Salgına Şifâ Olan Salâvât-ı Şerîfe
30 Mart 2020
Îmânı Muhâfaza Duâsı
13 Nisan 2020

İMÂM-I A’ZÂM EBÛ HANÎFE
RAHMETULLÂHİ ALEYH HAZRETLERİ’NİN
TÂÛN (SALGIN HASTALIKLAR) HİZBİ

.

.

Bağdat şehrinde vebâ-i azîm vâki’ oldu ve ol tâûndan (şüyûh-i) insandan mâadâsı hafaza-i Kur’ân-ı Kerîm ve hamele-i Kur’ân-ı Mecîd’den on iki bin sıbyân vefât etdi.

Bağdat’da bir tâcir var idi ismine “Mübârek” derler idi. Aslâ anın hânesinde tâûn olmadı.

Ol vaktin pâdişâhı Hârun Reşid ol tâciri (istimâ’) edüb çağırdı. Huzûruna geldikde Hârun Reşîd bu emrin sebebinden suâl edüb tâcir dedi ki:

“- İmâm-ı A’zâm Ebû Hanîfe Rahmetullâhi aleyh Hazretlerinden rivâyet olunmuş bir duâ-i şerîf vardır. İmâm-ı A’zâm buyurmuşlar ki:

“-Her kim ol duâyı okusa yâhud kendüde bile götürse yâhud hânesinde hıfz eylese Hakk Sübhânehû Hazretleri ol kimseyi ve ehl ve evlâdını ol duâ berekâtıyla tâûndan hıfz ede.”

Ol duâ-i şerîf budur.”

Ketebehû Muhammed Nazîf

 

2 Comments

  1. Bilge yılmaz dedi ki:

    Allah razı olsun kardeşim

    • amir dedi ki:

      Yaradan, cümle ehl-i sünnet müslümanlarını, bu dâr-ı riddede rızâsına muvâfık yaşatsın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir