Abdülhakîm Arvâsî Efendi Hazretleri’nin İman Hakkındaki Yazısı
31 Aralık 2017
Batı Murâdına Erdi
27 Mart 2018

HER ŞEYDEN ÖNCE İTİKAT

Merhûm Üstâd Necib Fazıl

 

         GÜNAH-KÜFÜR

   Bir adam ömrü boyunca bir şarap fıçısı içinde otursa ve yalnız şarapla yaşasa da “Bu haramdır,biliyor ve doğruluyorum; ama ne yapayım ki,nefsimi yenemiyor ve ondan vazgeçemiyorum!” dese hareketi sadece günaha girer de, ömrünce ağzına alkol almamış başka biri “Ben içkiyi bünye ve mizacıma uymadığı için içmiyorum; İslam’da yasak olduğu için değil!” dese, onunki günah üstü bir şey, küfür olur. Görülüyor ki,  iman öyle bir örümcek ağı ipliği ki, dünyaları assalar kopmaz da, bir püfle gidebilir.Bu bakımdan Yirminci Asrın Büyük Kutbuna ait 101 maddelik bu icmali, daha nice benzerlerinin takdir edileceği kanaatiyle en lüzumlu bir zemin olarak mümin gözler önüne seriyoruz.

   Dinimizin sahabelerden sonra en büyük insanı, eseri  “Allah ve Resulü’nün kitapları müstesna, en yüksek kitap” kabûl edilen İmam-ı Rabbâni Hazretleri, itikad arsası tam temizlenmeden ve düzleştirmeden hiçbir amelin kıymeti olmayacağı ve bu arsa üzerine hükmünü koymuş olduklarına göre, imanda ilk iş, Allah’ı hakkıyla tenzih edebilmek ve bu tenzih borcunu kısıtlayıcı fikir ve kelâm fuhşundan kurtulmaktır. Nitekim Kainatın Efendisi gelinceye kadar hak olan İseviyeti, O’ndan evvel ve sonra bozan Hıristiyanlar, hep bu ilâhî tenzihte düştükleri uçurum yüzünden helâke gitmişler, bu küfürleri de, Kainatın Efendisini tanımamak küfrü üstüne ilâve etmişlerdir.

   Din ölçüleri ve incelikleri bahsi sonsuzdur. Fakat din dâvasının topyekûn cümle kapısı, Allah’a itikadın nasıl ve bu itikadı bozan şeylerin neler olduğunu bilmektir.

   Bu bakımdan, küfrü mucip halleri 101 madde halinde belirtiyor ve mümin geçinenlerden bir haylisinin laubalilik gösterdiği ilk ve en büyük hudut riayetini ortaya koyuyoruz.

 

KÜFRÜ GEREKTİREN ŞEYLER

 

 1. Allahın varlığında tereddüt…
 2. Allahın  ülûhiyet istihkakına ortak koşmak…
 3. Allahın cisim olduğunu sanmak…
 4. Allahı cisim icaplarından biriyle vasıflandırmak…
 5. Allahı zaman kaydı içine almak…
 6. Allahı mekân kaydı içine almak…
 7. Allahın ezeliyetini ve ebediyetini inkâr etmek…
 8. Annesi ve oğlu olduğunu, doğurulmuş ve doğurmuş bulunduğunu sanmak…
 9. Eksiklik sıfatlarından biriyle vasıflandırmak…
 10. Kemâl sıfatlarından herhangi birini kabul etmemek…
 11. Allahı bölünebilir bir madde halinde birleşim olarak hayal etmek…
 12. Allahı,  bir şeye hulûl etmesi veya bir şeyin onda hâl olması fikriyle mütalâa etmek…
 13. Peygamberlerden herhangi birine bir eksiklik isnat etmek…
 14. Peygamberlerden herhangi birini inkâr etmek…
 15. Peygamberlere yalancılık isnadında bulunmak…
 16. Peygamberleri sihirbaz, mecnûn, câhil gibi şeylerle vasıflandırmak…
 17. Peygamberlerin Allah ile bir neseb alâkası bulunduğunu sanmak ve söylemek…
 18. Peygamberlere günâh isnat etmek…
 19. Peygamberlerin fazilet ve kemâllerini Allahtan bilmeyip herhangi bir kuldan bilmek…
 20. Peygamberlerin cehre ve vücutlarında sıhhat ve umumî hallerinde bir kötülük ve illet bulunabileceğini iddia etmek…
 21. Peygamberlerin vaatlerine sadakatsizlik isnâdı…
 22. Peygamber olmayan bir kimseye peygamber demek…
 23. Peygamberlerden herhangi birinin nebîliğini inkâr etmek…
 24. Meleklerin varlığına inanmamak…
 25. Meleklere bir eksiklik ve kötülük isnat etmek…
 26. Melekleri, Allahın vasıflandırdığı sıfatlardan başka türlü zannetmek…
 27. Meleklerin erkeklik ve dişilik vasıfları olduğunu sanmak…
 28. Âyetle sabit mucizelerden herhangi biri üzerinde tereddüt etmek…
 29. Kamerin ikiye bölünmesi ve mi’raç gibi, tevatürle sâbit mucizeleri inkâr etmek…
 30. Allahın kitaplarından birisini tasdik etmemek…
 31. Kur’ân’ın bir âyet veya bir cümle veya bir kelimesini inkâr etmek…
 32. Kur’ân’a küçücük bir eksiklik veya zayıflık kondurmak…
 33. Kur’ân’ın ölçülerine yanaşmamak veya onlardan şüphe etmek…
 34. Kur’ân’ın hükümlerinden daha faydalı, daha uygun, daha koruyucu, daha adaletli bir şey kabul ve iddia etmek…
 35. Herhangi bir suretle Kur’ân’ı tahkîr etmek…
 36. Kur’ân’a Peygamberin öz kelâmıdır göziyle bakmak…
 37. Kur’ân’ı İslâm büyüklerinden başka türlü tefsir ve tevil etmek…
 38. Kabirdeki sual ve azâbı inkâr etmek…
 39. Haşri inkâr etmek…
 40. Kıyâmette her ferdin, aslî vücudiyle meydana geleceğine inanmamak…
 41. Hesap gününü inkâr…
 42. Sıratı inkâr…
 43. Mizânı inkâr…
 44. Cennet ve cehennemi inkâr…
 45. Cennet nimetlerini ve cehennem azâbını inkâr…
 46. İlahî nimet ve azâbın ebedî olmadığına itikat…
 47. Kaderi inkâr…
 48. Kaderin değişebildiğine itikat…
 49. Kafirlerin cennete girebileceğine itikat…
 50. Müminlerin ebediyen cehennemde kalabileceklerine itikat…
 51. Allahın vasıflandırdıklarını eksik veya fazla kabul etmek…
 52. Namaz, oruç gibi ibâdet hükümlerinin farz olduğunu red…
 53. Fâiz, insan öldürme ve emsâli günâhları ma’siyet kabul etmemek…
 54. Allah düşmanlarının hallerini, kılıklarını, edâlarını ve unsurlarını, onların dinlerinden hoşnutluk ve küfürlerine rızâ yoliyle taklit etmek…
 55. İslâmiyeti mühimsememek ve hor görmek…
 56. Kâfiri müminin üstünde tutmak…
 57. Harâmı helâl bilmek…
 58. Helâli harâm bilmek…
 59. İslâmiyetin başlangıcı zamanlarında ayrılık ve aykırılık bulunduğuna hükmetmek…
 60. Sahabîleri, münâfık, fâsık ve kâfir bilmek…
 61. Beyt ehline, beyt ehli olduğu için düşmanlık…
 62. Sahabîleri,sahabî oldukları için sevmemek…
 63. Bir mümine, mümin olduğu için hakaret…
 64. Bir kâfire, kafîr olduğu için muhabbet…
 65. İslâmiyetin, din ve dünya saadetine engel olduğunu fikretmek…
 66. Bir mümini küfürle suçlamak ve ona kâfir diye hitâp etmek…
 67. Küfrü gerektiren bir söz söylemeyi veya iş işlemeyi kurmak…
 68. Küfrü gerektiren bir şeyi irâde ve ihtiyâriyle hatırından geçirmek…
 69. İslâmda istihza belirtici bir söz veya işi irâdesiyle benimsemek…
 70. Bir hâkime, emîre, şeyhe ta’zim kasdiyle secde etmek… (Bu kast olmadan edilen secdeler de şiddetle haramdır. Namazlardan sonra edilen secdeler de haram…)
 71. Sihrin tesirine inanmak…
 72. Mushafı, yahut bir sahîfe veyâ bir âyetini, yahut da Allahın isimlerinden birinin yazılı olduğu kağıdı kasden pisletmek…
 73. Şeriat ilmine, hadîse, peygamber ve melâike isimlerine bir ait varakayı pisliğe atmak…
 74. Camileri kasden pisletmek…
 75. Âlemi veya onun bir parçasını kadîm (evveli yok) bilmek…
 76. Âlemi Yaradanı hâdis (sonradan olma) bilmek…
 77. Kadîm (evveli olmayan) ı  “bir”den fazla bilmek…
 78. Allahı hayy (diri), kudretli, irâdeli, ilim ve kelâm sahibi kabul etmemek…
 79. Herhangi bir peygamberi yalanlamak…
 80. İmâna gelmek isteyenlere Tevhîd Kelimesini hemen talim etmemek…
 81. Def ve düdük çalarak veya herhangi bir musikî aletiyle kur’ân okumak…
 82. “Filân, peygamber de olsa sözüne inânmam!” demek…
 83. “Lâ havle ekmek getirmez!” demek…
 84. “Kıyâmetten korkmam!” demek…
 85. Kur’ân veya din öğreticisinin istihza ile taklidini yapmak…
 86. Şârabın hâram olmamasını temenni…
 87. Hazret-i Ebû Bekrin sahâbîliğini inkâr…. (Hakkında Kur’ân nassı vardır)….
 88. “Namaz kılmam, kılmayacağım!” demek…
 89. Allahı, ülûhiyetine uymaz bir fiil ve işle yorumlamak…
 90. Allahın isimlerinden biriyle alay etmek….
 91. Allahın emir ve yasaklarını alaya almak…. “Din âlimlerinin sözleri efsânedir!” demek…
 92. “İslâm dini hurafelerden ibârettir!” demek…
 93. “Asrımız dinsizlik asrıdır!” demek…
 94. Helâl ve hâramı tanımamak….
 95. Zaman, ruh veya eflâkin kadîm (evveli yok) olduğuna itikat etmek…
 96. Tenasuha (ruhun kalıp değiştirdiğini vehmeden mezhep) inanmak….
 97. Allahın Sevgilisine siyah renkli demek ve O’nu sıfatlarının gayriyle anmak…
 98. Peygamberlik çalışmakla elde edilir bir makâmdır sanmak…
 99. Hristiyan ve Yahûdileri mü’min zannetmek…

   100.Kur’ân’ın lâfız ve mânalarını değiştirmek, onu nefsine göre yorumlamak…

   101.Din hükümlerini, akla, mantığa, yahut hikmet ve felsefeye uygundur diye kabûl etmek…

Râbıta-i Şerife (Esseyyid Abdülhakim Arvasî)  Sh-95-101’den

Büyük Doğu Yayınları /Kasım-1976

Kaynak: http://www.kekvakfi.gen.tr/yeni_sayfa_262.htm

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir