Ekselans! “Yılan” Mı Dediniz?..
24 Mart 2016
Her Şeyi Berbât Edenler, Haccı Ve Kurbânı Mı Etmez?
17 Eylül 2016

TRT, tam da 26 Ağustos günü verdi haberi!. 26 Ağustos 1071, Büyük Selçuklu Devlet-i İslâmiyye’sinin, HAÇLI SÜRÜLERİNİ Malazgirt Meydan Muhârebesi

NORVEÇ, BELHUM EDÂLL VE MAYASINDA OR….LUK VARSA, BUNA ÖZENDİRMEK NE!?

Mehemmed SAFFET

 

TRT, tam da 26 Ağustos günü verdi haberi!. 26 Ağustos 1071, Büyük Selçuklu Devlet-i İslâmiyye’sinin, HAÇLI SÜRÜLERİNİ Malazgirt Meydan Muhârebesi ile dize getirdiği gün…

HAÇLI BAŞI Romen Diyojen, esirdir, mağlub, muzmahil ve münhezim… Ruh ulviyyetinin “Fenâ fillâh” noktasındaki RASÛL vekîli Atamız Sultân-ı Merhûm ALPASLAN, Malazgirt’de onbinlerce (leşini) bırakan Bizans’lı Allâh ve RASÛLÜ düşmanı HAÇLI BATI pisliği o başiblisi; ve “sana ne yapacağımı tahmin ediyorsun” suâline “elbetde öldüreceksin” cevabını veren o HAÇLI eşkıyâsını (o günün Fettoş müsveddesini), silâhlarına bile dokunmadan; ve etrâfındaki müfreze derekesine kadar budanmış hâliyle, “memleketine git; ve daha büyük bir orduyla gel!” buyurarak başından defeder!

Böyle bir yiğitliğin dengine, dünya HAÇLI târihinde binde bir nisbetinde bile rastlanamaz!

Böylesine ulvî mi ulvî, mukaddes mi mukaddes bir günün hâtırâsını, hayâl çapında bile yaşamak bizce mümkin olamadı; ve TRT denen devlet ve hükûmet borazanı, her saniyemize idrâr püskürtürcesine yapacağını yapdı!

Sabır: Ber vechi âtî okuyacaksınız!

 İslâm Ordularının başında Cennetmekân Gâzî Sultân Alpaslan Hân Aleyhirrahmeti Ve’l-Ğufrân Hazretleri gibi mücerred “İ’lâ-yı Kelimetullâh” içün yaşayan bir yiğit mi yiğit, o mücâhîd ve muhteşem kumandan vardır… İşte O’nun, bu uğurda canını vererek îmân etdiği “SÜNNÎ İSLÂM’IN” müjdelediği “şehidlik” mertebesine ermek üzere “Bana kefen olacak” buyurduğu bembeyaz örtüsüne bürünerek, DÎNİN EN BÜYÜK 5 ANA İBÂDETİNDEN BİRİ OLAN (CİHÂDA NİYET) İLE MUHÂREBEYE ATILDIĞI GÜN, takvimler 26 Ağustos 1071 târîh-i efrencîsini göstermektedir…

945 yıl sonra o zaferin sene-i devriyesi, günlerden gene cum’a…

T.C. Devlet Tv’si TRT’de haber:

“Norveç’de kadınların askerlik yapmalarını mecbûr kılan kânûn çıkdı!”

Çıkdıysa çıkdı, bize ne bundan (do…) çobanı?

 Gâvur kendi gâvurluğu, iffet telâkkîsi ve boynuz ölçüleri kaç kulaç ve ne ise, onlara uygun olarak dişilerini kışlalara ve koğuşlara doldurub eline silah verir; ve cebheye sürer, esir düşen bu dişilerinin de, düşman elinde “kerhâne sermâyesi” gibi çalıştırılmasını “kendi iç hizmet kânununa göre insanlığa hizmet” bile sayabilir!.

Gâvur, hatta aygırlarını da, elinden gelirse o “hânelere” sokub, oralarına delik açar ve 2 metre boyunda sırrım gibi bilmen nere damızlık mahlûklarından topladığı spermlerle, yapıştırdığı rahim ve yumurtalıklarına saplar; ve sonra da, o kuyruklu spermlerle overlerin zigotundan ceninleri (embriyoları) peydahlar; ve insan azmanı (o.ç’ları) elde etmek içün, o ucûbelere çocuk doğurtur!.

 Yani dişiler askere, aygırlar piç fırlatmaya… Fettoş’a “altın nesil” fırlatdıran gâvuroğlu gâvurlar; ötekilere neden “ucûbe aygır nesil” fırlatdıramasın?!

Eee ne olmuş, bize ne bundan?. Gâvur bu, şeytanları dürterse, yapamıyacağı gâvurluk ve iş mi olur?

Sabır…

15 Temmuz HAÇLI SEFERİ gecesi işgâl de geçiren TRT’nin, bu “Norveç kânunlu” haberden zevklenişine yarayan nokta ne imiş?.. 15 Temmuz işgâl ve istîlâsı tahakkuk etse idi; ABD, AB, İngiliz, Yahudi, Fr, Alm, Beljik ve Fettoşist HAÇLI sürüleri Anadolu’muza üşüşselerdi, TRT bu Norveç haberini acebâ nasıl ve kaç katı HAÇLI şehvetiyle dünyaya çalkalıyacakdı!? Şimdi bile böylesine ele alır ve reklâm ederse…

Şu anda kâriîn-i kiramımız (okuyucularımız) da, “ne var bu haberde bu kadar kan donduracakmış gibi” diye biraz donuklaşmış (!) olsalar da, sual sorma haklarına elbetde sâhibdirler!

TRT haberinin devâmını da, sabır basamaklarını çıka çıka okuyacağız:

 “Norveç’de 18 ilâ 44 yaş arasındaki kadın kız (bekâret perdesi yerinde duran varsa tabii) hepsi de mecbûrî askerlik yapacakmış!”

Gâvur böyle istemiş, öyle yapacakmış mış da, bize ne bundan?. Aygırları kavvatlaşmış, deyyuslaşmış, pezevenkleşmiş; ve dişileşib kancıklaşmışsa; ve anasının, teyzesinin, halasının, karısının, kızının, torununun, hatta babaannesi veya anneannesinin asker ocağına gitmesini içine sindire sindire yiyen (hınzır tipi) mahlûkât dünyâda insanlığın içine etmek istiyorsa, kime, hangi gâvura ne diyebilirsiniz?

Şimdi miting meydanlarındaki gibi “sıkı, iri ve diri durun, bir ve beraber olun!”; ancak bir farkla ki, lavaboya da yaklaşın ve musluğun suyu kesik mi değil mi diye de evvelâ bir kontrol edin!

TRT haberi devam ediyor:

“Bu 18 ilâ 44 yaş arasındaki yukarıdaki kurbiyyet derecelerini yazmaya çalışdığımız (kadın-kız) dişi Norveç mahlûkâtı, askerlik sırasında aygırlarla AYNI KOĞUŞLARDA KARMA YATACAKLARMIŞ!”

Nasıl?

TRT haberi öyle hiç de yabana atılır cinsden değil hani, öyle değil mi?!

Şu T.C. vatandaşı olub da “vergi rekortmeni olan ve vergilendirilmiş servet kutsaldır” nakarâtına gönül vermiş müteveffâ ermeni Patroniça Matild Manukyan berhayât olsa idi, o bile TRT’nin bu haberi karşısında nasıl bir (hastir ulan) çekerdi, haberi biraz daha okuyunca, bunun cinsini ve cibilliyetini daha iyi göreceğiz:

TRT denen devlet borazanı işi burada kesib atmıyor haa! Sevgili vatandaşlarından 6 tane boyan vezninde (bayan)ın çenesine mikrafon dayayıb onlar ile de röportaj yapıyor; ve “özendirme” işini “millî ve yerli” yapısı (!) ve milletin sesi olma vasfıyla; ve haçlı işgâl felsefesine de mutâbık ve muvâfık, fettoşîce yeraltından da değil, alenen yürütüyor!

Şeytan bile bu fettoşist haber projesi karşısında iyice salaklamışdır!

“Eee ne olmuş yaparsa, yapsın, ne var bunda” diyen olabılır?.

 “Malazgirt Zaferi gibi ALLÂH yolundaki “i’lâ-yı Kelimetullâh” içün yapılan bir CİHAD ibâdetinin 945. Sene-i devriyesinde; ve T.C. Devlet-i Ilmâniyyesinin, Cihan çapındaki bir MÜSLÜMAN BÜYÜĞÜ ve hem de SÜNNÎ KAHRAMANI ES SULTAN İBNÜSSULTÂN CENNETMEKÂN FİRDEVS-İ ÂŞİYÂN GÂZÎ SELÎM HÂN ALEYHİRRAHMETİ VE’L-ĞUFRÂN HAZRETLERİNİN İSM-İ ŞERÎFİNİN BİR KÖPRÜYE NÂM OLARAK VERİLDİĞİ BU 26 AĞUSTOS TÂRÎH-İ EFRENCÎSİNDE DEVLET TRT’si, böyle bir röportaj yapmışsa yapsın, ne var bunda” denilebilir?

Şu var: 6 kadından 5 kadına söyletdikleri Norveç gâvurunun kanununu (TASVİB ve TASDÎK) mâhiyyeti ve reklâmı taşıyacak bir ambalaj içindedir; ve “kadın ve kızlarımızın da askerlik yapmasının iyi, güzel ve vatan içün lazım” deyiş istikametinde… Bîtarafmış numarası çekmek içün de, 1 aded kadına:

“Kadın askerlik mi yaparmış, kadının yeri evidir!”

Dedirtilirse; ve bu, başda TÜRKİYE ve bütün cihana avaz avaz  sıvanırsa…

Daha 15 Temmuz HAÇLI-NATO-FETO kahpeliğinin dumanı yüzünde tütüyorken…

 Anadolum, 4 tarafdan HAÇLI ve onun uyuz köpekleri tarafından çembere alınmış bir HAÇLI SEFERİ yaşarken…

Devlet ve hükûmet Televizyonu TRT’nin bu hinliği ve cinliğini, aklı ve “Sünnî müslümanlığı yani îmânı, iffeti ve nâmûsu” yerli yerinde ve başında olub da, fikri ve bilmem nesi uçkurunda olmıyan hangi adam gibi adam veya ana gibi ana veya kız gibi kız veya hanım gibi hanım,  bu 26 Ağustos mukaddeslikleri gününde âfiyetle yer?

Nasıl böğürüb lavaboya koşmaz!

“Böyle dünyanın ta içine ederim!” demeden durur…

TRT’nin, “Norveç gâvurunun karma koğuşlarda askerlik yaptırmak üzere çıkardığı kânuna” milleti de ÖZENDİRME, ONU TASVİB VE TASDÎK ETDİRME istikâmetinde yapdığı bu (şey ç….’luğunu), bu milletin anası, hanımı, bacısı, kızı, kısrağı, babası, kardeşi, oğlu, dayısı, amcası ve hele hele 1000 yıllık ecdâdı yiyecek öyle mi?

Ulan bu millet 1000 senedir, Norveç (or…laştırma) kânunlarının kendisine reklâm edilmesi içün mü yaşıyor?

Karma koğuşda, 18 ilâ 44 yaş arası Anadolu hanımları ile %99’u 18-20 yaş arasındaki Anadolu delikanlıları bir koğuşda yatıb asker arkadaşlığı yapacak öyle mi?

Ulan bunu PKK komünist gâvurları bile yapmıyor, onlarda bile koğuşlar ayrı!.. Kadın kız istismâr ve komönleme mekânları farklı…

26 Ağustos “kutlu mu kurtlu mu” ne hâllere düşürüldü?

“26 Ağustosu da 15 Temmuz gibi bir HAÇLI SEFERİNE ÇEVİRMEK İSTİYEN KRİPTOLAR MI VAR?” diye sorarsak, birilerinin oraları nişadır sürülmüş gibi yanar ve tutuşursa, suç bizim mi?

“Sünnîliği” değil ama “Müslümanlığı” kimseye bırakmıyan devletlû ve “hökûmatlû” Böyyükbaşlarımıza sorsak:

“EY, Beyfendiler Hamfendiler!

Norveç gâvuru tipi KARMA KOĞUŞLU bir askerliğe  ÖZENDİREN TRT’nizin bu HAÇLILAŞTIRMA reklâmlarından memnunsanız, hadi alın, onu, BOL BOL VE GECE GÜNDÜZ YİYİN, sizin olsun!”

Biz, böyle askerliğe özendirenlerin 7 ceddinin ervâhına, 50 senedir icâbedeni gönderiyoruz!

Herkesin ameli (îmân) etdiği şeye ve onun nisbetine göredir…

Biz doğruyu yazarız, amma bu, kimilerine çatallı kazık gibi batacakmış, bize ne? Sebeb olmasınlar…

Biz, îmânımızın emretdiğini, “Karşımızda, İbrâhim Aleyhisselâm Hazretlerini mancınıkla ateş yanardağının ortasına atma gâvurluğundaki Hammurabi Nemrudu da olsa, ona karşı da söylemek üzere yaratıldık!.”

Sözlerimiz çok acı olsa da, doğru mu değil mi, samîmî mîyiz değil miyiz, bu memleketin 1000 yıllık hamuru ve mayasından mıyız; siz, kişniş tanesi kadar aklınız varsa buna bakarsınız!.

 Biz 40 yıl sizi aldatan ve oynatanlardan değiliz; anlatabildik mi acebâ efendim?!

Hem, doğrular dünyada söylenir; UKBÂ’da söylemek içün DÜNYADA yaşayanlar (!) da, bizi ZERRE KADAR ırgalamaz!

UKBÂ’da, kancıkca kıvırtma ihtimâli de muhâl üstelik…

Devlet ve Hükûmetdekilere (mes’ûliyyetlerini) hatırlatdık o kadar…

Hem de hiç kimseye ana-avrat sövüb, “diktatör bozuntusu, ana, a, a… neyse gerisini söylemeyeyim” diyerek hakaret de etmiyoruz…

ÎMÂNIMIZ, SÜNNÎ MÜSLÜMANLIĞIN USÛL ÇİZGİSİ NE İSE ODUR DİYORUZ!

TRT ile, “Norveç standartlarına ilk kademe olarak kulak alıştırması yapılmak isteniyorsa”, bilinsin ki, haremlerimizi ve mahremlerimizi (karma koğuşlara) göndermeden evvel, onları kendi ellerimizle gidecekleri yere BİZ gönderir, gene de öyle GÂVUR koğuşlarına göndermeyiz!

BİZİ VE ÜMMETİ, HAÇLI RÛH, ŞİRK, STANDART VE SİSTEMLERİ ASLÂ; AMMÂ, MALAZGİRT’DEKİ ALLÂH ERLERİNİN RASÛL-İ RUSÜL ALEYHİSSELAM’DAN ALDIKLARI RÛH VE TOPYEKÛN EMÂNET VE NİZÂM ALÂKADÂR EDER VE BAĞLAR…

CİHÂNIN BİLGİLERİNE…

(İntişârı: 27.08.2016)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir