Ahmed SEYYİDOĞLU

Muharrir

BÜTÜN TAHRÎRÂTI

10 Mart 2008

Diyasporada Bir İlâhiyyâtçının Hezeyânı…

“Hoşfendi diyasporasının” mücâhid sap-samanyollu borazanında, 23.1.2008 târihinde ve “Gün Işığı” programında konuşan bir ilâhiyyatçı nevzuhûr,
10 Mart 2008

“Kutlu Doğum Haftası” Münâsebetiyle Îmân Tâzelemeli…

12 Rabî’ulevvel, Rasûl-i Ekrem, Hâce-i Kâinât ve Fahr-i Âlem Aleyhi Ekmeli’t-tehâyâ sallâllâhü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin, cihânı teşrîf
1 Mart 2008

(4) İslâm’ı Tahrîf Yahûdî Haçlı Projesidir!

“Ilımlı İslâm” adı altında Allâh Azze ve Celle’nin Dîni nasıl yok edilmek isteniyor, bunun içün hangi “hoşfendi ve şürekâsı” nasıl sûret-i hakkdan
24 Şubat 2008

Vatikan, Alevîliği İslâm’ın Yerine Oturtma İblisliğinde…

Son haftalarda Muharrem ayı vesîle ittihâz edilerek, bir “alevîlik” furyası ve şamatasıdır gidiyor! “Bayram değil seyran değil eniştem beni neye
2 Şubat 2008

(3) İslâm’ı Tahrîf Yahûdî Haçlı Projesidir!

Yehûdîlere “mağdûbi”, nasârâya da “dallîn” kelimeleri ile işâret eden Fâtiha  sûresinin son âyetinden ve Bakara Sûresinin
2 Ocak 2008

(2) İslâm’ı Tahrîf Yahûdî Haçlı Projesidir!

Bundan evvelki makâlemizde beyân edildiği üzre, Îsâ Aleyhisselâm, İrâiloğullarına meb’us bir nebiy-yi zîşân olarak, hem kendisinden evvelki enbiyâ ve
1 Aralık 2007

(1) İslâm’ı Tahrîf Yahûdî Haçlı Projesidir!

“Hoşgörü-diyalog mezheb-i vatikânîsinin” FBI korumasındaki “Hoşfendi”sine büyük bir vecd ve cezbe derecesinde merbûtiyyet içre bulunanlardan
7 Şubat 2007

Tesettür, Lâbis-i Libâs-ı Katrânî, Hakk-ı Sarihi Ketmetmek, Hoşgörü Diyalog Ve Bel’amlar Şebekesi Beyânındadır

Ulemâ-yı Osmâniyye’den büyük fakîh merhûm Muhammed Zihni efendi hazretlerinin “Ni’met-i İslâm” nâmındaki muhalled eserinin 1324 senesindeki
1 Şubat 2007

Davos’un Karanlık Yüzü…

İdeali, muharref tevratdan mülhem olarak dünyâ’da tek devlet bulunan Telaviv, Washington, Vatikan ve Brüksel yahudi-haçlı ittifak şebekesi, Dünyâ’daki
29 Ocak 2007

Lahey Kabuklu Gavur Mahkemesi

Milli Görüş lideri ve 54. Hükûmetin Başvekili Profesör Doktor Necmü’d-din Erbakan Beyefendinin basın organı Milli Gazete’nin 10 Ocak 2007 Çarşamba
24 Ocak 2007

Dünyâyı Saran Put

Îmân ve küfür hattı, Âdem Aleyhisselâm’dan kıyâmete kadar devâm edecek; en ana ve asıl iki hat... Buna biz, biri (vahyin), öteki
19 Ocak 2007

Besmele ile…

Vâcibü'l-vücûd Hazretlerinin mukaddes ve muazzez ism-i şerîfiyle ve O'na hamd ü senâ ile başlar; tahiyyât ve tesbihâtımızı muazzam bârigâh-ı ulûhiyyetine
11 Ocak 2007

Ulü’l-Emr, Nizâ’, Tâğut, Münâfık Ve Muhâkeme Mesâili Beyânındadır…

Müfessir merhum Muhammed Hamdi Efendi Hazretlerinin muhalled tefsirinin 2. cildinden iktibâs edilmişdir: Sure-i Nisâ 59. Âyet-i Kerîme