)
 6. Bahrian (Follow Saudi)
 7. Bangladesh (Some areas follow Saudi)
 8. Belgium (Follow Saudi)
 9. Bolivia (Follow Saudi)
 10. Bosnia and Hercegovina (Follow Saudi)
 11. Bulgaria (Follow Saudi)
 12. Canada – Fiqh Council of North America/Islamic Society of North America OR follow news from other countries
 13. Chechnia (Follow Saudi)
 14. Cosovo (Follow Saudi)
 15. Denmark (Follow Saudi)
 16. Egypt – Moon Born before sunset & moon sets at least 5 minutes after sunset
 17. Finland (Follow Saudi)
 18. France (Follow Saudi)
 19. Georgia (Follow Saudi)
 20. Hungary (Follow Saudi)
 21. Iceland (Follow Saudi)
 22. Iraq (Follow Saudi)
 23. Ireland (Follow Saudi)
 24. Italy (Follow Saudi)
 25. Jordan (Follow Saudi)
 26. Kazakhstan (Follow Saudi)
 27. Kuwait (Follow Saudi)
 28. Kyrgizstan (Follow Saudi)
 29. Lebanon (Follow Saudi)
 30. Luxembourg (Follow Saudi)
 31. Malaysia – Age > 8 hours, altitude > 2°, elongation > 3°
 32. Mauritania (Follow Saudi)
 33. Montenegro (Follow Saudi)
 34. Mauritius (Local Sighting)
 35. Netherlands (Follow Saudi)
 36. Norway (Follow Saudi)
 37. Palestine (Follow Saudi)
 38. Panama (Local Sighting)
 39. Philippines (Follow Saudi)
 40. Qatar (Follow Saudi)
 41. Romania (Follow Saudi)
 42. Russia (Follow Saudi)
 43. Saudi Arabia (Local Sighting – Official Announcement)
 44. Spain (Follow Saudi)
 45. Sudan (Follow Saudi)
 46. Sweden (Follow Saudi)
 47. Switzerland (Follow Saudi)
 48. Syria (Follow Saudi)
 49. Tajikistan (Follow Saudi)
 50. Taiwan (Follow Saudi)
 51. Tatarstan (Follow Saudi)
 52. Tunisia – Criteria of age, or altitude, or sunset-moonset lag
 53. Turkey – Altitude > 5°, elongation > 8°
 54. Turkmenistan (Follow Saudi)
 55. U.A.E. (Follow Saudi)
 56. UK (Sighting from South Africa)
 57. UK (Follow Saudi) [Coordination Committee of Major Islamic Centres and Mosques of London]
 58. USA – Fiqh Council of North America/Islamic Society of North America. (Follow Saudi)
 59. Uzbekistan (Follow Saudi)
 60. Yemen (Follow Saudi)

Monday, 7 November 2011:

 1. Australia (Local Sighting)
 2. Bangladesh (One group – Local Sighting)
 3. Brunei (Local Sighting)
 4. Fiji Islands (Local Sighting)
 5. India (Local Sighting)
 6. Iran (Local Sighting)
 7. Morocco (Local Sighting)
 8. Pakistan (Local Sighting)
 9. Sri Lanka (Local Sighting)”

http://www.moonsighting.com/1432zhj.html

   Cümle-i ‘āleme ma’lūmdur ki edille-i şer’iyye birdir: O da demokratik re’ylerle tesbīt edilen şey’dir. Hākimiyyet sürülerindir. Bu dīnin halīfesi abdullah gül, tayyib, fetullah bey gibi bir şey’dir.

   ‘Arz etdiğim listede bir taqım hükmlere varan kimselerin ve elbette türkiye resmīlerinin fetvā için Qur’āna, Sünnet-i Rasūlullaha, Fuqahā-yı İslāma mürācaat etmedikleri, ya kendi zıyānet, denāet işlerine, papaz, ilāhiyyāt mektebinde ders veren gevezelik eden abdestsiz, sünnetsiz herīflere sorduqları ya da kimseye sormadan qafalarına göre hareket etdikleri ma’lūmdur.

   Taqlīd ‘aleyhinde gevezelikden bitab düşmüş kimselerin ma’qūl hīçbir prensibe tābi’ olmayaraq suud eşqıyāsını taqlīd etmelerinin gülünçlüğü de kezā bu listede ve o  listeye lāhiq olan “gök haritalarında” zāhirdir.

   ‘Arz edilen web sitesindeki gök haritalarına nazar buyurulursa ma’lūm olur ki; 150-180W, 30-60S sāhası dāxilinde 28 zilhicce(12) 1432 [26 teşrīn-i evvel [ekim] 2011] çarşanba günü, rasat cihāzları yardımı ileru’yet mümkīnmiş! Bunun ma’nāsı, demokratik sürülerimizin ihmāl etdiği 8.12.1432Z (5.11.2011U) cumāertesi gününün qurban bayramı olması lāzım geldiğidir. Dīnini hesāba, rasat cihāzlarına bağlayan ve ihtilāf-ı metāli’e i’tibār etmeyen kimseler içün bu hareketde –bātılda olsa- bir insicām vardır.

   O mübārek kebāb haritasına tekrār nazar buyurulursa görülür ki 28 zilhicce(12) 1432 [26 teşrīn-i evvel [ekim] 2011] çarşanba günü, cihānın bir tarafında, arabistān ya’ni suūd eşqıyāsının işğāl etdiği yerlerde ve türkiyyede hilālin ru’yeti muhāldir. Ya’ni, 9.12.1432Z(6.11.2011U) pazar günü bu mahallerde yapılabilecek ru’yetler esāsında bayram günü değildir! İhtilāf-ı metāli’e i’tibār etmeyen demokratik din sāhibi zavallıların bir gün evvel 150-180W, 30-60S sāhasında vāki’ āletli ruy’ete i’tibār etmemelerinin ma’kūl bir sebebi olabilirmi? Zann edilmesin ki mes’ele, hilālin āletle görülmesindedir!

http://www.moonsighting.com/1431rmd.html web-sitesine nazar edilirse görülür ki ‘āletsiz bir şekilde okyanusya civārında ru’yet mümkīn ve şahsen bu civārda hasbe’l-qader muhterem ixvānımdan yusuf çelebi ile balina avlayıb kebāb pişirirken ru’yet eylediğimiz hilāle hīç kimse i’tibār etmemiş ve bizim gibi 10.8.2011 de kimse bayram eylememiş ve o rezīl listedeki memleketlerin bir qısmı 11.8.2010 da geriye qalanları da 12.8.2011 de bayram eylemişlerdi. Sebeb? Bunların kokuşmuş dīnlerinde bir insicām varmı? Okyanusyada çıplak gözle ru’yet edilebileceği hesāb ile de sābit olduğu hālde bir gün sonra bayram etmelerinin şeriāta dayanan bir “mantığı” olması mümkīnmi? Denilse ki “dīnim keyfimin īcābıdır.”, buna i’tirāz olmaz. Amma bu sene de dāhil olmak üzere, 9.12.1432Z (6.11.2011U) pazar günü bayram edenlerin hareketlerinde bir insicām yokdur.

“OFFICIAL 1st Day of Ramadan in Different Countries

August 11, 2010 (Wednesday):

 1. Australia (Indonesia Sighting)
 2. Bosnia (Official Announcement)
 3. Canada (Followed FCNA, ISNA, or Saudi Arabia)
 4. France (Official Announcement)
 5. Hungary (Official Announcement)
 6. Indonesia (sighting – Official Announcement)
 7. Jordan (Follow Saudi)
 8. Kazakhstan (Follow Saudi)
 9. Kuwait (Follow Saudi)
 10. Kyrgyzstan (Follow Saudi)
 11. Lebanon (Follow Saudi)
 12. Libya (Calculations)
 13. Luxembourg (Follow Saudi)
 14. Malaysia (Calculations)
 15. Netherlands (Follow Saudi)
 16. Nigeria (Local Sighting)
 17. Norway (Calculations)
 18. Palestine (Follow Saudi)
 19. Philippines (Sighting in Sauidi)
 20. Qatar (Follow Saudi)
 21. Saudi Arabia (sighting – Official Announcement)
 22. Spain (Official Announcement)
 23. Sudan (Follow Saudi)
 24. Sweden (Follow Saudi)
 25. Syria (Follow Saudi)
 26. UAE (Follow Saudi)
 27. Tadjikistan (Follow Saudi)
 28. Taiwan (Follow Saudi)
 29. Turkmenistan (Follow Saudi)
 30. UK (Calculations) [Coordination Committee of Major Islamic Centres and Mosques of London]
 31. USA (Calculations) [FCNA, ISNA]
 32. Uzbekistan (Follow Saudi)
 33. Yemen (Follow Saudi)

August 12, 2010 (Thursday):

 1. Australia (Local Sighting)
 2. Bangladesh (Local Sighting)
 3. Barbados (Local Sighting)
 4. Canada (Local Sighting) [Toronto Hilal Committee]
 5. Kenya (Local Sighting)
 6. Mauritania (Local Sighting)
 7. Mauritius (Local Sighting)
 8. Morocco (Local Sighting)
 9. Netherlands (30 day completion)
 10. New Zealand (Local Sighting)
 11. Oman (30 day completion)
 12. Pakistan (Local Sighting)
 13. Philippines (Local Sighting)
 14. South Africa (30 days completion)
 15. Sri Lanka (Local Sighting)
 16. Tanzania (30 days completion)
 17. UK (30 days completion) [Wifaaqul ulama), (Ahle Sunnat Wal Jamaat]
 18. USA (Local Sighting) [Shi’aa Community, Chicago Hilal Committee, Zaytuna Institute, CA, Imam W. D. Mohammed Community]”

http://www.moonsighting.com/1431rmd.html

   Suud muqallīdlerinin zavallılığına baqın ki hesāba göre görülmesi mümkīn olmayan günde dīni, dünyāsı yalan olan bu heriflerin memleketinde ru’yet vāqi’ olmuşmuş! Her türlü ‘ilim ve fennden uzaq olan ‘aql özürlü bu zavallı bedevīlerin muqallidi olan memleketler halkına Cenāb-ı Haqq hidāyet eylesin. Bu herīflerin muxarref dīnlerindeki insicāmsızlıq, 150-180W, 30-60S sāhası dāxilinde 28 zilhicce(12) 1432 [26 teşrīn-i evvel [ekim] 2011] çarşanba günü, rasat cihāzları yardımı ile mümkīn olan ru’yet e istināden hareket eden zavallılardan daha beterdir.

http://www.moonsighting.com/1432zhj.html sitesine tekrār nazar buyurulursa gününün 10.12.1432Z (7.11.2011U) pazar-tesi bayram eden müslimānların sayısı, 350-400 milyar civārında! Ya’ni bu hesābla İslām milletinin % 40-50 si belki de daha fazlası. Hesābı kimleri Müslimāndan sayıb saymadığınıza göre % 100 e qadar çıqarmanız da mümkīn. Hattā işe ters tarafından baqarsanız meselā 10.12.1432Z (7.11.2011U) pazar-tesi bayram edenlerin münkīr, mürtedler olduğunu, fitne çıqardıqlarını, haqāiq-i suuddan, haqāiq-i cumhūriyyetden ve türlü dalāletlerden mahrūm kāfirler olduqlarını bināen’aleyh Müslimānların %100 ünün 9.12.1432Z (6.11.2011U)pazar günü bayram etdiğini iddiā edebilirsiniz! Demokratik dīn işte böyle bir soytarı oyuncağıdır.

  -‘Aynı bu sene olduğu gibi cenubī amerikada ru’yet mümkīn iken- arabistānda ancaq cenūbī amerikadan bir gün sonra ru’yet mümkīn olduğundan, RasūlUllah aleyhissalātu vesselām efendimizin arabistāndaki ru’yete i’tibār ile bayram etmesinin 9.12.1432Z (6.11.2011U) pazar günü bayram eden türkiyeli müslimānlar içün bir şey’ ifāde etmesi mümkīnmi? İslām milletinin peyğamberinin prensibi xilāfına bātılda ittifāq etmesimi isteniliyor! Hani ‘aynı günde oruç tutub bayram edecekmişiz ya!

  Bize ne olduğunu merāq eden orucunu bayramını şaşan müselmān sürülere nazar etsin, kāfī.

(İntişârı: 06.11.2011)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir