Eylül (2020)
1 Eylül 2020
Kasım (2020)
14 Kasım 2020

Ekim 2020

31 Ekim 2020 

Elmalılı Tefsîri, 1936 tab’ı, c.3, s.1749’dan: “Biz bu satırları bigayr-i hakkın İslâm aleyhine çalışan Fransızlara karşı değil, İslâm içün bihakkın çalışmıyan, Allâh’ını, Peygamberini, Dînini, Diyânetini, Kitâbını, Âhıretini unutub vazîfesini yapmıyan, kendinden geçişmiş..” +

+2) cehâlet ve sukût içinde ŞEYTANLARA KUL OLMAK vaz’iyyetine düşmüş MÜSLÜMAN ENKÂZINA ÂKIBETLERİNİ GÖSTERMEK İÇÜN YAZIYORUZ. Allâh Teâlâ, Kur’anında ZÂHİRÎ MÜ’MİNLERİ yehud ve nasârâ ve Sâbiîn gibi mukâbilleriyle bir siyakda ta’dâd etmişdir.”

ÖS 9:45 · 31 Eki 2020

1) Zelzeleden, tusunamisine, terörüründen kâtiline, politikasından iktisâdına, müslümanca bakmak imhâ edildi. Yerine, 200 yıldır 1789 Fransız ihtilâli kafasının layık pozitivist ve ateist kafası çakıldı. İnsan bin türlü belâya ma’rûz. İslâm’dan kopanların Batı kafası batırdı. +

+2) Zelzelenin de yaratıcısı Allâh Azze’nin vaz’etdiği hakîkatlar, Elmalılı Tefsîrinde şöyle ifâde ediliyor: “Bazı günahlar vardır ki, zararı âmm olur. Sebeb olacağı FİTNE ve İHTİLÂL, celbedeceği mihnet ve musîbet, yalınız o günâhı yapan, işi yerinden oynatan ve bu sûretle” +

+3) ..kendine v gayrına zulmetmiş zâlimlere münhasır kalmaz da,kurunun yanında yaşı da yakar. a) Meselâ İ’LÂN-I MÜNKER (Allâh’ın yasaklarını teşvîk.) b) Emr-i ma’rûf v nehy-i ani’l-münkerde müdâhane (dalkavukluk, münâfıklık) c) İfsâd-ı Akîde (Ehl-i Sünnet i’tikâdının bozulması.)++4) d) İftirâk-ı kelime (Ayırıb bölücü partileştirici dil.) e) Cihadda Tekâsül (cihanda cihad yerine sulh dedirtici narkozlar.) bu kabildendir.” Elmalılı Tefsîri (1936 tab’ı, c.4 s.2388)

ÖS 9:32 · 31 Eki 2020

1) “Îmân lâfdan ibâret değildir. Yalnız dilden “Allâh ve Rasûlüne îmân etdim” demekle, hakikaten mü’min, müsliman olunuvermez. Onunla beraber samîmî kalbden inanmalı ve sadakatle, sebât etmeli ve ÂSÂR-I Fİ’LİYYESİYLE İSBÂT VE TE’YÎD eylemelidir.” +

+2) Bunu isbât edecek delillerden birisi de hakkına râzı olmak ve bir ihtilâf hâlinde ALLÂH VE RASÛLÜNÜN HÜKMÜNE da’vet edildiği zaman icâbet ve itaat eylemekdir. Halbuki “Allâh ve Rasûlüne îman etdik müslimanız” diyenler içinde öyleleri oluyor ki, îmânı yalınız dilindedir.”+

+3) “Bunlar mü’min değil münâfıkdır. Haklarına râzı olmazlar. Bir kısmı sözünde durmaz dönüverir.” (Elmalılı Tefsîri, 1936 tab’ı, c.5, s.3531)

ÖS 8:08 · 31 Eki 2020

Dünyâda öyle lâyık ve kayık hökûmât-ı tayyibât var ki, kendileri ”İSLÂM GÜNCELLENMELİDİR.” der halkı susturur, bunu Fr. Gâvuru MACRON necesi söyleyince ayağa kalkarlar! Alâmet-i fârika! RTE, fârika kelimesinin 1. hecesini kısa, 2. hecesini uzun telâffuz ediyor ki yanlış!

ÖÖ 1:03 · 31 Eki 2020

 Prof geçinen iblis bilmelidir ki, MECELLE’nin ”BERÂET-İ ZİMMET ASILDIR” kâidesi, DÂR-I İSLÂM’da mu’teberdir.Dâr-ı harbde hele dâr-ı riddede geçmez. Mümtehine sûresinin tefsîrini MERHUM ELMALILI’dan değil de oryantalist gavurlardan heceleyen bilim v milim şeytanları tam gâvur!

ÖÖ 12:47 · 31 Eki 2020

İnsanlar, İslâm’sız seâdet, devletsiz İslâm, adâletsiz devlet, Şerîatsız adâlet, edille-i erbaasız Şerîat, müctehidsiz edille, şeytânî müctehid, melek dediği iblislerin peşinde! Yani kulun kula kulluğu yani dembokrasi peşinde! Global câhiliyye! Leş yemekden iğrenç!

ÖÖ 12:34 · 31 Eki 2020

31 Ekim 2020 

“Elfâz-ı küfür, bazen zerâfet, akıllılık, edebiyat taslamak istiyen kimselerin sözlerinde de zuhûr edebilir. Meselâ sevgilisini gören bir kimsenin “O tekdir, ortağı ve benzeri yokdur” demesi gibi.” Ahmed Zıyâüddin Gümüşhânevî, Câmiul Mütun, 1988, s.88)

ÖS 8:42 · 30 Eki 2020

Zilzal suresine çalışalım ve okuyalım! Allâh Azze dün bayram dedirtir bugün ALLAH dedirtir… Kuvvet, kudret O’nun! İZZET ona âid! Hiç kimse FİRAVUNLUĞA özenmesin! Halk hakimiyyeti gibi olmayanı var gösterme yalanını yalamasın! HAKK HÂKİMİYYETİ içün milletçe İMÂN tazeleyelim!

ÖS 4:11 · 30 Eki 2020

Zelzeleyi ben duymadım. Her fiil ve hareketi SÂHİBİ YARATIR! Jeolojik hareketler de dâhil hepsi onun iradesi dışında muhal! Rahat olun ey nâs, KIYAMETİ de göreceğiz! Bu ne ki! KAHHAR bunu KAİNAT çapında patlatınca ne olacak? Ateistler! Kamalistler! Tabiata tapanlar!

ÖS 3:48 · 30 Eki 2020

Her hafta, ”Beşerîliğin en çukuru kamalizmaya esirsin” sirenleri çala çala gelen MÜBÂREK ŞERÎATIN CUM’ASINI tebrik ve tes’îd ile cümlemize gören göz ve kalb niyaz ediyorum…

ÖS 1:07 · 30 Eki 2020

12 Kasım 2020 – Perşembe

Bazı salaklar öyle edebsiz tivitler atıyorlar ki, “Yâ M……d!” şeklinde! Allâh Azze, Kelâm-ı Kadîm’de “Yâ Mûsâ, Ya Îsâ, Yâ Âdem…” buyuruyor! SEVGİLİSİ,Peygamberler Peygamberi Aleyhisselâm içün “Yâ M……d” nerede, bir tek gösterilsin! Mezhebsizlik işte bu tür gavurluğun adı!

ÖS 7:22 · 29 Eki 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir