(6) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!
15 Haziran 2024
10 Kasım Ve 10 Muharrem Deyince…
25 Haziran 2024

OLDU OLACAK, ULAN BİR BAYRAM MESAJI DA BİZDEN!

(7)

Tâhîr MÂHİR

 .

Hürriyet ve istiklâlden, hürr ve hürre olmakdan bin kere evvel hacc-ı temettü’ ve ifrad ve inad ve kıran ve döken ve hep bunları vecd ü istiğrak içre düşünen; ve Kaşıkçı Meydan Muhârebesinin Muzaffer tarafı Suud cebhe-i süfehâsı kesânın hüccâc-ı güzîdesi; ve mukaddes toprak, tesbih, esans, takke, terlik, keklik, fellik, feslik ve zemzem animasyonlu mübârek vatandaşlarım!

Qurban Bayramı Qurbanlarım gibi Qurban canlarım!

Van gölü kenarına yüz dönüm üzerine bin metre murabbâ tabanlı ve “Malazgirt Alpaslan” havadarlı, Van gölü canavarlı olmakdan âzâde,  gölün, göl sularına nâzır ve mubassır muhteşem SARAYIMIZI da inşâ edeceğiz!

Bu sarayımız Beştepe sarayımız kadar “görkemli ve Ek-kem tatilli” olmıyacaksa da, Zimamoğlu Partisi velediye başkanı karılardaki rezidans manzaralı ve reis-dans  salonlu ve kolonlu olacakları îzahdan vâreste ve Başkanlığımıza şayestedir!

Asıl mühim olan ise, biz, 1071’i harb meydanlarında fiilen at koşturan ECDÂDIN Osmanlı torunu ve Cumhuriyet çoluk çocuğu olarak, kelle koltukda CİHAD yerine; (ense-kulak) şişirerek bu işlerin sahneciliği ve temsilciliği ile dünyaya meydan okuyor ve “Güvenlik koridorlarını” bu müsâmere cinsi harblerle kazanıyoruz! Hem de “Bir gece ansızın gelebiliriz veya gelmiyebiliriz” nânesi yiyerek!.

Gâvur da bu mütereddid, mütehayyir ve müzebzeb lâflar karşısında bizi “oyalayabildiği kadar oyalar, boyalar ve kovalar!”

Biz de İblib iblisi olarak Şam şeytânını görür Putin Moskof’unu görmeyiz!

Halbuki Sûriye’de Moskof’un irâde ve sözü geçmekde, Putina, o ülkeyi resmen değilse de, FİİLEN kendi toprağı yapmış ve tam müstakil idâre etmektedir!

Siyon-Evan cebhesinin conisi, London’u ve Nereden-yahu’su da onbinlerce tır silâhla Sûriye’ye çökmüş, Moskof’la kardeş payı olarak mideye indirmişdir!

Moskof cebhesi ile, London cebhesi zıt gibi rol yapsalar da, masa altından el sıkışmışlar ve “Lozanik, özel ve güzel Ankara’mıza bir tüzel çukur kazmaktadırlar!

Yakında “Aldatdılar, Trump da, Abduş London’u da, Putin Moskof’u da bizi ALDATDI” dövünmeleri ayyuka çıkacak ve Pensilvanya (Kara-din-al)i, gene mum yakıb cevşene hız, ablalara kız verecektir!

Zavallı Ankara! İnsan kendisine “14-15 asır evvelki hükümleri artık bugün UYGULANAMAZ” değil; Şamanizma, şintüizma, çintüizma, hindüizma, Karamanizma, Katolikizma, Sisipisipisizma ve Kamalizma gibi bugün “UYGULANABİLİR” bir religion seçer!

* *

Osmanlı ve Selçuklu torunu, Cumhûriyet ve Adıtürk çoluk-çocuğu Malazgirtdaşlarım!

Takdîr edersiniz ki, bizim parti olarak, iktidâr ve ilkedâr olarak, sistem ve istem olarak din dışı beşerî ve felsefî bir görüş, düşünüş ve düşümüz; dönüşüm ve sövüşümüz vardır!. Biz, târîhî hadise ve şahsiyetlerin tamâmına bu  çerçeveden bakarız! Nasıl görmek istiyorsak, hâdise ve şahıslara onu geçirir onu giydirir ve sizlere öyle takdîm ederiz! Sizler de bunları yer, vücûd-ı şerîfiniz bu gıdâlara uygun karakter kazanır, böylelikle biz de rahat ederiz!

Aksi halde, târihi ve oradaki ecdâdı oldukları gibi gösterirsek, o zaman bizim onlara hiç benzemediğimiz ortaya çıkar; ve siz, bizi onların dışında, hatta onlara düşman varlıklar olarak görür ve bize, bineceğimiz binekler olmakdan kaçar, hatta bizlere çifte atar ve hatta sizlere âşık olan, sizlerin irâde ve hâkimiyyet-i mutlakanız içün yaşayan bizleri “KADEH’çi karılarla mort çatıcı sosyal cinslere” çevirirsiniz!

Bu hakîkatı da hiçbir zaman aklınızdan çıkartmamanız “dembokratik halka ve haklarınızı” kullanırken işe yarayacak ve bombokratik haklarınıza yuvarlanmamış olacaksınız!

Mîzâh yapar gibi olsak da, mîzân takdîmimizi fehm ü idrâk buyuracağınızdan zerre miskâl şübhemiz de yokdur!

Ayrıca 948 sene evvelki Cennetmekân Alpaslan Atamız, “lâyık dembokratik cumbokrasiyi” rü’yasında bile görse der’akab kılıcına sarılacak kadar bu günlerin küfr ü şirk ve nifâkından berî; zemân-ı hâzıranın parti-pırtı, tefrika ve telvîsât, tezvîrât ve telbîsâtından müberrâ; o kadar pîr ü pâk, aklı selîm, îmânı sahîh, ameli makbûl ve ahlâkı memdûh bir veliyyülemrdir! Cennetmekân Merhûm Sultânü’l-Gâzî Alpaslan Hazretleri, şimdi kabr-i şerifinde acebâ bugünün şirk ü küfrünü görürken, kimlere dua ve kimlere de beddua ve lâ’net etmekdedir?

Kimleri Rahman ü Rahim’e ve kimleri de Kahhâr u Zü’l-Celâl’e havâle etmektedir?

*

“Saraya Kâbe, Beştepe’ye Kıble” diyen ve işi zombileşmeye kadar döken ve götüren Bekir ve Tekir’daşlarım!

Bekir şimdi de, “Gelecekde Müslüman âleminin Kâbe’si Aksaray, Kıble’si Beştepe olacaktır” deyû, bin sıkışla bir ve pir sıkmış ki, buna kendisi dâhî inanmış ve gene yağlı memik kokusu alıb bunun peşine düşmüş görünüyor!

Bunun, dînî, târihî, sosyal cinsiyet eşitlikli, dembokratik, lâyik, kayık ve deformatik getiri ve rantları da olacaktır!

Meselâ, kabir suallerinin kopyasını daha evvel ele geçiren ve “Bana orada Hanefilikden sormıyacaklar” diyen Bekir’in, Kâbe ve tavaf içün gösterdiği Beştepe’ye gelmekde sıkıntı çeken doğulu ve bilumûm HDP’li, kayyumzede adam ve madam kandiltöristler ve “tengri tengri” nâmeli sayın vatandaşlarımız,  Van kıyısındaki paralel Kâbe ve Kıble’lerini yani Vansal ve Kentsel sarayımızı tavaf ederek, “hacıbaba ve hâciye-anne” rütbelerini alınlarının akı ile ve bihakkın ihrâz edecek; ve bununla rütbekâr, tavafkâr, sanatkâr, hatta tevbekâr ve şerefyâb olacaklardır!

Bundan böyle, hacc içün suûdî yamyamların ve velîahd kâtillerin ve ABD garsonlarının  ayağına gitmek yerine, Kâbe artık sizin ayağınıza yani Van gölü kıyısına getirilmiş olacak ve sizi ziyâretden büyük keyf almış bulunacakdır! 

Kâbe’yi yurtdaşlarımızın ayağına kadar getirmek gibi bir büyük projeyi hayâta geçiren partimiz ve onun KADEH tutkunu çenesi çençen ve gevişgen madamlarımızın duâları sizlerle olduğu müddetçe, evvel ü âhır sırtınız ve omurganızın bütün omurları yere gelmiyecekdir!

Nereden nereye, işte biz yapdık mı, ameliyatı bayıltmadan narkozla yapar, hiç acı duyurmayız! CHP gibi şuurunuz yerinde iken ve narkozsuz kesib biçerek yapmayız!

Bizim “ehven-i şer oluşumuzun” en akıl susturub saptırıcı ve gerzekleştirici tarafımız da işte budur!. Bunun içün bizim iktidârımız bitmez, bitse de bitmez, rey’ting ve oy’ting olmasa da biz “ehven-i şer” açıkgözlüğü ve uyanıklığı ile bu işin kumarını çok güzel yürütürüz!

Bekir ile berâber 2023 hedeflerimize, hatta 53,71 hedef tahtalarımızın tam orta noktalarına bu “millî ve yerli” KIBLE ve Kâbemiz’le girmek, bize uğurböceğine muhtâc olmadan da uğur getirecektir!

*

Zemzemsever hacı abi ve ablalarım, ihramdaş, zemzemdaş, hacıdaş ve umredaşlarım!

“Sıfır atık projemizin” bir bölümünü de “Zemzem üretme çiflikleri” teşkîl edecektir ki; Doğu Akdeniz’deki petrol arama gemilerimiz ki isimleri bile ecdâdımızın ismidir, Fâtin, Yavuz ve Barbaros! Bunlar, oralarda aynı zamanda zemzem fışkırtan artezyen kuyularını da arama faaliyetine girmişlerdir!.

 Yehûd, Rum, Kıptî ve ABD ile bunun kuyruğu yalelli arab hâinler, bu kârlı işimize de çomak sokmazlarsa, bu zemzem sektörü, bütçe açığımızı sıfırlıyacak; dahası, gâvurlara yüksek fâizle borç verib ciğerlerini bile sökebileceğiz demekdir!

Bir de Kılıkılçıkdaroğlu kılçık atıb “Bizden başka herkes Doğu Akdeniz’de” diye iftirâ ve yalan fışkırtmazsa, önümüz, son düğmemize kadar açık ve kaçık demekdir!

Ayrıca, yakaladığımız uğur böceklerinin tamâmı da, müttefik ortaklarımız olmayı kabûl edib, bizim yanımızda “Güvenli Bölge Projemizle Akdeniz sondajlarımıza” katkı ve atkı, fışkı ve salgı yardımı yapmayı teahhüd etmişlerdir!

*

İleri Dembokrasime Qurban  Azîz KADEH’daş madamlarım!

Ayrıca, kadın ve kızlarımızı, partilerimizin sâdece “kadın kolları ve bacakları” bölmelerinde istihdâm etmenin dışında, sosyal ve sosubal ne kadar sokak, meydan, fabrika ve iş yeri varsa, bunların tamâmında da, onları, evinden firâr etmiş hatta mezar kaçkını olmuş belli inâs nüfûsumuz gibi hızmet etdirmek, vatana hâdim ve mülâyim eylemek projemiz bile vardır!

Partilerimizin “Kadın kolları, bacakları ve parmaklarını”, gözümüzün önünde üç öğün, beş vakit, 7 gün 24 saat seyr ü temâşâ eylemek; ve onların her birinin dizi dibine partner ve paratöner olacak bir erkek kişi veya aygır dikmek de, “uyum yasaları” gereği ve 2023 hedeflerimiz îcâbı olarak, en mühim, zarûrî ve hayâtî işlerimiz arasındadır!

Ve o er kişilerin, “Parti-pırtılarımızın kadın kollarını, ayak, bacak, dirsek, bilek ve diz kapaklarını” motive etmesi; motorize, metafize, sofistike, sosistike ve fizyoterapize eylemesi; hele hele ve süflörize ve flörtize hatta tişörtize etmesini te’mîne çalışmak, kamu hızmetlerindeki istihdâmı hızlandıracak, cârî açıklarımızı hızla kapatacak; fâiz nisbetlerini sür’atle düşürecek, kısır hiçbir erkek bırakmayacak; ve “geleneksel, aşîret havalı, târihsel, göbeksel, atayâdigârı ve iri ve sişkin âile yapımız”  obez olmakdan son derece kurtulacak fidan gibi kalacakdır!.

Böylece, “Karı-kocadan” ibâret incir çekirdeği kadarcık, “ÇEKİRDEK âile” denilen ve tv karşısında kabbak çekirdeği gibi çitlemeye yarayan, “var ama yok, yok ama var” cinsi, LGBT renklerine sarılı, KADEH’çi çençen ve çenekolik madamların fabrika ayarında, yepyeni ve “Sosyal cinsiyet çekirdeği” formatında; uzaylı, Zümrüt gibi yemyeşil ve semiz mi semiz, temiz mi temiz, boynu bükük, sosyal işler ve gidişler ve işleyişler bakanlığı reçeteleriyle şifâyâb âilelerimize bile, hasretle ve mahabbetle  kavuşacak ve onları bağrımıza basacağız!

Aynen, “Şerbakan’ın”, ayakda duracak hâli yokken ve ölmeden birbuçuk yıl evvel ayaklarına gitdiği şii ıhvânını bağrına basma hitâbesinde ve emme-basma tulumbasında olduğu gibi!

Böylece pederşâhî ve 10-15 âileden mürekkeb megafamilya, töre, tere, gelenek ve gidenek zincirleri kırılacak; çekirdek  âilelerimiz “incir çekirdeğini doldurmayacak” kadar nahif ve hafif bir kibarlığa ve tüy sıklet uçuşlara ve hayatdan (hastirât-ı umûmiyyeye) kavuşacaklardır!

Daha daha ileri zamanlarda ise bu çekirdek âileleri mikroskobik ve bir tek kişilik tek motorlu uçakların taşıyacağı hermafrodit (kurbağacasıyla erselik) yani tek organizmada çift cinslilik îcâd ederek, (incir çekirdeği âilelerimizi) uzaylılar hâlinde şeffaflaştırma planlarımız bile vardır!. O zaman barsak parazitlerinden (tenia saginata) gibi her beşerî ve KADEH’çil, Mort Çatıcıl ve SÖZLEŞMECİ ve LGBT’sel organizma, kendi kendisini ilkâh edebilecek ve partner belâsı da artık böylece son bulacakdır!

Böylelikle, bütün karı-kancık, darı-kızılcık familyalarımız ve sokak sürtüğü ve vitrin dürtüğü madamlarımız, kendi ayakları ve hatta balerin gibi baş parmakları üzerinde hatta tek bacak üzerinde, bazan amuda kalkarak durabilecek, belkide seke seke iş ve dikiş yerlerine gidib gelebileceklerdir!

*

HERMAFRODİT, biyosomatik, tek yumurta ikizi, tıpatıp tıb hârikası, Mendel Kânunlarının kazıkladığı kazzık profdaş ve safoşdaşlarım!

Hermafrodit, Afrodit, Androit ve Sodom-Gomoreit hatırâlarla renklenmiş, boyanmış ve taşlaşmış, ammâ, hâlâ anti-tavus ve Zeus; ve antik Roma-Ankara Sezar ve Sezaryeniği, Onurlu homosal ve Sunturlu oy’daş ve oy’naşlarım!

Takdir edersiniz ki, bu hermafrodit açılımımız, cinsiyet piyasamızda bir rahatlama ve ferahlama ve Erbakan Hocamızdan tevârüs eylediğimiz REFAHLAMA ile de işsizliği büyük ölçüde yani %99 nisbetinde düşürecekdir!

Ayrıca, küpeliler borsalarımızdaki  sıkışmaya da en esaslı hatta en esanslı bir hava getirecektir ki, bunun da kokusu Kafdağıile Fizan’dan duyulacak; hatta Kayserevî Hacı Abduş’un Hayrülfeza Madam ile bindiği Kraliçe faytonu beygirlerinin yollara dökdüğü ifrâzâtı ve onların buharlarını bile aratmayacak, öylesine nâdîde ve kıymetli olabilecekdir!

“Sosyal Cinsiyet Eşitliği” de buna paralel, böylece zirveye çıkacak olsa bile, Memleketimiz homo hücumları ile Sodom Gomore BELÂLARINA düşüb taşlaşmakdan kurtulacakdır!

“BEQÂ sorun ve burunlarımız” bile bu “yöntem ve söntemle güvence ve güverteye” kavuşacak, gülence ve güzelce giden TÜRKÎ iştihalarımız artık kursağımızda kalmıyacakdır!

Ne mutlu ve putlu Türküm diyene!

Bir TÜRK dünya ve cihana ve fezâlara bedeldir!

Artık “Su akar Türk bakar” diyenlerin dilleri tutulacak; “SU AKAR TÜRK YAPAR” DENİLECEKDİR!

“Türk gibi kuvvetli” diyenden geçilmeyecek; Türk malı domates ve biber, hıyar ve patlacanlar Moskova’dan bile geri çevrilib, güzeller güzeli ve cennet vatanımıza yeniden ve hasretle kavuşacaklardır!

Târihî TÜRK akınları gene başlıyacak, Evlâd-ı Fâtihân, bütün dünyaya lâyık, dembokratik cumbokrasinin HUKUK ve guguk ilkelerini taşıyacak; bunlara, bit pazarında zengin ve varlıklı, vergi rekortmeni Manukyan anamız emsâli milyarder müşteriler ve müdâvimler aranacakdır!

Nereden nereye! Şu 18 sâniyelik icraatımız bu olursa, 18 aylık iktidârımızı bununla kıyâs ediniz ve bunu Haltettiniyye ictihadları ile bir de bezeyiniz! İşte bizim farkımız budur!

Bizlerin rey’ting ve oy’tingle, Bay Kaval gibi basit ve güncel alâkamızın olamıyacağını artık cihanda anlamıyan da kalmamışdır!

Kalın sağsağlamlıcakla!

(Mâba’di var)

İntişârı: 26.08.2019 / 22:53:02

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir