Müslüman Çocuğuyum
21 Eylül 2017
Seçim!
Ahyed HÂLİDÎ
29 Mart 2019


KAVÂİD-İ AŞERE...Ahyed HÂLİDÎKavâid-i aşere kalbimizde esâsât,
Cemâat bunda bulur tevhîd ile nizâmât...

Şu kavâide horlar, etmezse kim riâyet,
İhânetdir bil hâli, değil ise sefâhet!

Başda gelen kâide, mutlakâ İSTİKÂMET,
Kizb ü riyâ ve fiten, kahredici felâket...

Komaz bunlar emniyet, köpürür nefsâniyyet,
Allâh içün, derûnun saflığı SAMÎMİYYET...,

Üssü’l-esâs bunlardır, hepsi Hakk’a riâyet,
İnandık kavâide, tamâmıdır farziyyet...

Zamâna ve mekâna nizâm nakşı İTÂAT,
Bu şuûra ermekse, mükemmel bir ibâdet...

Deverân cihâzıdır cemâatda MAHABBET,
Bunun da kalbi ahlâk, nabızlar LİSÂNİYYET...

Maddî ve ma’nevî bitmek, hem tükenmek cehâlet!
Yoksa bundan İCTİNÂB, başlar acı sefâlet...

Dâirede merkezdir; vücûdda baş RİYÂSET,
Olmazsa bunu idrâk, başlar en bed esâret...

Ricâl, NİSVÂNA rehber, lâzım bunda VELÂYET,
Sokağa düşer hâne, yok ise metbûiyyet...


Matlûba muvâfıksa VEZÂİF, makbûliyyet!
Netîceten i’tilâ, hulâsaten seâdet...

Olunmaz da cemâat, yaşarsa kör ferdiyyet,
Kalkar kudret ü şevket, saldırır tedenniyyet!..

ESÂRETİ KAT’ETMEK, kulda baş mazhâriyyet,
Zirâ “ilk farîzadır, ba’del îmân imâmet...”


Yârâb! Bize ver tevfîk, şer’î idrâk, hem tâkât,
Dahî rızâna vuslat; ve bunun çün cemâat...

Habîbin hürmetine, niyâzımız kurbiyyet,
İnâyet yâ Rabbenâ! İnâyet.. hep inâyet...

________________________________

29.06.1985 H.
07.1985 Nihavent
t.t.

…………………………………………………..

İntişârı: 07.10.2018 / 10:41

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir