Müslümanlar Arasında Muhabbet Ve Teheccüd Namâzı
23 Mayıs 2019
Dîn Kardeşiyle Üç Geceden Ziyâde Dargın Bulunmak
14 Haziran 2019

İSLÂMİYET’İN İLİM VE İRFÂNA VERDİĞİ KIYMET

.

“Kendisinden ilim tahsîl ettiğiniz zâta ta’zîm ediniz, kendiniz de ilim öğrettiğiniz kimseye de ihtiramda bulununuz.”

(İbnü’n-Neccâr, Câmiu’s-Sağîr)

.

İzâh: İslâmiyet ilim ve irfâna büyük kıymet vermiştir. Âlim, muallim olan zâtlar hürmet ve ta’zîme lâyık oldukları gibi ilim ve irfân tahsîlinde bulunan vatan yavruları da hürmete, himâyeye lâyıktırlar. Böyle bir muâmele, ilim ve kemâlin kadrini bilmekten neş’et eder. Böyle bir hareket, İslâm muhitinde ilim ve fazîletin inkişâfına hizmet eyler. Üstâdına ta’zîmde bulunmayan bir şâkirt, talebesini kendi evlâdı gibi sevip esirgemiyen bir muallim, İslâm ahlâkına muhâlif harekette bulunmuş olur. Hele muallimlerine karşı hürmetsizlikte bulunan talebenin ve talebesine karşı herhangi bir garez ve maksada mebni’ yok yere hakâret eden, imtihânlarında müşkülât gösteren muallimlerin bu halleri ne kadar teessüfe şayândır.

Binâenaleyh mütekâbil hürmet ve muhabbeten, himâye ve siyânetten mahrûm bulunmamalıdır.

 

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 481. Hadîs-i Şerîf, Sh;302]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir