-2- Noel, Yılbaşı, Silvester Ve Mîlâdî Takvim Rezâleti
23 Aralık 2023
Mîlâdî Yılbaşı Hristiyânî Kıymet Olub İslâm’a Savletdir…
Mehemmed SAFFET
23 Aralık 2023

NOEL, YILBAŞI, SİLVESTER VE MÎLÂDÎ TAKVİM REZÂLETİ

3

Ahmed ZIYÂ

 

HRISTİYANLAR YILBAŞINA NEDEN BİR PAPA’NIN ADINI KOYMUŞ?

Ne hikmetse yılbaşı bayramını temize çıkarma telaşını her yerde görür olduk. Noel’in, Hristiyan bayramı olduğunu söyleyebilenler, maalesef “yılbaşı kutlamanın ma’sûm olduğunu” iddiâ edebiliyorlar.

Noel ile yılbaşının birbirinden farklı iki bayram olduğu doğrudur. İkisi de aslen putperestlerin âdeti olduğu için, kilisenin “reformuna” uğrayıb hrıstiyanlaştırılmaya çalışılmışdır. Kilise, “noel” için bu çabalarında büyük kısmıyla muvaffak olurken, “yılbaşı” için istediği muvaffakıyyeti elde edememişdir. Buna rağmen yapdığı “reformlar” hâlen mer’iyyetde (=yürürlükde) olub, canlı tutulmaya çalışılmaktadır.

Kilisenin bu çabalarını batı kaynakları şöyle anlatır:

“1582 yılında, kilisenin liderliğini yapan “Papa XIII. Gregory” tarafından hazırlanan yeni takvimde, o, “yılın son gününü 31 Aralık’a sabitlemişdir”. [31 Aralık kilise için mühim bir târihdir.] Zîrâ, 335 yılına kadar Roma’da kilisenin liderliğini yapmış [ve çok kıymet verdikleri papaları], Papa I. Silvester, 31 Aralık 314’de papa seçilmiş ve tam 21 yıl sonra, yine 31 Aralık 335 gününde ölmüşdür. Bu sebeble 31 Aralık gününü, zamânın en meşhur kilise liderlerinden biri olan ve bu arada “kanonize” (=resmî olarak azîz îlân) edilmiş olan Papa I. Silvester’in, “anma ve isim günü” ve “yılın son günü” kabul edilip her sene kendisini tes’id etmeye başlamışlardır.”

31 Aralık gününe “Papa I. Silvester”in ismini verme hâdisesi litürjik menşe’li (=Litürji, özellikle Hristiyanlıkta, halka açık dinî ibadetlerin (ayinlerin) nasıl yapılacağını belirleyen formlar (metot ve prosedürler) bütünü. Bu formlara uygun olarak düzenlenmiş ayinlere de litürji denir. Litürji sözcüğü özel isim olarak bilhassa Ortodoks Kilisesindeki Efkaristiya (Ekmek şarap ayini) manasında kullanılır. ) [1] olsa bile, Silvester bayramı, o zaman da bugün de kilise bayramından ziyâde putperestlerin bir bayramıdır. Çünki Roma’daki kilise, uzun bir süre, halkın, [putperestlikden kalma âdetleriyle] yılın başka hiçbir gününde yapmadıkları şekilde dans edip, yiyip içerek, bayram etmelerine mâni’ olmak için boğuşmuşdur. Bu sebeble 1 Ocak gününü, halkı ibâdet ettirme umuduyla, “Tevbe ve Oruç günü” olarak dayatmış, fakat muvaffak olamamışdır.”[2]

Burada da görüldüğü gibi kilise, Hristiyan halkının putperest âdetleriyle bayram etmesinden rahatsızlık duyarak, mâni olmak için elinden geleni yapmış olmasına rağmen, halk, putperestlik ve Hristiyanlığı birbirine “telbîs” ederek bayramlarını icrâ etmeye devâm edegelmişdir…

ÖLÜMÜNDEN 1.247 YIL SONRA HATIRLANAN PAPA I. SİLVESTER KİMDİR?

Papa I. Silvester,   Wikipedia

Hristiyan âlemi için, yılın son gününe ismini verecek kıymeti hâiz bu papa kimdir? Ne yapmışdır ki bu kadar meşhur edilmişdir? Türkçe kaynaklarda hakkında pek ma’lûmât bulamadığımız bu papayı, yine batılı kaynaklardan araştırıp okuyalım derken, karşımıza Berthold Seewald’in kaleme aldığı: “Silvester – Devasa Sahtekarlıkların Kilit Şâhidlerinden Biri” serlevhalı makâlesine rastladık. Ehemmiyetine binâen ba’zı yerlerinden terceme ile iktibâs yapmakda fâide gördük:

“Silvester – neredeyse hiç, yüksek siyâset, entrika ve acımasız güç kullanımı ile hatırlanmaz! Bununla beraber, 314-335 yılları arasında hüküm süren “Papa I. Silvester”in adı, tüm zamanların en te’sirli sahtekârlığı için yaşatılır: “Constantutum Constantini”, [bu hâdise] daha çok “Konstantin’in Bağışı” olarak bilinir.

“İmparator Konstantin’in, kendisini cüzzamdan iyileştirdiği için, Papa I. Silvester’e büyük hâkimiyyet (=egemenlik) hakları devretdiği söylenir. Bu “Konstantin’in Bağışı” yüzlerce yıldır Vatikan’ın temel kânunu olmuşdur.”[3]

Makâlede, “Konstantin’in Bağışı” adı altında dönen entrikalar, bu uğurda verilen savaşlar, akıtılan kanlar, teferruatlı bir şekilde anlatıldıktan sonra:

“Vatikan, Papa Silvester’i kendi usulünce taltif etdi. Kendisini “martyrium”a (=Martyrium: Kişinin dînî veya siyâsî inancı doğrultusunda çekdiği sıkıntılar neticesinde ölmesine denir.) uğramamış olan ilk papa olarak kutsadı. (…) “Papa Silvester”, sonraki nesiller tarafından, onun adının karıştırıldığı kavgalardan uzak kabul edilir. Kendisi bir Aziz olarak ciddî ve çok mühim bir vazîfeyi üstlenir: Evcil hayvanların koruyucu azizidir ve onlar için iyi hasat yapılmasını sağlar.”

Diyerek bitiriyor…

SİLVESTER YANİ YILBAŞINDA YAPILAN PUTPEREST ÂDETLERİ

“Yılbaşı bayramında” yani “Silvester”de, “noel”de de olduğu gibi yapılan birçok âdet vardır. Bunların Türkiya’da tanınmış olanlarını ele alacak olursak, âile ve dostlarla bir araya toplanarak eğlenmek, gece yarısı olduğunda sessizliği havâî fişek ve çatapatlarla bozup gürültü çıkarmak, kurşun veya kahve falına baktırmak, son saniyeleri geriden saymak gibi… Hepsinin Roma putperestliğinde yapılış sebebleri vardır… Bunları tek tek yazmayacağız… Bilhassa en meşhurlarından biri, 31 Aralık’ın bitip, 1 Ocak’ın başladığının belirtisi olan “avrupâî” saatlerin 00:00’ı gösterir göstermez gecenin sessizliği ve karanlığını havâî fişeklerle bozmalarının sebebi de putperest âdetlerine dayanıyor. Bâtıl Batı’nın kaynaklarından okumaya devam edelim:

“Yılbaşı gecesi putperest bir geçmişe sahiptir ve pek çok görenek ve bâtıl inançla bağlantılıdır. Bir zamanlar, Germen kavimleri tarafından, kötü ruh ve iblisler ışık ve gürültülü alaylarla sürülürdü. Bugün, bütün dünyada bu geleneğin yerini giderek daha masraflı bir şekilde havai fişekler alıyor.”[4]

“… Germen kavimleri, korkunç savaş tanrısı Wotan’ın bilhassa yılın en karanlık zamanında tahribât yapdığına inanırlardı. 31 Aralık, husûsan çok uzun ve karanlık olan gecelerin tam ortasındadır. Germenler, Wotan’ın o gece vahşî hayâlet ordusuyla gökyüzünde uçduğuna inanırdı.”[5]

Bu tanrının gadabından korunmak için Germenler gecenin sessizliğini ahşap tekerlek yakarak ve aşırı ses çıkararak korunmaya çalışdıkları ve bu âdet yüzünden “bugün, yalnız Almanya’da havâî fişek ve başka gürültü ve ışık çıkaran malzemeler için takriben 100 milyon Euro isrâf edildiği” aynı kaynakda bahsediliyor..

Yılbaşı “kutlamalarının” putperest bir âdet olduğu birçok Batı kaynağında bahsedilirken, bu “kutlamalarda” yapılanların, eğlenme şekline kadar, maalesef Türkiya tarafından da taklid ediliyor olması esef vericidir… Onlardan ba’zıları: Kurşun döktürerek, kartlar veya kahve falıyla istikbâli görme çabaları, TV’lerde yılbaşına has programlar, “Cumhûrbaşkanı” tarafından “yeni yıl ulusa sesleniş mesajı” yayınlamak gibi…

İstanbul Beyoğlu’ndaki St. Antuan Kilisesi’nde Noel ayini / Milliyet

İlâveten Hristiyan âleminde o gece, yeni yıla “hoş geldin” demek için, kiliselerde “gece yarısı ibâdetleri / âyinleri” yapılır.

Türkiya’da meşhur olmamakla birlikde, Almanya’da yılbaşı gecesi, ya’ni “Silvester” için birbirlerine “Guten Rutsch” (=“iyi kaymalar”) derler. … Bunun da kaynağına inen bir alman sitesine rastladım ki, orada muharrir, bu âdetin yahûdîlerden geçmiş olabileceğini şöyle îzâh ediyor:

“…Bu ifâdenin kaynağı, muhtemelen İbranice’den geliyor. Yahudi geleneklerine göre, Yeni Yıl “Rosch ha schana” olarak adlandırıyor ve kelimenin tam manasıyla “yılın iyi bir başı” demek oluyor.”[6]

İhtilâflı olmasına rağmen dikkate alınmasında faide gördüğümüz bu âdetin yapılış sebebi bu noktasıyla da Yahûdîlere dayandığına göre, “Silvester” denilen bu “Yılbaşı” gecesi rezaletinin köklerinde, putperestlik, Yahûdîlik ve Hristiyanlık vardır…

“KİM BİR KAVME BENZERSE O ONLARDANDIR!”

Server-i Kâinât Alâ Ekmeli’t-Tahıyyât, Habîbullâh ve Rasûlullâh Sallallâhu aleyhi ve sellem Hazretleri:

من تشبه بقوم فهو منهم 

 “- Kim bir kavme benzerse o onlardandır!” [Ebu Davud, Libas 4] (Sadaka Rasûlullâhi Sallallâhu aleyhi ve sellem…)

Diye buyururken “yılbaşı kutlamalarını” tezkiye etmek çok büyük ve tehlikeli bir “cinâyetdir”. İşin en vahîm tarafı ise bu “cinâyetin”, kendilerini İslâm’a nisbet eden, ve:

“- Bu sitemizi, Ehl-i sünnet âlimlerinin kıymetli eserlerini kaynak alarak, Ehl-i sünnet itikadına uygun olarak hazırladık. …”[7]

Diyerek yazmaya başlayıp, “Osman Ünlü” imzâsıyla bitirilen “Hakkımızda-Açıklama” metninde kendilerini Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat’e nisbet eden câmiâ tarafından yapılıyor olmasıdır. Hüseyin Hilmi Işık müdâvimleri tarafından yönetildiği apaçık ma’lûm olan “dinimizislam.com” sitesinde bu hatâ, “Noel ve Yılbaşı” ile alâkalı çeşitli suallere verilen fetvalarla birçok kere şöyle tekrârlanmış:

“-Noeli kutlamak asla caiz değildir. Bir zaruret olursa, caiz olur. Mesela devletlerarası protokolde zaruret olduğu için kutlamak caiz olur. Fakat, Noel ile ilgisi olmayan yılbaşında bir Müslümana tebrik kartı yazıp, yeni bir yılın insanlık için, Müslümanlar için hayırlı olmasını dilemek günah değildir. Yahut, (yeni yılın kutlu olsun) diyene, (seninki de kutlu olsun) demek günah olmaz. Bu inceliği anlamalıdır!”

Diyebilmekde ve:

“- Yılbaşında hristiyanlara tebrik kartı yazmak caiz mi?”

Suâline,

“- Yılbaşı için caiz, Noel için caiz değildir.”

Ve,

“- Yılbaşında bazı aileler evlerinde TV izleyip, aile efradıyla oturup vakit geçiriyorlar, yiyip içiyorlar. Bunlardan haram işleyenlerin (mesela içki içen oynayıp zıplayan, piyango çeken, tombala oynayan falan) kâfir olma tehlikesi var mıdır? Bunları yapmadan normal aile görüşmelerini bu güne denk getirmenin bir mahzuru olur mu?

Suâline,

“- Kâfir olmak, niyete bağlıdır. Kâfirlerin Noelini kutlamak niyetiyle ise küfür olur. Yılbaşı eğlencesi şeklinde olursa küfür olmaz. Elbette içki, kumar ise zaten haramdır.”

Cevâbını vermekdedir. Ve yine,

“- Yılbaşını yeni yıl geldi diye kutlayan, hediyeleşen, sevinen Müslüman kâfir olur mu?”

Sûâline,

“- Niyetleri önemli, yeni bir yıl geldi diye sevinip hediyeleşirlerse küfür olmaz.”

Diyerek mes’eleye ne kadar vâkıf olduğunu isbât etmişdir. Ve:

“- Yılbaşı ve Noel’i kutlamak, miladi yeni yıl için tebrik kartı satmak, yeni yıl için tebrik kartı göndermek caiz midir?”

Suâline,

“- Yılbaşıyla Noel farklıdır. Noel, Hristiyanların dini bayramıdır. Noel’i kutlamak kesinlikle caiz olmaz. Bir zaruret olursa, mesela, devletlerarası protokolde zaruret olduğu için, kutlamak caiz olur. Bir ihtiyaç olunca, yeni yılın insanlık için, Müslümanlar için hayırlı olmasını dilemek veya (Yeni yılın kutlu olsun) diyene (Seninki de kutlu olsun) demek caizdir, fakat bu geceye farklı muamele etmemeli, her gece ne yapılıyorsa onları yapmalı. Mesela bu gece, evi çamla süslememeli, hindi kesip yememeli. Tebrik kartı da, yeni yıl için caiz, Noel için ise zaruretsiz caiz değildir.”

Gibi son derece tehlikeli, tenâkuzlu ve cehâlet içinde fetvâlar verilebilmişdir…

Allah Rasûlü aleyhisselâm Hazretlerinin getirdiği son Şerîât’da “zaruret”in ma’zur görülebilmesi için, “ikrâh-ı mülcî” şartı vardır. “Devletler arası protokolde”, “ikrâh-ı mülcî” mi vardır ki, “noel”i ve “yılbaşı”nı ya’ni “Silvester”i kutlamak câiz olsun?

Hani bunlar Ehl-i Sünnet ulemâsının kaynaklarından yazıyorlardı?

“- Noel’in zaruret olduğu takdirde kutlanmasının câiz olduğu” hangi “Ehl-i Sünnet kaynağında” yazıyor? Bu fetvâyı, lâiklerin, “Devletin dîni olmaz!” deyişlerine göre mi veriyorlarz? îmân ile küfrün “ortasını” mı buluyorlar? Bulundukları ülkeye ayak uydurma çabası mı bunlar? Kime şirin görünmeye çalışıyorlar? Hakk ile bâtılı telbîs etmenin vebâlinden hiç mi korkmuyorlar?

İkinci olarak:

“- Biz Müslümanların iki takvimi vardır. Bunların birincisi ve bütün bayramlarımızı muhtevî takvim, “kamerî” takvimdir ki, kameri (=ayı) esas alır. Diğeri de “rûmî” takvimdir ki, güneş sistemi ile çalışır. Her ikisinin de başlangıcı, Hakk Dîn olan İslâm’ın son Şerîât’ının Peygamberi, Server-i Kâinât Aleyhisselâm’ın “hicretini” esâs alır…

Hristiyanların 31 Aralık’ı, 1 Ocak’a bağlayan gece tes’îd etdikleri “SİLVESTER (Yılbaşı) BAYRAMLARI” hangi takvimin “Yılbaşısı”?

Biz söyleyelim, onlar kendi bâtıl dînlerinin uydurma şahsiyeti olan ve aslâ Hz. Îsâ Aleyhisselâm ile bir alâkası olmayan, “tanrının oğlu” olarak kabul etdikleri “Jesus”un, kendi aralarında bile ihtilâflı olan “doğum gününü” esâs aldıkları ve güneş sistemine göre çalışan “Mîlâdî” dediğimiz Papa XIII. Gregory tarafından reformize” edilmiş ve el’ân mu’teber kabul etdikleri takvimdir ki, “Türkiya’da yapılan takvim devrimine” kadar, biz Müslümanları uzakdan yakından alâkadar etmemişdir. Hristiyanların takvimi olan bu “mîlâdî / gregoryen” takvim, bizim mi ki, biz ondaki “Yılbaşı”nı bayram edelim…

Görüldüğü gibi, maalesef Türkiya’da, 26 Aralık 1925’de yayınlanan kanunla, Müslümanlara zorla kabul etdirilen ve “mîlâdî” denilen “gregoryen” takviminin altından bile, “Hristiyan ruhbanlarından olan bir papa çıkdı”

Türkiya’nın güneş sistemine göre işleyen ve mâlî işlerini onunla takib etdiği bir takvimi zâten vardı. Bu “gregoryan-papa” takvimine aslâ muhtaç değildi. Buna rağmen bu cinâyet işlendi. 1926 yılında, “Hicret”i başlangıç kabul eden “rûmî” takvimimiz katledildi. “Din ile devlet işleri birbiriniden ayrılmışdı”, devletin kullanacağı takvim de, “dîn”i yani “Hicret”i hatırlatmamalıydı… “Rûmî” takvimin yerini “gregoryen” takvimi aldı. “Hicrî” takvime de sıra gelecekdi ama henüz erkendi. Şimdilik onun “sadece” dînî bayram günleri için kullanılmasına müsaade edildi. Ama resmî takvim Hristiyanların “gregoryen” takvimi olarak “laik devlet” tarafından kânûnen kabul gördü. Bu kânunla, sadece takvimlerimizi değil, “alaturka” denilen ve güneşe göre işleyen “ezânî” saatimizi, bir sonra çıkarılan kânûnla da hafta başı ve hafta tâtilleri de değiştirilerek, cum’â bayramımızı kaybetdik. O cum’â ki, yılın bütün bayramlarından daha kıymetlidir, müslümanlara unutduruldu…

Türkiya’da, “gregoryen takvimine” = “mîlâd”i takvim”, “Hristiyan ağacına” = “noel ağacı”, Başrâhib “Myra’lı Aziz Nikolas’a” = “noel baba” denerek meşhur edilen Hristiyan dîninin şiâr ve remzlerini, zihinlerde şirinleştirdikleri gibi, bazı batı ülkelerinde “silvester” denilen bayrama da “yılbaşı” denilerek Müslümanların dînleri ve şahsiyeti haleldâr edilmişdir.

Cenâb-ı Hakk nasîb ederse, bir sonraki makâlemizde, “mîlâdî” dediğimiz “Papa Gregory”nin takvim reformunu ve “Papa Silvester”in adı üzerinde oynanmış ve hâlen oynanan oyunları ele alacağız…

(Mâba’di var)

İntişârı: 06.01.2018 / 18:44:28


 

[1] https://tr.wikipedia.org/wiki/Litürji

[2] Über Herkunft und Bedeutung / Am 31. Dezember: Wieso feiern wir eigentlich Silvester? , 30.12.16, https://www.tz.de/muenchen/stadt/silvester-bedeutung-und-name-wieso-feiern-wir-eigentlich-silvester-7180588.html, DIE WURZEL ALLEN GLÜCKS / Silvester: Ursprung, Bedeutung und Geschichte, https://www.sat1.de/ratgeber /silvester/silvesterparty/silvester-ursprung-bedeutung-und-geschichte

[3]Berthold Seewald, “Silvester – Devasa Sahtekarlıkların Kilit Şâhidlerinden Biri https://www.welt.de/geschichte/article112273295/Silvester-Kronzeuge-einer-gigantischen-Faelschung.html

[4] Warum feiern wir Silvester, http://www.ratgeber-und-hilfe.de/warum-feiern-wir-silvester/

[5] Andreas Fischer, Warum feiern wir Silvester?, 12.12.2016, https://www.helles-koepfchen.de/artikel/832.html

[6] Über Herkunft und Bedeutung / Am 31. Dezember: Wieso feiern wir eigentlich Silvester?, 30.12.16, https://www.tz.de/muenchen/stadt/silvester-bedeutung-und-name-wieso-feiern-wir-eigentlich-silvester-7180588.html

[7] http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=2754

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir