Ahmed SEYYİDOĞLU

Muharrir

BÜTÜN TAHRÎRÂTI

24 Şubat 2008

Vatikan, Alevîliği İslâm’ın Yerine Oturtma İblisliğinde…

Son haftalarda Muharrem ayı vesîle ittihâz edilerek, bir “alevîlik” furyası ve şamatasıdır gidiyor! “Bayram değil seyran değil eniştem beni neye
2 Şubat 2008

(3) İslâm’ı Tahrîf Yahûdî Haçlı Projesidir!

Yehûdîlere “mağdûbi”, nasârâya da “dallîn” kelimeleri ile işâret eden Fâtiha  sûresinin son âyetinden ve Bakara Sûresinin
2 Ocak 2008

(2) İslâm’ı Tahrîf Yahûdî Haçlı Projesidir!

Bundan evvelki makâlemizde beyân edildiği üzre, Îsâ Aleyhisselâm, İrâiloğullarına meb’us bir nebiy-yi zîşân olarak, hem kendisinden evvelki enbiyâ ve
1 Aralık 2007

(1) İslâm’ı Tahrîf Yahûdî Haçlı Projesidir!

“Hoşgörü-diyalog mezheb-i vatikânîsinin” FBI korumasındaki “Hoşfendi”sine büyük bir vecd ve cezbe derecesinde merbûtiyyet içre bulunanlardan
7 Şubat 2007

Tesettür, Lâbis-i Libâs-ı Katrânî, Hakk-ı Sarihi Ketmetmek, Hoşgörü Diyalog Ve Bel’amlar Şebekesi Beyânındadır

Ulemâ-yı Osmâniyye’den büyük fakîh merhûm Muhammed Zihni efendi hazretlerinin “Ni’met-i İslâm” nâmındaki muhalled eserinin 1324 senesindeki
1 Şubat 2007

Davos’un Karanlık Yüzü…

İdeali, muharref tevratdan mülhem olarak dünyâ’da tek devlet bulunan Telaviv, Washington, Vatikan ve Brüksel yahudi-haçlı ittifak şebekesi, Dünyâ’daki
29 Ocak 2007

Lahey Kabuklu Gavur Mahkemesi

Milli Görüş lideri ve 54. Hükûmetin Başvekili Profesör Doktor Necmü’d-din Erbakan Beyefendinin basın organı Milli Gazete’nin 10 Ocak 2007 Çarşamba
24 Ocak 2007

Dünyâyı Saran Put

Îmân ve küfür hattı, Âdem Aleyhisselâm’dan kıyâmete kadar devâm edecek; en ana ve asıl iki hat... Buna biz, biri (vahyin), öteki
19 Ocak 2007

Besmele ile…

Vâcibü'l-vücûd Hazretlerinin mukaddes ve muazzez ism-i şerîfiyle ve O'na hamd ü senâ ile başlar; tahiyyât ve tesbihâtımızı muazzam bârigâh-ı ulûhiyyetine
11 Ocak 2007

Ulü’l-Emr, Nizâ’, Tâğut, Münâfık Ve Muhâkeme Mesâili Beyânındadır…

Müfessir merhum Muhammed Hamdi Efendi Hazretlerinin muhalled tefsirinin 2. cildinden iktibâs edilmişdir: Sure-i Nisâ 59. Âyet-i Kerîme