Ahmed SEYYİDOĞLU

Muharrir

BÜTÜN TAHRÎRÂTI

31 Ocak 2011

Mühim Ve Şart Olan, Allâh’ın Müslüman Dediğini Olabilmek…

Müslümanlık, Âdem Aleyhisselâm’dan beri gelen ve Kıyâmet kopuncaya kadar da ins ü cinnin Yaradan’ına âid devâm edecek MUTLAK nizâm… Mücerred
1 Ocak 2011

Cinsî Şefden “Büyük Nutuk” Olarak Milletin Hayâl Etdiği Fantastik Bir Deneme!

Devr-i Dilârâ-yı cümhûriyye aynı zamanda “nutuklar” devridir de… Cehe….partisyasının başından bir “uçkur darbasiyle!” bir haftada alaşağı edilen
26 Ekim 2010

Rüşvet-i Kelâmdan Îmân Ve Fikir Fuhşuna Kadar Ne Ararsan Kelepir…

Globalleşme fitnesiyle başlayan “ılımlı İslâm” îcâd etme müfsidliği, dünyanın başına en büyük bir belâ kılınmak içün bütün imkânlarını seferber etmiş; ve
11 Mayıs 2010

Kur’an Yılı Yılışıklığı Ve Kurtlu-Putlu-Şutlu Vezninde Kutlu Mutlu Doğum Haftası Oyunları…

Türkiye’de İslâmiyyet’in (Müslümanlığın) yasak olduğunu anlamak içün binlerce vesîkadan, aşağıda gelecek şu 5 cümle veya söz üzerinde durulmalı ve
20 Nisan 2010

(2) Pırtıcı Talu’dan, Güzellik Salonu Donlu Fetvâsı!

Bir evvelki makalemizde şöyle beyan etmişdik: “Kendini hoca zanneden, lakin (cum. müctehid ve âyetullalarından) zerre kadar farkı
31 Mart 2010

İslâm Coğrafyasında Haçlı-Yehûdî-Siyon İşbirlikçiler Ve Hedefleri…

Kelâm-ı Kadîm’in ikinci Sûre-i Celîlesi olan Bakara Sûresi, topyekûn insanları üç sınıfa ayırmakla başlıyor. 2 âyet ile mü’minlerin, 4 âyetle kâfirlerin ve tam
31 Mart 2010

İslâm Coğrafyasında Haçlı-Yehûdî-Siyon İşbirlikçiler Ve Hedefleri…

Ahmed SEYYİDOĞLU
10 Mart 2010

Akp Ve Onun Dib’i İle Bunların Koalisyon Ortağı Fettokülli Takımı, Ateşle Değil, Şimdi De Cehennemle Oynamaya Başladı!.

Büyük Üstâd Merhûm Necib Fâzıl Bey’in ifâdesiyle “Denâet” işleri başındaki (Yarda..ğlu) veznindeki Bardakoğlu’nun, 3.Ocak.2010 târihinde matbuatda
21 Şubat 2010

Ahmed Altan “Dinsizim!” Diyor, Olabilir, Ama Kendi Dînini Neden Dîn Saymıyor?..

Ahmed Altan 11.2.2010 târihinde yazdığı fıkrasında: “-Ben, dînin ve dindarların ehemmiyetine inanan bir dinsizim!” Diyor…
15 Şubat 2010

(2) Müteveffâ Bay Bayar: “Lozan’da Verdiğimiz Söz Gereği Türkiye’den Müslümanlığı Tamâmen Kaldıracağız!”

Cumhurlob müctehidlerinden (!) Haltettin Karamânî’nin şirden ictihadları ise, daha ziyâde fer’î mes’elelere taallûk ediyor… Bunlar, çırağı Kaşar-Şaşar
7 Şubat 2010

(1) Pırtıcı Talu’dan, Güzellik Salonu Donlu Fetvâsı!

Televizyonlara zıplayarak kerâmeti kendinden menkul sahte şeyhler gibi “Hoca sıfatımla söylüyorum ki…” nâneleri yiyen; geçdiğimiz dem-bokratik
29 Ekim 2009

(2) Ey, Büyük Doğunun Müslüman Oğuz Gençliği!

 Gençliği, bir milletin istikbâli olarak bilmek, inkârı gayr-ı kâbil bir hakîkatdır.. Yaşamak veya yok olmak şıklarından birisi, mutlak olarak (gençliğin)
2 Eylül 2009

(1) Ey, Büyük Doğunun Müslüman Oğuz Gençliği!

Gençlik, bir milletin istikbâli demek olduğuna göre, ona en iyi yetişme imkânı veremeyen milletler, kendilerini yaşıyor zannetseler de, artık o milletin
27 Aralık 2008

(5) Merhûm Büyük Üstâdı Yâdederken…

O’nun kaleminde hendesesini bulan aşağıda iktibâs edeceğimiz şu hakîkatleri son bir asır içinde hangi şâir, îmân-küfür tefrik çizgisini, O’nun yüzde biri
19 Ekim 2008

Başpiskopos Değil, Sarıklı Başpolitikos, Allâh’ın Dîninden Ne İstiyor!?.

Kubilây ticâretiyle “Menemen” maskotu hâline de gelen Cum. mitinglerinin toptancısı Tuncay ma’lûmunun kanalizasyonunda, 19 ocakda konuşan echel-i
7 Nisan 2008

Sarıklı Başpolitikacı, Allâh’ın Dîninden Ne İstiyor!

Kubilây ticâretiyle Menemen maskotu hâline de gelen Cum mitinglerinin toptancısı Tuncay ma’lûmunun kanalizasyonunda, 19 ocakda konuşan echel-i
7 Nisan 2008

Kendini, “Hocayım”la Balon Gibi Şişirenler…

Geçdiğimiz seçim, “demokrasi, parti, sandık ve oy!” diye yırtınan nice fırkaların, içlerine âit pek iğrenç röntgen filimlerini sergiledi; ve ecdâdın “idâre-i
10 Mart 2008

Diyasporada Bir İlâhiyyâtçının Hezeyânı…

“Hoşfendi diyasporasının” mücâhid sap-samanyollu borazanında, 23.1.2008 târihinde ve “Gün Işığı” programında konuşan bir ilâhiyyatçı nevzuhûr,
10 Mart 2008

“Kutlu Doğum Haftası” Münâsebetiyle Îmân Tâzelemeli…

12 Rabî’ulevvel, Rasûl-i Ekrem, Hâce-i Kâinât ve Fahr-i Âlem Aleyhi Ekmeli’t-tehâyâ sallâllâhü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin, cihânı teşrîf
1 Mart 2008

(4) İslâm’ı Tahrîf Yahûdî Haçlı Projesidir!

“Ilımlı İslâm” adı altında Allâh Azze ve Celle’nin Dîni nasıl yok edilmek isteniyor, bunun içün hangi “hoşfendi ve şürekâsı” nasıl sûret-i hakkdan
24 Şubat 2008

Vatikan, Alevîliği İslâm’ın Yerine Oturtma İblisliğinde…

Son haftalarda Muharrem ayı vesîle ittihâz edilerek, bir “alevîlik” furyası ve şamatasıdır gidiyor! “Bayram değil seyran değil eniştem beni neye
2 Şubat 2008

(3) İslâm’ı Tahrîf Yahûdî Haçlı Projesidir!

Yehûdîlere “mağdûbi”, nasârâya da “dallîn” kelimeleri ile işâret eden Fâtiha  sûresinin son âyetinden ve Bakara Sûresinin
2 Ocak 2008

(2) İslâm’ı Tahrîf Yahûdî Haçlı Projesidir!

Bundan evvelki makâlemizde beyân edildiği üzre, Îsâ Aleyhisselâm, İrâiloğullarına meb’us bir nebiy-yi zîşân olarak, hem kendisinden evvelki enbiyâ ve
1 Aralık 2007

(1) İslâm’ı Tahrîf Yahûdî Haçlı Projesidir!

“Hoşgörü-diyalog mezheb-i vatikânîsinin” FBI korumasındaki “Hoşfendi”sine büyük bir vecd ve cezbe derecesinde merbûtiyyet içre bulunanlardan
7 Şubat 2007

Tesettür, Lâbis-i Libâs-ı Katrânî, Hakk-ı Sarihi Ketmetmek, Hoşgörü Diyalog Ve Bel’amlar Şebekesi Beyânındadır

Ulemâ-yı Osmâniyye’den büyük fakîh merhûm Muhammed Zihni efendi hazretlerinin “Ni’met-i İslâm” nâmındaki muhalled eserinin 1324 senesindeki
1 Şubat 2007

Davos’un Karanlık Yüzü…

İdeali, muharref tevratdan mülhem olarak dünyâ’da tek devlet bulunan Telaviv, Washington, Vatikan ve Brüksel yahudi-haçlı ittifak şebekesi, Dünyâ’daki
29 Ocak 2007

Lahey Kabuklu Gavur Mahkemesi

Milli Görüş lideri ve 54. Hükûmetin Başvekili Profesör Doktor Necmü’d-din Erbakan Beyefendinin basın organı Milli Gazete’nin 10 Ocak 2007 Çarşamba
24 Ocak 2007

Dünyâyı Saran Put

Îmân ve küfür hattı, Âdem Aleyhisselâm’dan kıyâmete kadar devâm edecek; en ana ve asıl iki hat... Buna biz, biri (vahyin), öteki
19 Ocak 2007

Besmele ile…

Vâcibü'l-vücûd Hazretlerinin mukaddes ve muazzez ism-i şerîfiyle ve O'na hamd ü senâ ile başlar; tahiyyât ve tesbihâtımızı muazzam bârigâh-ı ulûhiyyetine
11 Ocak 2007

Ulü’l-Emr, Nizâ’, Tâğut, Münâfık Ve Muhâkeme Mesâili Beyânındadır…

Müfessir merhum Muhammed Hamdi Efendi Hazretlerinin muhalled tefsirinin 2. cildinden iktibâs edilmişdir: Sure-i Nisâ 59. Âyet-i Kerîme