Akîka Mes’elesi
12 Ocak 2020
Kadir Gecesi Hangi Gecedir?
9 Mayıs 2020

ELGÂZ (BİLMECE) 1

RAMAZÂN’DA BİLÂ ÖZÜR İFTÂR EDEN…

 

(Suâl):

Nasıl olur ki bir kimse nehâr-ı Ramazân’da (Ramazân gününde) bilâ özür (özürsüz) iftâr etmiş ya’ni orucunu yemiş olduğu halde keffâret lâzım gelmiye?

(Cevâb):

Bu şöyle olur ki bir adam hilâl-i Ramazân’ı yalnızca rü’yet etmiş olur da şehâdeti nezd-i kadîda merdûd olmuş bulunur. İşte o kimse başladığı orucu Ramazan sâbit olmadı deyû bozar ise o günü kazâ eder. Keffâret ya’ni i’tâk-ı rakabe (köle veyâ câriye âzâd etmek) veyâhud iki ay mütetâbian  (birbiri ardınca) oruç lâzım gelmez.

Ma’lûmdur ki gerek şehr-i Ramazân hilâlini ve gerek Şevvâl ayının hilâlini yalnızca rü’yet edüb de sözü nezd-i Şer’de mesmû’ olmıyan (dinlenmiyen) adam oruç tutar. Tutmaz ise veyâhud tutduğunu nakz ederse (bozarsa) yalnız onu kazâ eder. Keffâret, temekkün eden şübheye mebnî mündefi’dir. (Keffâret, ortaya çıkan şübhe ile yok olur.)

 

 

buyrulmuşdur.

Âtü’z-zikr altıncı ve yedinci mes’eleler dahî buna şebîhdir (benzer).

 

Muhammed Zihni Efendi, Elgâz-ı Fıkhiyye,  Kitâbü’s-Savm, Sh: 45, 46; Tab’ı 1309

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir